Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2023 z dne 20. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2023 z dne 20. 11. 2023

Kazalo

3418. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, stran 9746.

  
Na podlagi petega odstavka 124. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22, 50/23 in 71/23) se v 12. členu v petem odstavku v prvem in drugem stavku besedilo »junij, julij in avgust« nadomesti z besedilom »junij, julij, avgust in september«.
Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(6) Uporabnik sistema lahko moč, s katero ga je seznanil elektrooperater ali dobavitelj v skladu s prejšnjim odstavkom, spremeni tako, da elektrooperaterju posreduje novo dogovorjeno obračunsko moč za posamezne časovne bloke za naslednje koledarsko leto najkasneje do 8. decembra tekočega leta, v nasprotnem primeru se šteje, da je s strani elektrooperaterja določena obračunska moč ustrezna.
(7) Znotraj koledarskega leta lahko uporabnik sistema zahteva spremembo dogovorjene moči za obdobje najmanj enega koledarskega meseca, in sicer samo vnaprej od prvega dne v naslednjem mesecu, če je zahtevo oddal do vključno osmega dne v mesecu. Sprememba dogovorjene obračunske moči je brezplačna.«.
2. člen 
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Omrežnino za priključno moč mora plačati vsak uporabnik sistema kot enkratni pavšalni znesek glede na potrebno priključno moč za njegov odjem (izražena v kW, zaokrožena na cela števila) ob prvi priključitvi na omrežje in ob vsakem povečanju priključne moči že obstoječega priključka. Omrežnino za priključno moč mora plačati tudi vsak uporabnik sistema oziroma dobavitelj, ki po distribucijskem vodu, ki prečka državno mejo, oskrbuje z električno energijo odjemalce zunaj Republike Slovenije. Omrežnine za priključno moč ne plača uporabnik sistema za začasne priključitve, ki so skladne s sistemskimi obratovalnimi navodili, in za začasne priključitve naprav za shranjevanje energije, ki so namenjene izključno za izvajanje sistemskih storitev.«.
3. člen 
V 52. členu se v prvem odstavku besedilo »od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025« nadomesti z besedilom »od 1. julija 2024 do 30. junija 2026«.
4. člen 
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»56.a člen 
(dodatno obveščanje o dogovorjeni obračunski moči) 
Ne glede na peti odstavek 12. člena tega akta elektrooperater oziroma dobavitelj uporabnika sistema z dogovorjeno obračunsko močjo za leto 2024 seznani tudi na računih za mesec april, maj in junij 2024.«.
5. člen 
V 58. členu se v prvem odstavku besedilo »1. marca 2024« nadomesti z besedilom »1. julija 2024«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-10/2023/12
Maribor, dne 9. novembra 2023
EVA 2023-2570-0083
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti