Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2023 z dne 30. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2023 z dne 30. 10. 2023

Kazalo

3234. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, stran 9431.

  
Na podlagi četrtega odstavka 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 
1. člen 
V Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23 in 52/23) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(začasni in trajni prevzem) 
(1) Če izvajalec šest mesecev ne zagotavlja vsaj 85 % dogovorjenega programa posamezne podvrste zdravstvene dejavnosti, Zavod z drugim izvajalcem dogovori začasni prevzem nerealiziranega programa in o tem obvesti ministrstvo. Če začasnega prevzema programa ni mogoče dogovoriti z izvajalcem znotraj iste območne enote, Zavod začasni prevzem programa dogovori med izvajalci izven te območne enote. Zavod začasni prevzem programa dogovori primarno z izvajalci, ki imajo oziroma do začasnega prevzema programa zagotovijo odgovornega nosilca te dejavnosti.
(2) Če izvajalec eno leto ne zagotavlja vsaj 85 % dogovorjenega programa posamezne podvrste zdravstvene dejavnosti, Zavod z drugim izvajalcem dogovori trajni prevzem nerealiziranega programa v soglasju z ministrstvom. Če trajnega prevzema programa ni mogoče dogovoriti znotraj iste območne enote, Zavod dogovori trajni prevzem programa med izvajalci izven te območne enote. Zavod trajne prevzeme programa primarno dogovori z izvajalci, ki imajo oziroma do trajnega prevzema programa zagotovijo odgovornega nosilca te dejavnosti.
(3) Zavod na podlagi ugotovitev iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede začasni in trajni prevzem med izvajalci v okviru iste območne enote oziroma izven te območne enote, če prevzem znotraj iste ni mogoč. Prevzeme Zavod izvede do 31. oktobra oziroma do 30. aprila.
(4) Zavod spremlja realizacijo posameznih programov, in sicer:
– do 5. oktobra za prvo polovico pogodbenega leta,
– do 5. aprila za drugo polovico pogodbenega leta in
– za celotno pogodbeno leto.
(5) Ne glede na roke iz prejšnjega odstavka in število dogovorjenih prevzemov Zavod, upoštevajoč ugotovljeno realizacijo posameznih programov, po potrebi prevzem dogovori večkrat letno.
(6) Začasni in trajni prevzem programa opredeli tudi ministrstvo in o tem obvesti Zavod, ki mora začasni ali trajni prevzem programov umestiti v pogodbo z izvajalcem. Pri tem lahko ministrstvo opredeli prenos programa javnemu zavodu, ki do zdaj dejavnosti še nima dogovorjene v pogodbi z Zavodom.«.
2. člen 
Za 6. členom se doda nov, 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(prestrukturiranje programa) 
(1) Zavod in izvajalec lahko v skladu s potrebami prebivalstva dogovorita prestrukturiranje programa med dejavnostmi v okviru sredstev, izračunanih v skladu s to uredbo. Dogovorjeno prestrukturiranje programa med dejavnostmi potrdi ministrstvo.
(2) Prestrukturiranje iz prejšnjega odstavka se ne sme nanašati na preteklo obdobje, razen v izjemnih primerih, ko ministrstvo presodi, da je to glede na okoliščine nujno.
(3) Prestrukturiranje programa, za katerega so s to uredbo dogovorjena dodatna sredstva za namen skrajševanja čakalnih dob, ni dopustno.
(4) Izvajalec v primeru dogovorjenega prestrukturiranja programa ob sklepanju pogodbe za novo pogodbeno leto Zavodu posreduje predlog prestrukturiranja do 1. decembra 2023.
(5) Prestrukturiranje programa ob sklepanju pogodbe za novo pogodbeno leto lahko predlaga tudi Zavod, pri čemer upošteva podatke o realiziranem obsegu programa v preteklem pogodbenem letu, o številu čakajočih pacientov in čakalnih dobah.
(6) Prestrukturiranje programa opredeli tudi ministrstvo in o tem obvesti Zavod, ki mora prestrukturiranje programov umestiti v pogodbo z izvajalcem. Pri tem lahko ministrstvo opredeli prenos programa javnemu zavodu, ki do zdaj dejavnosti še nima dogovorjene v pogodbi z Zavodom.
(7) Predloge za prestrukturiranje programa je mogoče dati kadar koli v pogodbenem letu.«.
3. člen 
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Program družinske obravnave za zdrav življenjski slog izvajajo ZD dr. Adolfa Drolca Maribor (v nadaljnjem besedilu: ZD Maribor), ZD Murska Sobota, ZD Velenje, ZD Nova Gorica, ZD Kamnik, ZD Žalec, ZD Črnomelj, ZD Metlika, ZD Slovenska Bistrica, ZD Lenart, ZD Ormož, ZD Ajdovščina, ZD Piran, OZG (ZD Kranj), ZD Slovenske Konjice, ZD Brežice, ZD Ivančna Gorica, ZD Idrija, ZD Izola, ZD Logatec, ZD Slovenj Gradec, ZD Dravograd, ZD Gornja Radgona, ZD Šentjur, ZD Kočevje, ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna, ZD Trebnje, ZD Celje, ZD Vrhnika, ZD Sevnica, ZD Ljubljana, ZD Domžale, ZD Ptuj, ZD Krško, ZD Laško, ZD Radovljica, ZD Litija, ZD Ribnica, ZD Trbovlje, ZD Ljutomer, ZD Mozirje in ZD Radlje ob Dravi.«.
4. člen 
V 40. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se na območjih, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi iz avgusta 2023, v času sanacije in obnove začasno okrepi delovanje službe NMP. ZD Nazarje na svojem območju dodatno zagotavlja program Vozilo dežurnega zdravnika – neodložljivi hišni obiski, Zdravstveno reševalni center Koroške pa za območje Mežiške doline zagotavlja dodaten program mobilne enote nujnega reševalnega vozila.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se zagotovijo dodatna sredstva za vzpostavitev delovanja urgentnega centra v SB Ptuj. SB Ptuj se financira program Sprejem in triaža in opazovalna enota, ZD Ptuj pa Enota za hitre preglede – redni delovni čas.«.
5. člen 
V 101. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka veljajo od 1. februarja 2023, razen:
ukrepa iz zaporedne številke 3 tabele iz prejšnjega odstavka, ki velja od 1. januarja 2023,
ukrepov iz zaporedne številke 7, 8, 9, 11 in 13 tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo do 1. aprila 2023,
ukrepa iz zaporedne številke 28 tabele iz prejšnjega odstavka, ki velja od 15. aprila 2023,
ukrepa iz zaporedne številke 29 tabele iz prejšnjega odstavka, ki velja od 1. julija 2023, in
ukrepa iz zaporedne številke 30 tabele iz prejšnjega odstavka, ki velja od 1. septembra 2023.
(3) Višina sredstev za informatizacijo (ePrijava nezgode in poškodbe pri delu) iz zaporedne številke 6 tabele iz prvega odstavka tega člena, ki jih prejme posamezni izvajalec, je razvidna iz Priloge 10 te uredbe. Sredstva se izvajalcu zagotovijo pri prvem obračunu storitev v letu 2023.«.
6. člen 
V 102. členu se v prvem odstavku v tabeli:
– za zaporedno številko 115 dodajo nove zaporedne številke od 116 do 125, ki se glasijo:
»
116 
Družinska obravnava za zdrav 
življenjski slog, pediatrični tim 
(327 011 E0756)
Zelo velik ZD: 
ZD Ljubljana 
1 tim
62.330,56
10.388,43
Velik ZD: 
ZD Celje 
ZD Domžale 
ZD Ptuj 
Skupaj: 
3 timi
186.991,68
31.165,28
Srednje velik ZD: 
ZD Krško 
ZD Vrhnika 
Skupaj: 
2 tima
124.661,12
20.776,85
Majhen ZD: 
ZD Laško 
ZD Radovljica 
ZD Litija 
ZD Ribnica 
ZD Trbovlje 
ZD Ljutomer 
ZD Mozirje 
ZD Radlje ob Dravi 
ZD Sevnica 
ZD Slovenj Gradec 
ZD Dravograd 
ZD Gornja Radgona 
ZD Šentjur 
ZD Kočevje 
ZD Trebnje 
ZD Postojna
Skupaj: 
16 timov
 
997.288,32 
166.214,72
117
Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (338 047) 
ZRCK
1 tim 
522.693,49
174.231,16
118
Mobilna enota dežurnega zdravnika za neodložljive hišne obiske (338 063) 
ZD Nazarje
1 tim
335.011,13 
111.670,37
119
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk – TAVI
UKC Ljubljana
100
1.900.000,00
1.900.000,00
120
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk – TAVI
UKC MB
150
2.850.000,00
2.850.000,00
121
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk – TAVI
MC Medicor
35
665.000,00
665.000,00
122
Vstavitev umetnega srca
UKC Ljubljana
5
814.940,00
814.940,00
123
Triaža in sprejem
SB Ptuj
1
256.128,79
21.344,07
124
Opazovalna enota
SB Ptuj 
6 postelj
499.385,90
41.615,49
125
Enota za hitre preglede 
ZD Ptuj
0,39
58.860,04
4.905,67
«; 
– vrstica
»
SKUPAJ 
 
 
55.291.132,02 
47.474.783,92
« 
spremeni tako, da se glasi:
»
SKUPAJ 
 
 
64.564.423,05
54.287.035,76
«; 
– vrstica
»
Skupaj 101. in 102. člen 
 
 
148.337.945,47 
128.861.673,53
« 
spremeni tako, da se glasi:
»
Skupaj 101. in 102. člen 
 
 
157.611.236,50
135.673.925,57
«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka veljajo od 1. februarja 2023, razen:
1. ukrepov iz zaporednih številk 3, 33, 119, 120, 121 in 122 tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. januarja 2023,
2. ukrepov iz zaporednih številk 51, 82, 83, 84 in 85 tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. marca 2023,
3. ukrepov iz zaporednih številk 39, 40, 41, 44 in 45 tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. aprila 2023,
4. ukrepa iz zaporedne številke 46 tabele iz prejšnjega odstavka za Koroški dom starostnikov, ter ukrepov iz zaporednih številk 107, 108, 110, 112, 113 in 114 tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. maja 2023,
5. ukrepov iz zaporednih številk 32, 43 in 115 tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. julija 2023,
6. ukrepov iz zaporednih številk 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 109, 117 in 118 tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. septembra 2023,
7. ukrepa iz zaporedne številke 116 tabele iz prejšnjega odstavka, ki velja od 1. novembra 2023,
8. ukrepov iz zaporednih številk 123, 124 in 125 tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. decembra 2023.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Programe iz zaporednih številk 119, 120 in 121 tabele iz prvega odstavka tega člena izvajalci izvajajo za paciente, za katere čakalna doba presega najdaljšo dopustno čakalno dobo in pri katerih bi opustitev zdravstvene storitve pomenila bistveno poslabšanje zdravstvenega stanja.«.
7. člen 
V 181. členu se v prvem odstavku v 1. točki sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– cepljenje proti gripi v ambulantah NIJZ in v bolnišnicah,«.
8. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Spremenjeni 13. člen uredbe se uporablja od 1. novembra 2023.
(2) Spremenjena sedma alineja 181. člena uredbe se uporablja od 1. oktobra 2023.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-394/2023
Ljubljana, dne 27. oktobra 2023
EVA 2023-2711-0125
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti