Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2023 z dne 2. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2023 z dne 2. 10. 2023

Kazalo

2873. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), stran 8583.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. septembra 2023.
Št. 003-02-3/2022-238
Ljubljana, dne 28. septembra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-M) 
1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»S tem zakonom se urejajo tudi statusna vprašanja članic univerz, katerih dejavnost je potrebna za uresničevanje visokošolske dejavnosti (npr. knjižnice, inštituti), in študentskih domov.«.
2. člen 
Za 6. členom se dodajo novi 6.a, 6.b, 6.c in 6.č člen, ki se glasijo:
»6.a člen 
(javni interes) 
Visokošolsko izobraževanje, ki ga v obliki javnoveljavnih študijskih programov izvajajo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom, je v javnem interesu.
6.b člen 
(javna služba) 
Javna služba v visokem šolstvu obsega izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in podporne dejavnosti in jo izvajajo javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe.
Izobraževalna dejavnost, ne glede na način izvajanja, obsega študijske programe za pridobitev izobrazbe prve, druge in tretje stopnje.
Znanstvenoraziskovalna dejavnost obsega področja, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja znanstvenoraziskovalno dejavnost.
Umetniška dejavnost obsega umetniško ustvarjanje na področju izobraževalnega in raziskovalnega dela v okviru umetniških disciplin, katerega rezultati so javno dostopni.
Podporne dejavnosti so knjižnična, informacijska, administrativna, tehnična, strokovna in upravljavska dejavnost, dejavnost študentskih domov in druge podporne dejavnosti.
6.c člen 
(financiranje javne službe) 
Javna služba v visokem šolstvu je financirana iz javnih virov, iz nejavnih virov pa, če tako določa ta zakon.
6.č člen 
(druge dejavnosti) 
Javni visokošolski zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z dejavnostmi iz prvega odstavka 6.b člena tega zakona, ki pomenijo prodajo blaga in storitev na trgu. Opravljanje drugih dejavnosti iz tega odstavka ne sme posegati v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe.
Kadar javni visokošolski zavod opravlja druge dejavnosti, mora biti cena določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje, amortizacijo in stroške dela.
Javni visokošolski zavod prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z drugimi dejavnostmi, ki ga javni visokošolski zavod izračuna v skladu z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, mora javni visokošolski zavod voditi na ločenem računu. Presežek prihodkov nad odhodki, ki se ugotovi v skladu z zakonoma iz prejšnjega stavka, mora javni visokošolski zavod nameniti za izvajanje in razvoj dejavnosti.
Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z drugimi dejavnostmi, javni visokošolski zavod ne sme poravnati iz sredstev javne službe. O načinu poravnave tega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora javnega visokošolskega zavoda.
Določbe četrtega odstavka in prvega stavka petega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za zasebne visokošolske zavode s koncesijo v delu dodeljene koncesije.«.
3. člen 
V 7. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Tuji državljani se lahko izobražujejo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije pod pogojem, da se uporablja načelo vzajemnosti, ali pod pogojem, da so v Republiki Sloveniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo, tako kot določa 38. člen tega zakona, ali pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.«.
4. člen 
V naslovu II. poglavja »STATUSNA OPREDELITEV VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV, DRUGIH ZAVODOV – ČLANIC UNIVERZ IN ŠTUDENTSKIH DOMOV« se črta besedilo »DRUGIH ZAVODOV –«.
5. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku črta besedilo »oziroma drugi zavod – članico univerze«.
V drugem odstavku se črta besedilo »oziroma druge javne zavode – članice univerze«.
6. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza je pravna oseba.
Univerza, ki je ustanovljena kot javni zavod, je posredni uporabnik proračuna in ima odprt podračun v sistemu enotnega zakladniškega računa države.
V okviru univerze iz prvega odstavka tega člena se ustanovijo fakultete in umetniške akademije, lahko pa tudi visoke strokovne šole in druge članice univerze, kot jih določa drugi odstavek 1. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: članice univerze). Članice univerze se kot del subjekta vpisa vpišejo v sodni register kot pravnoorganizacijska oblika »članica univerze«.
Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun.
V pravnem prometu lahko nastopa v svojem imenu in za svoj račun, in v tem delu uveljavlja svojo pravno in poslovno sposobnost, tudi članica univerze, če opravlja dejavnosti, ki pomenijo prodajo blaga in storitev na trgu iz 6.č člena tega zakona. Prihodek, ustvarjen iz opravljanja teh dejavnosti, v celoti pripade članici univerze, ki ga je ustvarila. Članica univerze s prihodkom iz prejšnjega stavka razpolaga v skladu s 6.č členom tega zakona. Univerza in ustanovitelj za te obveznosti članice univerze ne odgovarjata.
Univerza, ki je ustanovljena kot javni zavod, mora za sredstva članic univerze, pridobljena iz naslova izvajanja dejavnosti iz 6.č člena tega zakona, odpreti ločene podračune znotraj sistema enotnega zakladniškega računa države.
Medsebojna razmerja med univerzo in njenimi članicami se podrobneje uredijo z aktom o ustanovitvi univerze in s statutom univerze.«.
7. člen 
V 15. členu se črta besedilo »in drugega zavoda – članice univerze«.
8. člen 
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Organ članice univerze iz drugega odstavka 1. člena tega zakona je direktor, lahko pa tudi strokovni svet.«.
V četrtem odstavku se besedilo »Organi visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze« spremeni tako, da se glasi: »Organi samostojnega visokošolskega zavoda«.
V petem odstavku se črta besedilo »oziroma drugi zavod – članica univerze«.
9. člen 
V 21. členu se v šestem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Strokovni svet je strokovni organ članice univerze iz drugega odstavka 1. člena tega zakona.«.
10. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Dekan oziroma direktor članice univerze ima pooblastila in odgovornosti v skladu z ustanovitvenim aktom, je strokovni vodja članice univerze in poslovodni organ pri izvajanju dejavnosti članice univerze iz 6.č člena tega zakona, in opravlja naslednje naloge:«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Dekan članice univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda lahko med opravljanjem funkcije dekana v okviru delovne obveznosti opravlja tudi neposredno pedagoško obveznost dve uri na teden. Ne glede na prejšnji stavek lahko dekan članice univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda opravlja še dodatno pedagoško, znanstvenoraziskovalno, umetniško ali strokovno delo kot dopolnilno delo pri istem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 odstotkov polnega delovnega časa na teden, pri čemer se pri določitvi obsega neposredne pedagoške obveznosti upošteva delež zaposlitve dekana na delovnem mestu dekana.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »Za direktorja drugih zavodov – članic univerze« spremeni tako, da se glasi: »Za direktorja članice univerze iz drugega odstavka 1. člena tega zakona«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo v napovednem stavku »Dekan visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze,« spremeni tako, da se glasi: »Dekan samostojnega visokošolskega zavoda«.
Dosedanji deveti do enajsti odstavek postanejo deseti do dvanajsti odstavek.
11. člen 
V 28. členu se črta besedilo »in drugih zavodov – članic univerz,«.
12. člen 
V 30. členu se črta besedilo »in drugi zavodi v njihovi sestavi«.
13. člen 
V 40. členu se za osmim odstavkom dodajo novi deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasijo:
»Visokošolski zavodi in visokošolske prijavno-informacijske službe vročajo oziroma posredujejo kandidatom v seznanitev dokumente in obvestila v zvezi z razpisom za vpis z odložitvijo dokumenta oziroma obvestila v spletni portal eVŠ.
Visokošolski zavod oziroma visokošolska prijavno-informacijska služba o vložitvi dokumenta oziroma obvestila iz prejšnjega odstavka preko portala eVŠ tudi obvesti kandidata, in sicer da je prejel dokument, ki mu ga je treba vročiti, ali obvestilo, s katerim mora biti seznanjen. Informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu oziroma obvestilu kandidat prejme na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob prijavi, in s sporočilom na številko svojega mobilnega telefona, če jo je sporočil ob prijavi za vpis preko portala eVŠ.
Kandidat prevzame dokument oziroma obvestilo s spletnega portala eVŠ v elektronski obliki po predhodni avtentikaciji. Šteje se, da je bil kandidat seznanjen z vsebino dokumenta oziroma obvestila z vpisom v spletni portal eVŠ.
Ob osebni vročitvi dokumenta preko portala eVŠ kandidat elektronsko potrdi elektronsko vročilnico. Dan elektronske potrditve elektronske vročilnice iz prejšnjega stavka se šteje za dan vročitve dokumenta. Če kandidat dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.
Elektronska vročilnica iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– številko dokumenta,
– navedbo prejemnika (kandidata),
– naslov prejemnika (kandidata) in
– datum in uro vročitve.«.
14. člen 
V 46. členu se v prvem in drugem odstavku za besedilom »visokošolski zavodi« črta vejica in besedilo »drugi zavodi – članice univerz«.
15. člen 
V 55. členu se v osmem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za članice univerze merila določi senat univerze.«.
16. člen 
V 56. členu se v tretjem odstavku besedilo »visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze,« spremeni tako, da se glasi: »samostojnega visokošolskega zavoda«.
17. člen 
V 65. členu v četrtem odstavku:
– se za peto alinejo dodata novi šesta in sedma alineja, ki se glasita:
– »– evropsko študentsko identiteto,
– številko evropske študentske izkaznice,«;
– dosedanje šesta do osma alineja postanejo osma do deseta alineja.
18. člen 
V 69. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študenti, državljani Republike Slovenije, poleg njih pa pod pogoji iz tretjega odstavka 73.b člena tega zakona tudi državljani držav članic Evropske unije in tuji državljani, imajo možnost bivanja v študentskih domovih, drugih zavodih in pri pravnih osebah, registriranih za dejavnost študentskih domov, prek njih pa tudi pri zasebnikih lastnikih sob, ki jih oddajajo v najem.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Možnost bivanja v nastanitvah iz prejšnjega odstavka imajo tudi drugi tuji državljani, pod pogoji, določenimi s posebnimi predpisi.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
19. člen 
V 72.a členu se v prvem odstavku v peti alineji črta beseda »drugih«.
20. člen 
V 72.k členu se v šestem odstavku črta beseda »drugih«.
21. člen 
V 72.m členu se v naslovu in v prvem odstavku črta beseda »druge«.
22. člen 
V 73.b členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Republika Slovenija ob upoštevanju meril iz prejšnjega odstavka subvencionira tudi bivanje študentov državljanov držav članic Evropske unije in tujih državljanov, vpisanih v študijske programe na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.
Pisarna za študentske domove vroča oziroma posreduje študentom v seznanitev dokumente in obvestila v zvezi s pridobitvijo pravice do subvencioniranega bivanja z odložitvijo dokumenta oziroma obvestila v spletni portal eVŠ.
Pisarna za študentske domove preko portala eVŠ tudi obvesti študenta, da je prejel dokument, ki mu ga je treba vročiti, ali obvestilo, s katerim mora biti seznanjen. Informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu oziroma obvestilu študent prejme na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob oddaji vloge za subvencionirano bivanje, in s sporočilom na številko svojega mobilnega telefona, če jo je sporočil ob oddaji vloge za subvencionirano bivanje.
Študent prevzame dokument oziroma obvestilo s spletnega portala eVŠ v elektronski obliki po predhodni avtentikaciji. Šteje se, da je bil študent seznanjen z vsebino obvestila z vpisom v spletni portal eVŠ.
Ob osebni vročitvi dokumenta preko portala eVŠ študent elektronsko potrdi elektronsko vročilnico. Dan elektronske potrditve vročilnice iz prejšnjega stavka se šteje za dan vročitve dokumenta. Če študent dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.
Elektronska vročilnica iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– številko dokumenta,
– navedbo prejemnika (študenta),
– naslov prejemnika (študenta) in
– datum in čas vročitve.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejše določbe o subvencioniranju iz tega člena predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.«.
23. člen 
V 77. členu se v prvem odstavku v drugem in tretjem stavku za besedilom »javni visokošolski zavodi« doda besedilo »in zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe za redni študij«.
V tretjem stavku se črta beseda »materialnih«.
V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »financirana iz javnih virov.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na prejšnji odstavek se državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije na vzporednem rednem študiju po študijskih programih prve in druge stopnje, v katerega se je študent vpisal na vpisna mesta za vzporedni študij, šolnina ne zaračuna, če je študent že vpisan v študijski program, po katerem doseže izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu vzporednega študija. Prav tako se šolnina ne zaračunava, če je študent že izkoristil pravico iz druge alineje prvega odstavka 66. člena tega zakona, pa se je vpisal v višji letnik, kot je že bil vpisan na isti stopnji študija.
Oseba, ki ji je status študenta prenehal zaradi izpisa iz študijskega programa oziroma smeri, se v ta študijski program oziroma smer lahko znova vpiše. Za študij iz prejšnjega stavka se zaračuna šolnina.«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
24. člen 
78. člen se črta.
25. člen 
V 81. členu se v napovednem stavku prvega odstavka črta beseda »študentov«.
V drugem odstavku:
– se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. vpisna številka in akademska elektronska identiteta,«;
– se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. stalno in začasno prebivališče, naslov za osebno vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država) in elektronski naslov,«;
– se za 18. točko doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. o jeziku, v katerem je bila izobrazba dosežena,«;
– dosedanja 19. točka postane 20. točka.
V osmem odstavku se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Visokošolski zavodi lahko osebne podatke iz prejšnjega stavka obdelujejo tudi za potrebe nacionalnih raziskav o spremljanju študentov in diplomantov, pri čemer je treba zagotoviti anonimizacijo rezultatov.«.
V devetem odstavku se v prvi alineji črta besedilo »oziroma z dnem dokončanja študija«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»Visokošolski zavod lahko spremembe podatkov iz 1., 2., 5., 6. (razen elektronskega naslova) in 7. točke drugega odstavka tega člena pridobi iz evidence iz 81.e člena tega zakona na podlagi podatka o enotni matični številki občana s povezovanjem zbirk.«.
Dosedanji trinajsti odstavek postane štirinajsti odstavek.
26. člen 
V 81.a členu v tretjem odstavku:
– se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. šifra raziskovalca, ki jo dodeli javna agencija, pristojna za znanstvenoraziskovalno dejavnost,«;
– se za 13. točko doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. izraba delovnega časa za posameznega izvajalca: ne glede na določbe zakona, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti, se v evidenci o izrabi delovnega časa ne evidentirajo čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela, izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom, opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo), opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.«;
– dosedanje 14. do 18. točka postanejo 15. do 19. točka.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Določbe 14. točke prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za druge zaposlene, ki neposredno sodelujejo pri izvajanju pedagoškega procesa, znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti.«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
27. člen 
V 81.b členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Podatke za evidenco iz prvega odstavka tega člena visokošolski zavodi in študentski domovi pridobijo od študenta oziroma iz eVŠ s povezovanjem zbirk.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
28. člen 
V 81.e členu v prvem odstavku:
– se 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. enolični identifikator in ime dela programa (smeri, modula),«;
– se 19. točka spremeni tako, da se glasi:
»19. datum in vrsta vpisa v letnik ter študijsko leto, ko je študent vpisan, ter podatek o tem, ali gre za vzporedni študij,«;
– se 21. točka spremeni tako, da se glasi:
»21. datum dokončanja študija in jezik, v katerem je bila izobrazba dosežena,«;
– se 22. točka spremeni tako, da se glasi:
»22. podatek o tem, ali je študentu priznano podaljšanje statusa študenta in na kateri pravni podlagi,«.
– se za 24. točko doda nova 25. točka, ki se glasi:
»25. evropska študentska identiteta,«.
– dosedanja 25. točka postane 26. točka.
29. člen 
V 81.g členu se v prvem odstavku:
– 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. ime visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole, kamor je prijavljen oziroma vpisan,«;
– 16. točka spremeni tako, da se glasi:
»16. vrsta vpisa (prvi vpis v letnik, ponavljanje letnika, podaljšanje statusa študenta) in podatek, ali gre za vzporedni študij,«;
– 28. točka spremeni tako, da se glasi:
»28. o tem, ali uveljavlja dodatno razvrstitveno pravilo, kot ga opredeljuje predpis iz tretjega odstavka 73.b člena tega zakona,«.
30. člen 
V 81.h členu se v prvem odstavku 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. šifra raziskovalca, ki jo dodeli javna agencija, pristojna za znanstvenoraziskovalno dejavnost,«.
31. člen 
V 82. členu se v tretjem odstavku tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri prijavi prijavljenega s kvalificiranim digitalnim potrdilom, z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun) ali na način, da je identiteto prijavitelja mogoče ugotoviti, se podatki iz prejšnjega stavka in podatki, ki se o njem vodijo v eVŠ, prijavljenemu prikažejo ob izpolnjevanju elektronske vloge.«.
V četrtem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri prijavi prijavljenega s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom ali na način, da je identiteto prijavitelja mogoče ugotoviti, se podatki iz prejšnjega stavka in podatki, ki se o njem vodijo v eVŠ, prijavljenemu prikažejo ob izpolnjevanju elektronske vloge.«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »na način in v obliki, določeni v predpisu iz sedmega odstavka 16. člena tega zakona«.
Za desetim odstavkom se dodata nova enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasita:
»Na podlagi elektronske vloge prijave za vpis v eVŠ se za izbirni postopek za vpis v visokošolske študijske programe lahko s povezovanjem eVŠ in evidenc iz 81. člena tega zakona, ki jih vodijo visokošolski zavodi, na podlagi enotne matične številke občana pridobijo podatki o ocenah oziroma rezultatih študenta, doseženih pri izpitih in drugih študijskih obveznostih.
Na podlagi elektronske vloge prijave za subvencionirano bivanje ter soglasja vlagatelja in članov njegove družine se za izbirni postopek študentov za subvencionirano bivanje lahko s povezovanjem eVŠ in:
– evidenc, ki jih vodi Finančna uprava Republike Slovenije, na podlagi davčne številke pridobijo podatki o dohodkih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, podatki o davku in obveznih prispevkih za socialno varnost, ki se nanašajo na te dohodke, podatki o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te dohodke, in podatki o vzdrževanih družinskih članih, potrebnih za ugotovitev materialnega položaja študenta;
– evidenc, ki jih vodijo ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, oziroma centri za socialno delo, na podlagi enotne matične številke občana študenta pridobijo podatki o preživnini za študenta in člane njegove družine, potrebni za ugotovitev materialnega položaja študenta;
– evidenc, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi enotne matične številke občana študenta pridobijo podatki o osebah, ki imajo prijavljen naslov stalnega prebivališča na istem naslovu kot študent;
– evidence o zavarovanih osebah, ki jo vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi enotne matične številke občana študenta pridobi podatek o tem, ali je študent v delovnem razmerju oziroma opravlja samostojno registrirano dejavnost oziroma je poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
– evidenc, ki jih vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, na podlagi enotne matične številke občana staršev oziroma skrbnikov študenta pridobi podatek o tem, ali so brezposelni,
– evidenc iz 81. člena tega zakona, ki jih vodijo visokošolski zavodi, na podlagi enotne matične številke občana študenta pridobijo podatki o dozdajšnjem študijskem uspehu študenta,
– centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za višje šolstvo, pridobijo podatki o študentih višjih strokovnih šol.«.
Dosedanji enajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
32. člen 
V 82.a členu se v drugem odstavku številka »25« nadomesti s številko »26«.
33. člen 
V 83.a členu se v sedmem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »z izjemo njegove 14. točke v tretjem odstavku.«.
V desetem odstavku se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »devetega«.
Za petnajstim odstavkom se doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi:
»Upravne enote so za namen izdaje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija tujih študentov upravičene na podlagi podatka o EMŠO iz eVŠ pridobiti podatek o tem, ali je tujec sprejet v javnoveljavne študijske programe, ter podatke o študiju (študijsko leto vpisa, ime visokošolskega zavoda, kraj študija, trajanje študijskega programa, obdobje statusa študenta) in podatek o tem, ali je študent vpisan v javnoveljavni študijski program (študijsko leto vpisa, ime visokošolskega zavoda, ime študijskega program, letnik, kraj študija, trajanje študijskega programa in obdobje veljavnosti statusa študenta), s posredovanjem podatkov ali povezovanjem zbirk osebnih podatkov.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
Visokošolski zavodi uskladijo svoje statute in druge interne akte z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
Minister, pristojen za visoko šolstvo, uskladi Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22 in 4/23), Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17, 13/18, 58/20, 56/22 in 74/22) in Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 157/22) s tem zakonom v treh mesecih od njegove uveljavitve.
35. člen 
Ustanovitelji uskladijo akte o ustanovitvi univerz s spremenjenim 10. členom zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Univerze uskladijo vpis svojih članic v sodnem registru s spremenjenim 10. členom zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
36. člen 
(dopolnitev Zakona o sodnem registru) 
V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17, 16/19 – ZNP-1 in 75/23) se v 22. členu črta drugi odstavek.
37. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe nove 14. točke tretjega odstavka 81.a člena zakona se začnejo uporabljati 20. novembra 2023.
Št. 602-04/23-12/18
Ljubljana, dne 20. septembra 2023
EPA 802-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Nataša Sukič 
podpredsednica 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti