Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2023 z dne 30. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2023 z dne 30. 10. 2023

Kazalo

3233. Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, stran 9425.

  
Na podlagi prvega odstavka 1.b člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa namen, predmet in višino podpore, upravičence, pogoje za pridobitev podpore, obveznosti po izplačilu podpore, postopek in upravne sankcije za neizpolnitev obveznosti za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki je v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in:
a) je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisano kot 1410 – zemljišče v zaraščanju ali 1500 – drevesa in grmičevje ter v gozdnogospodarskih načrtih ni določeno kot gozd, ali
b) se nahaja na območju pogorišča požara na Krasu iz leta 2022 ter je bilo na dan 17. 7. 2022 v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisano kot 1410 – zemljišče v zaraščanju ali 1500 – drevesa in grmičevje;
2. odpravljanje zaraščanja je poseg – izvedba agromelioracijskih del za vzpostavitev kmetijskega zemljišča, primernega za kmetijsko pridelavo, z izvedbo naslednjih del: krčitev grmovja in dreves, odstranitev kamnitih osamelcev in izravnava zemljišča;
3. primarna kmetijska proizvodnja pomeni proizvodnjo iz 44. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/2472/EU);
4. primarna proizvodnja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture pomeni dejavnosti iz točke (b) prvega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L, 2023/2391, 5. 10. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU);
5. predelava kmetijskih proizvodov pomeni dejavnost iz 44. točke 2. člena Uredbe 2022/2472/EU;
6. trženje kmetijskih proizvodov pomeni dejavnost iz 35. točke 2. člena Uredbe 2022/2472/EU;
7. enotno podjetje pomeni fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so med seboj povezane, kot je opredeljeno v drugem odstavku 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L, 2023/2391, 5. 10. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
(2) Za kmetijsko zemljišče v zaraščanju iz 1. točke prejšnjega odstavka se ne štejejo:
1. mejice, določene v skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
2. drevesa in grmičevja na priobalnih zemljiščih, na katerih je, v skladu z zakonom, ki ureja vode, prepovedano gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlin v tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda, in pet metrov od meje brega voda 2. reda;
3. skupine dreves in grmičevja, ki so manjše od 0,25 ha in predstavljajo otoke, obdane s kmetijskimi zemljišči, ki spadajo v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč pod skupine njive in vrtovi, trajni nasadi in trajni travniki;
4. naravne vrednote iz seznama naravnih vrednot iz pravilnika, ki ureja določitev in varstvo naravnih vrednot;
5. krajinske značilnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike.
3. člen 
(namen ukrepa in predmet podpore) 
(1) Namen ukrepa iz te uredbe je odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo.
(2) Predmet podpore iz te uredbe je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: podpora).
4. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore.
5. člen 
(pogoji ob oddaji vloge na javni razpis) 
Vlagatelj mora ob oddaji vloge na javni razpis za ukrep iz te uredbe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, kot nosilec kmetijskega gospodarstva in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: KMG) vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK) – površina za ukrep odprava zaraščanja (v nadaljnjem besedilu: GERK 1411), na katerih se bo izvajal ukrep iz te uredbe;
2. priložiti soglasje lastnika posameznih zemljišč za izvedbo ukrepa iz te uredbe, če ni lastnik posameznih zemljišč za izvedbo ukrepa iz te uredbe;
3. skupna površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha in je lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha;
4. priložiti seznam zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v RKG kot GERK 1411 in na katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno ter so zemljiške parcele po namenski rabi prostora v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljene kot kmetijsko zemljišče;
5. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih priložiti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov; v primerih, ko na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave ali presojo vplivov na okolje, odobritve niso predpisane, pa mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave. Če je poseg v naravo sprejemljiv pod pogoji oziroma z omilitvenimi ukrepi, se ti pogoji oziroma omilitveni ukrepi iz soglasij ali mnenj pristojnih organov oziroma organizacije vključijo v odločbo o odobritvi sredstev;
6. ne sme začeti z deli pred izdajo odločbe o pravici do sredstev po tej uredbi;
7. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
8. nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini 50 eurov ali več v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
9. če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
10. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
11. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
12. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne sme biti predmet podpore;
13. priložiti izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so z njim povezana. Izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe;
14. v desetih letih pred oddajo vloge na javni razpis za ukrep iz te uredbe za ista investicijska vlaganja na istem zemljišču ni prejel javnih nepovratnih sredstev;
15. ne sme presegati zgornje meje pomoči de minimis iz drugega odstavka 9. člena te uredbe;
16. ne sme biti naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ iz Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
17. površina iz 3. točke tega člena v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis ni bila upravičena do plačil na površino iz naslova uveljavljanja intervencij oziroma ukrepov, ki so v skladu z uredbami, ki urejajo izvedbo intervencij oziroma ukrepe kmetijske politike za posamezno koledarsko leto, vezane na oddajo zbirne vloge. Če se ugotovi, da je del ali celotna površina v zadnjih petih letih upravičen do plačil iz prejšnjega stavka, se ta površina izloči iz površine, upravičene do plačila.
6. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore) 
(1) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore, so:
1. upravičenec mora po izvedbi ukrepa iz te uredbe prijaviti v RKG spremembo vrste rabe GERK;
2. površina, za katero je bil vložen zahtevek, ne sme biti manjša od minimalne skupne površine za izvajanje ukrepa iz 3. točke prejšnjega člena;
3. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora upravičenec ob zahtevku za izplačilo podpore predložiti izjavo, da so dela izvedena v skladu s pridobljenimi soglasji, mnenji in dovoljenji pristojnih organov oziroma organizacije. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) lahko upravičenca pozove k predložitvi dodatnih dokazil za preveritev priložene izjave;
4. za podporo mora upravičenec, ki je fizična oseba, za namen določitve višine podpore, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, šteje oproščeno plačila dohodnine, priložiti naslednja dokazila, pri čemer se za določitev višine podpore za namen oprostitve plačila dohodnine upoštevajo vrednosti dokazil brez davka na dodano vrednost:
– kopijo računov, elektronske ali e-račune, ki se glasijo na upravičenca in iz katerih je razvidno območje oziroma številke parcel, na katerih so bila dela izvedena,
– kopijo dokazil o plačilu računov (npr. položnica, blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, dokazilo o izvedeni kompenzaciji (pobotu) ali asignaciji).
(2) Storitve oziroma izvedena dela, ki so po tej uredbi upravičen strošek in se izkažejo z dokazili iz 4. točke prejšnjega odstavka, so: krčitev grmovja in dreves, odstranitev kamnitih osamelcev in izravnava zemljišča.
7. člen 
(obveznosti po izplačilu podpore) 
Upravičenec mora po izplačilu podpore na kmetijskih zemljiščih, za katera je bila dodeljena podpora, izvajati kmetijsko dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in s kmetijskimi zemljišči ravnati v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
8. člen 
(finančni določbi) 
(1) Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje in ni manjša od površine iz 3. točke 5. člena te uredbe.
(2) Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa iz te uredbe, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
9. člen 
(združevanje podpor in skupni znesek podpore) 
(1) Podpora se dodeli po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
(2) Podpora se dodeli ob upoštevanju zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Če bi skupni znesek pomoči de minimis na upravičenca oziroma na enotno podjetje presegel omejitev iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU, se podpora pred dodelitvijo zniža, tako da ta omejitev ni presežena.
(3) Če je upravičenec dejaven v primarni kmetijski proizvodnji in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L, 2023/2391, 5. 10. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se lahko pomoč de minimis, dodeljena primarni kmetijski proizvodnji v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, združuje s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem oziroma dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, do zadevne individualne omejitve zneska pomoči de minimis iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(4) Če je upravičenec dejaven v primarni kmetijski proizvodnji ter v primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, se lahko pomoč de minimis, dodeljena primarni kmetijski proizvodnji v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, združuje s pomočjo de minimis, dodeljeno primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture v skladu z Uredbo 717/2014/EU, do individualne omejitve zneska pomoči de minimis iz odstavka 2a 3. člena Uredbe 717/2014/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
(5) Pomoč de minimis po tej uredbi se ne sme združevati z drugimi državnimi pomočmi v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bili s takšnim združevanjem pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost pomoči, določeni za posebne okoliščine vsakega primera v aktih Evropske unije, ne glede na to, ali se sredstva za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(6) Pomoč de minimis po tej uredbi se lahko združuje z drugo pomočjo de minimis, dodeljeno za dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU ali Uredbe 717/2014/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU ali Uredbi 717/2014/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ali Uredbo 717/2014/EU.
10. člen 
(javni razpis) 
(1) Sredstva se razpišejo z odprtim javnim razpisom v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi razpisno dokumentacijo in navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev za izvedbo javnega razpisa.
(4) V javnem razpisu se podrobneje določijo način izpolnjevanja pogojev, dokazila in višina razpisanih sredstev.
(5) Sredstva v okviru ukrepa iz te uredbe se dodelijo kot nepovratna finančna pomoč.
(6) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega v javnem razpisu, do dneva zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa objavi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
11. člen 
(vlaganje vlog) 
(1) Vloga na javni razpis se vloži v elektronski obliki v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Vlogo iz prejšnjega odstavka vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in jo v roku, opredeljenem v javnem razpisu, vloži na agencijo v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vloge iz prvega odstavka tega člena agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.
(4) Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(5) Na posamezni javni razpis lahko upravičenec vloži eno vlogo.
12. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Vloge se obravnavajo v skladu z določbami zakona, ki ureja kmetijstvo, ki urejajo postopek za izvajanje ukrepov politike razvoja podeželja.
(2) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
(4) Za vlogo, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev podpore v celoti, se lahko odobri dodelitev podpore do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Upravičenec mora v osmih dneh od vročitve obvestila na agencijo poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
(5) Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od sredstev za subvencioniranje, ki so bila razpisana, in so sredstva glede na predhodne odobrene vloge še na voljo, agencija v primeru, če sta na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali je več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom oddaje vloge, določi vrstni red dodelitve podpore na podlagi kriterija večje prijavljene površine za izvedbo ukrepa iz te uredbe, pri čemer ima po vrstnem redu od največje prijavljene površine do najmanjše prijavljene površine prednost večja površina, previdena za izvedbo ukrepa.
(6) Agencija mora še pred odobritvijo podpore preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v evidencah pomoči de minimis, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, ter ministrstvo, pristojno za finance.
(7) Za vlagatelja oziroma vlagatelja, ki je enotno podjetje, mora agencija predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis v katerem koli obdobju treh proračunskih let in pomoč po tej uredbi ne presežeta zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
(8) Agencija upravičencu odobri podporo z odločbo o pravici do sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v kateri se navede, da gre za pomoč de minimis v primarni kmetijski proizvodnji, dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
(9) V odločbi o pravici do sredstev se določi rok za izvedbo del in vložitev zahtevka za izplačilo podpore, ki ni daljši od enega leta od izdaje odločbe o pravici do sredstev. V primeru spremembe roka za izvedbo del in vložitev zahtevka za izplačilo podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, se rok za izvedbo del in vložitev zahtevka za izplačilo podpore z odločbo lahko podaljša največ za eno leto.
13. člen 
(vlaganje zahtevka za izplačilo podpore) 
(1) Podpora se izplača na podlagi enega zahtevka upravičenca za izplačilo podpore.
(2) Zahtevek za izplačilo podpore vloži upravičenec v skladu z določbami zakona, ki ureja kmetijstvo.
(3) Zahtevek za izplačilo podpore se vloži v roku, opredeljenem v odločbi o pravici do sredstev, na agencijo v elektronski obliki na način, kot je določen v tretjem in četrtem odstavku 11. člena te uredbe.
(4) Podrobnosti glede zahtevanih prilog in dokazil ob vlaganju zahtevka za izplačilo podpore se določijo v javnem razpisu.
(5) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo podpore in po opravljeni kontroli iz 17. člena te uredbe se podpora izplača na transakcijski račun upravičenca.
(6) Agencija mora v petnajstih dneh po izplačilu podpore posameznemu upravičencu poročati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih podporah na obrazcu in na način, ki ju ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
14. člen 
(sprememba upravičenca) 
(1) V primeru spremembe upravičenca v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vse obveznosti, ki so nastale do spremembe v RKG in izhajajo iz dodelitve podpore, preidejo na novega upravičenca.
(2) Če upravičenec kmetijsko zemljišče, za katero je bila dodeljena podpora, da v zakup ali proda fizični ali pravni osebi, lahko poda predlog za spremembo upravičenca po prejšnjem odstavku, sicer je sam odgovoren za vse obveznosti po tej uredbi.
15. člen 
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti in upravne sankcije) 
(1) Če upravičenec predloži lažne podatke ali če podatkov, pomembnih za odločitev, zaradi malomarnosti ne razkrije, se mu v skladu z določbami zakona, ki ureja kmetijstvo, vloga oziroma zahtevek zavrne.
(2) Če upravičenec stori kršitev, zaradi katere je onemogočeno doseganje ciljev ukrepa, kot na primer uporabi sredstva v nasprotju z namenom, za katerega so bila dodeljena in, razen v primeru višje sile, nedokončanja projekta, se v skladu določbami zakona, ki ureja kmetijstvo, zahteva vračilo dodeljenih sredstev.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, upravičenec izključen iz prejemanja podpore v okviru tega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(4) Upravičencu, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči pregledov na kraju samem pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, se vloga zavrne.
(5) Upravičencu, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči pregledov na kraju samem po odpravi zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pred izplačilom podpore, se odobrena sredstva ne izplačajo.
(6) Če upravičenec ne izvede del skladno s pogoji iz soglasij oziroma mnenj iz 5. točke 5. člena te uredbe, se mu priznajo odobrena sredstva sorazmerno za tisto površino, na kateri so dela bila izvedena skladno s predpisanimi pogoji iz 5. točke 5. člena, pri čemer mora biti končna skupna upravičena površina, na kateri je bil izveden ukrep, skladna s 3. točko 5. člena te uredbe.
(7) Vlagatelju, ki je začel z deli pred izdajo odločbe o pravici do sredstev, se vloga zavrne.
16. člen 
(višja sila in izjemne okoliščine) 
(1) Za izvajanje ukrepa po tej uredbi se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec oziroma pravni naslednik pisno obvesti agencijo in predloži ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin oziroma od dneva, ko to lahko stori.
(3) O upravičenosti višje sile ali izjemnih okoliščin odloči agencija in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo o upoštevanju višje sile pri izvajanju ukrepa po tej uredbi.
17. člen 
(upravni pregledi in pregledi na kraju samem) 
(1) Agencija izvaja:
– 100-odstotno upravne preglede pri obravnavi vlog ter zahtevkov;
– vsaj petodstotno preglede na kraju samem pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, in
– vsaj petodstotno preglede na kraju samem po odpravi zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pred izplačilom podpore.
(2) Agencija zagotovi ločenost izvajanja nalog upravnih pregledov in pregledov na kraju samem.
18. člen 
(posredovanje podatkov) 
Za spremljanje izvajanja ukrepa po tej uredbi agencija posreduje na zahtevo ministrstva podatke s pregledov na kraju samem po odpravi zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pred izplačilom podpore, in sicer v digitalni, vektorski obliki. Atributna preglednica vektorskega podatkovnega sloja za posamezno upravičeno površino vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijska številka GERK_PID;
– vrsta rabe GERK;
– površina v m2;
– datum pregleda na kraju samem po odpravi zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pred izplačilom podpore.
19. člen 
(hramba dokumentacije) 
Upravičenec in agencija morata dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev podpore, hraniti deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči v okviru sheme pomoči po tej uredbi.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
20. člen 
(oddaja vlog do vzpostavitve elektronske oblike vloge) 
Ne glede na določbo 11. člena te uredbe se vloge na javne razpise, objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije pred 1. januarjem 2024, in zahtevki za izplačilo podpore iz javnih razpisov, objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije pred 1. januarjem 2024, vlagajo v pisni obliki v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z dokazili in obveznimi prilogami na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.
21. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17, 18/18 in 3/21), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17, 18/18 in 3/21).
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17, 18/18 in 3/21).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-360/2023
Ljubljana, dne 25. oktobra 2023
EVA 2022-2330-0018
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost