Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2023 z dne 31. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2023 z dne 31. 7. 2023

Kazalo

2568. Pravila in pogoji za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES, stran 7035.

  
Na podlagi prvega odstavka 18. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije (UL L št. 312 z dne 28. 11. 2017, str. 6–53) ELES, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosa električne energije, po pridobitvi soglasja Agencije za energijo št. 112-33/2021/18, z dne 6. 7. 2023 izdaja
P R A V I L A   I N   P O G O J E
za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES 
1 SPLOŠNO 
1.1 Splošne določbe
1. člen 
Namen Pogojev za PSI 
(1) S temi Pravili in pogoji za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES (v nadaljnjem besedilu: Pogoji za PSI) operater prenosnega sistema (v nadaljnjem besedilu: OPS) določa pravila in pogoje, ki jih:
1. morajo ponudniki storitev izravnave (v nadaljnjem besedilu: PSI) izpolnjevati, če želijo sodelovati pri nudenju storitev izravnave za OPS;
2. bo OPS uporabljal pri organiziranju in izvajanju izravnalnega trga ELES, tj. priznavanju tehnične sposobnosti nudenja storitev s strani PSI, organizaciji dražb, aktivacijah izravnalne energije, pri zakupu izravnalne moči, obračunu in plačilu izravnalne energije in izravnalne moči, nadzoru nudenja storitev s strani PSI in izvajanju ukrepov ob nedoslednem izvajanju določil teh Pogojev za PSI.
(2) OPS s temi Pogoji za PSI na sistematičen način ureja organizacijo izravnalnega trga ELES ter področje nudenja storitev izravnave na slovenskem območju regulacije delovne moči in frekvence (v nadaljnjem besedilu RDMF) za:
1. rezervo za vzdrževanje frekvence (v nadaljnjem besedilu: RVF);
2. avtomatsko rezervo za povrnitev frekvence (v nadaljnjem besedilu: aRPF);
3. ročno rezervo za povrnitev frekvence (v nadaljnjem besedilu: rRPF) in
4. rezervo za nadomestitev (v nadaljnjem besedilu: RN).
2. člen 
Cilji Pogojev za PSI 
Cilji Pogojev za PSI so:
1. opredelitev področja storitev izravnave, določitev definicij in robnih pogojev posamezne storitve izravnave;
2. ureditev in določitev tehničnih in tržnih pogojev ter zahtev za sodelovanje PSI na izravnalnem trgu ELES, ki ga organizira OPS v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije (UL L št. 312 z dne 28. 11. 2017, str. 6–53; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/2195/EU) in na njeni podlagi sprejetih metodologij;
3. zagotoviti, da je zakup storitev izravnave pošten, objektiven in na tržni podlagi ter pri tem ne diskriminira PSI na podlagi vrste tehnologije, ki jo uporabljajo.
3. člen 
Vsebina in področje uporabe Pogojev za PSI 
(1) Pogoji za PSI urejajo in določajo podrobna pravila in pogoje za sodelovanje PSI na izravnalnem trgu ELES.
(2) Pogoji za PSI veljajo za PSI, ki nudijo storitve izravnave, in za OPS, ki jih uporablja pri organizaciji izravnalnega trga ELES.
(3) Pogoji za PSI so zasnovani tako, da sledijo vsebinskim sklopom, ki jih opredeljuje peta točka 18. člena Uredbe Komisije 2017/2195/EU.
(4) Pogoji za PSI veljajo za vsa obratovalna stanja elektroenergetskega sistema (v nadaljnjem besedilu: EES), opredeljena v 18. členu Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije (UL L št. 220 z dne 25. 8. 2017, str. 1) v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1485/EU.
(5) OPS ima pravico delno ali v celoti prekiniti izvajanje Pogojev za PSI skladno s Pravili za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti in za poravnavo v primeru prekinitev tržnih dejavnosti, ki jih je OPS pripravil skladno s 36. in 39. členom Uredbe Komisije 2017/2196/EU z dne 24. novembra 2017 o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe (UL L št. 312 z dne 28. 11. 2017, str. 54–85).
4. člen 
Interpretacija Pogojev za PSI in sklicevanje na dokumente 
(1) Kazala vsebine, slik in tabel ter naslovi, ki so uporabljeni znotraj Pogojev za PSI, so namenjeni zgolj za lažjo predstavitev vsebine teh Pogojev za PSI in ne vplivajo na njihovo interpretacijo.
(2) Vsakršno sklicevanje na uredbe, direktive, zakonodajo in ostale tehnične dokumente znotraj teh Pogojev za PSI se nanaša na trenutno veljavne uredbe, direktive, zakonodajo in ostale tehnične dokumente ali metodologije.
5. člen 
Definicije pojmov 
Za namene tega dokumenta se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(1) agregiranje – pomeni dejavnost, ki jo opravlja fizična ali pravna oseba, ki povezuje odjem ali proizvodnjo električne energije več uporabnikov sistema, z namenom prodaje, nakupa ali dražbe na katerem koli trgu električne energije;
(2) aktivno upravljanje zbiralnikov energije – aktivno polnjenje/praznjenje zbiralnika v odvisnosti od stanja napolnjenosti, ki je posledica aktivacije RVF, zato da se prepreči stanje popolne napolnjenosti/izpraznjenosti zbiralnika;
(3) bilančni obračun – pomeni mehanizem finančnega obračuna za zaračunavanje ali plačilo bilančnim skupinam za njihova odstopanja;
(4) centralizirano merjenje frekvenceali centralni regulator RVF – načelo uporabe enkratne meritve frekvence za namen aktivacije številnih decentraliziranih tehničnih enot, ki predstavljajo enoto za zagotavljanje RVF ali skupino za zagotavljanje RVF. Uporaba takšnega načela zahteva ustrezen prenos signala frekvence oziroma aktivacije do posamezne enote za zagotavljanje RVF ali skupine za zagotavljanje RVF;
(5) čas konca zbiranja ponudb (v nadaljnjem besedilu: GCT) – pomeni čas, ko predložitev ali posodobitev ponudbe za izravnalno moč ali energijo za standardni produkt ni več dovoljena;
(6) čas pričetka zbiranja ponudb (v nadaljnjem besedilu: GOT) – pomeni čas, od katerega je predložitev ali posodobitev ponudbe za izravnalno moč ali energijo za standardni produkt dovoljena;
(7) čas za polno aktivacijo – pomeni obdobje med predložitvijo zahtevka za aktivacijo s strani povezovalnega OPS v primeru modela OPS-OPS ali pogodbenega OPS v primeru modela OPS-PSI in ustrezno polno dobavo (realizacijo) zadevnega produkta. V primeru RVF se za predložitev zahtevka upošteva izmerjeno odstopanje omrežne frekvence od nazivne vrednosti;
(8) časovni interval izravnave – pomeni čas, za katerega OPS izvaja izravnavo EES. Časovni interval izravnave je enak 15 min;
(9) čezmejna marginalna cena za izravnalno energijo – je cena izravnalne energije, ki jo določi skupna evropska aRPF ali rRPF Platforma;
(10) decentralizirano merjenje frekvence – načelo uporabe neodvisnih meritev frekvence na priključnih točkah ali nižje na mestu tehničnih enot, ki predstavljajo enote za zagotavljanje RVF ali skupine za zagotavljanje RVF, in aktivacije RVF na podlagi takšnih meritev na kraju samem;
(11) deljiva ponudba za izravnalno energijo rRPF – pomeni ponudbo, za katero velja, da je minimalna količina ponujene izravnalne energije rRPF, ki jo OPS lahko aktivira, nižja od maksimalne ponujene količine izravnalne energije rRPF;
(12) deljivost ponudbe – pomeni pravico OPS, da uporabi samo del ponudbe za izravnalno energijo ali ponudbe za izravnalne moči, ki jih ponudi izvajalec storitev izravnave, bodisi v smislu količine (npr. zakupa izravnalne moči ali aktivacije izravnalne energije), bodisi v smislu trajanja;
(13) direktna aktivacija (DA) – je aktivacija izravnalne energije rRPF, ki jo OPS lahko zahteva od PSI kadarkoli znotraj predpisanega časa namenjenega za DA;
(14) direktna in načrtovana ponudba (DASA ponudba) – vrsta ponudbe za izravnalno energijo rRPF, ki jo odda PSI in jo lahko OPS aktivira v procesu direktne in/ali načrtovane aktivacije;
(15) hranilnik električne energije – ali modul za shranjevanje električne energije je bodisi sinhrono obratujoč modul za shranjevanje električne energije bodisi nesinhrono obratujoč modul za shranjevanje električne energije. Modul je sposoben pretvorbe električne energije v obliko energije, ki jo je mogoče shranjevati, shranjevanja te energije in njene nadaljnje pretvorbe nazaj v električno energijo. Ne vključuje opreme za shranjevanje električne energije, ki ne omogoča vodenja (regulacije). Energijo hrani v zbiralniku energije;
(16) izbira ponudb skupne evropske aRPF Platforme – pomeni izbiro ponudb izravnalne energije s strani skupne evropske aRPF Platforme (PICASSO). Izbrane ponudbe so podlaga za določitev čezmejne marginalne cene za izravnalno energijo aRPF;
(17) izbira ponudb skupne evropske rRPF Platforme – pomeni izbiro ponudb izravnalne energije s strani skupne evropske rRPF Platforme (MARI). Izbrane ponudbe so podlaga za določitev čezmejne marginalne cene za izravnalno energijo rRPF;
(18) izbrana ponudba – je ponudba s seznama ponudb, ki je najugodnejša z vidika OPS in je podlaga za nepreklicno sklenjen posel;
(19) izravnalna energija – pomeni energijo, ki jo OPS uporablja za izravnavo in jo zagotavlja ponudnik storitev izravnave;
(20) izravnalna moč – pomeni obseg rezervnih zmogljivosti, ki ga ima PSI v skladu s dogovorom in v zvezi s katerim se je strinjal, da bo v času veljavnosti pogodbe predložil OPS ponudbe za ustrezno količino izravnalne energije;
(21) izravnalni trg ELES – predstavlja izravnalni trg, ki ga organizira OPS ELES in pomeni vse institucionalne, komercialne in operativne ureditve, s katerimi se ureja upravljanje izravnave na tržni podlagi;
(22) izravnalni trg OT – pomeni platformo operaterja trga za izravnalno energijo skladno z zakonom, ki ureja oskrbo z električno energijo;
(23) izravnava – pomeni vse ukrepe in procese, v vseh časovnih okvirih, s katerimi OPS neprekinjeno zagotavljajo vzdrževanje sistemske frekvence znotraj predhodno določenega razpona stabilnosti, kot je določeno v 127. členu Uredbe 2017/1485/EU in skladnost s količino rezerv, potrebnih v zvezi z zahtevano kakovostjo, kot je določeno v naslovih 5, 6 in 7 dela IV Uredbe 2017/1485/EU;
(24) kvalificiran ponudnikstoritve izravnave – je PSI, ki je pridobil potrdilo o kvalifikaciji PSI za sodelovanje na dražbah v skladu s temi Pogoji za PSI in Pravili dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES;
(25) kvalificirana moč – največja moč, ki jo je PSI sposoben nuditi za storitev izravnave, ob izpolnjevanju vseh pogojev storitve izravnave in je navedena na potrdilu o kvalifikaciji PSI;
(26) lokalna marginalna cena za izravnalno energijo – je cena izravnalne energije, ki jo lokalno (za regulacijsko območje RS) določi OPS in predstavlja zadnjo najugodnejšo izbrano ponudbo v izbrani smeri;
(27) mednarodna RVF Platforma – mednarodna platforma za zbiranje ponudb za izravnalno moč za RVF in izvedbo zakupa izravnalne moči za RVF;
(28) načrtovana aktivacija (SA) – je aktivacija izravnalne energije rRPF ob točno določenem časovnem trenutku (tj. začetni točki načrtovane aktivacije), ki jo OPS lahko zahteva za določen 15 minutni časovni interval izravnave;
(29) načrtovana ponudba (SA ponudba) – vrsta ponudbe za izravnalno energijo rRPF, ki jo odda PSI in jo lahko OPS aktivira v procesu načrtovane aktivacije;
(30) največja zmogljivost ali Pmax– pomeni največjo neprekinjeno delovno moč, ki jo lahko proizvede elektroenergijski modul oziroma hranilnik električne energije, zmanjšano za odjem, ki je namenjen le omogočanju obratovanja navedenega elektroenergijskega modula oziroma hranilnika in ne napaja omrežja, kot je določeno v sporazumu o priključitvi ali dogovorjeno med zadevnim sistemskim operaterjem in lastnikom objekta za proizvodnjo električne energije;
(31) nazivna frekvenca – je ciljna frekvenca sinhronega območja kontinentalne Evrope in znaša 50,000 Hz;
(32) nedeljiva ponudba za izravnalno energijo rRPF – pomeni ponudbo, za katero velja, da je minimalna količina ponujene izravnalne energije rRPF, ki jo lahko OPS aktivira, enaka maksimalni ponujeni količini izravnalne energije rRPF;
(33) normalni način obratovanja (NNO) – je način obratovanja VOZE, ko ima VOZE na razpolago dovolj energije v zbiralniku energije in zato v tem načinu obratuje enako kot vir z neomejenim zbiralnikom energije;
(34) obdobje veljavnosti ponudbeza izravnalno energijo – pomeni obdobje (ang. validity period), v katerem je mogoče aktivirati ponudbo za izravnalno energijo PSI, če so upoštevane vse značilnosti produkta. Obdobje veljavnosti je opredeljeno s časom začetka in časom konca veljavnosti. Veljavnosti ponudb za izravnalno energijo aRPF in rRPF se med seboj razlikujejo;
(35) obdobje veljavnosti ponudbeza izravnalno moč – pomeni obdobje dobave zakupljene izravnalne moči (ang. validity period), za katerega je ponudba za izravnalno moč veljavna;
(36) območje regulacije delovne moči in frekvence (RDMF) – pomeni del sinhronega območja ali celotno sinhrono območje, ki je fizično razmejeno z merilnimi mesti na povezovalnih daljnovodih do drugih območij RDMF, ga upravlja en ali več OPS ter izpolnjuje obveznosti regulacije delovne moči in frekvence;
(37) obračunsko obdobje – obdobje, za katerega se izvaja obračun izravnalne moči ali energije;
(38) operater trga (OT) – pomeni izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z električno energijo;
(39) optimizacijski cikel – pomeni čas trajanja znotraj katerega za izbrano tržno časovno enoto skupna evropska aRPF oziroma rRPF Platforma na podlagi prejetih zahtev, ponudb in omejitev s pomočjo optimizacijskega algoritma izbere najugodnejše ponudbe za izravnalno energijo aRPF oziroma rRPF;
(40) Platforma – pomeni namensko platformo za zbiranje ponudb in izvajanje dražb za izravnalno moč ter aktivacijo ponudb za izravnalno energijo, ki jo predstavlja programska aplikacija. S pomočjo Platforme OPS zbira ponudbe za izravnalno moč RVF, aRPF in rRPF, izvaja dražbe za izravnalno moč RVF, aRPF in rRPF, zbira ponudbe za izravnalno energijo aRPF in rRPF ter izdaja zahteve za aktivacijo izbranih ponudb izravnalne energije rRPF OPS uporablja platformo tudi za izvajanje nadomestnega zakupa oziroma zagotavljanja izravnalne moči RVF, aRPF in rRPF;
(41) polno deljiva ponudba za izravnalno energijo aRPF ali rRPF – pomeni ponudbo, za katero velja, da je minimalna količina ponujene izravnalne energije aRPF ali rRPF, ki jo OPS lahko aktivira, enaka 0 MW;
(42) ponudba – pomeni ponudbo za izravnalno moč ali izravnalno energijo, ki jo odda kvalificirani PSI;
(43) ponudnik storitve izravnave(PSI) – pomeni udeleženca na trgu, ki ima enote za zagotavljanje rezerv ali skupine enot za zagotavljanje rezerv in lahko zagotavlja storitev izravnave za OPS;
(44) portfelj – je skupek ene ali več regulacijskih skupin;
(45) potrdilo o kvalifikaciji PSI – pomeni potrdilo o kvalifikaciji PSI za sodelovanje na dražbah, ki ga izda OPS;
(46) potrdilo o tehnični sposobnostiPSI – pomeni potrdilo, ki ga izda OPS, da je PSI tehnično sposoben nuditi določeno sistemsko storitev in velja za slovensko območje RDMF;
(47) potrdilo o uspešno opravljenem testiranju tehnične enote – pomeni potrdilo, ki ga izda OPS ali od njega pooblaščena inštitucija in potrjuje, da je tehnična enota uspešno izvedla testiranje storitve RVF;
(48) proces za povrnitev frekvence z avtomatsko aktivacijo (aPPF) – pomeni avtomatiziran proces, katerega namen je povrnitev frekvence na nazivno frekvenco in povrnitev izravnave delovne moči po voznem redu za sinhrona območja, sestavljena iz enega ali več kot enega območja RDMF;
(49) proces za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo (rPPF) – pomeni ročno nadziran proces, katerega namen je povrnitev frekvence na nazivno frekvenco in povrnitev izravnave delovne moči po voznem redu za sinhrona območja, sestavljena iz enega ali več kot enega območja RDMF;
(50) proces za vzdrževanje frekvence (PVF) – pomeni proces vzdrževanja sistemske frekvence s pomočjo RVF;
(51) razpršeni viri – so proizvodne in/ali odjemne enote za zagotavljanje izravnave sistema, priključene na distribucijski sistem;
(52) referenčna delovna moč(Pref) – želena (nastavljena) delovna moč tehnične enote, ki ne vključuje morebitnega aktiviranja RVF. Sestavljena je iz vsote bazne moči in aktiviranih aRPF ter rRPF;
(53) regulacijska enota – je skupek ene ali več tehničnih enot, ki so na omrežje priključene preko iste priključne točke, s katerim PSI zagotavlja posamezno storitev izravnave;
(54) regulacijska skupina – je skupina ene ali več regulacijskih enot;
(55) regulacijski cikel aPPF – pomeni čas med dvema zaporednima vrednosti aktivirane izravnalne energije aRPF, ki jih izračuna OPS;
(56) rezerva za povrnitev frekvence z avtomatsko aktivacijo (aRPF) – pomeni rezerve delovne moči, ki so avtomatično aktivirane in ki so na voljo za povrnitev sistemske frekvence na nazivno frekvenco in povrnitev izravnave delovne moči po voznem redu za sinhrono območje, sestavljeno iz več kot enega območja regulacije delovne moči in frekvence;
(57) rezerva za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo (rRPF) – pomeni rezerve delovne moči, ki so ročno aktivirane in ki so na voljo za povrnitev sistemske frekvence na nazivno frekvenco in povrnitev izravnave delovne moči po voznem redu za sinhrono območje, sestavljeno iz več kot enega območja regulacije delovne moči in frekvence;
(58) rezerva za vzdrževanje frekvence (RVF) – pomeni rezerve delovne moči, ki so na voljo za vzdrževanje sistemske frekvence po pojavu odstopanja;
(59) rezerve za nadomestitev(RN) – pomeni rezervo delovne moči, ki je na voljo za povrnitev zahtevanega obsega rezerve za povrnitev frekvence;
(60) rezervni način obratovanja (RNO) – je način obratovanja VOZE, ki nastopi pet min pred trenutkom, ko bi pri zagotavljanju kvalificiranega obsega RVF v eno smer, enote, viri ali skupine enot porabili vso razpoložljivo energijo energijskega zbiralnika;
(61) skupna evropska aRPF Platforma – skupna evropska aRPF platforma za izbiro ponudb izravnalne energije aRPF;
(62) skupna evropska rRPF Platforma – skupna evropska rRPF platforma za izbiro ponudb izravnalne energije rRPF;
(63) sprejeta ponudba – je ponudba, ki je uspešno opravila validacijo s strani Platforme;
(64) standardni produkt – pomeni usklajen izravnalni produkt, ki ga opredelijo vsi OPS za izmenjavo storitev izravnave;
(65) stanje napolnjenosti zbiralnika energije (ZEN) – podaja relativni delež napolnjenosti zbiralnika energije (ang. SOC – Sate of Charge), kjer vrednost 0 ponazarja popolnoma izpraznjen zbiralnik energije in vrednost 1 popolnoma napolnjen zbiralnik energije;
(66) storitve izravnave – predstavljajo nudenje izravnalne moči ali izravnalne energije ali oboje s strani PSI. Pri tem se RVF obravnava kot simetrična storitev za obe smeri izravnave (pozitivno in negativno), storitve izravnave za aRPF, rRPF in RN pa se ločijo po smereh izravnave (pozitivna, negativna). V sklopu tega dokumenta imamo naslednje storitve izravnave: RVF, aRPF+, aRPF-, rRPF+, rRPF-, RN+ in RN-;
(67) tehnična enota – je osnovna, tehnično nedeljiva proizvodna ali odjemna enota, ali oboje, s katero PSI zagotavlja posamezno storitev;
(68) tržna časovna enota – (ang. Market Time Unit, MTU) pomeni časovni interval za katerega se izvaja proces izbire ponudb za aktivacijo izravnalne energije;
(69) urejen seznam ponudb – pomeni seznam ponudb, ki so razvrščene po predhodno določenih kriterijih, npr. glede na ceno in čas prejetja ponudb;
(70) viri z omejenim zbiralnikom energije(VOZE) – tehnične enote ali portfelj PSI za zagotavljanje RVF se upoštevajo kot VOZE v primeru, ko polna neprekinjena aktivacija v obdobju dveh ur v pozitivni ali negativni smeri brez upoštevanja učinkov aktivnega upravljanja zbiralnika energije zaradi izčrpanih zbiralnikov energije povzroči omejeno sposobnost zagotavljanje polne RVF v skladu s členom 156 (8) Uredbe 2017/1485/EU ob upoštevanju dejansko razpoložljivih delujočih zbiralnikov energije;
(71) začetna točka direktne aktivacije – pomeni trenutek, od katerega se meri polni čas aktivacije (ang. full activation time, FAT) za direktno aktivacijo;
(72) začetna točka načrtovane aktivacije – pomeni trenutek, od katerega se meri polni čas aktivacije (ang. full activation time, FAT) za načrtovano aktivacijo in je 7,5 min pred začetkom 15 minutnega časovnega intervala za katerega PSI oddajo standardne rRPF energijske ponudbe.
6. člen 
Seznam kratic 
Kratice, uporabljene v tem dokumentu imajo naslednji pomen:
ACE – odstopanje regulacijskega območja (ang. Area Control Error);
AGC – avtomatska regulacija proizvodnje (ang. Automatic Generation Control);
API – vmesnik aplikacijskih programov;
aPPF – avtomatski proces za povrnitev frekvence (ang. aFRP – Automatic frequency restoration process);
aRPF – avtomatska rezerva za povrnitev frekvence (ang. aFRR – Automatic frequency response reserve);
CC – regulacijski cikel aPPF (ang. Control Cycle);
CPE – komunikacijska naprava za vzpostavitev demarkacijske točke (ang. Customer Premise Equipment);
DA – direktna aktivacija rRPF;
DASA ponudba – direktna in načrtovana ponudba;
ECCO SP – ENTSO-E Communication and Connectivity Service Platform;
EES – elektroenergetski sistem;
ENTSO-E – evropska mreža operaterjev prenosnih omrežij za električno energijo;
FAT – polni čas za (de)aktivacijo (ang. Full (de)Activation Time);
GCT – čas zaprtja zbiranja ponudb za izravnalno moč ali energijo (ang. Gate Closure Time);
GOT – čas odprtja zbiranja ponudb za izravnalno moč ali energijo (ang. Gate Opening Time);
ICCP – Inter-Control Center Communications Protocol;
IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija;
IN – netiranje odstopanj (ang. Imbalance Netting);
IPsec – niz protokolov, ki zagotavlja varnost internetnega protokola(IP) (ang. Internet Protocol Security);
nGCT – čas zaprtja zbiranja spremenjenih ponudb za izravnalno energijo (ang. new Gate Closure Time);
LMOL – lokalni urejen seznam ponudb izravnalne energije (ang. Local Merit Order List);
NNO – normalni način obratovanja VOZE;
OBS – odgovorni bilančne skupine;
OČ – odzivni čas;
ODS – operater distribucijskega sistema (SODO ali ZDS);
OPS – operater prenosnega sistema;
OSI model – Open System Interconnection referenčni model;
OT – operater trga;
PPAT – oseba, ki v okviru svoje dejavnosti organizira transakcije z energetskimi proizvodi (ang. Persons Professionally Arranging Transactions);
PSI – ponudnik storitev izravnave (ang. Balancing Service Provider, BSP);
PVF – proces za vzdrževanje frekvence;
RDMF – regulacija delovne moči in frekvence;
REMIT – Uredba o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (ang. Regulation on Energy Market Integrity and Transparency);
RN – rezerva za nadomestitev (ang. Replacement Reserve, RR);
RNO – rezervni način obratovanja VOZE;
RPF – rezerva za povrnitev frekvence (ang. Frequency Restoration Reserve, FRR);
rPPF – ročen proces za povrnitev frekvence (ang. Manual Frequency Restoration Process, mFRP);
rRPF – ročna rezerva za povrnitev frekvence (ang. Manual Frequency Restoration Reserve, mFRR);
RVF – rezerva za vzdrževanje frekvence (ang. Frequency Containment Reserve, FCR);
SA – načrtovana aktivacija rRPF (ang. Scheduled Activation);
SA ponudba – načrtovana ponudba;
SCADA – je skupno ime za sisteme, ki so namenjeni nadzorovanju in krmiljenju različnih tehnoloških procesov z računalnikom (ang. Supervisory Control And Data Acquisition);
UTC – univerzalni koordinirani čas (ang. Universal Time Coordinated);
VOZE – viri z omejenimi zbiralniki energije;
ZDS – zaprt distribucijski sistem;
ZEN – stanje napolnjenosti zbiralnika energije.
7. člen 
Objava Pogojev za PSI 
OPS objavi te Pogoje OPS na spletu po predhodni potrditvi s strani Agencije za energijo.
1.2 Funkcije in odgovornosti
8. člen 
Vloga OPS 
OPS je odgovoren za nakup storitev izravnave od PSI, da zagotovi obratovalno sigurnost. Vloga OPS je natančneje opredeljena v 14. členu Uredbe 2017/2195/EU.
9. člen 
Vloga PSI 
PSI zagotavljajo izravnalno energijo in izravnalno moč OPS. Vloga PSI v kontekstu zagotavljanja storitev izravnave za OPS je natančneje opredeljena v 16. členu Uredbe 2017/2195/EU.
1.3 Opredelitev sodelovanja PSI na izravnalnem trgu ELES
10. člen 
Splošni opis 
Sodelovanje PSI na izravnalnem trgu ELES v splošnem opredeljujejo naslednji postopki:
1. kvalifikacijski postopek, ki zajema preverjanje tehnične sposobnosti in izpolnjevanje zahtev Pravil dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES (v nadaljnjem besedilu: Pravila dražb);
2. sodelovanje PSI na dražbi za izravnalno moč in/ali oddaja ponudb za izravnalno energijo;
3. aktivacija izravnalne energije;
4. obračun izravnalne moči in aktivirane izravnalne energije.
11. člen 
Preverjanje tehnične sposobnosti PSI 
(1) Preverjanje tehnične sposobnosti PSI velja za vse PSI, ki želijo sodelovati pri nudenju storitve izravnave za OPS. Shematski potek ključnih korakov postopka prikazuje Slika 1-1.
(2) Vsak PSI mora OPS obvezno predložiti v celoti izpolnjeno vlogo za priznanje tehnične sposobnosti. Po prejetju vloge OPS v predpisanem roku obvesti PSI o poteku testiranja tehnične sposobnosti.
(3) OPS izda PSI potrdilo o tehnični sposobnosti po uspešno opravljenem preverjanju tehnične sposobnosti.Slika 1
Slika 1-1: Shematski potek ključnih korakov preverjanja tehnične sposobnosti PSI. 
12. člen 
Sodelovanje PSI na dražbi za izravnalno moč in pri prenosu izravnalne moči ter oddaja ponudb izravnalne energije 
(1) PSI, ki ima potrdilo o tehnični sposobnosti in izpolnjuje vse pravno-formalne zahteve in pogoje, ki so navedeni v Pravilih dražb, dobi status kvalificiranega PSI s tem, ko mu OPS izda potrdilo o kvalifikaciji PSI za sodelovanje na dražbah. Kvalificirani PSI lahko oddaja ponudbe za izravnalno moč oziroma za izravnalno energijo do višine navedene v izdanem potrdilu o kvalifikaciji za sodelovanje na dražbah, pri čemer mora smiselno upoštevati omejitve iz 37., 94. in 158. člena teh Pogojev za PSI.
(2) Na dražbi lahko sodelujejo le PSI s statusom kvalificiran PSI.
(3) Če je kvalificirani PSI na dražbi za izravnalno moč aRPF oziroma rRPF uspešen ali je bila izravnalno moč nanj prenesena v procesu prenosa, mora oddati ustrezne ponudbe za izravnalno energijo aRPF oziroma rRPF v skupnem obsegu zakupljene in prenesene izravnalne moči.
(4) Kvalificiran PSI ima možnost oddaje ponudb za izravnalno energijo za posamezno storitev izravnave do višine navedene v potrdilu o kvalifikaciji PSI zmanjšane za že sprejete ponudbe. Sodelovanje na dražbi za izravnalno moč ni pogoj za oddajo ponudb za izravnalno energijo.
(5) PSI lahko sodeluje na dražbah za posamezno storitev izravnave vse dokler ima veljaven status kvalificiranega PSI za posamezno storitev izravnave.
(6) Kvalificiran PSI ima možnost prenosa izravnalne moči, ki jo je OPS zakupil, na drugi PSI. Pri tem mora upoštevati določila teh Pogojev za PSI, ki urejajo prenos izravnalne moči.Slika 2
Slika 1-2: Shematski prikaz ključnih korakov sodelovanja PSI na dražbi1 in pri prenosu izravnalne moči za posamezen časovni interval izravnave.
1 Oddaja energijskih ponudb ne velja za RVF. Prav tako ni posebej predstavljena možnost, da PSI, ki je bil uspešen na dražbi za izravnalno moč, lahko sodeluje v prenosu kot PSI prejemnik.
13. člen 
Aktivacija izravnalne energije 
Aktivacijo izravnalne energije za posamezne storitve izravnave RVF, aRPF, rRPF in RN podrobno določajo pododdelki 3.5, 4.6, 5.6 in 6.2 teh Pogojev za PSI.
14. člen 
Obračun izravnalne moči in energije 
Obračun izravnalne moči in energije za posamezne storitve izravnave RVF, aRPF, rRPF in RN podrobno določajo pododdelki 3.7, 4.8, 5.8 in 6.3 teh Pogojev za PSI.
2 SPLOŠNE ZAHTEVE 
2.1 Regulacija frekvence in izravnava sistema
15. člen 
Opis regulacije frekvence in izravnave sistema 
(1) Zanesljivo obratovanje EES temelji na izravnavi proizvodnje in porabe električne energije. Neusklajena proizvodnja in poraba električne energije v sistemu se odraža v odstopanju frekvence od nazivne vrednosti. Za vzdrževanje obratovalne frekvence čim bližje nazivni vrednosti skrbijo ukrepi za regulacijo frekvence in izravnavo sistema (v nadaljnjem besedilu: izravnava).
(2) Ukrepe za izravnavo delimo na tri nivoje oziroma procese:
1. proces za vzdrževanje frekvence (PVF) – aktiviranje RVF,
2. proces za povrnitev frekvence z avtomatsko aktivacijo (aPPF) – aktiviranje aRPF in
3. proces za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo (rPPF) – aktiviranje rRPF in RN.
(3) Vsi ukrepi za regulacijo frekvence in izravnavo sistema temeljijo na aktivaciji oziroma deaktivaciji delovne moči sodelujočih tehničnih enot, ki so del moči rezervirale za regulacijo frekvence in izravnavo sistema. Te rezerve glede na nivo regulacije imenujemo RVF, aRPF, rRPF in RN.
(4) Količine zakupljenih rezerv za regulacijo frekvence in izravnavo sistema za slovensko območje RDMF morajo zadoščati za stabilno in zanesljivo obratovanje slovenskega območja RDMF in so določene za vsako leto v skladu z evropsko zakonodajo.
(5) V primeru, da OPS ne more zagotoviti zadostnega obsega rezerv, bo OPS manjkajočo rezervo zagotovil v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.Slika 3
Slika 2-1: Shema izvajanja regulacije frekvence in izravnave sistema v štirih nivojih 
(6) V primeru odstopanja sistemske frekvence od nazivne vrednosti se najprej (v času nekaj sekund) odzovejo tehnične enote, ki sodelujejo v PVF (Slika 2-1). Velikost aktivacije je premo sorazmerna z odstopanjem sistemske frekvence ter je med različnimi OPS v sinhronem območju usklajena preko ENTSO-E. PVF zaradi svoje narave lahko le omeji oziroma vzdržuje odstopanje sistemske frekvence od nazivne vrednosti; za povrnitev frekvence na nazivno vrednost se uporablja aPPF in po potrebi tudi rPPF.
(7) aPPF se odzove v primeru odstopanja sistemske frekvence po nekaj minutah, in sicer v vsakem območju RDMF ločeno glede na odstopanje proizvodnje in odjema v tem območju. Odziv aPPF je avtomatiziran preko regulatorja, ki skrbi tudi, da proces ne nasprotuje PVF.
(8) OPS ročno aktivira rPPF ob izpadu večjih proizvodnih enot oziroma ob dolgotrajnejšem pomanjkanju ali višku električne energije v EES. Glavni cilj rPPF je sprostitev aktiviranih rezerv aPPF.
(9) Proces regulacije sinhronega časa poteka usklajeno z vsemi OPS sinhronega območja in skrbi za ohranitev nazivne vrednosti frekvence preko daljšega obdobja s pomočjo prilagoditve željene vrednosti frekvence. Proces regulacije sinhronega časa ni predmet teh Pogojev za PSI.
(10) Za razbremenjevanje RPF se uporablja RN.
(11) Celoten časovni potek principielnega procesa izvajanja regulacije frekvence in izravnave sistema prikazuje Slika 2-2.Slika 4
Slika 2-2: Principielni časovni potek izvajanja regulacije frekvence in izravnave sistema 
16. člen 
Organizacijska shema regulacije frekvence in izravnave sistema
(1) Za sodelovanje v regulaciji frekvence in izravnave sistema mora PSI zadostiti tehničnim, organizacijskim in pravno-formalnim zahtevam, ki so opisani v teh Pogojih za PSI. Slika 2-3 prikazuje splošno organizacijsko shemo regulacije frekvence in izravnave sistema.Slika 5
Slika 2-3: Organizacijska shema regulacije frekvence in izravnave sistema 
(2) OPS zbira ponudbe, izvaja dražbe, aktivira ponudbe za energijo aRPF in rRPF ter objavlja rezultate.
(3) OPS je povezan z mednarodno RVF Platformo za izmenjavo RVF izravnalne moči in skupni evropski Platformi za izmenjavo aRPF in rRPF izravnalne energije.
(4) PSI posreduje svoje ponudbe preko Platforme. Pogoji sodelovanja, zahteve za zbiranje in posredovanje ponudb, časovni roki za zbiranje ponudb ter postopki aktivacije so navedeni v nadaljevanju teh Pogojev za PSI.
(5) Nadzor nad izvajanjem izravnalnega trga ELES, izvajata ELES v vlogi PPAT in regulativni organ skladno z Uredbo Komisije (EU) 1227/2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT).
(6) OPS ima pravico, da kadarkoli s pomočjo zbranih podatkov preveri, ali je aktivacija energije s strani PSI ustrezala vsem zahtevam, ki so določene v teh Pogojih za PSI. Pri tem mu morata PSI in ODS posredovati vse zahtevane podatke.
17. člen 
Razmerja med tehnično enoto, regulacijsko enoto, regulacijsko skupino in portfeljem 
(1) PSI storitev izravnave nudi s portfeljem enot za izvajanje izbrane storitve izravnave. Portfelj sestavlja ena ali več regulacijskih skupin, posamezno regulacijsko skupino pa ena ali več regulacijskih enot.
(2) Regulacijska enota je osnovna regulacijska entiteta in je sestavljena iz ene ali več tehničnih enot, ki so na prenosno ali distribucijsko omrežje priključene preko iste priključne točke.
(3) Tehnične enote so osnovne, tehnično nedeljive proizvodne ali odjemne enote, s katerimi PSI zagotavlja posamezno storitev (RVF, aRPF ali rRPF). Razmerja med tehničnimi enotami, regulacijskimi enotami, regulacijskimi skupinami in portfeljem prikazuje Slika 2-4.
Slika 6
Slika 2-4: Ilustracija hierarhične organiziranosti portfelja PSI 
18. člen 
Sodelovanje regulacijskih enot v več portfeljih 
(1) Regulacijske enote v sklopu regulacijske skupine lahko sodelujejo v več portfeljih hkrati, pri čemer mora biti zagotovljena izmenjava relevantnih informacij o delovanju in aktivacijah regulacijskih enot v različnih portfeljih v realnem času. Portfelji so lahko v sklopu istega PSI (npr. portfelj za storitve RVF, aRPF in rRPF) ali v sklopu več različnih PSI. Nekatere možne kombinacije prikazuje Slika 2-5.
(2) Regulacijska skupina, ki sodeluje v več portfeljih, mora v vseh portfeljih vsebovati iste regulacijske enote.
(3) Regulacijska skupina lahko eno izbrano storitev izravnave zagotavlja le v sklopu enega portfelja.Slika 7
Slika 2-5: Primeri sodelovanja regulacijskih skupin v sklopu več portfeljev enega ali več različnih PSI. 
2.2 Integracija izravnalnega trga ELES v izravnalne platforme
19. člen 
Relacija med obdobjem veljavnosti ponudbe za izravnalno energijo, tržno časovno enoto in časovnim intervalom izravnave 
(1) V okviru skupnih evropskih aRPF in rPPF platform so določeni parametri kot so obdobje veljavnosti ponudbe za izravnalno energijo, tržna časovna enota in časovni interval izravnave, ki imajo različne vrednosti.
(2) Vrednosti parametrov iz prvega odstavka tega člena uporabljenih v skupnih evropskih aRPF in rPPF platformah ter ključne razlike med njimi podaja Tabela 2-1.
Tabela 2-1: Relacija med obdobjem veljavnosti ponudbe, tržno časovno enoto in časovnim intervalom izravnave. 
Skupna evropska aRPF Platforma
Skupna evropska rRPF Platforma
Obdobje veljavnosti ponudbe za izravnalno energijo
15 min
Načrtovana aktivacija (od T–25 min do T–7,5 min). 
 
Direktna aktivacija (od T-25 min do T+7,5 min).
Tržna časovna enota
2 sek2
15 min
Časovni interval izravnave
15 min
15 min
 
2 Podrobnosti glede tržne časovne enote podaja četrti odstavek 20. člena teh Pogojev za PSI.
2.2.1 Skupna izravnalna aRPF platforma
20. člen 
Proces skupne evropske aRPF Platforme 
(1) OPS izvaja izravnavo EES z uporabo aRPF in aktiviranja izravnalne energije aRPF v neposrednem sodelovanju s skupno evropsko aRPF Platformo.
(2) Splošna predstavitev in integracija nacionalnega mehanizma izravnave aPPF, določenega v okviru izravnalnega trga ELES, v skupno evropsko aRPF Platformo prikazuje Slika 2-6.
(3) Proces, ki se izvaja v okviru skupne evropske aRPF Platforme, se izvaja neprekinjeno 24/7.
(4) Izbor ponudb za izravnalno energijo aRPF preko skupne evropske aRPF Platforme poteka avtomatsko na štiri sekunde (vsak optimizacijski cikel). Lokalni izbor in aktivacija aRPF prav tako poteka avtomatsko na dve sekundi oziroma vsak regulacijski cikel aPPF, ki je enak eni tržni časovni enoti.
(5) Aktivnosti izvajanja procesa skupne evropske aRPF Platforme sestavljajo naslednji koraki:
1. PSI oddajajo ponudbe za izravnalno energijo aRPF na Platformo za določen časovni interval izravnave, ki je za proces skupne evropske aRPF Platforme enak 15 min. Rok za posredovanje zbranih ponudb za izravnalno energijo aRPF je 25 min pred začetkom določenega časovnega intervala izravnave;
2. OPS zbrane ponudbe za izravnalno energijo aRPF posreduje na skupno evropsko aRPF Platformo, k temu OPS doda tudi podatek o razpoložljivosti posameznih ponudb za izravnalno energijo aRPF in informacije o deljeni oziroma izmenjani izravnalni moči aRPF z ostalimi OPS;
3. OPS posreduje v realnem času na skupno evropsko aRPF Platformo omejitve čezmejnih prenosnih zmogljivosti in zahtevo po izravnalni energiji aRPF;
4. skupna evropska aRPF Platforma nato ob upoštevanju vseh prejetih zahtev in omejitev v vsakem optimizacijskem ciklu izbere najugodnejše ponudbe;
5. skupna evropska aRPF Platforma po zaključku vsakega optimizacijskega cikla posreduje posameznim OPS seznam izbranih ponudb izravnalne energije aRPF, korekcijo moči za lokalni aPPF, čezmejne pretoke aRPF in IN ter čezmejno marginalno ceno;
6. OPS na podlagi poslane zahteve in prejete korekcije za lokalni aPPF s strani skupne evropske aRPF Platforme določi v vsakem regulacijskem ciklu aktivacijo lokalnih ponudb izravnalne energije aRPF in jo posreduje posameznim PSI. Mehanizem vključitve korekcije moči za lokalni aPPF in način aktivacije lokalnih ponudb je podrobneje opisan v 126. členu teh Pogojev za PSI;
7. skupna evropska aRPF Platforma po zaključku optimizacijskega cikla posreduje podatke entiteti za izvedbo obračuna in izdajo računov.Slika 8
Slika 2-6: Splošna predstavitev delovanja skupne evropske aRPF Platforme 
21. člen 
Obratovalna stanja aRPF v skupni evropski aRPF Platformi 
Glede na status povezanosti OPS v skupno evropsko aRPF Platformo in načinom izbire ponudb izravnalne energije aRPF ločimo med dvema obratovalnima stanjema:
1. normalno obratovalno stanje ali stanje povezanosti (ang. connected mode) je stanje, ko je OPS komunikacijsko in procesno povezan s skupno evropsko aRPF Platformo. Izbiro ponudb za izravnalno energijo izvaja skupna evropska aRPF Platforma;
2. nepovezano obratovalno stanje (ang. disconnected mode) je moteno stanje, ko OPS komunikacijsko ali procesno ni povezan s skupno evropsko aRPF Platformo. Izbiro ponudb za izravnalno energijo izvaja OPS z uporabo lokalne Platforme.
22. člen 
Časovne točke v aPPF 
Posamezne časovne točke, ki so v procesu aRPF ključne za PSI, podaja Tabela 2-2.
Tabela 2-2: Ključne točke v procesu aRPF za PSI 
Točka v procesu
Čas
Pomen
Lokalni PSI GOT
D-1 12:00 CET
GOT ponudb za izravnalno energijo aRPF za vse 15 min intervale naslednjega dne.
Lokalni PSI GCT
T-25 min
GCT ponudb za izravnalno energijo aRPF za PSI se zaključi 25 min pred naslednjim 15 min intervalom (T, T+15min).
Začetek 15 min intervala
T
Predstavlja začetek intervala izravnave.
Izračun zahteve za aktivacijo aRPF
T+CC
Vsak regulacijski cikel aPPF (CC) oziroma na 2 sekundi OPS izračuna zahtevo za aktivacijo aRPF.
Odziv PSI na vsakokratno zahtevo aRPF
T+CC+OČ
Na vsakokratno zahtevo se regulacijske enote PSI odzovejo z odzivnim časom (OČ), ki je krajši od časa za polno aktivacijo (FAT). 
Po prenehanju posredovanja zahtev se morajo regulacijske enote PSI prav tako odzvati z odzivnim časom, ki je krajši od časa za polno deaktivacijo (FAT).
Lokalni nGCT za spremembo ponudb
T+14 min
Lokalna sprememba razpoložljivosti ponudb možna najkasneje do 14 min znotraj 15 min intervala izravnave. Spremembo mora potrditi OPS.
Konec 15 min intervala
T+15 min
Predstavlja konec intervala izravnave.
Začetek naslednjega 15 min intervala
>T+15 min
Predstavlja začetek naslednjega intervala izravnave.
23. člen 
Integracija skupne evropske aRPF Platforme v lokalni aPPF 
(1) Način integracije skupne evropske aRPF Patforme v lokalni aPPF prikazuje Slika 2-7.
(2) OPS vsak dvosekunden regulacijski cikel lokalnega aPPF izračunava in posreduje na aRPF Platformo zahtevo regulacijskega območja Slovenije po izravnalni energiji aRPF.
(3) Po skupni optimizaciji aktivacij izravnalnih energij aRPF vseh OPS v sklopu skupne evropske aRPF Platforme, vsak izmed OPS prejme informacijo o moči korekciji za lokalni aPPF, s katerimi korigira lokalno regulacijsko odstopanje za količino čezmejnih netiranj in aktivacij izravnalne energije aRPF.
(4) Korekcija iz skupne evropske aRPF Platforme povzroči odstopanje ACE in posledično preko PI regulatorja v sklopu regulatorja aPPF spremembo skupne zahteve za aktivacijo izravnalne energije aRPF. Regulator aPPF nato glede na višino skupne zahteve za aktivacijo izravnalne energije aRPF aktivira najcenejše lokalne ponudbe v lokalnem urejenem seznamu ponudb. Aktivirane ponudbe se nato agregirajo po posameznih PSI in posredujejo PSI v obliki aktivacije izravnalne energije aRPF posameznega PSI.Slika 9
Slika 2-7 Integracija skupne evropske aRPF Platforme v lokalni aPPF 
2.2.2 Skupna izravnalna rRPF platforma
24. člen 
Proces skupne evropske rRPF Platforme 
(1) OPS izvaja izravnavo EES z uporabo rPPF in aktiviranja izravnalne energije rRPF v neposrednem sodelovanju s skupno evropsko rRPF Platformo.
(2) Splošno predstavitev in integracijo nacionalnega mehanizma izravnave rPPF, določenega v okviru izravnalnega trga ELES, v skupno evropsko rRPF Platformo prikazuje Slika 2-8.
(3) Proces, ki se izvaja v okviru skupne evropske rRPF Platfome, se izvaja neprekinjeno 24/7.
(4) Aktivnosti izvajanja procesa skupne evropske rRPF Platforme sestavljajo naslednji koraki:
1. PSI oddajajo ponudbe za izravnalno energijo rRPF na Platformo za določen časovni interval izravnave, ki je za proces skupne evropske rRPF Platforme enaka 15 min. Rok za posredovanje zbranih ponudb za izravnalno energijo rRPF je 25 min pred začetkom določenega časovnega intervala izravnave;
2. OPS zbrane ponudbe za izravnalno energijo rRPF za določen časovni interval izravnave posreduje na skupno evropsko rRPF Platformo;
3. OPS morebitno zahtevo za aktivacijo ter omejitev čezmejnih prenosnih zmogljivosti posreduje na skupno evropsko rRPF Platformo. Možnosti aktivacij, ki jih ima OPS na razpolago so opredeljene v 26. členu teh Pogojev za PSI;
4. ob zaprtju trgovanja aktivacijsko-optimizacijski algoritem skupne evropske rRPF Platforme izvede izbiro najbolj ugodnih ponudb izravnalne energije rRPF, da zadosti zahtevam posameznih OPS za izvedbo rPPF;
5. skupna evropska rRPF Platforma takoj po zaključku aktivacijsko-optimizacijskega cikla posreduje posameznim OPS seznam sprejetih ponudb izravnalne energije rRPF, pokrito zahtevo, neto pozicijo, čezmejne pretoke rRPF, proste čezmejne prenosne zmogljivosti in čezmejno marginalno ceno izbranih ponudb izravnalne energije rRPF, ki se v splošnem razlikuje za načrtovane in direktne aktivacije;
6. OPS takoj po prejetju rezultatov preko Platforme izvede lokalno aktivacijo izbranih ponudb izravnalne energije rRPF, ki so jih skladno s 1. korakom izvajanja procesa PSI posredovali OPS. Sledi dobava izravnalne energije rRPF skladno s karakteristikami standardnega produkta izravnalne energije rRPF podanega v 154. členu teh Pogojev za PSI in načina aktivacije opisane v 26. členu teh Pogojev za PSI;
7. skupna evropska rRPF Platforma po zaključku aktivacijsko-optimizacijskega cikla posreduje podatke entiteti za izvedbo obračuna in izdajo računov.Slika 10
Slika 2-8: Splošna predstavitev delovanja skupne evropske rRPF Platforme 
25. člen 
Obratovalna stanja rPPF v skupni evropski rRPF Platformi 
Glede na status povezanosti OPS v skupno evropsko rRPF Platformo in načinom izbire ponudb izravnalne energije rRPF ločimo tri obratovalna stanja:
1. normalno obratovalno stanje ali stanje povezanosti (ang. connected mode) je stanje, ko je OPS komunikacijsko in procesno povezan na skupno evropsko rRPF Platformo. Izbiro ponudb za izravnalno energijo izvaja skupna evropska rRPF Platforma;
2. razdruženo obratovalno stanje (ang. decoupled mode) je normalno obratovalno stanje, ko je OPS komunikacijsko in procesno povezan na skupno evropsko rRPF Platformo. Vrednosti čezmejnih prenosnih zmogljivost za rPPF na mejah s sosednjimi OPS so enake 0 MW. Izbiro ponudb za izravnalno energijo izvaja skupna evropska rRPF Platforma;
3. nepovezano obratovalno stanje (ang. disconnected mode) je moteno stanje, ko OPS komunikacijsko ali procesno ni povezan s skupno evropsko rRPF Platformo. Izbiro ponudb za izravnalno energijo izvaja OPS z uporabo lokalne Platforme.
26. člen 
Načrtovana in direktna aktivacija rRPF 
(1) V vseh obratovalnih stanjih opredeljenih v 25. členu teh Pogojev za PSI OPS izvaja rPPF v obliki naslednjih aktivacij:
1. načrtovana aktivacija izravnalne energije rRPF;
2. direktna aktivacija izravnane energije rRPF.
(2) OPS lahko na skupni evropski rRPF Platformi zahteva načrtovano ali direktno aktivacijo rRPF.
(3) Načrtovane aktivacije se izvajajo od začetka točke načrtovane aktivacije ločeno za vsak posamezen zaporedni časovni interval izravnave in vedno trajajo celoten časovni interval izravnave. Prvi interval v dnevu se začne z 00:00 in konča z 00:15.
(4) Direktne aktivacije za posamezen 15 minutni časovni interval izravnave se lahko izvedejo kadarkoli v času za načrtovano aktivacijo za izbrani časovni interval in obsegajo del taistega (MTU 0) in celotni naslednji 15 minutni časovni interval (MTU + 1).
(5) Časovni potek aktivnosti v primeru aktiviranja načrtovane in direktne aktivacije izravnalne energije rRPF in standardno obliko profila za čezmejno izmenjavo med OPS prikazuje Slika 2-9.Slika 11
Slika 2-9: Časovni potek aktivnosti aktivacije izravnalne energije rRPF 
27. člen 
Časovne točke v rPPF 
Posamezne časovne točke prikazane na Sliki 2-9, ki so v rPPF ključne za PSI, podaja Tabela 2-3.
Tabela 2-3: Ključne točke v rPPF za PSI. 
Točka v procesu
Časovni mejnik
Načrtovana 
aktivacija (SA)
Direktna 
aktivacija (DA)
Pomen
Lokalni PSI GOT
T–120 min
GOT zbiranja ponudb za izravnalno energijo za določen 15 min časovni interval izravnave.
Lokalni PSI GCT
T–25 min
GCT zbiranja ponudb za izravnalno energijo za PSI za določen 15 min časovni interval.
Začetek SA aktivacije
T–7,5 min
Konec obdobja veljavnosti za SA ponudbe (T–7,5 min).
Začetek rampiranja (aktivacija)
T–5 min
dobava izravnalne energije SA
dobava izravnalne energije DA
Začetek rampiranja dobave izravnalne energije SA aktivacije.
Začetek intervala izravnave
T
Začetek 15 min časovnega intervala (MTU 0).
Lokalni PSI GCT za spremembo razpoložljivosti DASA ponudb 
T+3 min
Lokalna posodobitev LMOL (zaradi spremembe razpoložljivosti ponudb PSI) možna do T+3 min.
Konec obdobja veljavnosti za DASA
T+7,5 min
Konec obdobja veljavnosti za DASA ponudbe (T+7,5 min).
Začetek rampiranja (deaktivacija)
T+10 min
Začetek rampiranja dobave izravnalne energije SA deaktivacije.
Konec intervala izravnave
T+15 min
Konec 15 min intervala. 
Začetek naslednjega 15 min časovnega intervala (MTU +1).
Konec rampiranja (deaktivacija)
T+20 min
Konec rampiranja in dobave izravnalne energije SA deaktivacije.
Začetek rampiranja DA (aktivacija)
T+25 min
Začetek rampiranja dobave izravnalne energije DA deaktivacije.
Konec intervala izravnave
T+30 min
Konec naslednjega 15 min časovnega intervala (MTU +1). 
Konec rampiranja DA 
(deaktivacija)
T+35 min
Konec rampiranja in dobave izravnalne energije DA aktivacije.
3 REZERVA ZA VZDRŽEVANJE FREKVENCE (RVF) 
3.1 Tehnične zahteve za vire RVF
3.1.1 Tehnične zahteve za vire
28. člen 
Splošne tehnične zahteve za PSI 
(1) PSI nudi RVF s portfeljem kvalificiranih tehničnih enot za izvajanje te storitve.
(2) RVF izvajajo tehnične enote, ki jim je OPS priznal tehnično sposobnost, so priključene v slovenskem območju RDMF in so lahko:
1. elektroenergijski moduli tipa B, C in D3;
2. porabniki električne energije;
3. hranilniki električne energije.
3 Definicije tipov elektroenergijskih modulov po Uredbi komisije (EU) 2016/631 z dne 14. 4. 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje.
(3) Glede na velikost zbiralnika energije v razmerju do kvalificiranega regulacijskega obsega RVF delimo tehnične enote na dve skupini virov RVF:
1. viri brez omejenega zbiralnika energije. Ti viri so sposobni neprekinjeno dobavljati energijo pri aktivaciji kvalificiranega regulacijskega obsega RVF, v kateri koli smeri aktivacije, v trajanju dveh ali več ur;
2. viri z omejenim zbiralnikom energije (v nadaljevanju: VOZE). Enote za zagotavljanje RVF ali portfelj PSI za zagotavljanje RVF se štejejo za VOZE v primeru, ko polna neprekinjena aktivacija v obdobju dveh ur v pozitivni ali negativni smeri, brez upoštevanja učinkov aktivnega upravljanja zbiralnika energije, zaradi izčrpanih zbiralnikov energije povzroči omejeno sposobnost zagotavljanje polne RVF v skladu s členom 156(8) Uredbe 2017/1485/EU ob upoštevanju dejansko razpoložljivih delujočih zbiralnikov energije. Za te vire veljajo tudi dodatne zahteve za VOZE iz 32. člena teh Pogojev za PSI.
(4) Portfelj, ki zagotavlja RVF in ni deklariran kot VOZE, a vsebuje tehnične enote z omejenimi zbiralniki energije, mora realizirati RVF na enak način kot portfelj brez omejenega zbiralnika energije. Tehnične enote z neomejenimi zbiralniki energije ne smejo omejevati realizacije RVF v primeru, da so tehnične enote z omejenimi zbiralniki energije (iz istega portfelja) pri aktivaciji RVF že izčrpale svoje zbiralnike energije.
(5) PSI lahko neposredno med nudenjem RVF spreminja trenutni nabor tehničnih enot, ki zagotavljajo ustrezen obseg RVF. Naloga in odgovornost PSI je, da v vsakem trenutku nudi regulacijski obseg RVF najmanj v višini vseh izbranih ponudb PSI za izravnalno moč RVF.
(6) Vsaka tehnična enota v trenutnem naboru iz petega odstavka tega člena je zavezana nuditi simetričen obseg rezerve delovne moči na pragu tehnične enote ±PRVF za sledenje sistemski frekvenci v frekvenčnem območju, kot je definiran v 33. členu teh Pogojev za PSI.
(7) Nadzor nad izvajanjem RVF se ugotavlja na posameznih tehničnih enotah, ki se jih za ugotavljanje odziva celotnega portfelja agregira. Nadzor nad izvajanjem RVF manjših tehničnih enot se lahko izvaja tudi agregirano za regulacijsko skupino, če je skupna priključna moč vseh enot v regulacijski skupini manjša od 1,5 MW.
29. člen 
Pogoji za sodelovanje PSI pri nudenju RVF 
RVF lahko nudi PSI, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je upravljavec ene ali več regulacijskih enot priključenih na prenosno omrežje in/ali ene ali več regulacijskih enot priključenih na distribucijsko omrežje;
2. center vodenja in vse regulacijske enote so locirane v regulacijskem območju Republike Slovenije, lahko pa pripadajo različnim bilančnim skupinam ali bilančnim podskupinam. Dovoljena je tudi lokacija centra vodenja izven regulacijskega območja Republike Slovenije ob upoštevanju, da PSI zagotovi komunikacijo z OPS v slovenskem jeziku;
3. PSI je član bilančne sheme OT;
4. ponujene regulacijske ali tehnične enote imajo veljavno uporabno dovoljenje skladno z zakonodajo za ves čas razpisanega obdobja za katerega OPS zakupi storitev;
5. je na vseh ponujenih tehničnih enotah uspešno opravil postopek preverjanja tehnične sposobnosti v skladu s temi Pogoji za PSI;
6. ima veljavno kvalifikacijo svojega portfelja za nudenje RVF, kot jo definira Priloga B.
30. člen 
Minimalni regulacijski obseg 
Minimalni regulacijski obseg RVF portfelja posameznega PSI mora biti najmanj 1 MW simetrično v pozitivni in negativni smeri. Dejanska zmogljivost ponujene storitve mora biti jasno zaznavna preko merjenja delovne moči nadzornega sistema. Minimalni regulacijski obseg na posamezni tehnični enoti znaša 100 kW simetrično v pozitivni in negativni smeri.
31. člen 
Lastnosti odziva 
PSI mora zagotoviti, da vsaka tehnična enota v njegovem portfelju realizira aktivacijo v okviru naslednjih tehničnih zahtev:
(1) Tehnična enota zagotavlja simetričen regulacijski obseg RVF4 in ga aktivira sorazmerno z odstopanjem frekvence., in sicer v nasprotni smeri odstopanja frekvence, da se aktivirana moč RVF zoperstavlja odstopanju frekvence. Pri odstopanju frekvence ±200 mHz je aktiviran celoten kvalificirani regulacijski obseg RVF, ki ga PSI nudi na tej tehnični enoti. Velikost aktivirane moči RVF določa enačba:Slika 12
kjer oznake pomenijo:
PRVF,akt
– aktivirana moč RVF [MW];
PRVF
– regulacijski obseg RVF [MW];
f
– odstopanje frekvence od nazivne vrednosti frekvence 50 Hz [Hz].
Karakteristika statike na tehnični enoti, ki jo definira zgornja enačba, prikazuje Slika 3-1.Slika 13
Slika 3-1: Karakteristika statike pri mrtvem pasu, ki je enak nič in neobčutljivosti frekvenčnega odziva, ki je enaka nič 
4 Obseg podaja simetrično vrednost okrog referenčne delovne točke tehnične enote in pomeni območje delovne moči tehnične enote, ki je rezervirano za RVF od Pref-PRVF do Pref+PRVF. Označuje se s PRVF.
(2) Vsota neobčutljivosti frekvenčnega odziva tehnične enote in nastavljenega mrtvega pasu na tehnični enoti mora biti manjša od ±10 mHz.
(3) Realizacija aktivacije RVF ne sme biti namerno zakasnjena in se mora pričeti tako hitro, kot je le tehnično mogoče oziroma najkasneje v dveh sekundah. Za module v proizvodnem polju5 velja zahteva, da je lahko realizacija zakasnjena za največ 500 ms. Če uporabljena tehnologija ne omogoča tako hitre realizacije, mora PSI tehnično utemeljiti daljše čase zakasnjenega začetka realizacije.
5 Za zagotavljanje obratovalne sigurnosti je za vire RVF brez vztrajnosti zahtevan hitrejši odziv skladno z dokumentom »Frequency Sensitive Mode, ENTSO-E guidance document for national implementation for network codes on grid«, 31, januar 2018,
(4) Tehnična enota mora realizirati najmanj 100 odstotkov aktiviranega obsega RVF v 30 sekundah po nastopu aktivacije.
(5) Realizacija tehničnih enot narašča vsaj linearno. V primeru, da je odstopanje frekvence enako ali večje od 200 mHz, mora tehnična enota realizirati najmanj 50 odstotkov aktiviranega regulacijskega obsega RVF najkasneje v 15 sekundah po začetku aktivacije (odstopanja frekvence).
(6) Če je odstopanje frekvence manjše od 200 mHz, mora biti obseg realizirane RVF vsaj proporcionalen in z enakim časovnim odzivom, kot je to določeno v tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena.
(7) Preseganje aktivacijske zahteve6 se meri kot kvazistacionarna vrednost in je lahko največ 20 odstotkov, tako da velja:Slika 14
kjer oznaki pomenita:
PRVF,real
– realizirana moč RVF [MW];
PRVF,akt
– aktivirana moč RVF [MW].
Kvazistacionarna7 vrednost realizacije se določa po poteku časa za polno aktivacijo, torej od trenutka, ko po nastopu začetka aktivacije, ki je enak začetku spremembe frekvence, poteče 30 sekund.
6 Preseganje aktivacijske zahteve (ang. »overdelivery«), pomeni, da tehnična enota namerno realizira RVF nad aktivacijsko zahtevo. Zaradi stabilnosti EES je takšno obnašanje RVF nezaželeno oziroma škodljivo in posledično omejeno.
7 Kvazistacionarno pomeni, da se upošteva tekoče povprečje realizacije na časovnem intervalu, tako, da se iz rezultata odpravi vplive najbolj izrazitih nihanj.
(8) Aktivacija RVF ne sme povzročiti nedušenega nihanja izhodne delovne moči tehnične enote.
(9) Če ene izmed zahtev iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena ni mogoče izpolniti, PSI predloži OPS tehnične dokaze za to. OPS nato oceni takšno obrazložitev in se odloči ali enota oziroma portfelj izpolnjuje zahteve za zagotavljanje RVF. Če OPS odloči, da enote oziroma portfelj ne izpolnjujejo zahtev za zagotavljanje RVF, mora svojo odločitev ustrezno utemeljiti. Ustrezno utemeljena odločitev se pošlje tako dobavitelju RVF kot predmetnemu regulativnemu organu.
(10) Tehnična enota mora nuditi RVF tako dolgo, dokler traja odstopanje frekvence.
(11) Za tehnične enote VOZE veljajo tudi dodatne tehnične zahteve podane v 32. členu teh Pogojev za PSI.
32. člen 
Dodatne zahteve za tehnične enote VOZE 
(1) Tehnične enote VOZE prinašajo v RVF dodatno tveganje za stabilnost obratovanja EES, zato so zanje z namenom omejitve tveganja, predpisane dodatne zahteve, ki nastanejo zaradi specifičnosti njihove tehnologije.
(2) Dodatne zahteve za VOZE so:
1. tehnične enote VOZE imajo tako velik zbiralnik energije, da ima pri polovični napolnjenosti dovolj energije, da je VOZE sposobna realizirati celoten obseg tehnične sposobnosti RVF v negativno oziroma v pozitivno smer brez upoštevanja učinkov aktivnega upravljanja zbiralnika energije za najmanj 30 minut. V primeru, da je aktivacija manjša od celotnega obsega tehnične sposobnosti RVF, se zahtevani čas, v katerem so VOZE zavezane zagotavljati zahtevano energijo, proporcionalno podaljša z razmerjem med 200 mHz in dejanskim odstopanjem frekvence8;
2. vse tehnične enote VOZE imajo razmerje med maksimalno močjo enote (Pmax) in priznano tehnično sposobnostjo RVF (PRVF,tehsp) večje ali enako 1,25:1 (Pmax/PRVF,tehsp ≥ 1,25). Odmik od te zahteve je mogoč v primeru alternativne rešitve z enakovrednim učinkom, kot je zagotavljanje neprekinjene RVF ob hkratni uporabi upravljanja zbiralnika energije;
3. tehnične enote VOZE imajo aktivno upravljanje zbiralnikov energije, ki mora zagotoviti neprekinjeno fizično realizacijo RVF v normalnem obratovalnem stanju, kot je določeno v členu 156(9) Uredbe 2017/1485/EU. Upravljanje zaloge energije v zbiralniku VOZE enote ne sme temeljiti na preseganju aktivacijskih zahtev, kot določa sedmi odstavek v 31. členu, in ne sme zmanjševati zmožnosti izvajanja aktivacije RVF;
4. upravljanje zaloge energije v zbiralniku tehnične enote VOZE ni dovoljeno, kadar frekvenca izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:
a. sistemska frekvenca od nazivne frekvence odstopa za več kot 50 mHz vsaj 15 minut (|∆ƒ| > 50 mHz za t > 15 min);
b. sistemska frekvenca od nazivne frekvence odstopa za več kot 100 mHz vsaj 5 minut (|∆ƒ| > 100 mHz za t > 5 min);
c. sistemska frekvenca od nazivne frekvence odstopa za več kot 200 mHz vsaj 1 minuto (|∆ƒ| > 200 mHz za t > 1 min);
5. upravljanje zaloge energije v zbiralniku je ponovno dovoljeno, ko sistemska frekvenca od nazivne frekvence odstopa manj kot 50 mHz (|∆ƒ| < 50 mHz);
6. upravljanje zaloge energije mora izpolnjevati naslednja pogoja:
a. da je VOZE v trenutku, ko sistemska frekvenca na mestu priključitve VOZE doseže vsaj en pogoj iz četrte točke tega odstavka, sposobna realizirati celoten obseg RVF v negativno oziroma v pozitivno smer za najmanj 15 minut in
b. da je VOZE v dveh urah po trenutku, ko sistemska frekvenca doseže pogoj iz pete točke tega odstavka, sposobna realizirati celoten obseg RVF v negativno oziroma v pozitivno smer za najmanj 15 minut skladno s prvo točko tega odstavka.
8 Čas zahtevane realizacije se podaljša sorazmerno z razmerjem PRVF:PRVF,akt.
(3) Rezervni način obratovanja (v nadaljevanju: RNO):
1. tehnična enota VOZE mora preiti v RNO 5 minut preden bi pri zagotavljanju polnega obsega RVF v isto smer brez aktivnega upravljanja zbiralnika energije v celoti izpraznila oziroma napolnila energijski zbiralnik te naprave. Trenutek prehoda v RNO je določen, ko stanje napolnjenosti zbiralnika energije na tehnični enoti VOZE preseže zgornjo ali spodnjo mejno vrednost stanja napolnjenosti zbiralnika energije (ZENmin ali ZENmax), ki ju določimo na naslednji način:Slika 15
 
kjer oznake pomenijo:
C
– kapaciteta zbiralnika energije, ki je namenjena RVF [MWh];
PRVF
– regulacijski obseg RVF [MW];
ZENmin
– spodnja mejna vrednost stanja napolnjenosti zbiralnika energije;
ZENmax
– zgornja mejna vrednost stanja napolnjenosti zbiralnika energije.
2. upravljalec tehnične enote VOZE mora najkasneje v dveh urah po prehodu v RNO obnoviti zalogo energije, kot določa spodaj navedeni pogoj, in preiti v normalni način obratovanja (NNO). Obnavljanje zaloge energije ni dovoljeno v času, ko je izpolnjen vsaj en pogoj iz četrte točke drugega odstavka tega člena – obnavljanje je zopet dovoljeno, ko je izpolnjen pogoj iz pete točke drugega odstavka tega člena. Za čas, ko ni bilo dovoljeno obnavljanje zaloge energije, se podaljša zahtevani čas za obnovitev zaloge energije.
VOZE ima dovolj obnovljeno zalogo energije za izhod iz RNO, ko je izpolnjen pogoj:Slika 16
 
kjer oznake pomenijo:
ZEN
– stanje napolnjenosti zbiralnika energije;
ZENmin
– spodnja mejna vrednost stanja napolnjenosti zbiralnika energije;
ZENmax
– zgornja mejna vrednost stanja napolnjenosti zbiralnika energije.
3. tehnična enota VOZE se v RNO odziva le na kratkotrajna frekvenčna odstopanja ∆ƒkratkotrajna, ki se določijo z enačbo:Slika 17
kjer oznake pomenijo:
∆ƒkratkotrajna(t)
– kratkotrajna frekvenčna odstopanja na katere se mora VOZE odzivati po preteku 5 minut po preklopu v RNO [mHz];
∆ƒ(t)
– trenutna odstopanja frekvence [mHz];
t
– čas [s];
t
– čas med dvema zaporednima meritvama [s];
N
– število vzorčenj v času 5 minutSlika 18
4. V prehodih med normalnim načinom in rezervnim načinom obratovanja VOZE ter nazaj se mora VOZE odzivati na prehodno vrednost kratkotrajnih frekvenčnih odstopanj ∆ƒprehodna(t), ki je definirana kotSlika 19
kjer oznake pomenijo:
g(t)
– linearna prehodna funkcija, ki je: 
• pri prehodu iz NNO v RNO definirana kotSlika 20
• pri prehodu iz RNO v NNO definirana kotSlika 21
∆ƒprehodna(t)
– prehodna vrednost kratkotrajnih frekvenčnih odstopanj na katere se mora tehnična enota z VOZE odzivati v prehodih med NNO in RNO ter nazaj [mHz];
tstart
– čas, ki je 5 minut (300 s) pred časom, ko bi prišlo do izčrpanja/napolnjenosti energijskega zbiralnika tehničnih enot VOZE, če bi tehnična enota z VOZE brez aktivnega upravljanja zbiralnika energije zagotavljala poln regulacijski obseg RVF v isto smer [s]; 
tpovrnitev
– čas, ko je zbiralnik energije na VOZE zopet napolnjen oziroma izpraznjen do te mere, da je izpolnjen pogoj iz druge točke tega odstavka [s].
5. Izračun veličin v RNO se mora izvajati najmanj vsake 4 sekunde ali hitreje.
6. Določbe iz druge, tretje, četrte in pete točke drugega odstavka tega člena veljajo tudi v RNO.
33. člen 
Frekvenčni razpon nudenja RVF 
(1) Vse tehnične enote, ki nudijo RVF, morajo biti sposobne zagotavljati storitev v celotnem frekvenčnem območju od 47,5 Hz do 51,5 Hz.
(2) Tehnične enote za zagotavljanje RVF nadaljujejo z zagotavljanjem RVF izven območja [49,8 Hz do 50,2 Hz] do frekvenčnih meja, določenih v prejšnjem odstavku, pri čemer pri frekvencah izven območja [49,8 Hz do 50,2 Hz] ne smejo zmanjšati realizacije RVF.
34. člen 
Upoštevanje obratovalnih omejitev 
(1) PSI vse regulacijske enote aktivira in upravlja samo v okviru ob kvalifikaciji podanih regulacijskih obsegov ter stalnih in začasnih omejitev določenih s strani relevantnega sistemskega operaterja. Pri tem PSI upošteva tudi vse dodatne aktivacije regulacijskih enot, ki so rezultat njihovega nudenja ostalih storitev izravnave.
(2) V primeru neizpolnjevanje obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko OPS prekliče PSI veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti za nudenje RVF.
35. člen 
Sigurnost obratovanja EES 
OPS ima pravico izvzeti tehnično enoto iz nudenja RVF z namenom, da zagotovi obratovalno sigurnost. Takšen izvzem mora temeljiti na tehničnih razlogih, ko vir s svojim obratovanjem povzroča preobremenitev EEN, odstopanje napetosti izven zakonsko predpisanih mej in/ali kršitev obratovalne sigurnosti.
36. člen 
Razpoložljivost RVF 
(1) Celotna RVF, ki jo ponuja PSI, mora biti razpoložljiva neprekinjeno v celotnem trajanju obdobja zakupa. Tehnične enote, ki nudijo RVF, morajo v tem času kadarkoli aktivirati svoj obseg RVF skladno z odstopanjem sistemske frekvence na njenem priključnem mestu.
(2) PSI je dolžan nenehno spremljati tehnične enote iz svojega portfelja in nemudoma obvestiti OPS, če ne more v celoti izpolnjevati pogodbenih obveznosti nudenja RVF.
(3) V primeru nerazpoložljivosti mora PSI v roku 14 dni od nastopa nerazpoložljivosti podati OPS podrobno obrazložitev dogodka in predlog ukrepov, s katerimi bo PSI izboljšal razpoložljivosti RVF.
(4) V primeru, da se nerazpoložljivost ponovi, lahko OPS prekliče veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti za nudenje RVF.
37. člen 
Hkratno sodelovanje pri zagotavljanju drugih storitev izravnave 
(1) Tehnične enote, ki izvajajo RVF, so lahko sestavni del regulacijske enote, ki sodeluje tudi pri zagotavljanju aRPF in rRPF. To velja pod pogojem, da pri tem ni ogroženo zagotavljanje RVF in da vse regulacijske skupine, s katerimi PSI hkrati z RVF zagotavlja tudi aRPF in/ali rRPF, vsebujejo iste regulacijske in tehnične enote.
(2) Tehnične enote VOZE, ki istočasno nudijo več storitev za izravnavo, morajo med obratovanjem ves čas zagotavljati kapaciteto dela zbiralnika energije za RVF tako, da velja:Slika 22
kjer oznake pomenijo:
CRV
– kapaciteta zbiralnika energije, ki je namenjena RVF pri pridobitvi tehnične sposobnosti [MWh];
PRVF,tehsp
– priznana tehnična sposobnost RVF [MW];
CRVF
– kapaciteta zbiralnika energije, ki je namenjena RVF med nudenjem storitve [MWh];
PRVF
– regulacijski obseg RVF med nudenjem storitve [MW].
Ostale storitve izravnave ne smejo negativno vplivati na stanje napolnjenosti dela zbiralnika energije, ki je namenjen za RVF. Dovoljeno je sproščanje napolnjenosti zalogovnika v smeri proti ZEN=0,5.
38. člen 
Meritve delovne moči in frekvence 
(1) Tehnične enote za zagotavljanje RVF morajo biti opremljene z lokalno meritvijo frekvence vsaj na priključni točki ali nižje, kadar tehnična enota enote za zagotavljanje RVF to tehnično dopušča.
(2) Meritve delovne moči za potrebe aktiviranja RVF in nadzora realizacije se na tehnični enoti izvajajo z merilniki razreda točnosti 1, ki omogočajo zajemanje meritev v eno sekundnih intervalih in podajajo vrednosti na najmanj tri decimalna mesta. Enota za merjenje delovne moči je MW.
(3) Meritve frekvence za potrebe aktiviranja RVF in nadzora realizacije se na tehnični enoti izvajajo z merilniki, ki imajo pogrešek manjši ali enak od 10 mHz. Merilniki omogočajo zajemanje meritev v eno sekundnih intervalih in podajajo vrednosti na najmanj tri decimalna mesta. Enota za merjenje frekvence je hertz (Hz).
(4) Meritve delovne moči in frekvence, ki se arhivirajo pri PSI, morajo biti na objektu tehnične enote opremljene s časovno značko in časovno sinhronizirane med sabo.
(5) Regulacijska skupina za zagotavljanje RVF alternativno izvede enega izmed spodnjih pristopov:
1. decentralizirane meritve frekvence vsaj na priključnih točkah skladno s tem, kar je predvideno za enote za zagotavljanje RVF v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena; ali
2. centralni regulator RVF z decentraliziranimi meritvami frekvence na priključnih točkah (ki temeljijo na lokalnih meritvah frekvence), in ki se uporabijo kot nadomestna rešitev za zagotavljanje avtonomnega delovanja in ustrezne aktivacije v primeru napak centralnega regulatorja RVF (npr. izpad sistema SCADA, napake v komunikacijskih linijah) ali v primeru delitve elektroenergetskega sistema, ki vpliva na obseg skupine. Če regulacijska skupina vključuje tehnične enote za zagotavljanje RVF, se lokalne meritve frekvence teh enot, ki so skladne s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena, uporabijo za nadomestno rešitev.
(6) Če so decentralizirane meritve frekvence uporabljene kot nadomestna rešitev skladno z drugo točko petega odstavka tega člena, mora:
1. funkcija opazovanja zaznati kakršno koli napako osrednjega nadzornega sistema ali neskladja frekvence med tehničnimi enotami znotraj portfelja;
2. dobavitelj RVF takoj sprožiti ustrezne protiukrepe, zato da zagotovi, da s prehodom na decentralizirane meritve frekvence ne pride do znatnega negativnega vpliva na zagotavljanje RVF.
3.1.2 Zahteve glede izmenjave podatkov in informacij
3.1.2.1 Izmenjava podatkov 
39. člen 
Izmenjava ter arhiviranje podatkov med PSI in OPS 
(1) PSI mora v sodelovanju z OPS zagotoviti izmenjavo in arhiviranje podatkov, ki jih določa Tabela 3-1.
Tabela 3-1: Standardni nabor podatkov za izmenjavo in arhiviranje pri zagotavljanju RVF 
Merjena delovna moč
Referenčna delovna moč9
Regulacijski obseg RVF
Frekvenca 
Stanje10 (nudenje RVF)
Stanje napolnjenosti zbiralnika energije11
Stanje RNO12
Pmerjena
Pref
PRVF
fagr
Stanje RVF
ZEN
RNO
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
Vir podatka PSI, posredovanje k OPS
Tehnična enota13
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Regulacijska enota
x**
x**
x**
x**
Regulacijska skupina
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
Portfelj
x
x
x
x
* v kolikor se podatek pošilja za vse relevantne tehnične enote iz predmetne regulacijske skupine, podatka na nivoju regulacijske skupine ni potrebno pošiljati
** zahtevane podatke so zavezane pošiljati samo regulacijske enote, ki so priključene na prenosno omrežje in želijo uveljavljati odpustke pri obračunu omrežnine za zagotavljanje storitev RVF
9 Želena (nastavljena) delovna moč tehnične enote, ki ne vključuje morebitnega aktiviranje RVF. Sestavljena je iz vsote bazne moči in aktiviranih aRPF ter rRPF. Pri agregatih je to želena moč agregata, ki je pripeljana na vhod turbinskega regulatorja.
10 Informacija o stanju sodelovanja tehnične enote v RVF, kjer se z DA označi, ko enota sodeluje in z NE, ko enota ne sodeluje.
11 Velja za VOZE, podatek se podaja v relativnem deležu (od 0 do 1).
12 Velja za VOZE, podatek se podaja kot DA ali NE, kjer DA pomeni stanje, da je VOZE v RNO.
13 Enote, ki skladno s sedmim odstavkom 27. člena podatke zagotovijo na nivoju regulacijske skupine, so na nivoju tehnične enote zavezane zagotoviti samo arhivske podatke.
(2) Vse podatke, navedene v Tabela 3-1 zagotavlja PSI. Podatki za izmenjavo v realnem času se zagotovijo po komunikacijskem kanalu določenem v 41. členu teh Pogojev za PSI.
(3) PSI je zavezan vzpostaviti lokalno arhiviranje podatkov iz Tabela 3-1. Vsak podatek se arhivira s pripadajočo časovno značko podatka in z ločljivostjo dveh sekund; podatki Pmerjena,Pref,RVF in ƒagr se arhivirajo v ločljivosti ene sekunde. PSI je dolžan hraniti podatke za obdobje zadnjih šestih mesecev in jih na zahtevo OPS posredovati v petih delovnih dneh v predpisani obliki.
40. člen 
Izmenjava podatkov med PSI in odgovornimi bilančnih skupin oziroma odgovornimi bilančnih podskupin ter ODS 
(1) V primeru, ko ima PSI v svojem portfelju vire izravnave s prevzemno-predajnimi mesti, ki pripadajo drugi bilančni skupini oziroma bilančni podskupini, mora PSI za ta prevzemno-predajna mesta posredovati odgovornemu te druge bilančne skupine oziroma bilančne podskupine podatke o sodelovanju njegovih prevzemno-predajnih mest pri nudenju storitev ter o količini realiziranih izravnalnih energij najkasneje do 12:00 dan po zaključku aktivacije.
(2) Podatke iz prvega odstavka ter podatke lastne aktivacije mora PSI posredovati OT najkasneje do 12:00 ure dan po zaključku aktivacije oziroma naslednji delovni dan, če je bila aktivacija izvedena na dela prost dan ali vikend. Količine aktivirane izravnalne energije RVF morajo posredovati OT v elektronski obliki, in sicer razdeljene po članih bilančne sheme (odgovorni bilančnih skupin in odgovorni bilančnih podskupin).
(3) V primeru, ko ima PSI v portfelju vire s prevzemno-predajnimi mesti na distribucijskem omrežju ODS, mora PSI za ta prevzemno-predajna mesta posredovati ODS vse podatke o realizirani izravnalni energiji po posameznih merilnih mestih najkasneje do 08:00 dan po zaključku aktivacije oziroma naslednji delovni dan, če je bila aktivacija izvedena na dela prost dan ali vikend.
(4) V primeru neizpolnjevanje obveznosti iz prejšnjih treh odstavkov, lahko OPS na zahtevo odgovornega druge bilančne skupine, OT ali ODS prekliče PSI veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti za nudenje RVF.
3.1.2.2 IKT sistem 
41. člen 
Komunikacijski kanal 
(1) PSI, ki nudi RVF, mora imeti z OPS vzpostavljena dva komunikacijska kanala:
1. poslovni kanal v skladu z 45. členom teh Pogojev za PSI;
2. obratovalni kanal v skladu s 44. členom teh Pogojev za PSI.
(2) PSI lahko vzpostavi komunikacijski kanal preko zasebnega telekomunikacijskega omrežja, ki je v lasti OPS, ali preko javnega telekomunikacijskega omrežja.
(3) V izjemnih primerih in v dogovoru z OPS lahko PSI namesto poslovnega komunikacijskega kanala (komunikacijska platforma ECCO SP) začasno za izmenjavo tržnih podatkov kot alternativo uporabi dostop do odjemalca Platforme.
(4) Fizična plast po OSI modelu v točki spojitve z omrežjem OPS mora ustrezati standardu IEEE 802.3x.
(5) Podrobnosti glede komunikacijskih kanalov določa Priloga A, ki je sestavni del teh Pogojev za PSI.
42. člen 
Razpoložljivost IKT sistema 
(1) Privzeti način povezovanja med OPS in PSI je uporaba zasebnega telekomunikacijskega omrežja OPS.
(2) Demarkacijska točka določa razmejitev odgovornosti za vzpostavitev, vzdrževanje in obratovanje IKT sistemov med OPS in PSI. OPS je odgovoren za vzpostavitev, vzdrževanje in obratovanje IKT sistemov v svojem omrežju vključno z demarkacijsko točko, dvema fizičnima komunikacijskima napravama (CPE), ki sta nameščeni v omrežju PSI in zagotavljanje varnega komunikacijskega kanala (IPsec). PSI je odgovoren za vzpostavitev, vzdrževanje in obratovanje IKT sistemov v svojem omrežju, ki so vzpostavljene od demarkacijske točke naprej.
(3) Podrobnosti glede vzpostavitve IKT sistemov določa Priloga A.
(4) Vsa vzdrževalna dela, ki imajo za posledico izpad ali vplivajo na delovanje IKT sistemov, morajo biti predhodno najavljena in dogovorjena s skrbnikom centralnega IKT sistema OPS. PSI mora namero o načrtovanih vzdrževalnih delih posredovati OPS najmanj pet delovnih dni pred dnevom izvedbe.
(5) PSI najmanj šest mesecev hrani dnevniške zapise obratovanja IKT sistemov in OPS obvešča o vseh dogodkih, ki so neposredno ali posredno povezani z izpadi IKT sistemov na strani PSI.
(6) Zahtevana razpoložljivost obratovalnega komunikacijskega kanala na mesečnem nivoju je 99,9 odstotkov, zahtevana razpoložljivost poslovnega komunikacijskega kanala pa 99 odstotkov, izključujoč napovedane prekinitve zaradi vzdrževalnih del iz četrte točke tega člena. V primeru neizpolnjevanja te zahteve, lahko OPS prekliče potrdilo o tehnični sposobnosti PSI za nudenje RVF.
43. člen 
Varnost IKT sistemov 
Varnostne zahteve za IKT sisteme določa Priloga A.
44. člen 
Komunikacijski protokol ICCP (obratovalni kanal) 
(1) PSI mora biti sposoben izmenjevati podatke po komunikacijskem protokolu IEC 60870-6 TASE.2 (ICCP).
(2) Skladno s standardom IEC 60870-6 OPS zahteva implementacijo naslednjih parametrov:
1. TASE.2 verzija 2000-8;
2. funkcijske bloke 1, 2, in 5;
3. dvosmerno komunikacijo (ang. Dual Association).
(3) Podrobnosti glede komunikacijskega protokola ICCP določa Priloga A.
45. člen 
Komunikacijska platforma ECCO SP (poslovni kanal) 
(1) Izmenjava sporočil za pripravo na obratovanje med PSI in OPS poteka preko komponent komunikacijske platforme ECCO SP (ang. ENTSO-E Communication and Connectivity Service Platform).
(2) OPS zagotavlja centralno upravljanje testne in produkcijske instance komunikacijske platforme ECCO SP.
(3) PSI mora vzpostaviti lokalno testno in produkcijsko instanco odjemalca komunikacijske platforme ECCO SP.
(4) OPS izvaja redne in nujne nadgradnje komponent komunikacijske platforme ECCO SP. PSI mora najkasneje v roku pet dni od predhodnega obvestila OPS izvesti predvidene nadgradnje in nastavitve lokalnih odjemalcev komunikacijske platforme ECCO SP.
(5) PSI mora pričeti izvajati nujne nadgradnje IKT sistema najkasneje štiri ure po prejemu obvestila OPS. Nujne nadgradnje so namenjene preventivnemu preprečevanju napak na informacijskih sistemih in preprečevanju nastanka varnostnih incidentov.
(6) Podrobnosti glede komunikacijske platforme ECCO SP določa Priloga A.
46. člen 
Pogostost izmenjave ter tipi podatkov 
Podrobnosti podatkovnih izmenjav in tipov podatkov med OPS in PSI določa Priloga A.
47. člen 
Vzdrževalna dela PSI 
(1) PSI mora OPS posredovati najavo vzdrževalnih del vsaj sedem delovnih dni pred planiranim začetkom. OPS predlagan termin vzdrževalnih del potrdi ali zavrne.
(2) Vzdrževalna dela PSI lahko povzročijo planiran izpad IKT storitev v trajanju največ dveh ur. V izrednih primerih lahko OPS odobri tudi daljši čas planiranega izpada ITK storitev.
(3) Pred pričetkom in po zaključku najavljenih vzdrževalnih del PSI o tem obvesti OPS.
(4) OPS lahko vzdrževalna dela, ki jih najavi PSI, vsaj pet dni do njihovega planiranega začetka, prekliče in PSI predlaga nadomestne termine njihove izvedbe.
(5) Po zaključku vzdrževalnih del mora PSI na zahtevo OPS posredovati podatke za validacijo in obračun aktivacije izravnalne moči RVF, ki bi jih moral PSI posredovati OPS v času vzdrževalnih del, v elektronski obliki.
(6) V času vzdrževalnih del mora PSI zagotavljati celoten obseg RVF.
(7) Če OPS oceni, da PSI ne more izpolnjevati zahtev iz pete točke tega člena, lahko od PSI zahteva, da v času izvajanja vzdrževalnih del prenese nudenje izravnalne moči RVF na novega PSI.
3.2 Definicija produkta in ponudb RVF
48. člen 
Splošni principi 
(1) OPS za potrebe zagotavljanja RVF pri PSI zakupi izravnalno moč RVF v skladu s pravili in postopki določenimi v teh Pogojih za PSI.
(2) Ponudbe za produkt RVF lahko odda samo PSI, ki je kvalificiran za to storitev izravnave.
(3) Vse tehnične enote v sklopu posamezne regulacijske enote lahko nudijo storitev RVF samo enemu PSI.
49. člen 
Oddaja ponudb 
PSI odda ponudbe, ki so skladne z zahtevami za RVF, določenimi v 50. in 51. členu teh Pogojev za PSI.
50. člen 
Splošne zahteve za produkt RVF 
(1) Splošne zahteve produkta in ponudb izravnalne moči RVF podaja Tabela 3-2.
(2) PSI ima možnost oblikovati ponudbe na podlagi poljubnega nabora virov (ang. portfolio bidding), npr. generatorjev, bremen in/ali hranilnikov električne energije.
(3) Povezovanje ponudb iz tehničnega ali ekonomskega vidika ni dovoljeno. To pomeni, da PSI ne more oddati dveh ali več ponudb, katerih izbor je količinsko ali časovno medsebojno pogojeno.
(4) Cena za izbrane ponudbe se določi skladno s Predlogom OPS za vzpostavitev skupnih pravil in postopkov za izmenjavo in zakup izravnalne moči RVF pripravljenih v skladu s 33. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/219514.
14 Originalni naziv dokumenta: TSOs’ proposal for the establishment of common and harmonised rules and processes for the exchange and procurement of Balancing Capacity for Frequency Containment Reserves (FCR) in accordance with Article 33 of Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing.
(5) OPS si pridržuje pravico do zamejitve maksimalne ponudbene cene, do katere je pripravljen izbirati ponudbe izravnalne moči RVF, pri čemer bo takšno omejitev vnaprej javno objavil.
(6) OPS si pridržuje pravico do spremembe tehnične omejitve cene ponudb.
Tabela 3-2: Definicija produkta in ponudb za izravnalno moč RVF 
Produkt
simetričen15
Trajanje produkta
4-urni blok
Način nudenja
portfeljsko
Čas za polno aktivacijo
30 s 
Aktivacija
avtomatično glede na sistemsko frekvenco na mestu priključitve tehnične enote na omrežje
Minimalna velikost ponudbe
1 MW
Maksimalna velikost ponudbe
≤ kvalificirani moči 
Minimalna cena ponudbe16
0,00 EUR/MW
Tehnična omejitev cene ponudbe17
9.999,99 EUR/MW
Deljivost ponudbe
Dovoljene so deljive in nedeljive ponudbe. Vse deljive ponudbe so deljive do 1 MW; velikost nedeljivih ponudb je omejena na maksimalno 25 MW.
Povezovanje ponudb
ni dovoljeno
Resolucija ponudbe
1 MW
15 Obseg podaja simetrično vrednost za pozitivno in negativno smer izravnave – npr. 5 MW pomeni obseg rezerve [Pref-5 MW, Pref+5 MW]. Simetrijo obsega grafično ponazarja Slika 3-1.
16 Cena se poda na produkt.
17 Tehnična omejitev cene ponudbe pomeni tehnično omejitev vnosa zapisa maksimalne vrednosti na platformo. Nikakor pa ne predstavlja zamejitev cene, po kateri je OPS pripravljen kupiti izravnalno moč RVF. Cena se poda na produkt.
51. člen 
Časovna obdobje zakupa izravnalne moči RVF 
(1) PSI ponudi izravnalno moč RVF za produkte iz 50. člena. OPS izvede zakup najkasneje v predhodnem dnevu (D-1) za celotno obdobje naslednjega dne – dnevni zakup.
(2) OPS lahko časovno obdobje zakupa iz prvega odstavka tega člena določi tudi drugače. O tem mora OPS obvestiti PSI najmanj 30 koledarskih dni pred uveljavitvijo spremembe.
52. člen 
Izravnalna energija v procesu RVF 
PSI so obvezani aktivirati izravnalno moč RVF v skladu s prvim odstavkom 31. člena teh Pogojev za PSI dokler traja odstopanje sistemske frekvence.
3.3 Tehnična sposobnost PSI za RVF
53. člen 
Vloga PSI za priznanje tehnične sposobnost nudenja RVF 
(1) PSI, ki želi nuditi storitev RVF, lahko kadarkoli vloži pisno vlogo za priznanje tehnične sposobnosti, ki jo naslovi na OPS. Vse stroške, ki nastanejo PSI med postopkom priznanja tehnične sposobnosti nosi PSI sam.
(2) PSI mora predložiti v celoti izpolnjen obrazec »Vloga za priznanje tehnične sposobnosti PSI za nudenje RVF«, ki ga določa Priloga B.
(3) V primeru, da je regulacijska enota priključena na omrežje ODS, zadevni operater v postopku priznavanja tehnične sposobnosti poda morebitne trajne oziroma začasne omejitve v njihovem omrežju, ki vplivajo na zmožnost dobave izravnalne moči RVF zaradi tehničnih razlogov. PSI mora trajne omejitve ostalih zadevnih sistemskih operaterjev priložiti tej vlogi, prav tako je dolžan OPS ažurno obveščati o spremembah le-teh.
(4) OPS odloči o prejeti vlogi v roku treh mesecev od prejema popolne vloge.
54. člen 
Pogoji priznanja tehnične sposobnosti PSI 
Za priznanje tehnične sposobnosti nudenja RVF mora PSI:
1. izpolnjevati zahteve iz obrazca »Vloga za priznanja tehnične sposobnosti PSI za nudenje RVF«, ki je naveden v Prilogi B;
2. uspešno opraviti testiranje informacijsko-komunikacijskih storitev in
3. uspešno opraviti testiranje vseh tehničnih enot, ki sestavljajo portfelj.
3.3.1 Testiranje
55. člen 
Testiranje informacijsko-komunikacijskih sistemov za potrebe RVF 
(1) OPS s PSI izvede celovito testiranje vzpostavljenih IKT sistemov.
(2) OPS s PSI izvede testiranje delovanja in uporabe Platforme za potrebe RVF.
(3) OPS pripravi in zagotovi tehnična navodila za uporabo Platforme.
(4) OPS pripravi in zagotovi ustrezno tehnično dokumentacijo za implementacijo aplikacijskega programskega vmesnika (ang. Application Programing Interface, API) za dostop do Platforme in jo posreduje PSI.
(5) OPS obvesti PSI o začetku testiranja IKT sistemov vsaj sedem koledarskih dni pred začetkom postopka testiranja.
56. člen 
Testiranje tehničnih enot 
(1) Za izvedbo testiranja tehničnih enot je odgovoren PSI. Testiranje izvede neodvisna strokovna inštitucija ali PSI sam. PSI na izvajaje testov obvezno povabi OPS najkasneje 14 dni pred planirano izvedbo testov. OPS se testov udeleži po lastni presoji. OPS ima pravico, da zahteva uskladitev termina izvajanja testov.
(2) Obvezni testi so opredeljeni v Prilogi B.
(3) PSI izdela poročilo o izvedenih testih in ga dostavi OPS. Poročilo mora biti narejeno skladno s predlogo, ki jo določi OPS.
(4) V okviru priznavanja tehnične sposobnosti, ki je definirano v 57., 58. in 59. členu teh Pogojev za PSI, OPS oceni rezultate testa ali pa za to pooblasti ustrezno strokovno inštitucijo. OPS v primeru izpolnjevanja zahtev izda tudi potrdilo o uspešno opravljenem testiranju tehnične enote. V kolikor PSI v postopku pridobivanja tehnične sposobnosti portfelja za tehnično enoto predloži obstoječe veljavno potrdilo o uspešno opravljenem testiranju tehnične enote, mu na tej tehnični enoti ni potrebno izvajati dodatnih testov. Za izdajanje, veljavnost in obnavljanje tega potrdila veljajo smiselno enaki pogoji kot za izdajanje, veljavnost in obnavljanje potrdila tehnične sposobnosti PSI za nudenje storitve RVF, ki so opredeljeni v 57., 58. in 59. členu teh Pogojev za PSI.
3.3.2 Izdajanje, veljavnost in obnavljanje potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje RVF
57. člen 
Izdaja potrdila o tehnični sposobnosti PSI 
(1) Če PSI izpolni vse pogoje iz 54. člena teh Pogojev za PSI, OPS podeli PSI status tehnične sposobnosti za nudenje RVF in izda potrdilo o tehnični sposobnosti PSI za nudenje RVF. V potrdilu OPS navede vse tehnične enote, ki so usposobljene za nudenje RVF in skupno priznano regulacijsko moč PSI ter trajanje veljavnosti potrdila.
(2) OPS si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli nenapovedano izvede preverjanje tehnične sposobnosti PSI.
(3) Če OPS pri preverjanju iz prejšnjega odstavka ugotovi neizpolnjevanje določil teh Pogojev za PSI, prekliče veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje RVF. S preklicem potrdila PSI izgubi status tehnične sposobnosti za nudenje RVF.
58. člen 
Veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti PSI 
(1) Čas veljavnosti potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje RVF določi OPS. Potrdilo velja največ pet let od izdaje oziroma do spremembe sestave portfelja, za katerega je predmetno potrdilo izdano.
(2) Sestava portfelja mora biti ves čas trajanja veljavnosti potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje RVF enaka. V primeru željene spremembe v portfelju mora PSI pridobiti novo potrdilo o tehnični sposobnosti PSI za nudenje RVF za celoten portfelj. S pridobitvijo novega potrdila preneha veljavnost prejšnjega potrdila.
(3) V primeru, da OPS ugotovi neskladje z zahtevami iz teh Pogojev za PSI ali ugotovi izigravanje določil teh Pogojev za PSI, o tem v pisni obliki obvesti PSI in zahteva odpravo neskladja ali izigravanja določil v navedenem roku. Če PSI neskladja z zahtevami ne odpravi ali ne preneha z izigravanjem določil v predpisanem roku, ali ga odpravi le delno, ima OPS pravico, da PSI odvzame oziroma razveljavi že pridobljeno potrdilo o tehnični sposobnosti PSI za nudenje RVF.
(4) V primeru, da OPS ugotovi, da PSI ni več sposoben nuditi storitve RVF v obsegu in na način za katerega mu je bilo izdano potrdilo, OPS le-tega prekliče.
59. člen
Obnavljanje potrdila o tehnični sposobnosti PSI 
(1) PSI ima možnost podaljšanja statusa tehnične sposobnosti PSI za nudenje RVF in pridobitev novega potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje RVF tako, da vsaj tri mesece pred pretekom veljavnosti starega potrdila odda novo vlogo v skladu s 53. členom teh Pogojev za PSI.
(2) Že obstoječ status tehnične sposobnosti PSI za nudenje RVF se lahko ob soglasju OPS podaljša z uporabo poenostavljenega postopka. Poenostavljen postopek temelji na samoocenjevanju PSI, s katerim PSI pisno dokaže, da še vedno ustreza vsem zahtevam iz teh Pogojev za PSI. Potrebni pogoji za uporabo poenostavljenega postopka so:
1. PSI v času od predhodne pridobitve potrdila o tehnični sposobnosti ni spremenil tehničnih lastnosti enot v sklopu portfelja v takšni meri, da bi le-te vplivale na sposobnost nudenja RVF skladno z veljavnim potrdilom;
2. PSI v zadnjih petih letih s strani OPS ni bil opozorjen, da ne izpolnjuje določil teh Pogojev za PSI;
3. novo potrdilo o trajnih oziroma začasnih omejitvah iz Priloge B teh Pogojev za PSI, ki ga izda zadevni ODS.
(3) OPS ima pravico, da kljub poenostavljenemu postopku podaljšanja statusa tehnične sposobnosti PSI za nudenje RVF del zahtev (npr. za določene tehnične enote) preveri po rednem postopku skladno s prvim odstavkom tega člena in 53. členom teh Pogojev za PSI.
3.4 Zakup izravnalne moči RVF
3.4.1 Pogoji sodelovanja
60. člen 
Splošni pogoji 
(1) Pri postopku zakupa izravnalne moči RVF in prenosu zakupljenih izravnalnih moči RVF na sekundarnem trgu lahko sodelujejo le kvalificirani PSI za nudenje RVF v okviru svojih kvalificiranih sposobnosti.
(2) OPS podeli status kvalificirani PSI za nudenje RVF tistim PSI, ki imajo veljavno potrdilo o tehnični sposobnosti za nudenje RVF in izpolnjujejo vse pogoje za RVF iz Pravil dražb.
(3) OPS objavi Pravila dražb na svoji spletni strani.
(4) OPS na podlagi potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje RVF in izpolnjevanja določil Pravil dražb izda PSI potrdilo o kvalifikaciji PSI za sodelovanje na dražbi za nudenje RVF najkasneje v sedmih delovnih dneh od prejema popolne dokumentacije. V primeru nepopolne dokumentacije OPS pozove PSI k dopolnitvi.
(5) V primeru preklica potrdila o tehnični sposobnosti za nudenje RVF, PSI avtomatsko izgubi status kvalificiranega PSI za nudenje RVF, zato OPS prekliče potrdilo o kvalifikaciji PSI za sodelovanje na dražbi za nudenje RVF.
61. člen 
Integracija IKT sistemov na strani PSI 
PSI je odgovoren za finančno in tehnično izvedbo vseh integracijskih vmesnikov IKT sistemov, ki jih uporablja pri izvajanju procesov zakupa in prenosa izravnalne moči RVF.
3.4.2 Zahteve za zbiranje ponudb
62. člen 
Zbiranje ponudb za izravnalno moč RVF 
PSI odda ponudbe za izravnalno moč RVF na Platformo, ki jo nadzira in upravlja OPS ali z njegove strani pooblaščena oseba.
63. člen 
Pravila zbiranja ponudb za izravnalno moč RVF 
(1) PSI lahko odda ponudbe za izravnalno moč RVF na Platformo za posamezne štiri urne produkte (00:00–04:00, 04:00–08:00, 08:00–12:00, 12:00–16:00, 16:00–20:00, 20:00–24:00).
(2) OPS sprejete ponudbe za izravnalno moč RVF posreduje na mednarodno RVF platformo.
3.4.3 Časovni roki za zbiranje ponudb
64. člen 
Časovni roki zbiranja ponudb za izravnalno moč RVF 
(1) PSI oddajajo ponudbe za izravnalno moč RVF na Platformo od GOT za izravnalno moč do GCT za izravnavalno moč RVF.
(2) OPS določi GOT in GCT zbiranja ponudb za izravnalno moč RVF v Pravilih dražb.
(3) Pomembne podatke kot so vrsta produkta, resolucija produkta, razpisana količina, GOT, GCT, morebitna zamejena cena in ostale relevantne informacije OPS sporoči kvalificiranim PSI preko dražbenih specifikacij praviloma vsaj en dan pred posamezno dražbo.
65. člen 
Zakup izravnalne moči RVF 
(1) Po zaključku vsakokratnega zbiranja ponudb za izravnalno moč RVF, OPS posreduje ponudbe PSI na mednarodno RVF platformo, skladno z veljavnim skupnim Predlogom OPS za vzpostavitev skupnih pravil in postopkov za izmenjavo in zakup izravnalne moči RVF, pripravljenim v skladu s 33. členom Uredbe 2017/219518.
18 Originalni naziv dokumenta: TSOs’ proposal for the establishment of common and harmonised rules and processes for the exchange and procurement of Balancing Capacity for Frequency Containment Reserves (FCR) in accordance with Article 33 of Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing.
(2) Mednarodna RVF platforma izbere najugodnejše ponudbe izravnalne moči RVF. Pri izbiri najugodnejših ponudb mednarodna RVF Platforma kot drugi kriterij upošteva minimalne stroške zakupa, tj. sprejme večjo količino izravnalne moči RVF, kot so jo zahtevali OPS, če to predstavlja nižji skupni strošek zakupa.
(3) V primeru nedelovanja mednarodne RVF Platforme OPS izvede lokalno dražbo za izravnalno moč RVF v okviru lokalne Platforme v skladu s 66. členom teh Pogojev za PSI.
(4) Če OPS po preteku časa za izvedbo dnevne dražbe za izravnalno moč RVF nima zakupljene izravnalne moči v obsegu, ki ga določi v skladu z zahtevami iz Uredbe 2017/1485/EU (nedelovanje Platforme in/ali nezadosten zakup), lahko OPS naloži nudenje izravnalne moči RVF posameznim PSI v skladu s postopkom določenim v 67. členu teh Pogojev za PSI oziroma skladno z veljavnimi predpisi.
66. člen 
Postopek lokalne dražbe za zakup izravnalne moči RVF 
(1) OPS sprejete ponudbe za izravnalno moč RVF uredi v urejen seznam ponudb na podlagi cene in časovne značke sprejetih ponudb, in sicer po principu najprej ponudbe z nižjo ceno. Če imata dve ali več ponudb enako ceno, ima prednost ponudba, ki jo je OPS prej sprejel, tj. ima starejšo časovno značko. Po zaključku vsakokratne lokalne dražbe za izravnalno moč RVF OPS izbere najugodnejše ponudbe PSI.
(2) Pri izbiri najugodnejših ponudb OPS kot prvi kriterij upošteva zakup povpraševane količine. To pomeni, da je lahko zakup višji od povpraševanje količine. Do take situacije lahko pride v primeru, da je zadnja še izbrana ponudba nedeljiva.
(3) Pri izbiri najugodnejših ponudb OPS kot drugi kriterij upošteva minimalne stroške zakupa. To pomeni, da lahko zaradi optimizacije stroškov OPS iz izbora ponudb izloči tudi cenejše (deljive ali nedeljive) ponudbe in namesto njih izbere dražje (deljive ali nedeljive) ponudbe, če tak izbor pomeni nižji strošek zakupa.
67. člen 
Nadomestni postopek zagotavljanja izravnalne moči RVF 
(1) OPS določi za vsakega PSI, ki mu je priznal kvalificirano izravnalno moč RVF, izhodiščno količino izravnalne moči RVF v MW, ki jo mora le-ta nuditi OPS. Določena je na podlagi deleža priznane kvalificirane izravnalne moči RVF PSI l v celotni priznani kvalificirani izravnalni moči RVF vseh PSI in količine izravnalne moči RVF, ki jo OPS v skladu z zahtevami iz Uredbe 2017/1485/EU želi zakupiti. Izračun določa naslednja enačba:Slika 23
 
kjer oznake pomenijo:
PIZ,l
– izhodiščna količina za izravnalno moč RVF, ki jo mora PSI l nuditi OPS [MW, zaokroženo na celo število];
PK,l
– priznana kvalificirana izravnalna moč RVF, ki jo je OPS priznal PSI l, [MW];
PZAK
– moč, ki jo želi OPS zakupiti [MW].
(2) OPS za vsak PSI iz prve točke tega člena in za vsak produkt zakupa preveri, ali je OPS pri njem zakupil količino izravnalne moči RVF, ki je večja ali enaka izhodiščni količini izravnalne moči za ta PSI. PSI, ki nudijo izravnalno moč RVF v večjem ali enakem obsegu, kot jo določa izhodiščna količina izravnalne moči RVF za ta PSI, se izločijo iz nadaljnjega postopka. Prav tako se od moči PZAK odšteje količina izravnalne moči, ki jo ti PSI nudijo OPS.
(3) Preostanek zahtevane izravnalne moči RVF se porazdeli med preostale PSI proporcionalno glede na njihov delež kvalificirane izravnalne moči RVF.
(4) Zaradi zaokroževanja količin v kateremkoli koraku lahko pride do neustreznega izračuna zahtevanega zakupa. Zaradi tega se zaokroževanje izvede tako, da se korigira izhodiščne količine tistega PSI, ki ima največjo priznano kvalificirano izravnalno moč RVF.
(5) OPS določi količino izravnalne moči RVF, ki jo bo dodatno zakupil pri PSI, kot razliko med izravnalno močjo, ki jo za posamezen PSI OPS določi v skladu z določili od prvega do četrtega odstavka tega člena, in količino izravnalne moči, ki jo PSI že nudi OPS, kot rezultat predhodnih načinov zakupa izravnalne moči. OPS ne more v nobenem primeru PSI naložiti nudenje dodatnih količin izravnalne moči RVF, ki bi imela za posledico preseganje njegove priznane kvalificirane izravnalne moči RVF.
(6) OPS poravna količine izravnalne moči RVF, ki jih je PSI pridobil na dražbah, v skladu s ceno, ki je bila na dražbah dosežena. Količine izravnalne moči RVF, ki jih je OPS v skladu s tem členom dodatno zakupil pri PSI, bo OPS poravnal PSI v skladu s ceno, ki jo bo:
1. določila Agencija za energijo v skladu z veljavnimi predpisi;
2. določil OPS na podlagi najvišje cene istoležnih časovnih intervalov preteklega dne dobave, v primeru, da Platforma ni dosegljiva oziroma ne deluje.
68. člen 
Spremembe načina zakupa izravnalne moči RVF 
OPS lahko postopek zakupa moči RVF uredi tudi drugače, v kolikor pride do spremembe skupnega Predloga OPS za vzpostavitev skupnih pravil in postopkov za izmenjavo in zakup izravnalne moči RVF, pripravljenih v skladu s 33. členom Uredbe 2017/2195. OPS mora o spremembah PSI obvestiti najmanj 30 dni pred prvim dnevom dobave.
3.4.4 Nadaljnji prenos izravnalne moči
69. člen 
Prenos izravnalne moči RVF 
(1) PSI ima pravico, da izravnalno moč RVF, ki jo je pri njem zakupil OPS, prenese deloma ali v celoti (količinsko, časovno) na drugi PSI. Pri prenosu se upošteva določila, ki veljajo za RVF produkt, ki je opredeljen v prvem odstavku 50. člena teh Pogojev za PSI.
(2) Prenos izravnalne moči RVF se lahko izvede samo na PSI, ki je že pridobil status kvalificiranega PSI, in sicer samo v višini kvalificirane moči RVF, s katero novi PSI še prosto razpolaga.
(3) O prenosu izravnalne moči RVF morata OPS obvestiti oba PSI, ki sta deležnika posla, v elektronski obliki in v formatu določenem s strani OPS, tako da na Platformo sporočita najmanj naslednje podatke:
1. PSI prodajalec;
2. PSI kupec;
3. storitev, ki je predmet prenosa;
4. časovne intervale, ki so predmet prenosa;
5. količine izravnalne moči RVF za posamezen časovni interval izravnave (trajanje 15 min), ki je predmet prenosa.
(4) PSI lahko najavi prenos izravnalne moči RVF na novega PSI najprej dve uri po objavi rezultatov dnevne dražbe. Vsa obvestila o prenosu, ki jih bo OPS prejel pred navedenim rokom, bo OPS avtomatsko zavrnil.
(5) PSI lahko prenese izravnalno moč RVF na novega PSI najkasneje do ene ure pred začetkom dneva dobave. Vsa obvestila o prenosu, ki jih bo OPS prejel po preteku časa za obveščanje, bo OPS avtomatsko zavrnil.
(6) Prenos izravnalne moči RVF na drugi PSI je veljaven samo, če OPS takšen prenos potrdi z ustreznem obvestilom, ki ga pošlje obema PSI. V postopku potrjevanja bo OPS preveril naslednje:
1. je obvestilo prejel s strani obeh PSI, tj. prodajalca in kupca, v skladu z zahtevami četrte in pete točke tega člena;
2. se zahtevani podatki ujemajo v obeh obvestilih, ki sta jih PSI posredovala OPS;
3. sta izpolnjena pogoja iz drugega in četrtega odstavka tega člena;
4. višino kvalificirane moči RVF.
(7) Če v postopku preverjanja OPS ugotovi, da PSI ne izpolnjujeta vseh obvez iz šeste točke tega člena, bo OPS takšen posel v celoti zavrnil. Napake, ki nastanejo pri obveščanju OPS, morata PSI reševati s prijavo novega prenosa.
(8) OPS lahko pred začetkom časovnega intervala izravnave zavrne že potrjen prenos izravnalne moči v primeru, ko bi tak posel:
1. ogrozil obratovalno sigurnost EES;
2. imel za posledico preseganje obratovalnih omejitev iz Poglavij 1 in 2 dela IV. naslova VIII Uredbe (EU) 2017/1485.
(9) Zavrnitev že potrjenega prenosa iz osmega odstavka tega člena se izvede tako, da OPS od PSI zahteva najavo nasprotnega prenosa posla med PSI, ki sta bila vključena v zavrnjenem poslu. Predmet zavrnitve že potrjenega prenosa niso nujno vsi že potrjeni časovni intervali izravnave, ki so del časovnega obdobja prenosa zakupa izravnalne moči RVF.
(10) Prenos izravnalne moči RVF novemu PSI ni mogoč v času izvajanja dražb za izravnalno moč RVF.
(11) S prenosom izravnalne moči RVF se obveznosti PSI za nudenje storitve izravnave prenesejo na novega PSI. Obveznost do plačila izravnalne moči RVF, ki je predmet prenosa, bo OPS poravnal PSI, ki je prenesel izravnalno moč RVF.
(12) OPS si pridružuje pravico, da lahko časovne roke za izvedbo prenosa izravnalne moči RVF spremeni. OPS objavi spremembe na svoji spletni strani najkasneje 30 dni pred uveljavitvijo.
(13) V primeru nedelovanja Platforme postopek prenosa izravnalne moči RVF ni mogoč.
3.5 Aktivacija izravnalne energije RVF
70. člen 
Aktiviranje izravnalne energije RVF 
Aktivacija izravnalne energije RVF se izvede samodejno na tehnični enoti upoštevajoč odstopanje sistemske frekvence skladno z določili 31. člena teh Pogojev za PSI.
3.6 Določitev količine aktivirane izravnalne energije RVF
71. člen 
Določitev aktivirane izravnalne energije RVF 
(1) Osnova za izračun aktivirane izravnalne energije RVF so minutni podatki regulacijskega obsega RVF in stanja sodelovanja regulacijskih skupin pri nudenju RVF iz sistema vodenja OPS (SCADA). Sodelovanje regulacijske skupine pri nudenju RVF se določi na podlagi signala stanja nudenja RVF, pri čemer se šteje, da je regulacijska skupina v minuti t sodelovala, če je bil signal sodelovanja aktiven celo minuto t. Za izračun se uporablja meritev frekvence OPS, ki jo slednji uporablja za izvajanje aPPF.
(2) Podatke za pretekli dan OPS posreduje PSI v pregled najkasneje uro po zaključku dneva. PSI je zavezan pregledati posredovane podatke in OPS sporočiti, če se s posredovanimi podatki strinja, v nasprotnem primeru pa posredovati ugovor in predlog popravkov. Potrditev podatkov ali morebitni ugovor mora biti posredovan OPS vsak delovni dan najkasneje do 10:00, razen vikendov in dela prostih dni. Podatki vikendov in dela prostih dni morajo biti pregledani najkasneje do 10:00 prvega naslednjega delovnega dneva. OPS si pridržuje pravico, da po predhodni objavi na spletni strani spremeni pravila glede roka, do katerega mora PSI poslati potrditev ali podati ugovor.
(3) V kolikor PSI predlaga popravke, OPS na podlagi obrazložitve in primerjave z ostalimi podatki odloči, ali bo popravke sprejel ali ohranil podatke, ki jih je OPS posredoval PSI. Odločitev OPS je končna in ni predmet usklajevanja s PSI, razen če OPS eksplicitno zahteva usklajevanje s PSI.
(4) V kolikor OPS ne razpolaga s podatki o količinah ali pa so njegovi podatki o količinah očitno napačni, lahko OPS:
1. uporabi podatke, ki jih posreduje PSI;
2. izvede prilagoditev podatkov, pri čemer smiselno uporabi obstoječe podatke iz sosednjih časovnih intervalov;
3. uporabi podatke, določene na podlagi historičnega obnašanja PSI.
V tem primeru OPS skuša uporabljene podatke uskladiti s PSI. V primeru nezmožnosti uskladitve podatkov, OPS, na podlagi enega izmed v tem odstavku omenjenih principov ali njihove kombinacije, končne podatke določi sam in o tem obvesti PSI.
(5) Aktivirana izravnalna energija RVF19 regulacijske skupine j v minuti t (WRVF,j,t) se določi na podlagi povprečne minutne vrednosti regulacijskega obsega RVF regulacijske skupine j in povprečne minutne vrednost odstopanja frekvence v tej minuti na naslednji način:
 
Slika 24
kjer oznake pomenijo:
WRVF,j,t
– aktivirana izravnalna energija RVF regulacijske skupine j v minuti t [MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PRVF,j,t
– povprečna minutna vrednost regulacijskega obsega RVF regulacijske skupine j v minuti t [MW, zaokroženo na deset decimalnih mest];
StanjeRVF,j,t
– stanje nudenja RVF na regulacijski skupini j v minuti t [StanjeRVF,j,t ima vrednost 1, kadar regulacijska skupina jnudi RVF, drugače 0];
∆ƒt
– povprečna minutna vrednost odstopanja frekvence v minuti t [Hz, zaokroženo na deset decimalnih mest]; Izračunava se kot razlika med povprečno izmerjeno vrednostjo frekvence v minuti t in nazivno vrednostjo frekvence 50 Hz;
t
– trajanje intervala, za katerega se računa energijaSlika 25 
j
– regulacijska skupina.
19 Pozitivna izravnalna energija je tista energija, ki jo je regulacijska skupina oddala v omrežje. Negativna izravnalna energija je tista energija, ki jo je regulacijska skupina prevzela iz omrežja.
(6) Aktivirana izravnalna energija RVF celotnega portfelja PSI v minuti t (WRVF,t) se določi kot vsota aktiviranih izravnalnih energij posameznih regulacijskih skupin j, na naslednji način:Slika 26
kjer oznake pomenijo:
WRVF,t
– aktivirana izravnalna energija RVF celotnega portfelja PSI v minuti t [MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
WRVF,j,t
– aktivirana izravnalna energija RVF regulacijske skupine j v minuti t [MWh];
j
– regulacijska skupina iz množice regulacijskih skupin J;
J
– množica regulacijskih skupin v sklopu portfelja PSI.
(7) Aktivirana izravnalna energija RVF celotnega portfelja PSI v časovnem intervalu izravnave i (WRVF+,i, WRVF–,i) se izračuna kot vsota aktivirane izravnalne energije RVF celotnega portfelja PSI v vseh minutah t, ki pripadajo časovnemu intervalu izravnave i, na naslednji način:Slika 27
kjer oznake pomenijo:
WRVF+,i
– pozitivna aktivirana izravnalna energija RVF v časovnem intervalu izravnave i [MWh, zaokroženo na tri decimalna mesta];
WRVF–,i
– negativna aktivirana izravnalna energija RVF v časovnem intervalu izravnave i [MWh, zaokroženo na tri decimalna mesta];
WRVF,t
– aktivirana izravnalna energija RVF celotnega portfelja PSI v minuti t [MWh];
i
– časovni interval izravnave.
(8) Dolžina časovnega intervala izravnave i za določitev aktivirane izravnalne energije RVF je 15 minut.
(9) OPS aktivirano izravnalno energijo RVF v posameznih časovnih intervalih izravnave iz sedmega odstavka tega člena posreduje OT za potrebe bilančnega obračuna.
3.7 Obračun in finančna poravnava izravnalne moči in energije
72. člen 
Obračun izravnalne moči RVF 
(1) OPS izvede obračun izravnalne moči RVF na podlagi rezultatov (količine in cene) relevantnih dražb v skladu s 65. in 66. členom teh Pogojev za PSI oziroma v skladu z rezultati nadomestnega postopka zagotavljanja izravnalne moči RVF v skladu s 66. členom teh Pogojev za PSI. Pri tem bo OPS količine izravnalne moči RVF obračunal po cenah, ki so rezultat posameznega postopka zakupa.
(2) Strošek izravnalne moči RVF v časovnem intervalu izravnave i (SRVF,zak,i) se določi na podlagi količine in cene izravnalne moči (PRVF,zak,i in CRVF,zak,i) iz prvega odstavka tega člena na naslednji način:Slika 28
kjer oznake pomenijo:
SRVF,zak,i
– strošek izravnalne moči RVF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CRVF,zak,i
– cena za izravnalno moč RVF za uro katere del je časovni interval izravnave i [EUR/MW/h, zaokroženo na deset decimalnih mest]; Kadar je cena za izravnalno moč RVF podana na produkt, ki zajema več ur, se cena na uro izravnave določi kot cena za izravnalno moč RVF produkta, ki velja za ta interval v dani smeri, deljena s številom ur, ki jih vključuje cena za izravnalno moč RVF;
PRVF,zak,i
– količina izbrane moči na dražbi za izravnalno moč RVF za časovni interval izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokrožena na deset decimalnih mest];
K
– število časovnih intervalov izravnave i v eni uri,Slika 29 
(3) Skupni strošek izravnalne moči RVF v obračunskem obdobju M (SRVF,zak,M) se določi kot vsota stroškov izravnalne moči RVF v vseh časovnih intervalih i, ki pripadajo obračunskem obdobju M, na naslednji način:Slika 30
kjer oznake pomenijo:
SRVF,zak,M
– strošek izravnalne moči RVF v obračunskem obdobju M [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
SRVF,zak,i
– strošek izravnalne moči RVF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
M
– obračunsko obdobje, kot je definirano v prvem odstavku 76. člena teh Pogojev za PSI.
73. člen 
Obračun izravnalne energije RVF 
Izravnalna energija RVF ni predmet obračuna in finančne poravnave med OPS in PSI.
74. člen 
Posredovanje podatkov za obračun omrežnine 
(1) V kolikor želi PSI oziroma regulacijska enota v portfelju PSI uveljavljati odpustke pri obračunu omrežnine za zagotavljanje storitev RVF, mora PSI pravočasno zagotoviti OPS vse potrebne podatke za obračun omrežnine na ravni regulacijske enote za vsak posamezen obračunski interval z aktivacijami storitev RVF.
(2) V kolikor je regulacijska enota priključena v distribucijsko omrežje, PSI enake podatke zagotavlja tudi zadevnemu ODS.
75. člen 
Preverjanje podatkov posredovanih za potrebe obračuna omrežnine virov priključenih na prenosno omrežje OPS 
(1) Z namenom zagotavljanja ustreznih podatkov za obračun omrežnine virom priključenim na prenosno omrežje bo OPS določal količino realizirane izravnalne energije RVF na nivoju posamezne regulacijske enote, ki nudi storitev RVF.
(2) Za izvajanje izračunov se uporabljajo minutna povprečja podatkov iz sistema vodenja OPS (SCADA na strani OPS).
(3) Podatke za pretekli dan OPS posreduje PSI v pregled najkasneje uro po zaključku dneva. PSI je zavezan pregledati posredovane podatke in OPS sporočiti, če se s posredovanimi podatki strinja, v nasprotnem primeru pa posredovati ugovor in predlog popravkov. Potrditev podatkov ali morebitni ugovor mora biti posredovan OPS vsak delovni dan najkasneje do 10:00, razen vikendov in dela prostih dni. Podatki vikendov in dela prostih dni morajo biti pregledani najkasneje do 10:00 prvega naslednjega delovnega dneva. OPS si pridržuje pravico, da po predhodni objavi na spletni strani spremeni pravila glede roka, do katerega mora PSI poslati potrditev ali podati ugovor.
(4) V kolikor PSI predlaga popravke, OPS na podlagi obrazložitve in primerjave z ostalimi podatki odloči, ali bo popravke sprejel ali ohranil podatke, ki jih je OPS posredoval PSI. Odločitev OPS je končna in ni predmet usklajevanja s PSI, razen če OPS eksplicitno zahteva usklajevanje s PSI.
(5) V kolikor OPS ne razpolaga s podatki o količinah ali pa so njegovi podatki o količinah očitno napačni, lahko OPS:
1. uporabi podatke, ki jih posreduje PSI;
2. izvede prilagoditev podatkov, pri čemer smiselno uporabi obstoječe podatke iz sosednjih časovnih intervalov;
3. uporabi podatke, določene na podlagi historičnega obnašanja PSI.
V tem primeru OPS skuša uporabljene podatke uskladiti s PSI. V primeru nezmožnosti uskladitve podatkov OPS, na podlagi enega izmed v tem odstavku omenjenih principov ali njihove kombinacije, končne podatke določi sam in o tem obvesti PSI.
3.8 Posledice nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI
76. člen 
Preverjanje ustreznosti posamezne aktivacije izravnalne moči RVF 
(1) OPS preverja ustreznost realizirane izravnalne moči RVF na podlagi arhiviranih časovnih serij merilnih podatkov, ki jih je PSI dolžan arhivirati v skladu z 39. členom teh pravil in jih posredovati OPS na njegovo zahtevo.
(2) Če OPS ugotovi neustrezno realizacijo aktivacije RVF na tehnični enoti, lahko PSI, ki ne izpolnjuje zahtev, za 14 dni odvzame pravico oddaje ponudb za RVF.
(3) V primeru, da PSI ne izpolnjuje zahtev predpisanih v teh pravilih, si OPS pridružuje pravico, da PSI odvzame potrdilo o tehnični sposobnosti.
77. člen 
Metodologija za ovrednotenje in obračun posledic v primeru nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI 
(1) Z namenom nadzora izvajanja storitve OPS ovrednoti in obračuna PSI posledice, ki nastanejo zaradi manjkajoče izravnalne moči RVF.
(2) Za ovrednotenje in obračun posledic se uporabljajo minutna povprečja podatkov iz sistema vodenja OPS (SCADA na strani OPS).
(3) Podatke za pretekli dan OPS posreduje PSI v pregled najkasneje uro po zaključku dneva. PSI je zavezan pregledati posredovane podatke in OPS sporočiti, če se s posredovanimi podatki strinja, v nasprotnem primeru pa posredovati ugovor in predlog popravkov. Potrditev podatkov ali morebitni ugovor mora biti posredovan OPS vsak delovni dan najkasneje do 10:00, razen vikendov in dela prostih dni. Podatki vikendov in dela prostih dni morajo biti pregledani najkasneje do 10:00 prvega naslednjega delovnega dneva. OPS si pridržuje pravico, da po predhodni objavi na spletni strani spremeni pravila glede roka, do katerega mora PSI poslati potrditev ali podati ugovor.
(4) V kolikor PSI predlaga popravke, OPS na podlagi obrazložitve in primerjave z ostalimi podatki odloči, ali bo popravke sprejel ali ohranil podatke, ki jih je OPS posredoval PSI. Odločitev OPS je končna in ni predmet usklajevanja s PSI, razen če OPS eksplicitno zahteva usklajevanje s PSI.
(5) V kolikor OPS ne razpolaga s podatki o količinah ali pa so njegovi podatki o količinah očitno napačni, lahko OPS:
1. uporabi podatke, ki jih posreduje PSI;
2. izvede prilagoditev podatkov, pri čemer smiselno uporabi obstoječe podatke iz sosednjih časovnih intervalov;
3. uporabi podatke, določene na podlagi historičnega obnašanja PSI.
V tem primeru OPS skuša uporabljene podatke uskladiti s PSI. V primeru nezmožnosti uskladitve podatkov OPS, na podlagi enega izmed v tem odstavku omenjenih principov ali njihove kombinacije, končne podatke določi sam in o tem obvesti PSI.
78. člen 
Ovrednotenje in obračun posledic zaradi manjkajoče izravnalne moči RVF 
(1) Za manjkajočo izravnalno moč RVF se smatra, če izbrani PSI ne nudi izravnalne moči v skupnem obsegu na dražbi pridobljene moči v skladu s 65. in 66. členom teh Pogojev za PSI in izravnalne moči RVF, ki jo OPS dodatno zakupi pri PSI v nadomestnem postopku v skladu s 66. členom teh Pogojev za PSI, korigirane za nadaljnje prenose izravnalne moči med PSI v skladu z 68. členom teh Pogojev za PSI.
(2) Način izračuna priznanega regulacijski obsega izravnalne moči RVF (RRVF,pri,i) v časovnem intervalu izravnave i določa Priloga F.
(3) Manjkajoča izravnalna moč RVF v časovnem intervalu izravnave i (RRFV,zak,i) predstavlja razliko med pogodbeno močjo, nadaljnjimi prenosi izravnalne moči med PSI ter priznanim regulacijskim obsegom izravnalne moči in se izračuna na naslednji način:Slika 31
 
kjer oznake pomenijo:
RRVF,zak,i
– manjkajoča izravnalna moč RVF v časovnem intervalu izravnave i [MW, zaokroženo na deset decimalnih mest];
RRVF,pri,i
– priznani regulacijski obseg izravnalne moči RVF v časovnem intervalu izravnave i [MW];
PRVF,zak,i
– količina izbrane moči na dražbi/ah za izravnalno moč RVF za časovni interval izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PRVF,p,i
– količina p-tega prenosa izravnalne moči RVF v časovnem intervalu izravnave i na ali iz PSI, za katerega se računa manjkajoča izravnalna moč [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PSInakup
– množica prenosov izravnalne moči RVF na PSI, za katerega se računa manjkajoča izravnalna moč za časovni interval izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PSIprodaja
– množica prenosov izravnalne moči RVF iz PSI, za katerega se računa izravnalna moč na druge PSI za časovni interval izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
p
– p-ti prenos izravnalne moči na ali iz PSI, za katerega se računa manjkajoča izravnalna moč.
(4) Ovrednotenje posledic, ki nastanejo zaradi manjkajočega obsega izravnalne moči RVF (PENRVF,i), se za posamezni časovni interval izravnave i izvede na način:Slika 32
 
kjer oznake pomenijo:
PENRVF,i
– vrednost posledice zaradi manjkajočega obsega izravnalne moči RVF v časovnem intervalu izravnave i[EUR, zaokroženo na dve decimalnih mest];
RRVF,zak,i
– manjkajoča izravnalna moč RVF v časovnem intervalu izravnave i [MW];
CRVF,i
– cena za izravnalno moč RVF v časovnem intervalu izravnave i se določi kot najdražja cena izbrane ponudbe za izravnalno moč RVF za potrebe regulacijskega območja OPS, ki velja za ta interval v dani smeri, neglede na način zakupa izravnalne moči (dražba, nadomestni postopek itd.), deljena s številom časovnih intervalov izravnave, ki jih vključuje cena za izravnalno moč RVF [EUR/MW, zaokrožena na deset decimalnih mest]; 
FRVF
– faktor pogodbene kazni za manjkajočo izravnalno moč RVF, FRVF = 2.
(5) Skupna vrednost posledic zaradi manjkajočega obsega izravnalne moči RVF v obračunskem obdobju M (PENRVF,M) se izračuna kot vsota vrednosti posledic za manjkajoč obseg izravnalne moči RVF v vseh časovnih intervalih i, ki pripadajo obračunskem obdobju M, na naslednji način:Slika 33
kjer oznake pomenijo:
PENRVF,M
– skupna vrednost posledic zaradi manjkajočega obsega izravnalne moči RVF v obračunskem obdobju M [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
PENRVF,zak,i
– vrednost posledice zaradi manjkajočega obsega izravnalne moči RVF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
M
– obračunsko obdobje, kot je definirano v prvem odstavku 79. člena teh Pogojev za PSI.
3.9 Izdaja računov in finančna poravnava za RVF
79. člen 
Določitev obračunskega obdobja, postopkov izdajanja in poravnave računov 
(1) Obračunsko obdobje za izravnalno moč RVF in posledice nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI je mesečno in teče od prvega dne v mesecu od 00:00 ure do zadnjega dne v mesecu do 24:00 ure.
(2) OPS posreduje obračun za izravnalno moč RVF PSI najkasneje sedmi delovni dan po koncu obračunskega obdobja. PSI izstavi račun najkasneje do desetega delovnega dne po koncu obračunskega obdobja.
(3) Istočasno OPS posreduje PSI tudi obračun posledic nedoslednega izvajanja določil teh Pogojev za PSI in mu izstavi račun z enakim rokom plačila, kot to velja za račun iz prejšnjega odstavka tega člena. Pred izvedbo plačil OPS in PSI lahko izvedeta finančni pobot, če obstajajo terjatve in obveznosti za istovrstno storitev.
(4) Račun mora biti izstavljen v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani OPS, in mora biti poslan najkasneje v roku dveh dni od datuma izstavitve računa. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oziroma z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na e-računu mora biti navedena tudi referenčna številka pogodbe pod katero jo vodi OPS v svojem informacijskem sistemu.
(5) Rok plačila je 30 dni od izstavitve računa. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje), se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. PSI pošlje račun izključno po elektronski pošti v roku dveh dni od datuma izstavitve na računu.
4 AVTOMATSKA REZERVA ZA POVRNITEV FREKVENCE (aRPF) 
4.1 Definicija produktov in ponudb aRPF
80. člen 
Splošni principi 
(1) OPS za potrebe izvajanja aPPF pri PSI zakupi aRPF v skladu s pravili in postopki, določenimi v teh Pogojih za PSI.
(2) Produkta oziroma storitvi aRPF sta izravnalna moč aRPF in izravnalna energija aRPF.
(3) Ponudbe za izravnalno moč oziroma izravnalno energijo aRPF lahko odda samo za to kvalificirani PSI.
(4) PSI odda ločeno ponudbe za izravnalno moč aRPF in za izravnalno energijo aRPF, ki so ločene tudi po smeri izravnave.
(5) PSI mora oddati ponudbe za izravnalno energijo aRPF v skladu z zahtevami 84., 85. in 86. člena teh Pogojev za PSI, če:
1. je bili uspešen na dražbi za izravnalno moč aRPF;
2. mu je OPS v skladu s 117. členom teh Pogojev za PSI naložil nudenje izravnalne moči aRPF;
3. je bila nanj prenesena izravnalna moč aRPF v skladu s 119. členom teh Pogojev za PSI.
V primeru prenosa izravnalne moči aRPF s prvega PSI na drugega PSI, oddaja ponudb za izravnalno energijo aRPF za prenesene količine za prvi PSI ni zahtevana, medtem ko mora drugi PSI ponudbe za izravnalno energijo aRPF oddati.
(6) Količina oddanih ponudb za izravnalno energijo aRPF mora biti enaka ali večja vsoti:
1. zakupljene količine izravnalne moči aRPF na dražbah za moč v skladu s 117. členom teh Pogojev za PSI;
2. količine zakupljene v sklopu nadomestnega postopka izvajanja dražb izravnalne moči aRPF v skladu s 118. členom teh Pogojev za PSI;
3. količine nanj prenesene izravnalne moči aRPF zmanjšane za količine izravnalne moči aRPF, ki jih je PSI prenesel na drugega PSI, v skladu s 119. členom teh Pogojev za PSI.
(7) OPS bo vse ponudbe za izravnalno energijo aRPF, ki jih je PSI v skladu s šestim odstavkom 124. člena teh Pogojev za PSI označil za nerazpoložljive po GCT za oddajo ponudb, katerih razpoložljivost je bila krajša od polovice časovnega intervala izravnave i, izločil iz množice ponudb, ki jih bo upošteval pri vrednotenju posledic ne oddaje ponudb v skladu s šestim odstavkom 136. člena teh Pogojev za PSI.
(8) Vsi PSI imajo možnost oddaje ponudb za izravnalno energijo aRPF v skladu z neizkoriščeno kvalificirano količino.
4.1.1 Izravnalna moč aRPF
81. člen 
Oddaja ponudb za izravnalno moč aRPF 
PSI odda ponudbe za izravnalno moč aRPF, ki so skladne z zahtevami za izravnalno moč aRPF. Zahteve določata 82. in 83. člen teh Pogojev za PSI.
82. člen 
Splošne zahteve za izravnalno moč aRPF 
(1) Splošne zahteve za produkt in ponudbe izravnalne moči aRPF, ki se uporabljajo v aPPF, podaja Tabela 4-1.
(2) PSI ima možnost oblikovati ponudbe za izravnalno moč aRPF na podlagi celotnega portfelja (ang. portfolio bidding), npr. generatorjev, bremen, razpršene proizvodnje, hranilnikov energije itd.
(3) Povezovanje ponudb za izravnalno moč aRPF iz tehničnega ali ekonomskega vidika ni dovoljeno. To pomeni, da PSI ne more oddati dveh ali več ponudb za izravnalno moč aRPF, katerih izbor je količinsko ali časovno medsebojno pogojen.
(4) Izbrane ponudbe za izravnalno moč aRPF se obračunajo po principu ''plačilo na podlagi ponudbe'' (ang. pay-as-bid).
(5) PSI oddaja ponudbe za izravnalno moč aRPF s ceno, ki je podana v EUR/MW/h, ne glede na trajanje produkta.
(6) OPS si pridržuje pravico do postavitve maksimalne cene, do katere je pripravljen izbrati ponudbe za izravnalno moč aRPF, pri čemer bo tako omejitev vnaprej javno objavil.
Tabela 4-1: Definicija produkta in ponudb za izravnalno moč aRPF 
Produkt
Ločen produkt za pozitivno in negativno smer izravnave.
Trajanje produkta
ura, dan, mesec
Minimalna velikost ponudbe
1 MW
Maksimalna velikost ponudbe
≤ neizkoriščeni kvalificirani moči PSI
Minimalna cena ponudbe
0,00 EUR/MW/h
Tehnična omejitev cene ponudbe20
999,99 EUR/MW/h
Deljivost ponudbe
Vse ponudbe so deljive do 1 MW. Nedeljive ponudbe niso dovoljene.
Povezovanje ponudb
ni dovoljeno
Resolucija ponudbe
1 MW
Razpoložljivost
Nemoteno in kadarkoli (100 odstotna razpoložljivost, upoštevajoč produkte iz 83. člena teh Pogojev za PSI).
20 Tehnična omejitev cene ponudbe pomeni tehnično omejitev vnosa zapisa maksimalne vrednosti na Platformo. Nikakor pa ne predstavlja zamejene cene, po kateri je OPS pripravljen kupiti izravnalno moč aRPF.
83. člen 
Časovno obdobje zakupa izravnalne moči aRPF 
(1) OPS lahko izvaja zakup izravnalne moči aRPF za naslednja časovna obdobja:
1. letni zakup;
2. mesečni zakup;
3. dnevni zakup.
(2) Za vsako obdobje zakupa iz prejšnjega odstavka lahko OPS določi ob zakupu izravnalne moči aRPF eno ali več časovnih resolucij ponudb oziroma produkta:
1. mesečni produkt – pomeni, da PSI odda ponudbo za izravnalno moč aRPF za celotno obdobje produkta, tj. trajanje produkta en mesec;
2. dnevni produkt – pomeni, da PSI odda ponudbo za izravnalno moč aRPF za celotno obdobje produkta, tj. trajanje produkta en dan;
3. urni produkt – pomeni, da PSI odda ponudbo za izravnalno moč aRPF za celotno obdobje produkta, tj. trajanje produkta ena ura.
(3) OPS izvede zakup izravnalne moči aRPF iz prvega odstavka tega člena:
1. najmanj 30 koledarskih dni pred prvim dnevom dobave zakupljene moči aRPF za letni zakup;
2. najmanj sedem koledarskih dni pred prvim dnevom dobave zakupljene moči aRPF za mesečni zakup;
3. za dnevni zakup izravnalne moči aRPF najmanj 10 ur pred dnevom dobave.
(4) OPS lahko časovno obdobje zakupa iz prvega odstavka tega člena in/ali časovno resolucijo ponudb oziroma produkta iz drugega odstavka tega člena določi tudi drugače. O tem mora OPS obvestiti PSI najmanj 30 koledarskih dni pred uveljavitvijo spremembe.
4.1.2 Izravnalna energija aRPF
84. člen 
Oddaja ponudb za izravnalno energijo aRPF 
(1) PSI odda ponudbe, ki so skladne z zahtevami za izravnalno energijo aRPF. Zahteve določa 85. člen teh Pogojev za PSI.
(2) PSI lahko odda eno ali več ponudb za izravnalno energijo aRPF v skupnem obsegu, ki v posameznem intervalu izravnave ne presega kvalificirane moči PSI, pri čemer mora smiselno upoštevati omejitve iz 37., 94. in 158. člena teh Pogojev za PSI.
85. člen 
Splošne zahteve za izravnalno energijo aRPF 
(1) Splošne zahteve za ponudbe za izravnalno energijo aRPF, ki se uporablja v aPPF, podaja Tabela 4-2.
(2) Povezovanje ponudb iz tehničnega ali ekonomskega vidika ni dovoljeno. To pomeni, da PSI ne more oddati dveh ali več ponudb, katerih aktivacija je količinsko ali časovno medsebojno pogojena.
(3) Na podlagi izbranih ponudb za izravnalno energijo aRPF, ne glede na obratovalna stanja aPPF v skupni evropski aRPF Platformi, ki jih opredeljuje 21. člen teh Pogojev za PSI, se aktivirana izravnalna energija aRPF obračuna po postopku, ki je podan v 132. členu teh Pogojev za PSI.
(4) PSI lahko poljubno oblikuje velikost in število ponudb za izravnalno energijo aRPF. Pri tem mora spoštovati splošne zahteve iz prvega odstavka tega člena ter petega odstavka 80. člena teh Pogojev za PSI.
(5) PSI lahko poda ponudbe za izravnalno energijo aRPF s ceno, ki ne presega maksimalne cene ponudb za izravnalno energijo aRPF, določene v metodologiji določanja cen izravnalne energije v skladu s prvim odstavkom 30. členom Uredbe EU 2017/219521.
21 Originalni naziv dokumenta: Methodology for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating imbalance netting process.
Tabela 4-2: Zahteve ponudb za izravnalno energijo aRPF 
Čas za polno aktivacijo (FAT)22
5 minut
Način aktivacije
avtomatično
Minimalna velikost ponudbe
1 MW23
Maksimalna velikost ponudbe
≤ neizkoriščeni kvalificirani moči PSI
Tehnična minimalna cena ponudbe24
-99.999 EUR/MWh 
Tehnična maksimalna cena ponudbe25
99.999 EUR/MWh 
Prehodna zgornja omejitev cene ponudbe26
15.000 EUR/MWh
Prehodna spodnja omejitev cene ponudbe27
-15.000 EUR/MWh
Resolucija cene ponudbe
0,01 EUR/MWh
Deljivost ponudbe
Vse ponudbe so v celoti deljive. Nedeljive ponudbe niso dovoljene.
Povezovanje ponudb
ni dovoljeno
Resolucija ponudbe
1 MW
Obdobje veljavnosti ponudbe
15 min
22 Čas za polno aktivacijo velja tako za čas aktivacije kot za čas deaktivacije.
23 Vsak PSI mora podati ponudbe za izravnalno energijo za posamezen izravnalni interval minimalno v velikosti 1 MW moči v izbranem intervalu.
24 Tehnična minimalna cena ponudbe predstavlja tehnično omejitev ponudbe določene na podlagi metodologije, ki jo je izdal ACER v skladu s prvim odstavkom 30. členom Uredbe EU 2017/2195.
25 Tehnična maksimalna cena ponudbe predstavlja tehnično omejitev ponudbe določene na podlagi metodologije, ki jo je izdal ACER v skladu s prvim odstavkom 30. členom Uredbe EU 2017/2195.
26 Prehodna zgornja omejitev cene ponudbe je določene v vsakokrat veljavni metodologij, ki jo izda ACER v skladu s prvim odstavkom 30. členom Uredbe EU 2017/2195. Trenutna omejitev velja od vključitve OPS v skupno evropsko aFPF Platformo do 48 mesecev po uradnem roku za implementacijo skupne evropske aFPF Platforme, tj. do 24. 7. 2026.
27 Prehodna spodnja omejitev cene ponudbe je določene v vsakokrat veljavni metodologij, ki jo izda ACER v skladu s prvim odstavkom 30. členom Uredbe EU 2017/2195. Trenutna omejitev velja od vključitve OPS v skupno evropsko aFPF Platformo do 48 mesecev po uradnem roku za implementacijo skupne evropske aFPF Platforme, tj. do 24. 7. 2026.
86. člen 
Izbira ponudb za izravnalno energijo aRPF 
(1) V normalnem obratovalnem stanju ali stanju povezanosti (ang. connected mode), ki ga določa 21. člen teh Pogojev za PSI, skupna evropska aRPF Platforma izbere najbolj ugodne ponudbe za aktivacijo izravnalne energije aRPF za določen optimizacijski cikel (na 4 sekunde) ter OPS posreduje korekcijski signal za količino čezmejnih netiranj in aktivacij izravnalne energije aRPF. Podrobnejši opis načina upoštevanja korekcije in izračuna skupne zahteve za aktivacijo izravnalne energije aRPF podaja 23. člen teh Pogojev za PSI. OPS v vsakem regulacijskem ciklu aPPF na podlagi skupne zahteve za aktivacijo izravnalne energije aRPF v regulatorju aPPF (na 2 sekundi) izbere najbolj ugodne ponudbe za aktivacijo izravnalne energije aRPF in zahtevo posreduje naprej do PSI v skladu s 126. členom teh Pogojev za PSI. Evropska aRPF Platforma izvede izbiro ponudb izravnalne energije aRPF v skladu z algoritmom razvitim v skladu z 58. členom Uredbe 2017/2195/EU in objavljenem v skladu z 12. členom te iste uredbe.
(2) V nepovezanem obratovalnem stanju (ang. disconnected mode), ki ga določa 21. člen teh Pogojev za PSI, OPS upošteva, da ni korekcije skupne evropske aRPF Platforme, zato regulator aPPF upošteva le lokalna odstopanja. OPS v vsakem regulacijskem ciklu aPPF na podlagi skupne zahteve za aktivacijo izravnalne energije aRPF v regulatorju aPPF (na 2 sekundi) izbere najbolj ugodne ponudbe za aktivacijo izravnalne energije aRPF in zahtevo posreduje naprej do PSI v skladu s 126. členom teh Pogojev za PSI.
(3) V primeru nedelovanja lokalne Platforme OPS izbere ponudbe za izravnalno energijo aRPF, katerih vrstni red je lahko različen od tistega, ki ga določa 128. člen teh Pogojev za PSI.
4.2 Tehnične zahteve za vire aRPF
4.2.1 Tehnične zahteve za vire
87. člen 
Splošne tehnične zahteve za PSI 
(1) PSI nudi aRPF s portfeljem enot za izvajanje te storitve.
(2) Posamezna regulacijska enota lahko nudi aRPF le v sklopu portfelja enega PSI.
88. člen 
Pogoji za sodelovanje PSI pri nudenju aRPF 
aRPF lahko nudi PSI, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je upravljalec ene ali več klasičnih regulacijskih enot ali ene ali več regulacijskih enot za vodenje odjema in razpršene proizvodnje, priključenih na distribucijsko omrežje;
2. center vodenja in vse regulacijske enote so locirane v regulacijskem območju Republike Slovenije, lahko pa pripadajo različnim bilančnim skupinam ali bilančnim podskupinam. Dovoljena je tudi lokacija centra vodenja izven regulacijskega območja Republike Slovenije ob upoštevanju, da PSI zagotovi komunikacijo z OPS v slovenskem jeziku;
3. PSI je član bilančne sheme OT;
4. ponujene regulacijske ali tehnične enote imajo veljavno uporabno dovoljenje skladno z zakonodajo za ves čas razpisanega obdobja, za katerega OPS zakupi storitev.
5. je na vseh ponujenih tehničnih enotah uspešno opravil kvalifikacijski postopek v skladu s temi Pogoji za PSI.
89. člen 
Minimalni regulacijski obseg 
Minimalni regulacijski obseg aRPF portfelja posameznega PSI je 1 MW ločeno v pozitivni oziroma negativni smeri. V kolikor PSI nudi regulacijski obseg v obe smeri izravnave, mora zagotoviti vsaj 1 MW regulacijskega obsega v vsako smer izravnave. Dejanska zmogljivost ponujene storitve mora biti jasno zaznavna preko merjenja delovne moči nadzornega sistema.
90. člen 
Lastnosti odziva 
PSI mora aktivirati svoje tehnične enote oziroma portfelj v skladu z zahtevano močjo za aktivacijo aRPF tako, da doseže realizacijo aktivacije v okviru naslednjih tehničnih zahtev:
1. PSI mora biti sposoben izvesti zahtevo za aktivacijo energije v višini celotnega obsega ponudbe za izravnalno energijo aRPF, tj. izvesti spremembo delovne moči od vrednosti delovne točke do meje ponujenega obsega aRPF v največ petih minutah;
2. realizirana aRPF mora tako po določenem časovnem zamiku (reakcijskem času v trajanju največ 30 sekund) začeti slediti in v času največ pet minut doseči zahtevo za aktivacijo aRPF, pri čemer se dovoli odstopanje do 5 odstotkov vsote vseh oddanih ponudb za izravnalno energijo aRPF posameznega PSI. Za kratek čas se v smeri zahteve za aktivacijo dovoli enkraten prenihaj do 10 odstotkov vrednosti zahteve za aktivacijo aRPF, pri čemer je največja dovoljena vrednost prenihaja omejena na 10 MW;
3. območje ustreznosti odziva pri skočni spremembi zahteve za aktivacijo pozitivne aRPF kaže Slika 4-1. Pri aktivaciji negativne aRPF ali deaktivaciji pozitivne aRPF velja enako območje ustreznosti odziva, smiselno prilagojeno smeri aktivacije oziroma deaktivacije.Slika 34
Slika 4-1: Območje ustreznosti odziva pri skočni spremembi zahteve za aktivacijo aRPF 
91. člen 
Frekvenčni razpon nudenja aRPF 
Vse tehnične enote, ki nudijo aRPF, morajo biti sposobne zagotavljati storitev v celotnem frekvenčnem območju od 47,5 Hz do 51,5 Hz.
92. člen 
Upoštevanje obratovalnih omejitev 
(1) PSI lahko z namenom nudenja storitev izravnave regulacijske enote aktivira in upravlja samo v okviru ob kvalifikaciji podanih regulacijskih obsegov ter stalnih in začasnih omejitev določenih s strani relevantnega sistemskega operaterja. Pri tem PSI upošteva tudi vse dodatne aktivacije regulacijskih enot, ki so rezultat njihovega nudenja ostalih storitev izravnave.
(2) V primeru neizpolnjevanje obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko OPS prekliče PSI veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti za nudenje aRPF.
93. člen 
Razpoložljivost zakupljene aRPF 
(1) Celotna zakupljena aRPF, ki jo ponuja PSI, mora biti razpoložljiva neprekinjeno v celotnem trajanju obdobja zakupa in jo OPS v tem času lahko kadarkoli aktivira. PSI sam nosi odgovornost za kakršnokoli nerazpoložljivost.
(2) PSI je dolžan nenehno spremljati svoje tehnične enote in nemudoma obvestiti OPS, če ne more v celoti izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti nudenja aRPF.
(3) V primeru nastopa nerazpoložljivosti za katere je odgovoren PSI, mora PSI v roku 14 dni od nastopa nerazpoložljivosti podati OPS podrobno obrazložitev dogodka in predlog ukrepov, s katerimi bo PSI izboljšal razpoložljivosti aRPF.
(4) V primeru, da se nerazpoložljivost PSI ponovi, lahko OPS prekliče veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti.
94. člen 
Hkratno sodelovanje pri zagotavljanju drugih storitev izravnave 
Regulacijske enote lahko poleg zagotavljanja aRPF sodelujejo tudi pri zagotavljanju RVF in rRPF. To velja pod pogojem, da pri tem ni ogroženo zagotavljanje aRPF in da vse regulacijske skupine, s katerimi PSI hkrati z aRPF zagotavlja tudi RVF in/ali rRPF, vsebujejo iste regulacijske enote.
95. člen 
Meritve delovne moči in energije 
(1) Delovno energijo je treba meriti s števci razreda točnosti vsaj 0,5 (IEC) ali C (MID) za merilna mesta s priključno močjo večjo ali enako 1 MW, razreda točnosti vsaj 1 (IEC) ali B (MID) za merilna mesta s priključno močjo večjo od 43 kW in manjšo od 1 MW ter razreda točnosti vsaj 2 (IEC) ali A (MID) za merilna mesta s priključno močjo manjšo ali enako 43 kW. Delovno moč je treba meriti z merilniki enake točnosti kot delovno energijo. Če so za merjenje potrebni tokovni ali napetostni transformatorji, morajo biti ti enakega ali boljšega razreda točnosti kot merilnik delovne energije.
(2) Meritve delovne moči za potrebe vodenja in nadzora se izvajajo z merilniki, ki omogočajo zajemanje meritev v dovolj kratkih intervalih za uspešno izvajanje storitve izravnave aRPF. Čas med dvema zaporednima zajemoma merjenih veličin ne sme biti večji od deset sekund. Merilnik moči je lahko ločena naprava ali pa je izveden na podlagi impulznih oziroma komunikacijskih izhodov števca.
(3) Števci, ki se uporabljajo za meritve delovne energije, morajo podpirati daljinsko odčitavanje in registracijo energije s časovnim intervalom ene minute. Daljinsko odčitavanje in registracija energije je lahko izvedena tudi na podlagi registracije impulznih izhodov števca z zunanjim registratorjem. Podrobne zahteve glede registracije impulzov za različne priključne moči definira Priloga C: Postopek priznavanja tehnične sposobnosti ponudnika storitev aRPF (v nadaljnjem besedilu: Priloga C), ki je sestavni del teh Pravil za PSI. Števci morajo imeti veljavne certifikate in biti pregledani skladno z veljavnimi meterološkimi predpisi. Posege v merilne naprave (menjave merilnih transformatorjev ali števcev) je treba zapisniško zabeležiti. V zapisniku mora biti enolično identificirana stara in nova naprava ter staro in novo števčno stanje.
(4) Za regulacijske enote, priključene na prenosno omrežje, veljajo naslednji pogoji:
1. z namenom zagotavljanja potrebne redundance ter možnosti verifikacije izmerjenih vrednosti morajo biti vgrajena glavna merilna mesta (pod nadzorom OPS), nadomestna merilna mesta (pod nadzorom PSI) ter kontrolna merilna mesta (pod nadzorom PSI in OPS);
2. primarno se za meritev energije uporabljajo podatki glavnih merilnih mest na vstopu v prenosno omrežje. Ti podatki se verificirajo s pomočjo podatkov nadomestnih merilnih mest. V primeru neskladja med njimi se na osnovi podatkov kontrolnih merilnih mest ugotovi vir verodostojnih merilnih podatkov (glavno oziroma nadomestno merilno mesto).
(5) Za regulacijske enote, priključene na distribucijsko omrežje, veljajo naslednji pogoji:
1. za meritve energije se praviloma uporabljajo merilni instrumenti na glavnih merilnih mestih priključnih mest med omrežjem zadevnega operaterja in regulacijsko enoto (pod nadzorom zadevnega sistemskega operaterja). Na podlagi dogovora med OPS in PSI, je po predhodni odobritvi OPS za posamezno regulacijsko enoto možno uporabiti tudi drugo merilno mesto, pri čemer opremljenost tega merilnega mesta izpolnjuje vse zahteve tega člena, upoštevajoč priključno moč na tem merilnem mestu;
2. kjer se za meritve uporablja drugo merilno mesto, OPS dodatno zahteva tudi meritve na priključnem merilnem mestu med zadevnim operaterjem omrežja in regulacijsko enoto.
(6) PSI po poslovnem komunikacijskem kanalu vsak dan za pretekli dan najkasneje do 08:00 posreduje OPS agregirane števčne meritve regulacijskih skupin v minutni resoluciji.
(7) Če PSI uporablja druga merilna mesta za izvajanje meritev iz petega odstavka tega člena, mora najkasneje do 08:00 za pretekli dan posredovati v elektronski obliki ODS števčne meritve regulacijskih enot, če ODS izrazi željo po prejemanju teh meritev. Meritve PSI pošilja v 15 min resoluciji.
(8) PSI in lastniki merilnih mest regulacijskih enot, ki sodelujejo v zagotavljanju storitve in so pod nadzorom ODS, soglašajo, da lahko OPS za namene preverjanja od ODS pridobi podatke števčnih meritev za obdobje do enega leta od podaje zahteve. ODS mora podatke posredovati OPS v elektronski obliki najkasneje v štirinajstih delovnih dneh od podaje zahteve.
4.2.2 Zahteve glede izmenjave podatkov in informacij
4.2.2.1 Izmenjava podatkov 
96. člen 
Izmenjava podatkov med PSI in OPS ter arhiviranje 
(1) PSI mora v sodelovanju z OPS zagotoviti izmenjavo oziroma arhiviranje podatkov, ki jih določa Tabela 4-3.
Tabela 4-3: Podatki za izmenjavo in arhiviranje pri nudenju aRPF 
Merjena delovna moč 
Bazna moč (brez aktivacije RVF in aRPF)
Indikativna bazna moč za 5 min vnaprej 
Zahteva za aktivacijo aRPF
Realizirana aRPF
Stanje (nudenje aRPF)
Regulacijski obseg (ločen za poz. in neg. smer)
Stanje napolnjenosti zbiralnika energije28
Pmerjena
PaRPF,bazna
PaRPF,bazna,ind
PaRPF,akt
PaRPF,real
StanjeaRPF
PaRPFzm, PaRPFsm
ZEN
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
Vir podatka PSI, posredovanje OPS
Tehnična enota
Regulacijska enota29
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Regulacijska skupina
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x*
Portfelj
x
x
x
x
x
x
x30
x
x
x
x
x
x
x
x*
x*
Vir podatka OPS, posredovanje PSI
Portfelj
x
x
* v kolikor se podatek pošilja za vse relevantne regulacijske enote iz predmetne regulacijske skupine, podatka na nivoju regulacijske skupine in portfelja ni potrebno pošiljati.
28 Samo za VOZE, podatek se podaja v procentih napolnjenosti rezervoarja energije.
29 Regulacijske enote na distribucijskem omrežju, katerih priključna moč je manjša od 1,5 MW, niso zavezane posredovati podatkov v realnem času, ne glede na to pa so še vedno zavezane zagotoviti arhivske podatke.
30 Vir podatka je OPS, PSI mora zagotoviti povratno pošiljanje in arhivsko hranjenje prejetega podatka z namenom analiz v primeru odstopanj med poslanim/prejetimi podatki.
(2) Vse podatke, navedene iz Tabela 4-3, z izjemo PaRPF,akt zagotavlja PSI. Podatki za izmenjavo v realnem času se zagotovijo po komunikacijski poti iz 98. člena teh Pogojev za PSI.
(3) PSI je zavezan vzpostaviti lokalno arhiviranje podatkov iz Tabela 4-3. Vsak podatek se arhivira s pripadajočo časovno značko podatka in z ločljivostjo dveh sekund. PSI je dolžan hraniti podatke za obdobje zadnjih šestih mesecev in jih na zahtevo OPS posredovati v petih delovnih dneh v predpisani obliki.
97. člen 
Izmenjava podatkov med PSI in odgovornimi bilančnih skupin oziroma odgovornimi bilančnih podskupin, ODS in OT 
(1) V primeru, ko ima PSI v svojem portfelju vire izravnave s prevzemno-predajnimi mesti, ki pripadajo drugi bilančni skupini oziroma bilančni podskupini, mora PSI za ta prevzemno-predajna mesta posredovati odgovornemu te druge bilančne skupine oziroma bilančne podskupine podatke o sodelovanju njegovih prevzemno predajnih mest pri nudenju storitev ter o količini realiziranih izravnalnih energij najkasneje do 12:00 dan po zaključku aktivacije.
(2) Podatke iz prvega odstavka ter podatke lastne aktivacije mora PSI posredovati OT najkasneje do 12:00 ure dan po zaključku aktivacije oziroma naslednji delovni dan, če je bila aktivacija izvedena na dela prost dan ali vikend. Za potrebe izvajanja nalog OT, so PSI dolžni na dnevnem nivoju količine aktivirane izravnalne energije aRPF posredovati OT v elektronski obliki, in sicer razdeljene po članih bilančne sheme (odgovorni bilančnih skupin in odgovorni bilančnih podskupin).
(3) V primeru, ko ima PSI v portfelju vire s prevzemno-predajnimi mesti na distribucijskem omrežju ODS, mora PSI za ta prevzemno-predajna mesta posredovati ODS vse podatke o realizirani izravnalni energiji po posameznih merilnih mestih najkasneje do 08:00 dan po zaključku aktivacije oziroma naslednji delovni dan, če je bila aktivacija izvedena na dela prost dan ali vikend.
(4) V primeru neizpolnjevanje obveznosti iz prejšnjih treh odstavkov, lahko OPS na zahtevo odgovornega druge bilančne skupine, OT ali ODS prekliče PSI veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti za nudenje aRPF.
4.2.2.2 IKT sistem 
98. člen 
Komunikacijski kanal 
(1) PSI, ki nudi aRPF, mora imeti z OPS vzpostavljena dva komunikacijska kanala:
1. poslovni kanal v skladu s 102. členom teh Pogojev za PSI;
2. obratovalni kanal v skladu s 101. členom teh Pogojev za PSI.
(2) PSI lahko vzpostavi komunikacijski kanal preko zasebnega telekomunikacijskega omrežja, ki je v lasti OPS, ali preko javnega telekomunikacijskega omrežja.
(3) V izjemnih primerih in v dogovoru z OPS lahko PSI namesto poslovnega komunikacijskega kanala (komunikacijska platforma ECCO SP) začasno za izmenjavo tržnih podatkov kot alternativo uporabi dostop do odjemalca Platforme.
(4) Fizična plast po OSI modelu v točki spojitve z omrežjem OPS mora ustrezati standardu IEEE 802.3x.
(5) Podrobnosti glede komunikacijskih kanalov določa Priloga A, ki je sestavni del teh Pogojev za PSI.
99. člen 
Razpoložljivost IKT sistema 
(1) Privzeti način povezovanja med OPS in PSI je uporaba zasebnega telekomunikacijskega omrežja OPS.
(2) Demarkacijska točka določa razmejitev odgovornosti za vzpostavitev, vzdrževanje in obratovanje IKT sistemov med OPS in PSI. OPS je odgovoren za vzpostavitev, vzdrževanje in obratovanje IKT sistemov v svojem omrežju vključno z demarkacijsko točko, dvema fizičnima komunikacijskima napravama (CPE), ki sta nameščeni v omrežju PSI in zagotavljanje varnega komunikacijskega kanala (IPsec). PSI je odgovoren za vzpostavitev, vzdrževanje in obratovanje IKT sistemov v svojem omrežju, ki so vzpostavljene od demarkacijske točke naprej.
(3) Podrobnosti glede vzpostavitve IKT sistemov določa Priloga A.
(4) Vsa vzdrževalna dela, ki imajo za posledico izpad ali vplivajo na delovanje IKT sistemov, morajo biti predhodno najavljena in dogovorjena s skrbnikom centralnega IKT sistema OPS. PSI mora namero o načrtovanih vzdrževalnih delih posredovati OPS najmanj pet delovnih dni pred dnevom izvedbe.
(5) PSI najmanj šest mesecev hrani dnevniške zapise obratovanja IKT sistemov in OPS obvešča o vseh dogodkih, ki so neposredno ali posredno povezani z izpadi IKT sistemov na strani PSI.
(6) Zahtevana razpoložljivost obratovalnega komunikacijskega kanala na mesečnem nivoju je 99,9 odstotkov, zahtevana razpoložljivost poslovnega komunikacijskega kanala pa 99 odstotkov, izključujoč napovedane prekinitve zaradi vzdrževalnih del iz četrte točke tega člena. V primeru neizpolnjevanja te zahteve, lahko OPS prekliče potrdilo o tehnični sposobnosti PSI za nudenje aRPF.
100. člen 
Varnost IKT sistemov 
Varnostne zahteve za IKT sisteme določa Priloga A.
101. člen 
Komunikacijski protokol ICCP (obratovalni kanal) 
(1) PSI mora biti sposoben izmenjevati podatke po komunikacijskem protokolu IEC 60870-6 TASE.2 (ICCP).
(2) Skladno s standardom IEC 60870-6 OPS zahteva implementacijo naslednjih parametrov:
1. TASE.2 verzija 2000-8;
2. funkcijske bloke 1, 2, in 5;
3. dvosmerno komunikacijo (ang. Dual Association).
(3) Podrobnosti glede komunikacijskega protokola ICCP določa Priloga A.
102. člen 
Komunikacijska platforma ECCO SP (poslovni kanal) 
(1) Izmenjava sporočil za pripravo na obratovanje med PSI in OPS poteka preko komponent komunikacijske platforme ECCO SP (ang. ENTSO-E Communication and Connectivity Service Platform).
(2) OPS zagotavlja centralno upravljanje testne in produkcijske instance komunikacijske platforme ECCO SP.
(3) PSI mora vzpostaviti lokalno testno in produkcijsko instanco odjemalca komunikacijske platforme ECCO SP.
(4) OPS izvaja redne in nujne nadgradnje komponent komunikacijske platforme ECCO SP. PSI mora najkasneje v roku pet dni od predhodnega obvestila OPS izvesti predvidene nadgradnje in nastavitve lokalnih odjemalcev komunikacijske platforme ECCO SP.
(5) PSI mora pričeti izvajati nujne nadgradnje IKT sistema najkasneje štiri ure po prejemu obvestila OPS. Nujne nadgradnje so namenjene preventivnemu preprečevanju napak na informacijskih sistemih in preprečevanju nastanka varnostnih incidentov.
(6) Podrobnosti glede komunikacijske platforme ECCO SP določa Priloga A.
103. člen 
Pogostost izmenjave ter tipi podatkov 
Podrobnosti podatkovnih izmenjav in tipov podatkov med OPS in PSI določa Priloga A.
104. člen 
Vzdrževalna dela PSI 
(1) PSI mora OPS posredovati najavo vzdrževalnih del vsaj sedem delovnih dni pred planiranim začetkom. OPS predlagan termin vzdrževalnih del potrdi ali zavrne.
(2) Vzdrževalna dela PSI lahko povzročijo planiran izpad IKT storitev v trajanju največ dveh ur. V izrednih primerih lahko OPS odobri tudi daljši čas planiranega izpad ITK storitev.
(3) Pred pričetkom in po zaključku najavljenih vzdrževalnih del PSI o tem obvesti OPS.
(4) OPS lahko najavljena vzdrževalna dela kadarkoli do njihovega planiranega začetka prekliče in predlaga nadomestne termine njihove izvedbe.
(5) Po zaključku vzdrževalnih del mora PSI na zahtevo OPS posredovati podatke za validacijo in obračun aktivacije izravnalne moči aRPF, ki bi jih moral PSI posredovati OPS v času vzdrževalnih del, v elektronski obliki.
(6) V času vzdrževalnih del mora PSI zagotavljati celoten obseg aRPF.
(7) Če OPS oceni, da PSI ne more izpolnjevati zahtev iz pete točke tega člena, lahko od PSI zahteva, da v času izvajanja vzdrževalnih del prenese nudenje izravnalne moči aRPF na novega PSI.
4.3 Tehnična sposobnost PSI za aRPF
105. člen 
Vloga PSI za priznanje tehnične sposobnosti nudenja aRPF 
(1) PSI, ki želi nuditi storitev aRPF, lahko kadarkoli vloži pisno vlogo za priznanje tehnične sposobnosti, ki jo naslovi na OPS. Vse stroške, ki nastanejo PSI med postopkom priznanja tehnične sposobnosti, nosi PSI sam.
(2) PSI mora predložiti v celoti izpolnjen obrazec »Vloga za priznanje tehnične sposobnosti PSI za nudenje aRPF«, ki ga določa Priloga C.
(3) V primeru, da je regulacijska enota priključena na omrežje ODS, zadevni operater v postopku priznavanja tehnične sposobnosti poda morebitne trajne oziroma začasne omejitve v njihovem omrežju, ki vplivajo na zmožnost dobave izravnalne moči aRPF zaradi tehničnih razlogov. PSI mora trajne omejitve ostalih zadevnih sistemskih operaterjev priložiti tej vlogi, prav tako je dolžan OPS ažurno obveščati o spremembah le-teh.
(4) OPS odloči o prejeti vlogi v roku treh mesecev od prejema popolne vloge.
106. člen 
Pogoji priznanja tehnične sposobnosti PSI 
Za priznanje tehnične sposobnosti nudenja aRPF mora PSI:
(1) izpolnjevati zahteve iz obrazca »Vloga za priznanja tehnične sposobnosti ponudnikov storitve izravnave« za aRPF, ki je naveden v Prilogi C;
(2) uspešno opraviti testiranje informacijsko-komunikacijskih storitev (Testni protokol IKT storitev PSI) in
(3) uspešno opraviti testno aktivacijo.
4.3.1 Testiranje
107. člen 
Testiranje IKT sistemov za potrebe izvajanja aRPF 
(1) OPS s PSI izvede celovito testiranje vzpostavljenih IKT sistemov.
(2) OPS s PSI izvede testiranje delovanja in uporabe Platforme za potrebe aRPF.
(3) OPS pripravi in zagotovi tehnična navodila za uporabo Platforme.
(4) OPS pripravi in zagotovi ustrezno tehnično dokumentacijo za implementacijo aplikacijskega programskega vmesnika (ang. Application Programing Interface, API) za dostop do Platforme in jo posreduje PSI.
(5) OPS obvesti PSI o začetku testiranja IKT sistemov vsaj sedem koledarskih dni pred začetkom postopka testiranja.
4.3.2 Testna aktivacija
108. člen 
Časovni okvir in karakteristike testne aktivacije aRPF 
OPS bo izvedel dva testa usposobljenosti PSI. Čas in ostale zahtevane karakteristike testa bo OPS sporočil PSI vsaj sedem koledarskih dni pred začetkom postopka testiranja.
4.3.3 Izdajanje, veljavnost in obnavljanje potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje aRPF
109. člen 
Izdaja in odvzem potrdila o tehnični sposobnosti PSI 
(1) Če PSI izpolni vse pogoje iz 106. člena teh Pogojev za PSI, OPS podeli PSI status tehnične sposobnosti za nudenje aRPF in izda potrdilo o tehnični sposobnosti PSI za nudenje aRPF. V potrdilu OPS navede vse tehnične enote, ki so usposobljene za nudenje aRPF in skupno priznano regulacijsko moč PSI ter trajanje veljavnosti potrdila.
(2) OPS si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli nenapovedano izvede preverjanje ustreznosti tehnične sposobnosti PSI.
(3) Če OPS pri preverjanju iz prejšnjega odstavka ugotovi neizpolnjevanje določil teh Pogojev za PSI, prekliče veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje aRPF. S preklicem potrdila PSI izgubi status tehnične sposobnosti za nudenje aRPF.
(4) OPS ima z namenom preverjanja ustreznosti tehnične sposobnosti dvakrat letno pravico izvesti testno aktivacijo v višini zakupljenih količin za vsako smer izravnave. Posamezna testna aktivacija ni napovedana in lahko traja največ 15 minut.
(5) OPS po izvedbi testne aktivacije obvesti PSI, da je šlo za testno aktivacijo in ga v roku 14 dni po prejemu vseh arhivskih podatkov obvesti o ugotovitvah preverjanja. Stroški/prihodki izravnalne energije testne aktivacije bremenijo PSI, OPS aktivirano energijo izračuna skladno s 126. členom in jo prijavi OT. V primeru, da OPS pri izvajanju testnih aktivaciji ugotovi neskladje odziva PSI z zahtevami iz teh Pogojev za PSI dvakrat v obdobju enega leta, prekliče veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje aRPF.
110. člen 
Veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti PSI 
(1) Čas veljavnosti potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje aRPF določi OPS. Potrdilo velja največ pet let od izdaje oziroma do spremembe sestave portfelja, za katerega je predmetno potrdilo izdano.
(2) Sestava portfelja mora biti ves čas trajanja veljavnosti potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje aRPF enaka. V primeru željene spremembe v portfelju mora PSI pridobiti novo potrdilo o tehnični sposobnosti za nudenje aRPF za celoten portfelj. S pridobitvijo novega potrdila preneha veljavnost prejšnjega potrdila.
(3) PSI morajo ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri nudenju storitev izravnave ne smejo uporabljati neprimernih poslovnih praks.
(4) Če OPS ugotovi, da PSI krši določila teh Pogojev za PSI, ravna v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji ali pri nudenju storitev izravnave uporablja neprimerne poslovne prakse, o tem pisno obvesti PSI in zahteva odpravo kršitev. Če PSI kršitev ne odpravi v predpisanem roku, ima OPS pravico, da mu prekliče veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje aRPF.
(5) V primeru, da OPS ugotovi, da PSI ni več sposoben nuditi storitve aRPF v obsegu in na način za katerega mu je bilo izdano potrdilo, OPS le tega prekliče.
111. člen 
Obnavljanje potrdila o tehnični sposobnosti PSI 
(1) PSI ima možnost podaljšanja statusa tehnične sposobnosti PSI za nudenje aRPF in pridobitev novega potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje aRPF tako, da vsaj tri mesece pred pretekom veljavnosti potrdila o tehnični sposobnosti za storitev aRPF odda novo vlogo v skladu s 105. členom teh Pogojev za PSI.
(2) Že obstoječ status tehnične sposobnosti PSI za nudenje aRPF se lahko ob soglasju OPS podaljša z uporabo poenostavljenega postopka. Poenostavljen postopek temelji na samoocenjevanju PSI, s katerim PSI pisno dokaže, da še vedno ustreza vsem zahtevam iz teh Pogojev za PSI. Potrebni pogoji za uporabo poenostavljenega postopka so:
1. PSI v času od predhodne pridobitve potrdila o tehnični sposobnosti PSI ni spremenil nabora tehničnih enot in/ali tehničnih lastnosti enot v sklopu portfelja v takšni meri, da bi le-te vplivale na sposobnost nudenja aRPF skladno z veljavnim potrdilom;
2. PSI v zadnjih petih letih s strani OPS ni bil opozorjen, da ne izpolnjuje določil teh Pogojev za PSI;
3. Novo potrdilo o trajnih oziroma začasnih omejitvah iz Priloge C teh Pogojev za PSI, ki ga izda zadevni ODS.
(3) OPS ima pravico, da kljub poenostavljenemu postopku podaljšanja statusa tehnične sposobnosti PSI za nudenje aRPF del zahtev (npr. za določene tehnične enote) preveri po rednem postopku skladno s 105. členom teh Pogojev za PSI in prvim odstavkom tega člena.
4.4 Zakup izravnalne moči in sekundarni trg aRPF
4.4.1 Pogoji sodelovanja
112. člen 
Splošni pogoji 
(1) Pri postopku zakupa izravnalne moči aRPF in prenosu zakupljenih izravnalnih moči aRPF na sekundarnem trgu lahko sodelujejo le kvalificirani PSI za nudenje aRPF v okviru svojih kvalificiranih sposobnosti.
(2) OPS podeli status kvalificirani PSI za nudenje aRPF tistim PSI, ki imajo veljavno potrdilo o tehnični sposobnosti za nudenje aRPF in izpolnjujejo vse pogoje za aRPF iz Pravil dražb.
(3) OPS objavi Pravila dražb na svoji spletni strani.
(4) OPS na podlagi potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje aRPF in izpolnjevanja določil Pravil dražb izda PSI potrdilo o kvalifikaciji za sodelovanje na dražbi za nudenje aRPF najkasneje v sedmih delovnih dneh od prejema popolne dokumentacije. V primeru nepopolne dokumentacije OPS pozove PSI k dopolnitvi.
(5) V primeru preklica potrdila o tehnični sposobnosti za nudenje aRPF, PSI avtomatsko izgubi status kvalificiranega PSI za nudenje aRPF, zato OPS prekliče potrdilo o kvalifikaciji PSI za nudenje aRPF.
113. člen 
Oddaja ponudb za izravnalno moč aRPF 
PSI odda ponudbe za izravnalno moč aRPF na Platformo, ki jo nadzira in upravlja OPS ali z njegove strani pooblaščena tretja oseba.
114. člen 
Integracija IKT sistemov PSI 
PSI je odgovoren za finančno in tehnično izvedbo vseh integracijskih vmesnikov IKT sistemov, ki jih uporablja pri izvajanju procesov zakupa in prenosa izravnalnih moči aRPF.
4.4.2 Zahteve za izvedbo dražbe
115. člen 
Pravila dražb za izravnalno moč aRPF 
(1) OPS izvede dražbo skladno z veljavnimi Pravili dražb za izravnalno moč aRPF.
(2) V Pravilih dražb bo OPS določil vsaj naslednje vsebine:
1. pogoji sodelovanja na dražbi;
2. časovno obdobje zakupa in produkte dražbe;
3. razpisane količine in rok za njihovo objavo;
4. termin dražbe in način oddaje ponudb;
5. kriterij izbire;
6. določitev in objava rezultatov.
4.4.3 Časovni roki za zbiranje ponudb
116. člen 
Časovni roki zbiranja ponudb za izravnalno moč aRPF 
(1) PSI oddajajo ponudbe za izravnalno moč aRPF na Platformo od GOT za izravnalno moč do GCT za izravnavalno moč aRPF.
(2) OPS določi GOT in GCT zbiranja ponudb za izravnalno moč aRPF v Pravilih dražb.
(3) Pomembne podatke kot so vrsta produkta, resolucija produkta, razpisana količina, GOT, GCT, zamejena cena in ostale relevantne informacije OPS sporoči kvalificiranim PSI preko dražbenih specifikacij praviloma vsaj dva delovna dneva pred posamezno dražbo. Za dnevne dražbe velja, da se dražbene specifikacije praviloma posredujejo en dan pred dnevno dražbo.
4.4.4 Zakup izravnalne moči
117. člen 
Zakup izravnalne moči aRPF 
(1) OPS na dražbi za izravnalno moč aRPF izbere ponudbe PSI skladno z določili Pravil dražb.
(2) Če OPS po preteku časa za izvedbo dnevne dražbe za izravnalno moč aRPF nima zakupljene izravnalne moči v obsegu, ki ga določi v skladu z zahtevami iz Uredbe 2017/1485/EU (nedelovanje Platforme in/ali nezadosten zakup), lahko OPS naloži nudenje izravnalne moči aRPF posameznem PSI v skladu s postopkom določenim v 118. členu teh Pogojev za PSI oziroma skladno z veljavnimi predpisi.
118. člen 
Nadomestni postopek zagotavljanja izravnalne moči aRPF 
(1) OPS določi za vsakega PSI, ki mu je priznal kvalificirano izravnalno moč aRPF, izhodiščno količino izravnalne moči aRPF v MW, ki jo mora le ta nuditi OPS. Določena je na podlagi deleža priznane kvalificirane izravnalne moči aRPF PSI l v celotni priznani kvalificirani izravnalni moči aRPF vseh PSI, in količino izravnalne moči aRPF, ki jo OPS v skladu z zahtevami iz Uredbe 2017/1485/EU želi zakupiti. Izračun določa naslednja enačba:Slika 35
 
kjer oznake pomenijo:
PIZ,l
– izhodiščna količina za izravnalno moč aRPF, ki jo mora PSI l nuditi OPS [MW, zaokroženo na celo število];
PK,l
– priznana kvalificirana izravnalna moč aRPF, ki jo je OPS priznal PSI l, [MW];
PZAK
– moč, ki jo želi OPS zakupiti [MW].
(2) OPS za vsak PSI iz prve točke tega člena in za vsak produkt zakupa preveri, ali je OPS pri njem zakupil količino izravnalne moči aRPF, ki je večja ali enaka izhodiščni količini izravnalne moči za ta PSI. PSI, ki nudijo izravnalno moč aRPF v večjem ali enakem obsegu, kot jo določa izhodiščna količina izravnalne moči aRPF za ta PSI, se izločijo iz nadaljnjega postopka. Prav tako se od moči PZAK odšteje količina izravnalne moči, ki jo ti PSI nudijo OPS.
(3) Preostanek zahtevane izravnalne moči aRPF se porazdeli med preostale PSI proporcionalno glede na njihov delež kvalificirane izravnalne moči aRPF.
(4) Zaradi zaokroževanja količin v kateremkoli koraku lahko pride do neustreznega izračuna zahtevanega zakupa. Zaradi tega se zaokroževanje izvede tako, da se korigira izhodiščne količine tistega PSI, ki ima največjo priznano kvalificirano izravnalno moč aRPF.
(5) OPS določi količino izravnalne moči aRPF, ki jo bo dodatno zakupil pri PSI, kot razliko med izravnalno močjo, ki jo za posamezen PSI OPS določi v skladu z določili od prvega do četrtega odstavka tega člena, in količino izravnalne moči, ki jo PSI že nudi OPS, kot rezultat predhodnih načinov zakupa izravnalne moči. OPS ne more v nobenem primeru PSI naložiti nudenje dodatnih količin izravnalne moči aRPF, ki bi imela za posledico preseganje njegove priznane kvalificirane izravnalne moči aRPF.
(6) OPS poravna količine izravnalne moči aRPF, ki jih je PSI pridobil na dražbah, v skladu s ceno, ki je bila na dražbah dosežena. Količine izravnalne moči aRPF, ki jih je OPS v skladu s tem členom dodatno zakupil pri PSI, bo OPS poravnal PSI v skladu s ceno, ki jo bo:
1. določila Agencija za energijo v skladu z veljavnimi predpisi;
2. določil OPS na podlagi najvišje cene istoležnih časovnih intervalov preteklega dne dobave, ko Platforma ni dosegljiva oziroma ne deluje.
4.4.5 Nadaljnji prenos izravnalne moči
119. člen 
Prenos izravnalne moči aRPF 
(1) PSI ima pravico, da izravnalno moč aRPF, ki jo je pri njem zakupil OPS, prenese deloma ali v celoti (količinsko, časovno) na drugi PSI. Pri prenosu se upošteva določila, ki veljajo za aRPF produkt, ki je opredeljen v prvem odstavku 82. člena teh Pogojev za PSI.
(2) Prenos izravnalne moči aRPF se lahko izvede samo na PSI, ki je že pridobil status kvalificiranega PSI, in sicer samo v višini kvalificirane moči aRPF, s katero novi PSI še prosto razpolaga.
(3) O prenosu izravnalne moči aRPF morata OPS obvestiti oba PSI, ki sta deležnika posla, v elektronski obliki in v formatu določenem s strani OPS, tako da na Platformo sporočita najmanj naslednje podatke:
1. PSI prodajalec;
2. PSI kupec;
3. storitev, ki je predmet prenosa;
4. časovne intervale, ki so predmet prenosa;
5. količine izravnalne moči aRPF za posamezen 15 minutni časovni interval izravnave, ki je predmet prenosa.
(4) PSI lahko najavi prenos izravnalne moči aRPF na novega PSI najprej 35 dni pred začetkom dneva dobave. Vsa obvestila o prenosu, ki jih bo OPS prejel pred navedenim rokom, bo OPS avtomatsko zavrnil.
(5) PSI lahko prenese izravnalno moč aRPF na novega PSI najkasneje do ene ure pred začetkom dneva dobave. Vsa obvestila o prenosu, ki jih bo OPS prejel po preteku časa za obveščanje, bo OPS avtomatsko zavrnil.
(6) Prenos izravnalne moči aRPF na drugi PSI je veljavna samo, če OPS takšen prenos potrdi z ustreznim obvestilom, ki ga pošlje obema PSI. V postopku potrjevanja bo OPS preveril naslednje:
1. je obvestilo prejel s strani obeh PSI, tj. prodajalca in kupca, v skladu z zahtevami četrte in pete točke tega člena;
2. se zahtevani podatki ujemajo v obeh obvestilih, ki sta jih PSI posredovala OPS;
3. sta izpolnjena pogoja iz drugega in četrtega odstavka tega člena;
4. višino kvalificirane moči aRPF in količino že oddanih ponudb za izravnalno energijo aRPF.
(7) Če v postopku preverjanja OPS ugotovi, da PSI ne izpolnita vseh obvez iz šeste točke tega člena, bo OPS takšen posel v celoti zavrnil. Napake, ki nastanejo pri obveščanju OPS, morata PSI reševati s prijavo novega prenosa.
(8) OPS lahko zavrne prenos izravnalne moči tudi v primeru, ko bi tak posel:
1. ogrozil obratovalno sigurnost EES;
2. imel za posledico preseganje obratovalnih omejitev iz poglavij 1 in 2 dela IV naslova VIII Uredbe (EU) 2017/1485.
(9) Zavrnitev že potrjenega prenosa iz osmega odstavka tega člena se izvede tako, da OPS od PSI zahteva najavo nasprotnega prenosa posla med PSI, ki sta bila vključena v zavrnjenem poslu. Predmet zavrnitve že potrjenega prenosa niso nujno vsi že potrjeni časovni intervali izravnave, ki so del časovnega obdobja prenosa zakupa izravnalne moči aRPF.
(10) Prenos izravnalne moči aRPF novemu PSI ni mogoč v času izvajanja dražb za izravnalno moč aRPF.
(11) S prenosom izravnalne moči aRPF se obveznosti PSI do oddaje ponudb izravnalne energije aRPF in nudenje storitve izravnave prenesejo na novega PSI, vključno z obračunom posledic za ne oddajo ponudb za izravnalno energijo aRPF v skladu s 132. členom teh Pogojev za PSI. Obveznost do plačila izravnalne moči aRPF, ki je predmet prenosa, bo OPS poravnal PSI, ki je prenesel izravnalno moč aRPF.
(12) OPS si pridružuje pravico, da lahko časovne roke za izvedbo prenosa izravnalne moči aRPF spremeni. OPS objavi spremembe na svoji spletni strani najkasneje 30 dni pred uveljavitvijo.
(13) V primeru nedelovanja Platforme postopek prenosa izravnalne moči aRPF ni mogoč.
4.5 Zbiranje ponudb za izravnalno energijo aRPF
4.5.1 Pogoji sodelovanja
120. člen 
Splošni pogoji 
Vsak kvalificiran PSI za nudenje storitev aRPF ima možnost oddaje ponudb za izravnalno energijo aRPF do priznane kvalificirane količine, ne glede na uspešnost na dražbi za izravnalno moč aRPF.
121. člen 
Zbiranje ponudb za izravnalno energijo aRPF 
PSI odda ponudbe za izravnalno energijo aRPF na Platformo, ki jo nadzira in upravlja OPS ali z njegove strani pooblaščena oseba.
122. člen 
Platforma za zbiranje ponudb za izravnalno energijo aRPF 
PSI je finančno in tehnično odgovoren za implementacijo aplikacijskega programskega vmesnika (ang. Application Programming Interface, API) za dostop do Platforme na strani lastne informacijsko komunikacijske infrastrukture.
4.5.2 Zahteve za zbiranje ponudb
123. člen 
Pravila zbiranja ponudb za izravnalno energijo aRPF 
(1) PSI odda ponudbe za izravnalno energijo aRPF na Platformo za vsak 15 minutni časovni interval.
(2) OPS sprejete ponudbe za izravnalno energijo aRPF uredi v urejen seznam ponudb na podlagi cene in časovne značke sprejetih ponudb za izravnalno energijo aRPF.
(3) V normalnem obratovalnem stanju ali stanju povezanosti (ang. connected mode), ki ga določa 21. člen teh Pogojev za PSI, OPS posreduje urejen seznam ponudb na skupno evropsko aRPF Platformo do časovnih rokov zbiranja ponudb za izravnalno energijo opredeljenih v 124. členu teh Pogojev za PSI. OPS posreduje urejen seznam ponudb v anonimizirani obliki.
4.5.3 Časovni roki za zbiranje ponudb
124. člen 
Časovni roki zbiranja ponudb za izravnalno energijo aRPF 
(1) PSI oddajo ponudbe za izravnalno energijo aRPF za določen 15 min časovni interval na Platformo od GOT za izravnalno energijo do GCT za izravnavalno energijo aRPF za določen 15 min časovni interval izravnave.
(2) Lokalni GOT za vse časovne intervale izravnave naslednjega dne je ob 12:00 v D-1.
(3) Lokalni GCT za določen časovni interval izravnave je T-25 min.
(4) Lokalni nGCT za spremembo razpoložljivosti ponudb za izravnalno energijo aRPF za določen časovni interval izravnave je T+14 min.
(5) OPS si pridružuje pravico do spremembe GOT in GCT za zbiranje ponudb ter nGCT za spremembo razpoložljivosti ponudb za izravnalno energijo aRPF. OPS objavi spremembe na svoji spletni strani najkasneje trideset dni pred uveljavitvijo.
(6) PSI lahko po GCT z odobritvijo OPS spreminja razpoložljivost ali znižuje količino že oddanih ponudb za izravnalno energijo aRPF za posamezen časovni interval izravnave, in sicer le prvih 14 minut po začetku tega časovnega intervala izravnave.
125. člen 
Spreminjanje razpoložljivosti ponudb za izravnalno energijo aRPF 
(1) PSI ima možnost spreminjanja razpoložljivosti oddanih ponudb za izravnalno energijo aRPF najkasneje do roka določenega v četrtem odstavku 124. člena teh Pogojev z PSI.
(2) V primeru, da PSI spremeni status razpoložljivosti oddanih ponudb za izravnalno energijo aRPF (iz razpoložljivega v nerazpoložljivega), mora OPS obvezno sporočiti razlog za spremembo.
(3) PSI lahko razpoložljivost oddanih ponudb za izravnalno energijo spreminja samo v naslednjih primerih:
1. ob nastopu višje sile;
2. nepredvidenih tehničnih izpadih, ki PSI onemogočajo dobavo izravnalne energije aRPF;
3. zamašitvah na omrežju ODS, ki imajo za posledico nedobavo izravnalne energije aRPF.
(4) PSI mora pri sklicevanju na razloge navedene v tretjem odstavku tega člena najkasneje do 08:00 naslednjega delovnega dne posredovati ustrezna dokazila, ki potrjujejo upravičenost spremembe razpoložljivosti oddanih ponudb izravnalne energije aRPF po GCT za oddajo ponudb izravnalne energije aRPF.
4.6 Aktivacija ponudb za izravnalno energijo aRPF
126. člen 
Vrstni red aktiviranja aRPF ponudb 
(1) Ponudbe za izravnalno energijo aRPF se aktivirajo po vrstnem redu do višine skupne zahteve za aktivacijo izravnalne energije aRPF, da so aktivirane najprej cenejše nato pa dražje ponudbe z urejenega seznama ponudb (ang. merit order list), kjer so ponudbe razvrščene glede na ceno.
(2) Če imata dve ali več ponudb enako ceno, ima prednost ponudba, ki jo je OPS prej sprejel, tj. ima starejšo časovno značko.
127. člen 
Tehnični način aktivacije aRPF 
Ponudbe za izravnalno energijo aRPF se aktivirajo avtomatično preko sistema vodenja OPS, ki PSI pošlje signal z zahtevano močjo za aktivacijo aRPF skladno s komunikacijskimi zahtevami, ki jih določa 101. člen teh Pogojev za PSI.
128. člen 
Nadomestni postopek aktivacije aRPF 
(1) V primeru nedelovanja Platforme ali okvare regulatorja OPS za aktivacijo storitve aRPF uporabi vrstni red aktiviranja ponudb, ki je lahko različen od tistega, ki ga določa 126. člen teh Pogojev za PSI.
1. V primeru nedelovanja Platforme bo OPS aktiviral po zadnjem znanem seznamu ponudb.
2. V primeru nedelovnja AGC bo OPS sporočal PSI zahtevo za aktivacijo aRPF telefonsko.
(2) V obeh primerih iz prvega odstavka morajo PSI upoštevati navodila, ki jih poda OPS.
(3) V primeru večjih težav z delovanjem Platforme ali okvare regulatorja OPS obvesti relevantne PSI.
4.7 Določitev količine aktivirane izravnalne energije aRPF
129. člen 
Izračun aktivirane izravnalne energije aRPF 
(1) Za izračun aktivirane izravnalne energije aRPF se uporabljajo dvosekundni podatki avtomatske regulacije proizvodnje (AGC-SCADA) na strani OPS. Aktivirana izravnalna energija aRPF se obračunava na nivoju regulacijskega portfelja.
(2) Podatke za pretekli dan OPS posreduje PSI v pregled najkasneje uro po zaključku dneva. PSI je zavezan pregledati posredovane podatke in OPS sporočiti, če se s posredovanimi podatki strinja, v nasprotnem primeru pa posredovati ugovor in predlog popravkov. Potrditev podatkov ali morebitni ugovor mora biti posredovan OPS vsak delovni dan najkasneje do 10:00, razen vikendov in dela prostih dni. Podatki vikendov in dela prostih dni morajo biti pregledani najkasneje do 10:00 prvega naslednjega delovnega dneva. OPS si pridržuje pravico, da po predhodni objavi na spletni strani spremeni pravila glede roka, do katerega mora PSI poslati potrditev ali podati ugovor.
(3) V kolikor PSI predlaga popravke, OPS na podlagi obrazložitve in primerjave z ostalimi podatki odloči, ali bo popravke sprejel ali ohranil podatke, ki jih je OPS posredoval PSI. Odločitev OPS je končna in ni predmet usklajevanja s PSI, razen če OPS eksplicitno zahteva usklajevanje s PSI.
(4) V kolikor OPS ne razpolaga s podatki o količinah ali pa so njegovi podatki o količinah očitno napačni, lahko OPS:
1. uporabi podatke, ki jih posreduje PSI;
2. izvede prilagoditev podatkov, pri čemer smiselno uporabi obstoječe podatke iz sosednjih časovnih intervalov;
3. uporabi podatke, določene na podlagi historičnega obnašanja PSI.
V tem primeru OPS skuša uporabljene podatke uskladiti s PSI. V primeru nezmožnosti uskladitve podatkov OPS, na podlagi enega izmed v tem odstavku omenjenih principov ali njihove kombinacije, končne podatke določi sam in o tem obvesti PSI.
(5) OPS določi povprečno zahtevo za aktivacijo pozitivne in negativne izravnalne energije aRPF v vsaki tržni časovni enoti ts (PaRPF+,akt,ts, PaRPF–,akt,ts) na podlagi velikosti povprečne zahteve za aktivacijo aRPF ob hkratnem upoštevanju omejitve sprejetih ponudb PSI31 na naslednji način:Slika 36
kjer oznake pomenijo:
PaRPF+,akt,ts
– povprečna zahteva za aktivacijo pozitivne izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts [MW, zaokroženo na deset decimalnih mest, pozitivna vrednost];
PaRPF–,akt,ts
– povprečna zahteva za aktivacijo negativne izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts [MW, zaokroženo na deset decimalnih mest, negativna vrednost];
PaRPF,akt,ts
– povprečna zahteva za aktivacijo aRPF v tržni časovni enoti ts [MW, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF+,akt,bid k,ts
– količina sprejete ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF–,akt,bid k,ts
– količina sprejete ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
E+,E
– množica sprejetih ponudb PSI na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno energijo aRPF za časovni interval izravnave i32.
31 Zaradi tehničnih lastnosti procesa aPPF, kot so npr. omejitev gradienta spremembe signala, zakasnitev pri prenosu in arhiviranju signalov, lahko povprečna zahteva za aktivacijo aRPF, ki jo OPS posreduje PSI, v nekaj zaporednih tržnih časovnih enotah presega vsoto sprejetih količin za izravnalno energijo aRPF tega PSI v tej tržni časovni enoti.
32 Množici sprejetih ponudb PSI se lahko znotraj časovnega intervala i spreminjata, če PSI spremeni razpoložljivost ali zniža količino ponudb za izravnalno energijo aRPF v času trajanja časovnega intervala i.
(6) OPS določi aktivirano pozitivno in negativno izravnalno energijo aRPF v vsaki tržni časovni enoti ts (WaRPF+,akt,ts, WaRPF–,akt,ts) na podlagi velikosti povprečne zahteve za aktivacijo izravnalne energije aRPF v tej tržni časovni enoti na naslednji način:Slika 37
kjer oznake pomenijo:
WaRPF+,akt,ts
– aktivirana pozitivna izravnalna energija aRPF v tržni časovni enoti ts [MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest, pozitivna vrednost];
WaRPF–,akt,ts
– aktivirana negativna izravnalna energija aRPF v tržni časovni enoti ts [MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest, negativna vrednost];
PaRPF+,akt,ts
– povprečna zahteva za aktivacijo pozitivne izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts [MW];
PaRPF–,akt,ts
– povprečna zahteva za aktivacijo negativne izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts [MW];
t
– trajanje tržne časovne enote tsSlika 38
(7) OPS določi aktivirano pozitivno in negativno izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i (WaRPF+,akt,i; WaRPF–,akt,i) kot vsoto aktivirane izravnalne energije aRPF v vseh tržnih časovnih enotah ts, ki pripadajo intervalu i na naslednji način:Slika 39
kjer oznake pomenijo:
WaRPF+,akt,i
– aktivirana pozitivna izravnalna energija aRPF v časovnem intervalu izravnave i [MWh, pozitivna vrednost, zaokroženo na tri decimalna mesta];
WaRPF–,akt,i
– aktivirana negativna izravnalna energija aRPF v časovnem intervalu izravnave i [MWh, negativna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
WaRPF+,akt,ts
– aktivirana pozitivna izravnalna energija aRPF v tržni časovni enoti ts [MWh];
WaRPF–,akt,ts
– aktivirana negativna izravnalna energija aRPF v tržni časovni enoti ts [MWh];
i
– časovni interval izravnave.
(8) OPS količino aktivirane pozitivne in negativne izravnalne energije aRPF v posameznih časovnih intervalih izravnave (WaRPF+,akt,i in WaRPF–,akt,i), izračunano v skladu s tem členom, prijavi OT za potrebe bilančnega obračuna kot korekcijo tržnega plana med OPS in PSI.
4.8 Obračun in finančna poravnava izravnalne moči in izravnalne energije aRPF
130. člen 
Obračun izravnalne moči aRPF 
(1) OPS izvede obračun izravnalne moči aRPF na podlagi rezultatov (količin, cen in trajanja produktov) relevantnih dražb (letnih, mesečnih in dnevnih). Stroška pozitivne in negativne izravnalne moči aRPF v časovnem intervalu izravnave i (SaRPF+,zak,i in SaRPF–,zak,i) se določita na naslednji način:Slika 40
kjer oznake pomenijo:
SaRPF+,zak,i
– strošek pozitivne izravnalne moči aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na deset decimalnih mest];
SaRPF–,zak,i
– strošek negativne izravnalne moči aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF+,zak,bid k,i
– količina izbrane ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno moč aRPF za časovni interval izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF–,zak,bid k,i
– količina izbrane ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno moč aRPF za časovni interval izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CaRPF+,zak,bid k,i
– cena izbrane ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno moč aRPF za časovni interval izravnave i [EUR/MW/h, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CaRPF–,zak,bid k,i
– cena izbrane ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno moč aRPF za časovni interval izravnave i [EUR/MW/h, zaokroženo na deset decimalnih mest];
k
– k-ta izbrana ponudba na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno moč aRPF v množici izbranih ponudb P;
P+,P
– množica izbranih ponudb PSI na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno moč aRPF za časovni interval izravnave i;
K
– število časovnih intervalov izravnave i v eni uri,Slika 41 
(4) Skupni strošek izravnalne moči aRPF v obračunskem obdobju M (SaRPF+,zak,M, SaRPF–,zak,M) se izračuna ločeno za vsako smer izravnave kot vsota stroškov izravnalne moči aRPF v vseh časovnih intervalih i, ki pripadajo obračunskem obdobju M, na naslednji način:Slika 42
kjer oznake pomenijo:
SaRPF+,zak,M
– strošek pozitivne izravnalne moči aRPF v obračunskem obdobju M [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
SaRPF–,zak,M
– strošek negativne izravnalne moči aRPF v obračunskem obdobju M [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
SaRPF+,zak,i
– strošek pozitivne izravnalne moči aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
SaRPF–,zak,i
– strošek negativne izravnalne moči aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
M
– obračunsko obdobje, kot je definirano v prvem odstavku 135. člena teh Pogojev za PSI.
131. člen 
Določitev cene izravnalne energije aRPF 
OPS določi ceno aktivirane izravnalne energije aRPF v posamezni smeri izravnave za vsako tržno časovno enoto ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i, pri čemer ločuje med:
a) normalnim obratovalnim stanjem oziroma stanjem povezanosti:Slika 43
b) nepovezanim obratovalnim stanjem:Slika 44
kjer oznake pomenijo:
CaRPF+,akt,bid k,ts
– cena ponudbe k za pozitivno aktivirano izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [EUR/MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CaRPF–,akt,bid k,ts
– cena ponudbe k za negativno aktivirano izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [EUR/MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CaRPF+,akt,cbmp,ts
– čezmejna marginalna cena pozitivne aktivirane izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [EUR/MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CaRPF–,akt,cbmp,ts
– čezmejna marginalna cena negativne aktivirane izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [EUR/MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CaRPF+,akt,lmp,ts
– lokalna marginalna cena pozitivne aktivirane izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i, predstavlja najvišjo ceno aktivirane ponudbe v nepovezanem obratovalnem stanju [EUR/MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest]; 
Če je povprečna zahteva za aktivacijo aRPF v tržni časovni enoti ts enega ali več PSI drugačnega predznaka, kot za ostale PSI, se za izračun lokalne marginalne cene upošteva smer, ki jo določa vsota zahtev vseh PSI.
CaRPF–,akt,lmp,ts
– lokalna marginalna cena negativne aktivirane izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i, predstavlja najnižjo ceno aktivirane ponudbe v nepovezanem obratovalnem stanju [EUR/MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest]; 
Če je povprečna zahteva za aktivacijo aRPF v tržni časovni enoti ts enega ali več PSI drugačnega predznaka, kot za ostale PSI, se za izračun lokalne marginalne cene upošteva smer, ki jo določa vsota zahtev vseh PSI.
CaRPF+,akt,bid k,i
– cena ponudbe k za pozitivno aktivirano izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR/MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CaRPF–,akt,bid k,i
– cena ponudbe k za negativno aktivirano izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR/MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
ts
– tržna časovna enota Slika 45
i
– časovni interval izravnave;
k
– k-ta ponudba za izravnalno energijo aRPF.
132. člen 
Obračun izravnalne energije aRPF 
(1) OPS v vsaki tržni časovni enoti ts izračuna delež izbire posamezne ponudbe za izravnalno energijo aRPF k (d+,bid k,ts, d–,bid k,ts). Pri izračunu upošteva:
1. povprečne zahteve za aktivacijo aRPF v dani tržni časovni enoti ts, ki jo določa peti odstavek 129. člena teh Pogojev za PSI;
2. principe glede vrstnega reda aRPF ponudb iz 126. člena teh Pogojev za PSI.
Pri izračunu deležev velja naslednje:Slika 46Slika 47
kjer oznake pomenijo:
PaRPF+,akt,ts
– povprečna zahteva za pozitivno aktivacijo aRPF v tržni časovni enoti ts [MW];
PaRPF–,akt,ts
– povprečna zahteva za negativno aktivacijo aRPF v tržni časovni enoti ts [MW];
PaRPF+,akt,bid k,ts
– količina sprejete ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF–,akt,bid k,ts
– količina sprejete ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
k
– k-ta ponudba za izravnalno energijo aRPF v množici sprejetih ponudb E;
d+,bid k,ts, d–,bid k,ts
– delež izbire ponudbe k za pozitivno ali negativno izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts [vrednost med 0 in 1, pri čemer 0 pomeni, da sprejeta ponudba ni aktivirana, 1 pa, da je ponudba polno aktivirana, zaokroženo na deset decimalnih mest];
E+,E
– množica sprejetih ponudb PSI na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno energijo aRPF za časovni interval izravnave i.
(2) OPS določi ceno aktivirane izravnalne energije aRPF za posameznega PSI v vsaki tržni časovni enoti ts v skladu s 131. členom teh Pogojev za PSI.
(3) OPS določi vrednost aktivirane izravnalne energije v vsaki posamezni tržni časovni enoti ts (SaRPF+,akt,ts in SaRPF–,akt,ts), ki pripada časovnemu intervalu izravnave i, kot vsoto produktov količin izbranih ponudb izravnalne energije aRPF, določenih v prvem odstavku tega člena, in cen aktiviranih ponudb izravnalne energije aRPF, določenih v drugem odstavku tega člena na naslednji način:Slika 48
kjer oznake pomenijo:
SaRPF+,akt,ts
– vrednost aktivirane pozitivne izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts (negativna vrednost pomeni prihodek OPS oziroma strošek PSI, pozitivna vrednost pomeni strošek OPS oziroma prihodek PSI) [EUR, zaokroženo na deset decimalnih mest];
SaRPF–,akt,ts
– vrednost aktivirane negativne izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts (negativna vrednost pomeni prihodek OPS oziroma strošek PSI, pozitivna vrednost pomeni strošek OPS oziroma prihodek PSI) [EUR, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF+,akt,bid k,ts
– količina sprejete ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF–,akt,bid k,ts
– količina sprejete ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CaRPF+,akt,bid k,ts
– cena sprejete ponudbe k za pozitivno aktivirano izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [EUR/MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CaRPF–,akt,bid k,ts
– cena sprejete ponudbe k za negativno aktivirano izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts, ki pripada časovnemu intervalu izravnave i [EUR/MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
k
– k-ta ponudba za pozitivno ali negativno izravnalno energijo aRPF v množici ponudb izravnalne energije E;
t
– trajanje tržne časovne enote tsSlika 49
d+,bid k,ts, d–,bid k,ts
– delež izbire ponudbe k za pozitivno ali negativno izravnalno energijo aRPF v tržni časovni enoti ts [vrednost med 0 in 1, pri čemer 0 pomeni, da sprejeta ponudba ni aktivirana, 1 pa, da je ponudba polno aktivirana];
E+,E
– množica sprejetih ponudb PSI na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno energijo aRPF za časovni interval izravnave i.
(4) OPS izračuna vrednost aktivirane izravnalne energije aRPF za vsak časovni interval izravnave i (SaRPF+,akt,i in SaRPF–,akt,i) s seštevanjem vrednosti aktivirane izravnalne energije v vseh tržnih časovnih enotah, ki pripadajo časovnemu intervalu izravnave i, na naslednji način:Slika 50
kjer oznake pomenijo:
SaRPF+,akt,i
– vrednost aktivirane pozitivne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i (negativna vrednost pomeni prihodek OPS oziroma strošek PSI, pozitivna vrednost pomeni strošek OPS oziroma prihodek PSI) [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
SaRPF–,akt,i
– vrednost aktivirane negativne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i (negativna vrednost pomeni prihodek OPS oziroma strošek PSI, pozitivna vrednost pomeni strošek OPS oziroma prihodek PSI) [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
SaRPF+,akt,ts
– vrednost aktivirane pozitivne izravnalne energije v tržni časovni enoti ts [EUR];
SaRPF–,akt,ts
– vrednost aktivirane negativne izravnalne energije aRPF v tržni časovni enoti ts [EUR];
ts
– tržna časovna enota;
i
– časovni interval izravnave.
(5) Skupna vrednost izravnalne energije aRPF v obračunskem obdobju M (SaRPF+,akt,M, SaRPF–,akt,M) se izračuna ločeno za vsako smer izravnave kot vsota vrednosti aktivirane izravnalne energije aRPF v vseh časovnih intervalih izravnave, ki pripadajo obračunskemu obdobju M, na naslednji način:Slika 51
kjer oznake pomenijo:
SaRPF+,akt,M
– vrednost aktivirane pozitivne izravnalne energije aRPF v obračunskem obdobju M (negativna vrednost pomeni prihodek OPS oziroma strošek PSI, pozitivna vrednost pomeni strošek OPS oziroma prihodek PSI) [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
SaRPF–,akt,M
– vrednost aktivirane negativne izravnalne energije aRPF v obračunskem obdobju M (negativna vrednost pomeni prihodek OPS oziroma strošek PSI, pozitivna vrednost pomeni strošek OPS oziroma prihodek PSI) [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
SaRPF+,akt,i
– vrednost aktivirane pozitivne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
SaRPF–,akt,i
– vrednost aktivirane negativne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
M
– obračunsko obdobje, kot je definirano v drugem odstavku 135. člena teh Pogojev za PSI.
133. člen 
Posredovanje podatkov za obračun omrežnine 
(1) V kolikor želi PSI oziroma regulacijska enota v portfelju PSI uveljavljati odpustke pri obračunu omrežnine za zagotavljanje storitev aRPF, mora PSI pravočasno zagotoviti OPS vse potrebne podatke za obračun omrežnine na ravni regulacijske enote za vsak posamezen obračunski interval z aktivacijami storitev aRPF.
(2) V kolikor je regulacijska enota priključena v distribucijsko omrežje, PSI enake podatke zagotavlja tudi zadevnemu ODS.
134. člen 
Preverjanje podatkov posredovanih za potrebe obračuna omrežnine virov priključenih na prenosno omrežje OPS 
(1) Z namenom zagotavljanja ustreznih podatkov za obračun omrežnine virom priključenim na prenosno omrežje bo OPS določal količino realizirane izravnalne energije aRPF na nivoju posamezne regulacijske enote, ki nudi storitev aRPF.
(2) Za izvajanje izračunov se uporabljajo minutna povprečja podatkov iz sistema vodenja OPS (SCADA na strani OPS).
(3) Podatke za pretekli dan OPS posreduje PSI v pregled najkasneje uro po zaključku dneva. PSI je zavezan pregledati posredovane podatke in OPS sporočiti, če se s posredovanimi podatki strinja, v nasprotnem primeru pa posredovati ugovor in predlog popravkov. Potrditev podatkov ali morebitni ugovor mora biti posredovan OPS vsak delovni dan najkasneje do 10:00, razen vikendov in dela prostih dni. Podatki vikendov in dela prostih dni morajo biti pregledani najkasneje do 10:00 prvega naslednjega delovnega dneva. OPS si pridržuje pravico, da po predhodni objavi na spletni strani spremeni pravila glede roka, do katerega mora PSI poslati potrditev ali podati ugovor.
(4) V kolikor PSI predlaga popravke, OPS na podlagi obrazložitve in primerjave z ostalimi podatki odloči, ali bo popravke sprejel ali ohranil podatke, ki jih je OPS posredoval PSI. Odločitev OPS je končna in ni predmet usklajevanja s PSI, razen če OPS eksplicitno zahteva usklajevanje s PSI.
(5) V kolikor OPS ne razpolaga s podatki o količinah ali pa so njegovi podatki o količinah očitno napačni, lahko OPS:
1. uporabi podatke, ki jih posreduje PSI;
2. izvede prilagoditev podatkov, pri čemer smiselno uporabi obstoječe podatke iz sosednjih časovnih intervalov;
3. uporabi podatke, določene na podlagi historičnega obnašanja PSI.
V tem primeru OPS skuša uporabljene podatke uskladiti s PSI. V primeru nezmožnosti uskladitve podatkov OPS, na podlagi enega izmed v tem odstavku omenjenih principov ali njihove kombinacije, končne podatke določi sam in o tem obvesti PSI.
4.9 Posledice nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI
135. člen 
Metodologija za ovrednotenje in obračun v primeru nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI 
(1) OPS ovrednoti in obračuna PSI posledice, ki nastanejo zaradi:
1. ne oddaje ponudb za izravnalno energijo aRPF;
2. neustreznega odziva aRPF v fazi aktivacije.
(2) Za ovrednotenje in obračun posledic se uporabljajo minutna povprečja podatkov iz sistema vodenja OPS (SCADA na strani OPS).
(3) Podatke za pretekli dan OPS posreduje PSI v pregled najkasneje uro po zaključku dneva. PSI je zavezan pregledati posredovane podatke in OPS sporočiti, če se s posredovanimi podatki strinja, v nasprotnem primeru pa posredovati ugovor in predlog popravkov. Potrditev podatkov ali morebitni ugovor mora biti posredovan OPS vsak delovni dan najkasneje do 10:00, razen vikendov in dela prostih dni. Podatki vikendov in dela prostih dni morajo biti pregledani najkasneje do 10:00 prvega naslednjega delovnega dneva. OPS si pridržuje pravico, da po predhodni objavi na spletni strani spremeni pravila glede roka, do katerega mora PSI poslati potrditev ali podati ugovor.
(4) V kolikor PSI predlaga popravke, OPS na podlagi obrazložitve in primerjave z ostalimi podatki odloči, ali bo popravke sprejel ali ohranil podatke, ki jih je OPS posredoval PSI. Odločitev OPS je končna in ni predmet usklajevanja s PSI, razen če OPS eksplicitno zahteva usklajevanje s PSI.
(5) V kolikor OPS ne razpolaga s podatki o količinah ali pa so njegovi podatki o količinah očitno napačni, lahko OPS:
1. uporabi podatke, ki jih posreduje PSI;
2. izvede prilagoditev podatkov, pri čemer smiselno uporabi obstoječe podatke iz sosednjih časovnih intervalov;
3. uporabi podatke, določene na podlagi historičnega obnašanja PSI.
V tem primeru OPS skuša uporabljene podatke uskladiti s PSI. V primeru nezmožnosti uskladitve podatkov OPS, na podlagi enega izmed v tem odstavku omenjenih principov ali njihove kombinacije, končne podatke določi sam in o tem obvesti PSI.
136. člen 
Ovrednotenje in obračun posledic ne oddaje ponudb za izravnalno energijo aRPF 
(1) Za ne oddajo ponudb za izravnalno energijo aRPF se smatra, če izbrani PSI, ki nudi izravnalno moč aRPF za časovni interval izravnave i, do roka določenega v tretjem odstavku 124. člena teh Pogojev za PSI, ne odda ponudbe za izravnalno energijo aRPF v skladu s šestim odstavkom 80. člena teh Pogojev za PSI.
(2) Manjkajoča obsega oddanih ponudb za pozitivno in negativno izravnalno energijo aRPF za časovni interval izravnave i (RaRPF+,zak,i in RaRPF–,zak,i) se izračunata kot razlika med količino s strani PSI na dražbi pridobljene izravnalne moči aRPF, nadaljnjih prenosov moči med PSI in količino ponudb za izravnalno energijo aRPF, ki jih je PSI do roka oddal na Platformo na naslednji način:Slika 52
 
 
Slika 53
kjer oznake pomenijo:
RaRPF+,zak,i
– manjkajoči obseg oddanih ponudb za pozitivno izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
RaRPF–,zak,i
– manjkajoči obseg oddanih ponudb za negativno izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF+,akt,bid k,i
– količina sprejete ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno energijo aRPF v časovnemu intervalu izravnave i; ponudba se upošteva samo, če je bila razpoložljiva več kot polovico časovnega intervala izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF–,akt,bid k,i
– količina sprejete ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno energijo aRPF v časovnemu intervalu izravnave i; ponudba se upošteva samo, če je bila razpoložljiva več kot polovico časovnega intervala izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF+,zak,bid k,i
– količina izbrane ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno moč aRPF za časovni interval izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PaRPF–,zak,bid k,i
– količina izbrane ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno moč aRPF za časovni interval izravnave i [pozitivna vrednost, MW];
PaRPF+,p,i, PaRPF–,p,i
– količina p-tega prenosa pozitivne ali negativne izravnalne moči aRPF v časovnem intervalu izravnave i na ali iz PSI, za katerega se računa manjkajoča pozitivna in negativna izravnalna moč [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
k
– k-ta ponudba na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno moč aRPF ali energijo aRPF;
PSI+,nakup, PSI–,nakup
– množica prenosov pozitivne ali negativne izravnalne moči aRPF na PSI, za katerega se računa manjkajoča pozitivna in negativna izravnalna moč za časovni interval izravnave i;
PSI+,prodaja, PSI–,prodaja
– množica prenosov pozitivne ali negativne izravnalne moči aRPF iz PSI, za katerega se računa manjkajoča pozitivna in negativna izravnalna moč na druge PSI za časovni interval izravnave i;
p
– p-ti prenos izravnalne moči na ali iz PSI, za katerega se računa manjkajoča pozitivna in negativna izravnalna moč;
P+,P
– množica izbranih ponudb PSI na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno moč aRPF za časovni interval izravnave i;
E+,E
– množica sprejetih ponudb PSI na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno energijo aRPF za časovni interval izravnave i.
(3) Vrednost posledic ne oddaje zadostnih količin ponudb za izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i se ovrednoti v skladu z enačbama:Slika 54
kjer oznake pomenijo:
PENaRPF+,zak,i
– vrednost posledice ne oddaje ponudb za pozitivno izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
PENaRPF–,zak,i
– vrednost posledice ne oddaje ponudb za negativno izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
RaRPF+,zak,i
– manjkajoči obseg oddanih ponudb za pozitivno izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [MW];
RaRPF–,zak,i
– manjkajoči obseg oddanih ponudb za negativno izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [MW];
CaRPF+,zak,i
– cena za pozitivno izravnalno moč aRPF v časovnem intervalu izravnave i se določi kot najdražja cena izbrane ponudbe za izravnalno moč aRPF, ki velja za ta interval v dani smeri, neglede na način zakupa izravnalne moči (dražba, nadomestni postopek itd.), deljena s številom časovnih intervalov izravnave, ki jih vključuje cena za izravnalno moč aRPF [EUR/MW, zaokrožena na deset decimalnih mest]; 
CaRPF–,zak,i
– cena za negativno izravnalno moč aRPF v časovnem intervalu izravnave i se določi kot najdražja cena izbrane ponudbe za izravnalno moč aRPF, ki velja za ta interval v dani smeri, neglede na način zakupa izravnalne moči (dražba, nadomestni postopek, itd.), deljena s številom časovnih intervalov izravnave, ki jih vključuje cena za izravnalno moč aRPF [EUR/MW, zaokrožena na deset decimalnih mest];
FaRPF,zak
– faktor pogodbene kazni za ne oddajo ponudb za izravnalno energijo aRPF, FaRPF,zak = 2.
(4) Skupna vrednost posledic ne oddaje ponudb za izravnalno energijo aRPF v obračunskem obdobju M (PENaRPF,zak,M) se izračuna kot vsota vrednosti posledic ne oddaje ponudb za izravnalno energijo aRPF v vseh časovnih intervalih i, ki pripadajo obračunskem obdobju M, na naslednji način:Slika 55
kjer oznake pomenijo:
PENaRPF,zak,M
– vrednost posledic ne oddaje ponudb za izravnalno energijo aRPF v obračunskem obdobju M [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
PENaRPF+,zak,i
– vrednost posledic ne oddaje ponudb za pozitivno izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
PENaRPF–,zak,i
– vrednost posledic ne oddaje ponudb za negativno izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
M
– obračunsko obdobje, kot je definirano v prvem odstavku 140. člena teh Pogojev za PSI.
137. člen 
Ovrednotenje in obračun posledic neustreznega odziva aRPF 
(1) Odziv aRPF v minuti t se smatra kot neustrezen, kadar minutna vrednost realizirane izravnalne moči aRPF ni znotraj mej tolerančnega pasu ustreznega odziva. Način izračuna realizirane izravnalne moči aRPF, tolerančnega pasu in deleža neustreznega odziva za posamezno smer izravnave za vsak posamezen časovni interval izravnave i (0aRPF+,i, 0aRPF–,i) definira Priloga F.
(2) Vrednost posledic neustreznega odziva ob aktivaciji izravnalne energije aRPF se izračuna ločeno za pozitivno in negativno smer izravnave za časovni interval izravnave i v skladu z enačbama:Slika 56
kjer oznake pomenijo:
PENaRPF+,akt,i
– vrednost posledice neustreznega odziva ob aktivaciji pozitivne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
PENaRPF–,akt,i
– vrednost posledice neustreznega odziva ob aktivaciji negativne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
0aRPF+,i
– delež neustreznega odziva ob aktivaciji pozitivne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i [ %, zaokroženo na deset decimalnih mest];
0aRPF–,i
– delež neustreznega odziva ob aktivaciji negativne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i [ %, zaokroženo na deset decimalnih mest];
SaRPF+,akt,i
– vrednost aktivirane pozitivne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i za PSI, za katerega se računa vrednost posledice neustreznega odziva ob aktivaciji pozitivne izravnalne energije aRPF [EUR]; 
SaRPF–,akt,i
– vrednost aktivirane negativne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i za PSI, za katerega se računa vrednost posledice neustreznega odziva ob aktivaciji negativne izravnalne energije aRPF [EUR];
FaRPF,akt,1
– faktor pogodbene kazni zaradi neustreznega odziva ob aktivaciji izravnalne energije aRPF, FaRPF,akt,1 = 1,3;
FaRPF,akt,2
– faktor pogodbene kazni zaradi neustreznega odziva ob aktivaciji izravnalne energije aRPF, FaRPF,akt,2 = 0,3.
(3) Skupna vrednost posledic neustreznega odziva aRPF v fazi aktivacije v obračunskem obdobju M (PENaRPF,akt,M), se izračuna kot vsota vrednosti posledic neustreznega odziva ob aktivaciji izravnalne energije aRPF v vseh časovnih intervalih i, ki pripadajo obračunskem obdobju M, na naslednji način:Slika 57
kjer oznake pomenijo:
PENaRPF,akt,M
– vrednost posledice neustreznega odziva ob aktivaciji izravnalne energije aRPF v obračunskem obdobju M [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
PENaRPF+,akt,i
– vrednost posledice za neustrezen odziv ob aktivaciji pozitivne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
PENaRPF–,akt,i
– vrednost posledice za neustrezen odziv ob aktivaciji negativne izravnalne energije aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
M
– obračunsko obdobje, kot je definirano v prvem odstavku 140. člena teh Pogojev za PSI.
138. člen 
Ovrednotenje skupne vrednosti posledic nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI za aRPF v obračunskem obdobju 
Skupna vrednost posledic nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI za aRPF (PENaRPF,M) v obračunskem obdobju M je enaka vsoti vrednosti PENaRPF,zak,M in PENaRPF,akt,M tega obračunskega obdobja.
139. člen 
Nezagotavljanje obsega izravnalne moči aRPF 
(1) V primeru, da PSI ne zagotavlja na dražbah doseženega obsega izravnalne moči aRPF neprekinjeno za celotno obdobje za katero nudi izravnalno moč aRPF v skladu s petim odstavkom 80. člena teh Pogojev za PSI, lahko OPS zniža obseg tehnične sposobnosti ali celo prekliče veljavnost potrdila tehnične sposobnosti PSI za nudenje aRPF.
(2) Z dnem odvzema tehnične sposobnosti PSI za nudenje aRPF preneha veljati oziroma je preklicana obveznost PSI za nudenje aRPF.
(3) OPS odvzeto količino iz druge točke tega člena ponudi na naslednji dražbi za izravnalno moč aRPF.
(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena OPS obračuna višji znesek izmed naslednjih možnosti:
1. razlika med vrednostjo najcenejše zakupljene izravnalne moči aRPF preko dražb s katero OPS nadomesti spremenjeno obveznost PSI in vrednostjo zakupljene izravnalne moči aRPF spremenjene obveznosti za obdobje od spremembe obveznosti do roka za katerega je bila obveznost sklenjena;
2. 20 odstotkov na dražbah zakupljene vrednosti izravnalne moči aRPF iz spremembe obveznosti za obdobje od preklica oziroma spremembe obveznosti do roka za katerega je bila obveznost sklenjena.
4.10 Izdaja računov in finančna poravnava za aRPF
140. člen 
Določitev obračunskega obdobja, postopkov izdajanja in poravnave računov 
(1) Obračunsko obdobje za izravnalno moč aRPF in posledice nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI je mesečno in teče od prvega dne v mesecu od 00:00 ure do zadnjega dne v mesecu do 24:00 ure.
(2) Obračunsko obdobje za izravnalno energijo aRPF je mesečno in teče od prvega dne v mesecu od 00:00 ure do zadnjega dne v mesecu do 24:00 ure. Če bodo OPS v okviru skupne evropske aRPF Platforme dogovorili drugačno obračunsko obdobje (npr. tedensko), bo o tem OPS obvestil PSI 30 dni pred spremembo.
(3) OPS posreduje obračun za izravnalno moč aRPF PSI najkasneje sedmi delovni dan po koncu obračunskega obdobja. PSI izstavi račun najkasneje do desetega delovnega dne po koncu obračunskega obdobja.
(4) Istočasno OPS posreduje PSI tudi obračun posledic nedoslednega izvajanja določil teh Pogojev za PSI in mu izstavi račun z enakim rokom plačila, kot to velja za račun iz prejšnjega odstavka tega člena. Pred izvedbo plačil OPS in PSI lahko izvedeta finančni pobot, če obstajajo terjatve in obveznosti za istovrstno storitev.
(5) OPS posreduje obračun za izravnalno energijo aRPF PSI najkasneje pet delovnih dni pred rokom za posredovanje podatkov OT, kakor to določajo Pravila za delovanje trga z elektriko, vendar ne prej kot en delovni dan po koncu obračunskega obdobja. OPS ali PSI izstavi račun za aktivirano izravnalno energijo aRPF, ki je določena skladno s Pogoji za PSI, najkasneje dva delovna dneva po prejemu obračunskih podatkov od OPS.
(6) OPS in PSI izstavita račune skladno s 46. členom Uredbe 2017/2195/EU.
(7) Račun mora biti izstavljen v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani OPS, in mora biti poslan najkasneje v roku dveh dni od datuma izstavitve računa. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oziroma z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na e-računu mora biti navedena tudi referenčna številka pogodbe pod katero jo vodi OPS v svojem informacijskem sistemu.
(8) Rok plačila je 30 dni od izstavitve računa. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje), se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. PSI pošlje račun izključno po elektronski pošti v roku dveh dni od datuma izstavitve na računu.
5 ROČNA REZERVA ZA POVRNITEV FREKVENCE (rRPF) 
5.1 Definicija produktov in ponudb rRPF
141. člen 
Splošni principi 
(1) OPS za potrebe izvajanja rPPF pri PSI zakupi rRPF v skladu s pravili in postopki, določenimi v teh Pogojih za PSI.
(2) Produkta oziroma storitvi rRPF sta izravnalna moč rRPF in izravnalna energija rRPF.
(3) Ponudbe za izravnalno moč oziroma izravnalno energijo rRPF lahko odda samo za to kvalificirani PSI.
(4) PSI odda ločeno ponudbe za izravnalno moč rRPF in za izravnalno energijo rRPF, ki so ločene tudi po smeri izravnave.
(5) PSI mora oddati ponudbe za izravnalno energijo rRPF v skladu z zahtevami 146., 147. in 148. člena teh Pogojev za PSI, če:
1. je bili uspešen na dražbi za izravnalno moč rRPF;
2. mu je OPS v skladu s 182. členom teh Pogojev za PSI naložil nudenje izravnalne moči rRPF;
3. je bila nanj prenesena izravnalna moč rRPF v skladu s 184. členom teh Pogojev za PSI.
V primeru prenosa izravnalne moči rRPF s prvega PSI na drugega PSI, oddaja ponudb za izravnalno energijo rRPF za prenesene količine za prvi PSI ni zahtevana, medtem ko mora drugi PSI ponudbe za izravnalno energijo rRPF oddati.
(6) Količina oddanih DASA ponudb za izravnalno energijo rRPF mora biti enaka ali večja vsoti:
1. zakupljene količine izravnalne moči rRPF na dražbah za moč v skladu s 182. členom teh Pogojev za PSI;
2. količine zakupljene v sklopu nadomestnega postopka izvajanja dražb izravnalne moči rRPF v skladu s 183. členom teh Pogojev za PSI;
3. količine nanj prenesene izravnalne moči rRPF, zmanjšane za količine izravnalne moči rRPF, ki jih je PSI prenesel na drugega PSI, v skladu s 184. členom teh Pogojev za PSI.
(7) OPS bo vse ponudbe za izravnalno energijo rRPF, ki so kot rezultat povezovanja med ponudbami v skladu s 148. členom teh Pogojev za PSI nerazpoložljive za aktivacijo ali jih je PSI označil za nerazpoložljive po GCT za oddajo ponudb v skladu s 190. členom teh Pogojev za PSI, izločil iz množice ponudb, ki jih bo upošteval pri vrednotenju posledic ne oddaje ponudb v skladu z 203. členom teh Pogojev za PSI. Za ponudbe za izravnalno energijo rRPF, ki jim je PSI spremenil razpoložljivost po GCT, dodatno velja, da morajo biti razpoložljive vsaj do začetka časovnega intervala izravnave i, da jih bo OPS upošteval pri vrednotenju posledic ne oddaje ponudb.
(8) Vsi PSI imajo možnost oddaje ponudb za izravnalno energijo rRPF v skladu z neizkoriščeno kvalificirano količino.
5.1.1 Izravnalna moč rRPF
142. člen 
Oddaja ponudb za izravnalno moč rRPF 
PSI odda ponudbe za izravnalno moč rRPF, ki so skladne z zahtevami za izravnalno moč rRPF. Zahteve določata 143. in 144. člen teh Pogojev za PSI.
143. člen 
Splošne zahteve za izravnalno moč rRPF 
(1) Splošne zahteve za produkt in ponudbe izravnalne moči rRPF, ki se uporabljajo v rPPF, podaja Tabela 5-1.
(2) PSI ima možnost oblikovati ponudbe za izravnalno moč rRPF na podlagi celotnega portfelja (ang. portfolio bidding), npr. generatorjev, bremen, razpršene proizvodnje, hranilnikov energije itd.
(3) Povezovanje ponudb za izravnalno moč rRPF iz tehničnega ali ekonomskega vidika ni dovoljeno. To pomeni, da PSI ne more oddati dveh ali več ponudb za izravnalno moč rRPF, katerih izbor je količinsko ali časovno medsebojno pogojeno.
(4) Izbrane ponudbe za izravnalno moč rRPF se obračunajo po principu ''plačilo na podlagi ponudbe'' (ang. pay-as-bid).
(5) PSI oddaja ponudbe za izravnalno moč rRPF s ceno, ki je podana v EUR/MW/h, ne glede na trajanje produkta.
(6) OPS si pridržuje pravico zamejiti maksimalno ceno, do katere je pripravljen izbrati ponudbe za izravnalno moč rRPF, pri čemer bo tako omejitev vnaprej javno objavil.
Tabela 5-1: Definicija produkta in ponudb za izravnalno moč rRPF 
Produkt
ločen produkt za pozitivno in negativno smer izravnave
Trajanje produkta
ura, dan, mesec
Minimalna velikost ponudbe
1 MW
Maksimalna velikost ponudbe
≤ neizkoriščeni kvalificirani moči PSI
Minimalna cena ponudbe
0,00 EUR/MW/h
Tehnična omejitev cene ponudbe33
999,99 EUR/MW/h
Deljivost ponudbe
Vse ponudbe so deljive do 1 MW. Nedeljive ponudbe niso dovoljene.
Povezovanje ponudb
ni dovoljeno
Resolucija ponudbe
1 MW
Razpoložljivost
Nemoteno in kadarkoli (100 odstotna razpoložljivost, upoštevajoč produkte iz 144. člena teh Pogojev za PSI).
33 Tehnična omejitev cene ponudbe pomeni tehnično omejitev vnosa zapisa maksimalne vrednosti na Platformo. Nikakor pa ne predstavlja zamejene cene, po kateri je OPS pripravljen kupiti izravnalno moč rRPF.
144. člen 
Časovno obdobje zakupa izravnalne moči rRPF 
(1) OPS lahko izvaja zakup izravnalne moči rRPF za naslednja časovna obdobja:
1. letni zakup;
2. mesečni zakup;
3. dnevni zakup.
(2) Za vsako obdobje zakupa iz prejšnjega odstavka lahko OPS določi ob zakupu izravnalne moči rRPF eno ali več časovnih resolucij ponudb oziroma produkta:
1. mesečni produkt – pomeni, da PSI odda ponudbo za izravnalno moč rRPF za celotno obdobje produkta, tj. trajanje produkta en mesec;
2. dnevni produkt – pomeni, da PSI odda ponudbo za izravnalno moč rRPF za celotno obdobje produkta, tj. trajanje produkta en dan;
3. urni produkt – pomeni, da PSI odda ponudbo za izravnalno moč rRPF za celotno obdobje produkta, tj. trajanje produkta ena ura.
(3) OPS izvede zakup izravnalne moči rRPF iz prvega odstavka tega člena:
1. najmanj 30 koledarskih dni pred prvim dnevom dobave zakupljene moči rRPF za letni zakup;
2. najmanj sedem koledarskih dni pred prvim dnevom dobave zakupljene moči rRPF za mesečni zakup;
3. za dnevni zakup izravnalne moči rRPF najmanj 10 ur pred dnevom dobave.
(4) OPS lahko časovno obdobje zakupa iz prvega odstavka tega člena in/ali časovno resolucijo ponudb oziroma produkta iz drugega odstavka tega člena določi tudi drugače. O tem mora OPS obvestiti PSI najmanj 30 koledarskih dni pred uveljavitvijo spremembe.
5.1.2 Izravnalna energija rRPF
145. člen 
Oddaja ponudb za izravnalno energijo rRPF 
(1) PSI odda ponudbe za izravnalno energijo rRPF, ki so skladne z zahtevami za izravnalno energijo rRPF. Zahteve določajo 146., 147. in 148. člen teh Pogojev za PSI.
(2) PSI lahko odda eno ali več ponudb za izravnalno energijo rRPF v skupnem obsegu, ki v posameznem intervalu izravnave ne presega kvalificirane moči PSI, pri čemer mora smiselno upoštevati omejitve iz 37., 94. in 158. člena teh Pogojev za PSI.
146. člen 
Splošne zahteve ponudb za izravnalno energijo rRPF 
(1) Splošne zahteve za ponudbe za izravnalno energijo rRPF, ki se uporabljajo v rPPF, podaja Tabela 5-2.
(2) Na podlagi izbranih ponudb za izravnalno energijo rRPF ne glede na obratovalna stanja rPPF v skupni evropski rRPF Platformi, ki jih opredeljuje 25. člen teh Pogojev za PSI, se aktivirana izravnalna energija rRPF obračuna po postopku, ki je podan v 199. členu teh Pogojev za PSI.
(3) PSI lahko poda poljubno število ponudb za izravnalno energijo rRPF. Pri tem mora spoštovati splošne zahteve iz prvega odstavka tega člena ter petega odstavka 147. člena teh Pogojev za PSI.
(4) PSI lahko poda ponudbe za izravnalno energijo rRPF s ceno, ki ne presega maksimalno ceno ponudb za izravnalno energijo rRPF, določeno v metodologiji določanja cen izravnalne energije v skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe EU 2017/219534.
34 Originalni naziv dokumenta: Methodology for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating imbalance netting process.
Tabela 5-2: Zahteve ponudb za izravnalno energijo rRPF 
Čas za polno aktivacijo (FAT) 
12,5 minut
Način aktivacije
ročno
Vrsta aktivacije
načrtovana ali direktna aktivacija
Minimalna velikost ponudbe35
1 MW
Maksimalna velikost ponudbe
≤ neizkoriščene kvalificirani moči PSI
Tehnična minimalna cena36
–99.999 EUR/MWh
Tehnična maksimalna cena ponudbe37
99.999 EUR/MWh
Prehodna zgornja omejitev cene ponudbe38
15.000 EUR/MWh
Prehodna spodnja omejitev cene ponudbe39
–15.000 EUR/MWh
Resolucija cene ponudbe
0,01 EUR/MWh
Deljivost ponudbe
Dovoljene so popolno deljive ponudbe za izravnalno energijo rRPF do 1 MW. 
Dovoljene so deljive ponudbe za izravnalno energijo rRPF, kjer je minimalna količina, ki jo OPS lahko aktivira, omejena največ na 10 MW. 
Dovoljene so nedeljive ponudbe za izravnalno energijo rRPF do 10 MW.
Povezovanje ponudb
dovoljeno
Resolucija ponudbe
1 MW
Obdobje veljavnosti ponudbe
Za načrtovano aktivacijo (od T–25 min do T–7,5 min). 
Za direktno aktivacijo (od T-25 min do T+7,5 min).
35 Vsak PSI mora podati ponudbe za izravnalno energijo za posamezen izravnalni interval minimalno v velikosti 1 MW moči v izbranem intervalu.
36 Tehnična minimalna cena ponudbe predstavlja tehnično omejitev ponudbe določene na podlagi metodologije, ki jo je izdal ACER v skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe EU 2017/2195.
37Tehnična maksimalna cena ponudbe predstavlja tehnično omejitev ponudbe določene na podlagi metodologije, ki jo je izdal ACER v skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe EU 2017/2195.
38 Prehodna zgornja omejitev cene ponudbe je določena v vsakokrat veljavni metodologiji, ki jo izda ACER v skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe EU 2017/2195. Trenutna omejitev velja od vključitve Eles v skupno evropsko rRPF Platformo do 48 mesecev po uradnem roku za implementacijo skupne evropske rRPF Platforme, tj. do 24. 7. 2026.
39 Prehodna spodnja omejitev cene ponudbe je določena v vsakokrat veljavni metodologiji, ki jo izda ACER v skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe EU 2017/2195. Trenutna omejitev velja od vključitve Eles v skupno evropsko aRPF Platformo do 48 mesecev po uradnem roku za implementacijo skupne evropske rRPF Platforme, tj. do 24. 7. 2026.
147. člen 
Vrste ponudb za izravnalno energijo rRPF 
(1) PSI lahko uporabljajo enostavne in/ali kompleksne vrste ponudb za izravnalno energijo rRPF.
(2) Med enostavne ponudbe za izravnalno energijo rRPF sodijo:
1. nedeljive ponudbe;
2. deljive ponudbe;
3. polno deljive ponudbe.
(3) Med kompleksne ponudbe za izravnalno energijo rRPF spadajo:
1. večdelne (ang. multi-part) ponudbe za izravnalno energijo rRPF za katere velja, da so lahko sestavljene iz dveh ali več enostavnih ponudb za izravnalno energijo rRPF znotraj posameznega 15 min časovnega intervala izravnave. Vsaka komponenta večdelne ponudbe za izravnalno energijo rRPF ima enake lastnosti kot enostavne ponudbe za izravnalno energijo rRPF;
2. izključujoče skupine ponudb za izravnalno energijo rRPF za katere velja, da so lahko sestavljene iz dveh ali več enostavnih ponudb za izravnalno energijo rRPF znotraj posameznega 15 min časovnega intervala izravnave. Vsaka komponenta večdelne ponudbe za izravnalno energijo rRPF ima enake lastnosti kot enostavne ponudbe za izravnalno energijo rRPF. Iz izključujoče skupine ponudb za izravnalno energijo rRPF je lahko aktivirana največ ena ponudba za izravnalno energijo rRPF, medtem ko se preostale ponudbe za izravnalno energijo rRPF iz iste izključujoče skupine ponudb za izravnalno energijo rRPF ne aktivirajo.
(4) Podrobneje opredeljuje vrste ponudb za izravnalno energijo rRPF Dokument o vrstah in povezovanju ponudb za izravnalno energijo rRPF v skupni evropski rRPF Platformi40, ki je objavljen na spletni strani OPS.
40 Originalni naziv dokumenta: MARI – Bid Structure and Linkage document. Dokument je javno dostopen na spletni strani OPS.
(5) OPS lahko zaradi zagotavljanja učinkovitosti tehničnega delovanje skupne evropske rRPF Platforme omeji število izključujočih ponudb, ki jih posamezen PSI lahko odda OPS.
(6) OPS bo število izključujočih ponudb, ki jih OPS lahko posreduje skupni evropski rRPF Platformi, objavil kot priporočilo za PSI, ki velja do uveljavite tehničnih omejitev na strani skupne evropske rRPF Platforme. Če bo prišlo do omejevanja oddaje števil izključujočih ponudb za izravnalno energijo rRPF, bo OPS to informacijo vnaprej javno objavil. Pri omejevanju bo OPS:
1. upošteval število ponudb, ki jih lahko OPS posreduje na skupno evropsko rRPF Platformo. Število bo določeno na nivoju skupne evropske rRPF platforme;
2. porazdelil omejitev med PSI proporcionalno v skladu z deležem priznane kvalificirane izravnalne moči rRPF PSI l v celotni priznani kvalificirani izravnalni moči rRPF vseh PSI na naslednji način:Slika 58
kjer oznake pomenijo:
BPSI,l
– število izključujočih ponudb za izravnalno energijo rRPF, ki jih PSI l lahko odda OPS [zaokroženo navzdol na celo število];
PK,I
– povprečna priznana kvalificirana izravnalna moč rRPF, ki jo je OPS priznal PSI l v predhodnem mesecu [MW];
BOPS
– število izključujočih ponudb za izravnalno energijo rRPF, ki jih OPS lahko odda na skupno evropsko rRPF Platformo [zaokroženo na celo število].
3. OPS bo porazdelitev dovoljenega števila izključujočih ponudb med PSI izvedel mesečno.
148. člen 
Povezovanje ponudb za izravnalno energijo rRPF 
(1) PSI lahko poveže ponudbe za izravnalno energijo rRPF, ki jih opredeljuje 147. člen teh Pogojev za PSI, med največ tremi sosednjimi 15 min časovnimi intervali izravnave. PSI lahko uporabi:
1. tehnično povezovanje ponudb za izravnalno energijo rRPF;
2. pogojno povezovanje ponudb za izravnalno energijo rRPF.
(2) Dovoljene načine povezovanja ponudb za izravnalno energijo iz prvega odstavka tega člena podaja Dokument o vrstah in povezovanju ponudb za izravnalno energijo rRPF v skupni evropski rRPF Platformi, ki so ga pripravili OPS v okviru implementacije skupne evropske rRPF Platforme. Dokument o vrstah in povezovanju ponudb za izravnalno energijo rRPF v skupni evropski rRPF Platformi je objavljen na spletni strani OPS.
(3) Povezovanje ponudb za izravnalno energijo rRPF pomeni spreminjanje razpoložljivosti ali nerazpožljivosti medsebojno povezanih ponudb za izravnalno energijo rRPF, ki jih odda PSI.
(4) PSI je odgovoren za uporabo povezovanja ponudb za izravnalno energijo rRPF, pri čemer mora upoštevati, da povezovanje ponudb za izravnalno energijo rRPF ne vodi v situacije, ko PSI ne bo posredoval OPS ponudbe za izravnalno energijo rRPF v obsegu izravnalne moči rRPF, za katerega mora oddati ponudbe za izravnalno energijo rRPF v skladu s šesto točko 141. člena teh Pogojev za PSI41.
41 PSI mora določiti takšen način povezovanja ponudb, ki bo v vsakem intervalu izravnave zagotavljal OPS razpoložljivost ponudb za izravnalno energijo rRPF v obsegu, ki jih določa 145. člen teh Pogojev za PSI, tj. OPS mora imeti možnost zahtevani obseg ponudb izravnalne energije rRPF aktivirati. V nasprotnem bo OPS obračunal posledice ne oddaje ponudb za izravnalno energijo v skladu z 203. členom teh Pogojev za PSI.
(5) OPS si pridružuje pravico, da PSI omeji uporabo povezovanja ponudb za izravnalno energijo rRPF, če PSI ne bo upošteval zahtev iz četrtega odstavka tega člena Pogojev za PSI.
(6) Za zagotavljanje učinkovitega delovanja skupne evropske rRPF Platforme lahko OPS:
1. spremeni (izbriše) povezave med posameznimi ponudbami za izravnalno energijo rRPF, ko OPS preide iz nepovezanega obratovalnega stanja v povezano obratovalno stanje. Izbris povezav je dovoljen le v primeru, ko OPS zaradi nepovezanega obratovalnega stanja za predhodne časovne intervale izravnave ni uspel posredovati ponudb na skupno evropsko rRPF Platformo;
2. spremeni status razpoložljivosti posameznih ponudb za izravnalno energijo rRPF preden jih posreduje na skupno rRPF Platformo. Sprememba razpoložljivosti je dovoljena le v primeru, ko zaradi nepovezanega obratovalnega stanja skupna rRPF Platforma nima zadostnih informacij, ki bi ji omogočale pravilno uporabo povezav med posameznimi ponudbami, ki jih je posredoval PSI in vplivajo na razpoložljivost njegovih ponudb.
149. člen 
Zagotovljena količina ponudb za izravnalno energijo rRPF 
(1) OPS ima skladno z določili Implementacijskega okvira za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije rRPF42 možnost uporabe mehanizma zagotovljene količine ponudb izravnalne energije rRPF.
42 Originalni naziv dokumenta: Implementation framework for the European platform for the xchange of balancing energy from frequency restoration reservs with manual activation in accordance with Article 20 of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing.
(2) OPS lahko za posamezen 15 minutni interval označi kot zagotovljeno količino samo najdražje ponudbe iz urejenega seznama ponudb PSI za izravnalno energijo rRPF z možnostjo direktne aktivacije in jih kot take do predpisanih rokov posreduje na skupno evropsko rRPF Platformo.
(3) Ponudbe za izravnalno energijo rRPF označene kot ponudbe za zagotovljeno količino izravnalne energije rRPF se v okviru skupne evropske rRPF Platforme označijo kot nerazpoložljive ponudbe za načrtovano aktivacijo. Posledično se v optimizacijskem ciklu za določen 15 min časovni interval izravnave upoštevajo samo v direktni aktivaciji.
150. člen 
Izbira ponudb za izravnalno energijo rRPF 
(1) V normalnem obratovalnem stanju ali stanju povezanosti (ang. connected mode), ki ga določa 25. člen teh Pogojev za PSI, skupna evropska rRPF Platforma izbere najbolj ugodne ponudbe za aktivacijo izravnalne energije rRPF za določen 15 min časovni interval izravnave. Evropska rRPF Platforma izvede izbiro ponudb izravnalne energije rRPF v skladu z algoritmom razvitim v skladu z 58. členom Uredbe 2017/2195/EU in objavljenem v skladu z 12. členom te iste uredbe.
(2) V nepovezanem obratovalnem stanju (ang. disconnected mode), ki ga določa 25. člen teh Pogojev za PSI, OPS izbere najbolj ugodne ponudbe za aktivacijo izravnalne energije rRPF skladno s postopkom podanim v Prilogi E: Opis modela za izbiro ponudb za izravnalno energijo rRPF v nadomestnem postopku (v nadaljevanju Priloga E), ki ga OPS izvede lokalno za določen 15 min časovni interval izravnave. Ne glede na način oblikovanja ponudb za izravnalno energijo rRPF s strani PSI (izključujoče ponudbe), bo OPS v nadomestnem postopku izbire upošteval samo ponudbe za izravnalno energijo rRPF, ki so skladne s smerjo zahteve za izravnavo EES.
(3) V primeru nedelovanja Platforme OPS izbere ponudbe za izravnalno energijo rRPF, katerih vrstni red je lahko različen od tistega, ki ga določa 188. člen teh Pogojev za PSI.
5.2 Tehnične zahteve za vire rRPF
5.2.1 Tehnične zahteve za vire
151. člen 
Splošne tehnične zahteve za PSI 
(1) PSI nudi rRPF s portfeljem za izvajanje te storitve.
(2) Posamezna regulacijska enota iz 17. člena teh Pogojev za PSI lahko nudi rRPF le v sklopu portfelja enega PSI.
152. člen 
Pogoji za sodelovanje PSI pri nudenju rRPF 
Storitve rRPF lahko nudi PSI, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je upravljavec ene ali več klasičnih regulacijskih enot ali ene ali več regulacijskih enot za vodenje odjema in razpršene proizvodnje priključenih na distribucijsko omrežje;
2. center vodenja in vse regulacijske enote so locirane v regulacijskem območju Republike Slovenije, lahko pa pripadajo različnim bilančnim skupinam ali bilančnimi podskupinam. Dovoljena je tudi lokacija centra vodenja izven regulacijskega območja Republike Slovenije ob upoštevanju, da PSI zagotovi komunikacijo z OPS v slovenskem jeziku;
3. PSI je član bilančne sheme OT;
4. ponujene regulacijske ali tehnične enote imajo veljavno uporabno dovoljenje skladno z zakonodajo za ves čas razpisanega obdobja za katerega OPS zakupi storitev;
5. je na vseh ponujenih tehničnih enotah uspešno opravil kvalifikacijski postopek v skladu s temi Pogoji za PSI.
153. člen 
Minimalni regulacijski obseg 
Minimalni regulacijski obseg rRPF portfelja posameznega PSI je 1 MW v pozitivni oziroma negativni smeri. V kolikor PSI nudi regulacijski obseg v obe smeri izravnave, mora zagotoviti vsaj 1 MW regulacijskega obsega v vsaki izmed smeri izravnave. Dejanska zmogljivost ponujene storitve mora biti jasno zaznavna preko merjenja delovne moči nadzornega sistema.
154. člen 
Tehnične karakteristike produkta za izravnalno energijo rRPF 
(1) PSI mora izpolnjevati tehnične karakteristike produkta za izravnalno energijo rRPF, ki jih določa Tabela 5-3, grafično pa jih prikazuje Slika 5-1.
Tabela 5-3: Tehnične karakteristike produkta za izravnalno energijo rRPF. 
Perioda
Trajanje
Pripravljalna perioda
2,5 min
Perioda rampiranja
10 min
Maksimalna dolžina dobave na polni moči43
5 min – načrtovana aktivacija
Perioda deaktiviranja
10 min
Čas med dvema aktivacijama
0 min
43 Navedena maksimalna dolžina dobave velja za načrtovano aktivacijo, medtem ko pri direktni aktivaciji se maksimalna dolžina dobave sorazmerno podaljša tako, da ustreza periodi deaktivacije direktne aktivacije ob koncu naslednje tržne časovne enote kot je to pojasnjeno v 26. členu teh Pogojev za PSI.
(2) PSI mora biti sposoben aktivirati portfelj, na katerem ponuja storitve rRPF, tj. spremeniti delovno moč v skladu z zahtevo OPS, tako, da doseže zahtevano vrednost moči najkasneje v 12,5 minutah od podane najave OPS (FAT);Slika 59
Slika 5-1: Profil in tehnične karakteristike standardnega produkta za izravnalno energijo rRPF 
155. člen 
Frekvenčni razpon nudenja rRPF 
Vse tehnične enote, ki nudijo rRPF, morajo biti sposobne zagotavljati storitev v celotnem frekvenčnem območju od 47,5 Hz do 51,5 Hz.
156. člen 
Upoštevanje obratovalnih omejitev 
(1) PSI lahko z namenom nudenja storitev izravnave regulacijske enote aktivira in upravlja samo v okviru ob kvalifikaciji podanih regulacijskih obsegov ter stalnih in začasnih omejitev določenih s strani relevantnega sistemskega operaterja. Pri tem PSI upošteva tudi vse dodatne aktivacije regulacijskih enot, ki so rezultat njihovega nudenja ostalih storitev izravnave.
(2) V primeru neizpolnjevanja obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko OPS prekliče PSI veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti za nudenje rRPF.
157. člen 
Razpoložljivost rRPF 
(1) Celotna zakupljena rRPF, ki jo ponuja PSI, mora biti razpoložljiva neprekinjeno v celotnem trajanju obdobja zakupa in jo OPS v tem času lahko kadarkoli aktivira v skladu z določili teh Pogojev za PSI.
(2) PSI je dolžan nenehno spremljati svoje tehnične enote in nemudoma obvesti OPS, če ne more v celoti izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti nudenja rRPF.
(3) V primeru nastopa nerazpoložljivosti mora PSI v roku 14 dni od nastopa nerazpoložljivosti podati OPS podrobno obrazložitev dogodka in predlog ukrepov, s katerimi bo PSI izboljšal razpoložljivosti rRPF.
(4) V primeru, da se nerazpoložljivost ponovi, lahko OPS prekliče veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti.
158. člen 
Hkratno sodelovanje pri zagotavljanju drugih storitev izravnave 
Regulacijske enote lahko poleg zagotavljanja rRPF sodelujejo tudi pri zagotavljanju RVF oziroma aRPF. To velja pod pogojem, da pri tem ni ogroženo zagotavljanje rRPF in da vse regulacijske skupine, s katerimi PSI hkrati z rRPF zagotavlja tudi RVF in/ali aRPF, vsebujejo iste regulacijske enote.
159. člen 
Meritve delovne moči in energije 
(1) Delovno energijo je treba meriti s števci razreda točnosti vsaj 0,5 (IEC) ali C (MID) za merilna mesta s priključno močjo večjo ali enako 1 MW, razreda točnosti vsaj 1 (IEC) ali B (MID) za merilna mesta s priključno močjo večjo od 43 kW in manjšo od 1 MW ter razreda točnosti vsaj 2 (IEC) ali A (MID) za merilna mesta s priključno močjo manjšo ali enako 43 kW. Delovno moč je treba meriti z merilniki enake točnosti kot delovno energijo. Če so za merjenje potrebni tokovni ali napetostni transformatorji, morajo biti ti enakega ali boljšega razreda točnosti kot merilnik delovne energije.
(2) Meritve delovne moči za potrebe vodenja in nadzora se izvajajo z merilniki, ki omogočajo zajemanje meritev v dovolj kratkih intervalih za uspešno izvajanje storitve izravnave rRPF. Čas med dvema zaporednima zajemoma merjenih veličin ne sme biti večji od 60 sekund. Merilnik moči je lahko ločena naprava ali pa je izveden na podlagi impulznih oziroma komunikacijskih izhodov števca.
(3) Števci, ki se uporabljajo za meritve delovne energije, morajo podpirati daljinsko odčitavanje in registracijo energije s časovnim intervalom ene minute. Daljinsko odčitavanje in registracija energije je lahko izvedena tudi na podlagi registracije impulznih izhodov števca z zunanjim registratorjem. Podrobne zahteve glede registracije impulzov za različne priključne moči definira Priloga D: Postopek priznavanja tehnične sposobnosti ponudnika storitev (v nadaljnjem besedilu: Priloga D), ki je sestavni del teh Pogojev za PSI. Števci morajo imeti veljavne certifikate in biti pregledani skladno z veljavnimi metrološkimi predpisi. Posege v merilne naprave (menjave merilnih transformatorjev ali števcev) je treba zapisniško zabeležiti. V zapisniku mora biti enolično identificirana stara in nova naprava ter staro in novo števčno stanje.
(4) Za regulacijske enote, priključene na prenosno omrežje, veljajo naslednji pogoji:
1. z namenom zagotavljanja potrebne redundance ter možnosti verifikacije izmerjenih vrednosti morajo biti vgrajena glavna merilna mesta (pod nadzorom OPS), nadomestna merilna mesta (pod nadzorom PSI) ter kontrolna merilna mesta (pod nadzorom PSI in OPS);
2. primarno se za meritev energije uporabljajo podatki glavnih merilnih mest na vstopu v prenosno omrežje. Ti podatki se verificirajo s pomočjo podatkov nadomestnih merilnih mest. V primeru neskladja med njimi se na osnovi podatkov kontrolnih merilnih mest ugotovi vir verodostojnih merilnih podatkov (glavno oziroma nadomestno merilno mesto).
(5) Za regulacijske enote, priključene na distribucijsko omrežje, veljajo naslednji pogoji:
1. za meritve energije se praviloma uporabljajo merilni instrumenti na glavnih merilnih mestih priključnih mest med omrežjem zadevnega operaterja in regulacijsko enoto (pod nadzorom zadevnega sistemskega operaterja). Na podlagi dogovora med OPS in PSI je po predhodni odobritvi OPS, za posamezno regulacijsko enoto možno uporabiti tudi drugo merilno mesto, pri čemer opremljenost tega merilnega mesta izpolnjuje vse zahteve tega člena, upoštevajoč priključno moč na tem merilnem mestu;
2. kjer se za meritve uporablja drugo merilno mesto, OPS dodatno zahteva tudi meritve na priključnem merilnem mestu med zadevnim operaterjem omrežja in regulacijsko enoto.
(6) PSI po poslovnem komunikacijskem kanalu vsak dan za pretekli dan najkasneje do 08:00 posreduje OPS agregirane števčne meritve regulacijskih skupin v minutni resoluciji.
(7) Če PSI uporablja druga merilna mesta za izvajanje meritev iz petega odstavka tega člena, mora najkasneje do 08:00 za pretekli dan posredovati v elektronski obliki ODS števčne meritve regulacijskih enot, če ODS izrazi željo po prejemanju teh meritev. Meritve PSI pošilja v 15 min resoluciji.
(8) PSI in lastniki merilnih mest regulacijskih enot, ki sodelujejo v zagotavljanju storitve in so pod nadzorom ODS, soglašajo, da lahko OPS za namene preverjanja od ODS pridobi podatke števčnih meritev za obdobje do enega leta od podaje zahteve. ODS mora podatke posredovati OPS v elektronski obliki najkasneje v štirinajstih delovnih dneh od podaje zahteve.
5.2.2 Zahteve glede izmenjave podatkov in informacij
5.2.2.1 Izmenjava podatkov 
160. člen 
Izmenjava podatkov med PSI in OPS ter arhiviranje 
(1) Če želi PSI nuditi rRPF, mora v sodelovanju z OPS zagotoviti izmenjavo oziroma arhiviranje podatkov, ki jih določa Tabela 5-4.
(2) Vse podatke, navedene v prejšnjem odstavku, z izjemo PrRPF,akt zagotavlja PSI. Podatki za izmenjavo v realnem času se zagotovijo po komunikacijski poti iz 165. člena teh Pogojev za PSI.
(3) PSI je zavezan vzpostaviti lokalno arhiviranje podatkov iz Tabela 5-4. Vsak podatek se arhivira s pripadajočo časovno značko podatka in z ločljivostjo dveh sekund. PSI je dolžan hraniti podatke za obdobje zadnjih šestih mesecev in jih na zahtevo OPS posredovati v petih delovnih dneh v predpisani obliki.
Tabela 5-4: Podatki za izmenjavo in arhiviranje pri nudenju rRPF. 
Merjena delovna moč 
Bazna moč / vozni red (brez aktivacije RVF, aRPF in rRPF)
Zahteva za aktivacijo rRPF
Realizirana rRPF 
Stanje (nudenje rRPF)
Reg. obseg (ločen za poz. in neg. smer)
Stanje napolnjenosti zbiralnika energije44
Pmerjena
PVR, PrRPF,bazna
PrRPF,akt
PrRPF,real
StanjerRPF
PrRPFzm, PrRPFsm
ZEN
v realnem času
arhiv
vnaprej (vozni red)
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
v realnem času
arhiv
Vir podatka PSI, posredovanje OPS
Tehnična enota
Regulacijska enota
x
x
x
x45
x
x
x
x
Regulacijska skupina
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Portfelj
x
x
x
x
x
x46
x
x
x
x
x
x
x
Vir podatka OPS, posredovanje PSI
Portfelj
x47
x
44 Samo za VOZE, podatek se podaja v procentih napolnjenosti zbiralnika energije.
45 Zahtevane podatke so zavezane pošiljati samo regulacijske enote, ki so priključene na prenosno omrežje in želijo uveljavljati odpustke pri obračunu omrežnine za zagotavljanje storitev rRPF.
46 Vir podatka je OPS, PSI mora zagotoviti povratno pošiljanje in arhivsko hranjenje prejetega podatka z namenom analiz v primeru odstopanj med poslanimi/prejetimi podatki.
47 OPS podatek pošlje po poslovni komunikacijski povezavi v obliki XML sporočila.
161. člen 
Izmenjava podatkov med PSI in odgovornimi bilančnih skupin oziroma odgovornimi bilančnih podskupin, ODS in OT 
(1) V primeru, ko ima PSI v svojem portfelju vire izravnave s prevzemno-predajnimi mesti, ki pripadajo drugi bilančni skupini oziroma bilančni podskupini, mora PSI za ta prevzemno-predajna mesta posredovati odgovornemu te druge bilančne skupine oziroma bilančne podskupine podatke o sodelovanju njegovih prevzemno predajnih mest pri nudenju storitev ter o količini realiziranih izravnalnih energij najkasneje do 12:00 dan po zaključku aktivacije.
(2) Podatke iz prvega odstavka ter podatke lastne aktivacije mora PSI posredovati OT najkasneje do 12:00 ure dan po zaključku aktivacije oziroma naslednji delovni dan, če je bila aktivacija izvedena na dela prost dan ali vikend. Za potrebe izvajanja nalog OT, so PSI dolžni na dnevnem nivoju količine aktivirane izravnalne energije rRPF posredovati OT v elektronski obliki, in sicer razdeljene po članih bilančne sheme (odgovorni bilančnih skupin in odgovorni bilančnih podskupin).
(3) V primeru, ko ima PSI v portfelju vire s prevzemno-predajnimi mesti na distribucijskem omrežju ODS, mora PSI za ta prevzemno-predajna mesta posredovati ODS vse podatke o realizirani izravnalni energiji po posameznih merilnih mestih najkasneje do 08:00 dan po zaključku aktivacije oziroma naslednji delovni dan, če je bila aktivacija izvedena na dela prost dan ali vikend.
(4) V primeru neizpolnjevanja obveznosti iz prejšnjih treh odstavkov, lahko OPS na zahtevo odgovornega druge bilančne skupine, OT ali ODS prekliče PSI veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti za storitve rRPF.
(5) Za potrebe vrednotenja finančnega kritja udeležencev finančne poravnave s strani OT, so PSI dolžni na dnevnem nivoju količine aktivirane izravnalne energije rRPF posredovati OT v elektronski obliki, in sicer razdeljene po članih bilančne sheme (odgovorni bilančnih skupin in odgovorni bilančnih podskupin).
5.2.2.2 IKT sistem 
162. člen 
Komunikacijski kanal 
(1) PSI, ki nudi rRPF, mora imeti z OPS vzpostavljena dva komunikacijska kanala:
1. poslovni kanal v skladu s 166. členom teh Pogojev za pripravo PSI na obratovanje in aktivacijo izravnalne energije;
2. obratovalni kanal v skladu s 165. členom teh Pogojev za izmenjavo obratovalnih podatkov PSI.
(2) PSI lahko vzpostavi komunikacijski kanal preko zasebnega telekomunikacijskega omrežja, ki je v lasti OPS, ali preko javnega telekomunikacijskega omrežja.
(3) V izjemnih primerih in v dogovoru z OPS, lahko PSI namesto poslovnega komunikacijskega kanala (komunikacijska platforma ECCO SP) začasno, za izmenjavo tržnih podatkov kot alternativo uporabi dostop do odjemalca Platforme.
(4) Fizična plast po OSI modelu v točki spojitve z omrežjem OPS mora ustrezati standardu IEEE 802.3x.
(5) Podrobnosti glede komunikacijskih kanalov določa Priloga A, ki je sestavni del teh Pogojev za PSI.
163. člen 
Razpoložljivost IKT sistema 
(1) Privzeti način povezovanja med OPS in PSI je uporaba zasebnega telekomunikacijskega omrežja OPS.
(2) Demarkacijska točka določa razmejitev odgovornosti za vzpostavitev, vzdrževanje in obratovanje IKT sistemov med OPS in PSI. OPS je odgovoren za vzpostavitev, vzdrževanje in obratovanje IKT sistemov v svojem omrežju vključno z demarkacijsko točko, dvema fizičnima komunikacijskima napravama (CPE), ki sta nameščeni v omrežju PSI in zagotavljanje varnega komunikacijskega kanala (IPsec). PSI je odgovoren za vzpostavitev, vzdrževanje in obratovanje IKT sistemov v svojem omrežju, ki so vzpostavljene od demarkacijske točke naprej.
(3) Podrobnosti glede vzpostavitve IKT sistemov določa Priloga A.
(4) Vsa vzdrževalna dela, ki imajo za posledico izpad ali vplivajo na delovanje IKT sistemov, morajo biti predhodno najavljena in dogovorjena s skrbnikom centralnega IKT sistema OPS. PSI mora namero o načrtovanih vzdrževalnih delih posredovati OPS najmanj pet delovnih dni pred dnevom izvedbe.
(5) PSI najmanj šest mesecev hrani dnevniške zapise obratovanja IKT sistemov in OPS obvešča o vseh dogodkih, ki so neposredno ali posredno povezani z izpadi IKT sistemov na strani PSI.
(6) Zahtevana razpoložljivost obratovalnega komunikacijskega kanala na mesečnem nivoju je 99,9 odstotkov, zahtevana razpoložljivost poslovnega komunikacijskega kanala pa 99 odstotkov, izključujoč napovedane prekinitve zaradi vzdrževalnih del iz četrte točke tega člena. V primeru neizpolnjevanja te zahteve, lahko OPS prekliče potrdilo o tehnični sposobnosti PSI za nudenje rRPF.
164. člen 
Varnost IKT sistemov 
Varnostne zahteve za IKT sisteme določa Priloga A.
165. člen 
Komunikacijski protokol ICCP (obratovalni kanal) 
(1) PSI mora biti sposoben izmenjevati podatke po komunikacijskem protokolu IEC 60870-6 TASE.2 (ICCP).
(2) Skladno s standardom IEC 60870-6 OPS zahteva implementacijo naslednjih parametrov:
1. TASE.2 verzija 2000-8;
2. funkcijske bloke 1, 2 in 5;
3. dvosmerno komunikacijo (ang. Dual Association).
(3) Podrobnosti glede komunikacijskega protokola ICCP določa Priloga A.
166. člen 
Komunikacijska platforma ECCO SP (poslovni kanal) 
(1) Izmenjava sporočil za pripravo na obratovanje in aktivacijo rRPF, med PSI in OPS poteka preko komponent komunikacijske platforme ECCO SP (ang. ENTSO-E Communication and Connectivity Service Platform).
(2) OPS zagotavlja centralno upravljanje testne in produkcijske instance komunikacijske platforme ECCO SP.
(3) PSI mora vzpostaviti lokalno testno in produkcijsko instanco odjemalca komunikacijske platforme ECCO SP.
(4) OPS izvaja redne in nujne nadgradnje komponent komunikacijske platforme ECCO SP. PSI mora najkasneje v roku pet dni od predhodnega obvestila OPS izvesti predvidene nadgradnje in nastavitve lokalnih odjemalcev komunikacijske platforme ECCO SP.
(5) PSI mora pričeti izvajati nujne nadgradnje IKT sistema najkasneje štiri ure po prejemu obvestila OPS. Nujne nadgradnje so namenjene preventivnemu preprečevanju napak na informacijskih sistemih in preprečevanju nastanka varnostnih incidentov.
(6) Podrobnosti glede komunikacijske platforme ECCO SP določa Priloga A.
167. člen 
Pogostost izmenjave ter tipi podatkov 
Podrobnosti podatkovnih izmenjav in tipov podatkov med OPS in PSI določa Priloga A.
168. člen 
Vzdrževalna dela PSI 
(1) PSI mora OPS posredovati najavo vzdrževalnih del vsaj sedem delovnih dni pred planiranim začetkom. OPS predlagan termin vzdrževalnih del potrdi ali zavrne.
(2) Vzdrževalna dela PSI lahko povzročijo planiran izpad IKT storitev v trajanju največ dveh ur. V izrednih primerih lahko OPS odobri tudi daljši čas planiranega izpada ITK storitev.
(3) Pred pričetkom in po zaključku najavljenih vzdrževalnih del PSI o tem obvesti OPS.
(4) OPS lahko vzdrževalna dela, ki jih najavi PSI, vsaj pet dni do njihovega planiranega začetka prekliče in PSI predlaga nadomestne termine njihove izvedbe.
(5) Po zaključku vzdrževalnih del mora PSI na zahtevo OPS posredovati podatke za validacijo in obračun aktivacije izravnalne moči rRPF, ki bi jih moral PSI posredovati OPS v času vzdrževalnih del, v elektronski obliki.
(6) V času vzdrževalnih del mora PSI zagotavljati celoten obseg rRPF.
(7) Če OPS oceni, da PSI ne more izpolnjevati zahtev iz pete točke tega člena, lahko od PSI zahteva, da v času izvajanja vzdrževalnih del prenese nudenje izravnalne moči rRPF na novega PSI.
5.3 Tehnična sposobnost PSI za rRPF
169. člen 
Vloga PSI za priznanje tehnične sposobnosti nudenja rRPF 
(1) PSI, ki želi nuditi storitev rRPF, lahko kadarkoli vloži pisno vlogo za priznanje tehnične sposobnosti, ki jo naslovi na OPS. Vse stroške, ki nastanejo PSI med postopkom priznanja tehnične sposobnosti, nosi PSI sam.
(2) PSI mora predložiti v celoti izpolnjen obrazec »Vloga za priznanje tehnične sposobnosti PSI za nudenje rRPF«, ki ga določa Priloga D.
(3) V primeru, da je regulacijska enota priključena na omrežje ODS, zadevni operater v postopku priznavanja tehnične sposobnosti poda morebitne trajne oziroma začasne omejitve v njihovem omrežju, ki vplivajo na zmožnost dobave izravnalne moči rRPF zaradi tehničnih razlogov. PSI mora trajne omejitve ostalih zadevnih sistemskih operaterjev priložiti tej vlogi, prav tako je dolžan OPS ažurno obveščati o spremembah le-teh.
(4) OPS odloči o prejeti vlogi v roku treh mesecev od prejema popolne vloge.
170. člen 
Pogoji priznanja tehnične sposobnost PSI 
Za priznanje tehnične sposobnosti nudenja rRPF mora PSI:
1. izpolnjevati zahteve iz obrazca »Vloga za priznanja tehnične sposobnosti PSI za rRPF«, ki je naveden v Prilogi D;
2. uspešno opraviti testiranje informacijsko-komunikacijskih storitev (Testni protokol IKT storitev PSI);
3. uspešno opraviti testno aktivacijo.
5.3.1 Test komunikacijskega in informacijskega sistema
171. člen 
Testiranje informacijsko-komunikacijskih sistemov za potrebe rRPF 
(1) OPS s PSI izvede celovito testiranje vzpostavljenih IKT sistemov.
(2) OPS s PSI izvede testiranje delovanja in uporabe Platforme za potrebe rRPF.
(3) OPS pripravi in zagotovi tehnična navodila za uporabo Platforme.
(4) OPS pripravi in zagotovi ustrezno tehnično dokumentacijo za implementacijo aplikacijskega programskega vmesnika (ang. Application Programing Interface, API) za dostop do Platforme in jo posreduje PSI.
(5) OPS obvesti PSI o začetku testiranja IKT sistemov vsaj sedem koledarskih dni pred začetkom postopka testiranja.
5.3.2 Testna aktivacija
172. člen 
Testna aktivacija 
(1) OPS bo izvedel dve testni aktivaciji usposobljenosti PSI. Okvirni čas in ostale zahtevane karakteristike testa bo OPS sporočil PSI vsaj sedem koledarskih dni pred začetkom postopka testiranja.
(2) OPS izvede testno aktivacijo za rRPF tako, da pri PSI aktivira del portfelja (20 MW) v trajanju 15 minut. Pri PSI, ki se je prijavil s portfeljem manjšim od 20 MW, OPS aktivira celoten portfelj. Kadar OPS pri testni aktivaciji aktivira le del portfelja PSI, ima pravico sam določiti enote, ki jih PSI aktivira. Aktivacija se izvrši preko Platforme. Pri tem OPS sporoči:
1. čas najave aktivacije (tN);
2. čas začetka dobave zahtevane moči (tZ = tN+7,5 min);
3. čas konca dobave zahtevane moči (tK = tZ+15 min);
4. zahtevano moč (Pz).
173. člen 
Uspešnost testne aktivacije 
Aktivacija je uspešna, če je PSI v enakem ali krajšem času od predpisanega dosegel ali presegel zahtevano moč ter ves čas aktivacije obratoval na moči, ki ni odstopala za več kot tri odstotke od zahtevane.
5.3.3 Izdajanje, veljavnost in obnavljanje potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje rRPF
174. člen 
Izdaja potrdila o tehnični sposobnosti PSI 
(1) Če PSI izpolni vse pogoje iz 170. člena teh Pogojev za PSI, OPS podeli PSI status tehnične sposobnosti za nudenje rRPF in izda potrdilo o tehnični sposobnosti PSI za nudenje rRPF. V potrdilu OPS navede vse tehnične enote, ki so usposobljene za nudenje rRPF in skupno priznano regulacijsko moč PSI ter trajanje veljavnosti potrdila.
(2) OPS si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli nenapovedano izvede preverjanje ustreznosti tehnične sposobnosti PSI.
(3) Če OPS pri preverjanju iz prejšnjega odstavka ugotovi neizpolnjevanje določil teh Pogojev za PSI, prekliče veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje rRPF. S preklicem potrdila PSI izgubi status tehnične sposobnosti za nudenje rRPF.
(4) OPS ima z namenom preverjanja ustreznosti tehnične sposobnosti dvakrat letno pravico izvesti testno aktivacijo v višini zakupljenih količin za vsako smer izravnave. Posamezna testna aktivacija ni napovedana in lahko traja največ 15 minut.
(5) OPS po izvedbi testne aktivacije obvesti PSI, da je šlo za testno aktivacijo in ga v roku 14 dni po prejemu vseh arhivskih podatkov obvesti o ugotovitvah preverjanja. Stroški/prihodki izravnalne energije testne aktivacije bremenijo PSI, OPS aktivirano energijo izračuna skladno s 161. členom in jo prijavi OT. V primeru, da OPS pri izvajanju testnih aktivaciji ugotovi neskladje odziva PSI z zahtevami iz teh Pogojev za PSI dvakrat v obdobju enega leta, veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti PSI preneha veljati.
175. člen 
Veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti PSI 
(1) Čas veljavnosti potrdila o tehnični sposobnosti za nudenje rRPF določi OPS. Potrdilo velja največ pet let od izdaje oziroma do spremembe sestave portfelja, za katerega je predmetno potrdilo izdano.
(2) Sestava portfelja mora biti ves čas trajanja veljavnosti potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje rRPF enaka. V primeru željene spremembe v portfelju mora PSI pridobiti novo potrdilo o tehnični sposobnosti PSI za nudenje rRPF za celoten portfelj. S pridobitvijo novega potrdila preneha veljavnost prejšnjega potrdila.
(3) PSI morajo ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri nudenju storitev izravnave ne smejo uporabljati neprimernih poslovnih praks.
(4) Če OPS ugotovi, da PSI krši določila teh Pogojev za PSI, ravna v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji ali pri nudenju storitev izravnave uporablja neprimerne poslovne prakse, o tem pisno obvesti PSI in zahteva odpravo kršitev. Če PSI kršitev ne odpravi v predpisanem roku, ima OPS pravico, da mu prekliče veljavnost potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje rRPF.
(5) V primeru, da OPS ugotovi, da PSI ni več sposoben nuditi storitve rRPF v obsegu in na način za katerega mu je bilo izdano potrdilo, OPS veljavnost tehnične sposobnosti prekliče.
176. člen 
Obnavljanje potrdila o tehnični sposobnosti PSI 
(1) PSI ima možnost podaljšati status tehnične sposobnosti PSI za nudenje rRPF in pridobiti novo potrdilo o tehnični sposobnosti PSI za nudenje rRPF tako, da vsaj tri mesece pred pretekom veljavnosti potrdila o tehnični sposobnosti za storitev rRPF odda novo vlogo v skladu s 169. členom teh Pogojev za PSI.
(2) Že obstoječ status tehnične sposobnosti PSI za nudenje RVF za nudenje rRPF se lahko ob soglasju OPS podaljša z uporabo poenostavljenega postopka. Poenostavljen postopek temelji na samoocenjevanju PSI, s katerim PSI pisno dokaže, da še vedno ustreza vsem zahtevam iz teh Pogojev za PSI. Potrebni pogoji za uporabo poenostavljenega postopka so:
1. PSI v času od predhodne pridobitve potrdila o tehnični sposobnosti PSI ni spremenil nabora tehničnih enot in/ali tehničnih lastnosti enot v sklopu portfelja v takšni meri, da bi le-te vplivale na sposobnost nudenja rRPF skladno z veljavnim potrdilom;
2. PSI v zadnjih petih letih s strani OPS ni bil opozorjen, da ne izpolnjuje določil teh Pogojev za PSI;
3. Novo potrdilo o trajnih oziroma začasnih omejitvah iz Priloge D teh Pogojev za PSI, ki ga izda zadevni ODS.
(3) OPS ima pravico, da kljub poenostavljenemu postopku podaljšanja statusa tehnične sposobnosti PSI za nudenje rRPF del zahtev (npr. za določene tehnične enote) preveri po rednem postopku skladno s 169. členom teh Pogojev za PSI in prvim odstavkom tega člena.
5.4 Zakup izravnalne moči in sekundarni trg rRPF
5.4.1 Pogoji sodelovanja
177. člen 
Splošni pogoji 
(1) Pri postopku zakupa izravnalne moči rRPF in prenosu zakupljenih izravnalnih moči rRPF na sekundarnem trgu lahko sodelujejo le kvalificirani PSI za rRPF v okviru svojih kvalificiranih sposobnosti.
(2) OPS podeli status kvalificirani PSI za nudenje rRPF tistim PSI, ki imajo veljavno potrdilo o tehnični sposobnosti za nudenje rRPF in izpolnjujejo vse pogoje za rRPF iz Pravil dražb.
(3) OPS objavi Pravila dražb na svoji spletni strani.
(4) OPS na podlagi potrdila o tehnični sposobnosti PSI za nudenje rRPF in izpolnjevanja določil Pravil dražb izda PSI potrdilo o kvalifikaciji za sodelovanje na dražbi za nudenje rRPF najkasneje v sedmih delovnih dneh od prejema popolne dokumentacije. V primeru nepopolne dokumentacije OPS pozove PSI k dopolnitvi.
(5) V primeru preklica potrdila o tehnični sposobnosti za nudenje rRPF, PSI avtomatsko izgubi status kvalificiranega PSI za nudenje rRPF, zato OPS prekliče potrdilo o kvalifikaciji PSI za nudenje rRPF.
178. člen 
Oddaja ponudb za izravnalno moč rRPF 
PSI odda ponudbe za izravnalno moč rRPF na Platformo, ki jo nadzira in upravlja OPS ali z njegove strani pooblaščena tretja oseba.
179. člen 
Platforma za zbiranje ponudb za izravnalno moč rRPF 
PSI je odgovoren za finančno in tehnično izvedbo vseh integracijskih vmesnikov IKT sistemov, ki jih uporablja pri izvajanju procesov zakupa in prenosa izravnalnih moči rRPF.
5.4.2 Zahteve za izvedbo dražbe
180. člen 
Pravila dražb za izravnalno moč rRPF 
(1) OPS izvede dražbo skladno z veljavnimi Pravili dražb za izravnalno moč rRPF.
(2) V Pravilih dražb bo OPS opredelil vsaj naslednje vsebine:
1. pogoje sodelovanja na dražbi;
2. časovno obdobje zakupa in produkte dražbe;
3. razpisane količine in rok za njihovo objavo;
4. termin dražbe in način oddaje ponudb;
5. kriterij izbire;
6. določitev in objavo rezultatov.
5.4.3 Časovni roki za zbiranje ponudb
181. člen 
Časovni roki zbiranja ponudb za izravnalno moč rRPF 
(1) PSI oddajajo ponudbe za izravnalno moč rRPF na Platformo od GOT za izravnalno moč do GCT za izravnavalno moč rRPF.
(2) OPS opredeli GOT in GCT za izravnalno moč rRPF v Pravilih dražb.
(3) Pomembne podatke kot so vrsta produkta, resolucija produkta, razpisana količina, GOT, GCT, zamejena cena in ostale relevantne informacije OPS sporoči kvalificiranim PSI preko dražbenih specifikacij praviloma vsaj dva delovna dneva pred posamezno dražbo. Za dnevne dražbe velja, da se dražbene specifikacije praviloma posredujejo en dan pred dnevno dražbo.
5.4.4 Zakup izravnalne moči
182. člen 
Zakup izravnalne moči rRPF 
(1) OPS na dražbi za izravnalno moč rRPF izbere ponudbe PSI skladno z določili Pravil dražb.
(2) Če OPS po preteku časa za izvedbo dnevne dražbe za izravnalno moč rRPF nima zakupljene izravnalne moči v obsegu, ki ga določi v skladu z zahtevami iz Uredbe 2017/1485/EU (nedelovanje Platforme in/ali nezadosten zakup), lahko OPS naloži nudenje izravnalne moči rRPF posameznem PSI v skladu s postopkom določenim v 183. členu teh Pogojev za PSI oziroma skladno z veljavnimi predpisi.
183. člen 
Nadomestni postopek zagotavljanja izravnalne moči rRPF 
(1) OPS določi za vsakega PSI, ki mu je priznal kvalificirano izravnalno moč rRPF, izhodiščno količino izravnalne moči rRPF v MW, ki jo mora le-ta nudit OPS. Določena je na podlagi deleža priznane kvalificirane izravnalne moči rRPF PSI l v celotni priznani kvalificirani izravnalni moči rRPF vseh PSI, in količino izravnalne moči rRPF, ki jo OPS v skladu z zahtevami iz Uredbe 847/62017/1485/EU želi zakupiti. Izračun določa naslednja enačba:Slika 60
kjer oznake pomenijo:
PIZ,l
izhodiščna količina za izravnalno moč rRPF, ki jo mora PSI l nuditi OPS [MW, zaokroženo na celo število];
PK,l
priznana kvalificirana izravnalna moč rRPF, ki jo je OPS priznal PSI l, [MW];
PZAK
moč, ki jo želi OPS zakupiti [MW].
(2) OPS za vsak PSI iz prve točke tega člena in za vsak produkt zakupa preveri, ali je OPS pri njem zakupil količino izravnalne moči rRPF, ki je večja ali enaka izhodiščni količini izravnalne moči za ta PSI. PSI, ki nudijo izravnalno moč rRPF v večjem ali enakem obsegu, kot jo določa izhodiščna količina izravnalne moči rRPF za ta PSI, se izločijo iz nadaljnjega postopka. Prav tako se od moči PZAK odšteje količina izravnalne moči, ki jo ti PSI nudijo OPS.
(3) Preostanek zahtevane izravnalne moči rRPF se porazdeli med preostale PSI proporcionalno glede na njihov delež kvalificirane izravnalne moči rRPF.
(4) Zaradi zaokroževanja količin v kateremkoli koraku lahko pride do neustreznega izračuna zahtevanega zakupa. Zaradi tega se zaokroževanje izvede tako, da se korigira količine tistega PSI, ki ima največjo priznano kvalificirano izravnalno moč rRPF.
(5) OPS določi količino izravnalne moči rRPF, ki jo bo dodatno zakupil pri PSI, kot razliko med izravnalno močjo, ki jo za posamezen PSI OPS določi v skladu z določili od prvega do četrtega odstavka tega člena, in količino izravnalne moči, ki jo PSI že nudi OPS, kot rezultat predhodnih načinov zakupa izravnalne moči. OPS ne more v nobenem primeru PSI naložiti nudenje dodatnih količin izravnalne moči rRPF, ki bi imela za posledico preseganje njegove priznane kvalificirane izravnalne moči rRPF.
(6) OPS poravna količine izravnalne moči rRPF, ki jih je PSI pridobil na dražbah, v skladu s ceno, ki je bila na dražbah dosežena. Količine izravnalne moči rRPF, ki jih je OPS v skladu s tem členom dodatno zakupil pri PSI, bo OPS poravnal PSI v skladu s ceno, ki jo bo:
1. določila Agencija za energijo v skladu z veljavnimi predpisi;
2. določil OPS na podlagi najvišje cene istoležnih časovnih intervalov preteklega dne dobave, ko Platforma ne bi bila dosegljiva oziroma delovala.
5.4.5 Nadaljnji prenos izravnalne moči
184. člen 
Prenos izravnalne moči rRPF 
(1) PSI ima pravico, da izravnalno moč rRPF, ki jo je pri njem zakupil OPS, prenese deloma ali v celoti (količinsko, časovno) na drugi PSI. Pri prenosu se upošteva določila, ki veljajo za rRPF produkt, ki je opredeljen v prvem odstavku 143. člena teh Pogojev za PSI.
(2) Prenos izravnalne moči rRPF se lahko izvede samo na PSI, ki je že pridobil status kvalificiranega PSI, in sicer samo v višini kvalificirane moči rRPF, s katero novi PSI še prosto razpolaga.
(3) O prenosu izravnalne moči rRPF morata OPS obvestiti oba PSI, ki sta deležnika posla, v elektronski obliki in v formatu določenem s strani OPS, tako da na Platformo sporočita najmanj naslednje podatke:
1. PSI prodajalec;
2. PSI kupec;
3. storitev, ki je predmet prenosa;
4. časovne intervale, ki so predmet prenosa;
5. količine izravnalne moči rRPF za posamezen 15 minutni časovni interval izravnave, ki je predmet prenosa.
(4) PSI lahko najavi prenos izravnalne moči rRPF na novega PSI najprej 35 dni pred začetkom dneva dobave. Vsa obvestila o prenosu, ki jih bo OPS prejel pred navedenim rokom, bo OPS avtomatsko zavrnil.
(5) PSI lahko prenese izravnalno moč rRPF na novega PSI najkasneje do ene ure pred začetkom dneva dobave. Vsa obvestila o prenosu, ki jih bo OPS prejel po preteku časa za obveščanje, bo OPS avtomatsko zavrnil.
(6) Prenos izravnalne moči rRPF na drugi PSI je veljavna samo, če OPS takšen prenos potrdi z ustreznem obvestilom, ki ga pošlje obema PSI. V postopku potrjevanja bo OPS preveril naslednje:
1. je obvestilo prejel s strani obeh PSI, tj. prodajalca in kupca, v skladu z zahtevami četrte in pete točke tega člena;
2. se zahtevani podatki ujemajo v obeh obvestilih, ki sta jih PSI posredovala OPS;
3. sta izpolnjena pogoja iz drugega in četrtega odstavka tega člena;
4. višino kvalificirane moči rRPF in količino že oddanih ponudb za izravnalno energijo rRPF.
(7) Če v postopku preverjanja OPS ugotovi, da PSI ne izpolnita vseh obvez iz šeste točke tega člena, bo OPS takšen posel v celoti zavrnil. Napake, ki nastanejo pri obveščanju OPS, morata PSI reševati s prijavo novega prenosa.
(8) OPS lahko zavrne prenos izravnalne energije tudi v primeru, ko bi tak posel:
1. ogrozil obratovalno sigurnost EES;
2. imel za posledico preseganje obratovalnih omejitev iz prvega in drugega poglavja dela IV naslova VIII Uredbe (EU) 2017/1485.
(9) Zavrnitev že potrjenega prenosa iz osmega odstavka tega člena se izvede tako, da OPS od PSI zahteva najavo nasprotnega prenosa posla med PSI, ki sta bila vključena v zavrnjenem poslu. Predmet zavrnitve že potrjenega prenosa niso nujno vsi že potrjeni časovni intervali izravnave, ki so del časovnega obdobja prenosa zakupa izravnalne moči rRPF.
(10) Prenos izravnalne moči rRPF novemu PSI ni mogoč v času izvajanja dražb za izravnalno moč rRPF.
(11) S prenosom izravnalne moči rRPF se obveznosti PSI do oddaje ponudb izravnalne energije rRPF in nudenje storitve izravnave prenesejo na novega PSI, vključno z obračunom posledic za ne oddajo ponudb za izravnalno energijo rRPF v skladu z 202. členom teh Pogojev za PSI. Obveznost do plačila izravnalne moči rRPF, ki je predmet prenosa, bo OPS poravnal PSI, ki je prenesel izravnalno moč rRPF.
(12) OPS si pridružuje pravico, da lahko časovne roke za izvedbo prenosa izravnalne moči rRPF spremeni. OPS objavi spremembe na svoji spletni strani najkasneje 30 dni pred uveljavitvijo.
(13) V primeru nedelovanja Platforme postopek prenosa izravnalne moči rRPF ni mogoč.
5.5 Zbiranje ponudb za izravnalno energijo
5.5.1 Pogoji sodelovanja
185. člen 
Splošni pogoji 
Vsak kvalificiran PSI za nudenje storitev rRPF ima možnost oddaje ponudb za izravnalno energijo rRPF do priznane kvalificirane količine, ne glede na uspešnost na dražbi za izravnalno moč rRPF.
186. člen 
Zbiranje ponudb za izravnalno energijo rRPF 
PSI odda ponudbe za izravnalno energijo rRPF na Platformo, ki jo nadzira in upravlja OPS ali z njegove strani pooblaščena oseba.
187. člen 
Platforma za zbiranje ponudb za izravnalno energijo rRPF 
PSI je finančno in tehnično odgovoren za implementacijo aplikacijskega programskega vmesnika (ang. Application Programming Interface, API) za dostop do Platforme na strani lastne informacijsko komunikacijske infrastrukture.
5.5.2 Zahteve za zbiranje ponudb
188. člen 
Pravila zbiranja ponudb za izravnalno energijo rRPF 
(1) PSI odda ponudbe za izravnalno energijo rRPF na Platformo za vsak 15 min časovni interval izravnave.
(2) OPS prejete ponudbe za izravnalno energijo rRPF uredi v urejen seznam ponudb na podlagi cene in časovne značke prejetih ponudb za izravnalno energijo rRPF.
(3) V normalnem obratovalnem stanju ali stanju povezanosti (ang. connected mode), ki ga določa 25. člen teh Pogojev za PSI, OPS posreduje urejen seznam ponudb na skupno evropsko rRPF Platformo do časovnih rokov zbiranja ponudb za izravnalno energijo opredeljenih v 189. členu teh Pogojev za PSI. OPS posreduje urejen seznam ponudb v anonimizirani obliki.
5.5.3 Časovni roki za zbiranje ponudb
189. člen 
Časovni roki zbiranja ponudb za izravnalno energijo rRPF 
(1) PSI oddajo ponudbe za izravnalno energijo rRPF za določen 15 min časovni interval izravnave na Platformo od GOT za izravnalno energijo za določen 15 min časovni interval izravnave do GCT za izravnavalno energijo rRPF za določen 15 min časovni interval izravnave.
(2) Lokalni GOT za določen časovni interval izravnave je T-120 min (dve uri pred dobavo).
(3) Lokalni GCT za določen časovni interval izravnave je T-25 min.
(4) Lokalni nGCT za spremembo razpoložljivosti ponudb za izravnalno energijo rRPF za določen časovni interval izravnave je T+5 min.
(5) OPS si pridružuje pravico do spremembe GOT in GCT za zbiranje ponudb ter nGCT za spremembo razpoložljivosti ponudb za izravnalno energijo rRPF. OPS objavi spremembe na svoji spletni strani najkasneje trideset dni pred uveljavitvijo.
190. člen 
Spreminjanje razpoložljivosti ponudb za izravnalno energijo rRPF 
(1) PSI ima možnost spreminjanja razpoložljivosti oddanih ponudb za izravnalno energijo rRPF najkasneje do roka določenega v četrtem odstavku 189. člena teh Pogojev za PSI.
(2) V primeru, da PSI spremeni status razpoložljivosti oddanih ponudb za izravnalno energijo rRPF (iz razpoložljivega v nerazpoložljivega), mora OPS obvezno sporočiti razlog za spremembo.
(3) PSI lahko razpoložljivost oddanih ponudb za izravnalno energijo spreminja samo v naslednjih primerih:
1. ob nastopu višje sile;
2. nepredvidenih tehničnih izpadih, ki PSI onemogočajo dobavo izravnalne energije rRPF;
3. zamašitvah na omrežju ODS, ki imajo za posledico nedobavo izravnalne energije rRPF.
(4) PSI mora pri sklicevanju na razloge navedene v tretjem odstavku tega člena najkasneje do 08:00 naslednjega delovnega dne posredovati ustrezna dokazila, ki potrjujejo upravičenost spremembe razpoložljivosti oddanih ponudb izravnalne energije rRPF po GCT za oddajo ponudb izravnalne energije rRPF.
(5) Sprememba razpoložljivosti ponudb izravnalne energije rRPF po GCT za oddajo ponudb izravnalne energije rRPF je sprejeta šele po potrditvi s strani OPS. OPS potrdi PSI veljavnost spremembe razpoložljivosti ponudb izravnalne energije rRPF po tem, ko posodobljen urejen seznam ponudb potrdi skupna evropska rRPF Platforma.
(6) OPS si pridružuje pravico, da izvede ustrezne ukrepe, ki so določeni v 206. členu teh Pogojev za PSI, če oceni, da PSI iz neupravičenih razlogov spreminja razpoložljivost oddanih ponudb za izravnalno energijo rRPF in ima za posledico nezagotavljanje obsega izravnalne moči rRPF.
5.6 Aktivacija ponudb za izravnalno energijo rRPF
191. člen 
Aktiviranja izbranih ponudb za izravnalno energijo rRPF 
Ne glede na obratovalna stanja, ki jih določa 25. člen teh Pogojev za PSI, OPS izbrane ponudbe izravnalne energije rRPF aktivira preko Platforme. Izbiro ponudb izravnalne energije rRPF za aktivacijo izvede v skladu z določili 150. člena teh Pogojev za PSI.
192. člen 
Tehnični načini aktivacije rRPF 
(1) Aktivacija izbranih ponudb izravnalne energije rRPF se izvrši s posredovanjem zahteve za aktivacijo PSI neposredno s Platforme.
(2) Ne glede na to, ali je zahteva za aktivacijo podana preko Platforme ali nadomestnega postopka aktivacije rRPF, opisanega v 188. členu teh Pogojev za PSI, OPS poda:
1. začetek aktivacije (tZ);
2. zahtevano moč (PZ);
3. konec aktivacije (tK).
(3) Za čas najave (tn) se upošteva čas, ko je izdana zahteva za aktivacijo dostavljena do PSI. Čas med tz in tn je praviloma večji ali enak 7,5 minut. Teoretični potek aktivacije rRPF prikazuje Slika 5-2.Slika 61
Slika 5-2: Teoretični potek aktivacije rRPF 
193. člen 
Nadomestni postopek aktivacije rRPF 
(1) V primeru nedelovanja Platforme OPS za aktivacijo storitve rRPF uporabi vrstni red aktiviranja ponudb, ki je lahko različen od tistega, ki ga določa 150. člen teh Pogojev za PSI. V primeru nedelovanja Platforme bo OPS aktiviral po zadnjem znanem seznamu ponudb.
(2) V primeru nedelovanja Platforme se postopek aktivacije izbranih ponudb rRPF v skladu s 150. členom teh Pogojev za PSI izvede telefonsko ali po elektronski pošti v skladu z upoštevanjem tehničnih pogojev.
(3) V primeru telefonske aktivacije mora OPS v 30 minutah po koncu aktivacije po elektronski pošti poslati formalno zahtevo za aktivacijo rRPF.
(4) PSI mora aktivacijo rRPF formalno potrditi po elektronski pošti najkasneje v 30 minutah po prejetju pisne zahteve za aktivacijo s strani OPS.
5.7 Določitev količine aktivirane izravnalne energije rRPF za obračun in najavo voznih redov
194. člen 
Določitev količine aktivirane izravnalne energije rRPF za obračun in najavo voznih redov 
(1) OPS bo določil količino aktivirane izravnalne energije rRPF ločeno za obračun in za najavo voznega reda med PSI in OPS.
(2) Splošen način določanja količin za direktno aktivacijo za interval izravnave MTU 0 prikazuje Slika 5-3. Pri tem bo OPS upošteval principe, ki veljajo za obračun in najavo voznih redov izravnalne energije med OPS v okviru skupne evropske rRPF Platforme, kjer:
1. pri določitvi količin izravnalne energije rRPF za obračun upoštevamo celotno aktivirano izravnalno energijo rRPF samo znotraj časovnih intervalov izravnave, za katere je bila izvedena izravnava;
2. pri določitvi količin za najavo voznih redov po zaprti pogodbi bo OPS upošteval aktivirano izravnalno energijo rRPF v vseh časovnih intervalih izravnave, v katerih je bila izravnalna energija rRPF aktivirana v skladu z obliko standardnega produkta za izravnalno energijo rRPF.
Slika 62
Slika 5-3: Določitev količin izravnalne energije rRPF za obračun in najavo voznih redov. 
195. člen 
Izračun aktivirane izravnalne energije rRPF za obračun 
(1) Aktivirana izravnalna energija rRPF predstavlja energijo, ki jo je OPS zahteval od PSI in jo bo poravnal s PSI v skladu s 199. členom ter Pogojev za PSI.
(2) Aktivirana energija se izračuna na podlagi velikosti zahtevane izravnalne moči rRPF ter časa začetka in časa konca aktivacije v skladu z obliko standardnega produkta. Poleg aktivirane energije znotraj časovnega(ih) intervala(ov) izravnave, za katerega je bila izvedena aktivacija, bo OPS obračunal tudi izravnalno energijo rRPF, ki je v skladu z obliko standardnega produkta aktivirana izven časovnega intervala izravnave. OPS ločeno izračuna aktivirano izravnalno energijo rRPF za načrtovano in za direktno aktivacijo.
(3) Pri načrtovani aktivaciji OPS aktivira izravnalno energijo v enem časovnem intervalu izravnave. Upošteva se, da je pri načrtovani aktivaciji čas začetka aktivacije tZ enak začetku časovnega intervala izravnave i in čas konca aktivacije tK enak koncu časovnega intervala izravnave i. Aktivirano izravnalno energijo rRPF a-te aktivacije v tem intervalu i OPS določi kot:Slika 63
kjer oznake pomenijo:
WrRPF+,akt,a,i
– aktivirana pozitivna izravnalna energija rRPF a-te aktivacije v obračunskem intervalui [MWh, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
WrRPF–,akt,a,i
– aktivirana negativna izravnalna energija rRPF a-te aktivacije v obračunskem intervalui [MWh, negativna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PZ,a
– zahtevana moč a-te aktivacije pozitivne ali negativne izravnalne energije rRPF [v MW, pozitivna vrednost v primeru aktivacije pozitivne izravnalne energije rRPF, negativna vrednost v primeru aktivacije negativne izravnalne energije rRPF, zaokroženo na deset decimalnih mest];
tZ,a
– zahtevani čas začetka a-te aktivacije [zaokrožen na naslednjo celo minuto];
tK,a
– zahtevani čas konca a-te aktivacije [zaokrožen na naslednjo celo minuto];
a
– a-ta aktivacija izravnalne energije rRPF;
i
– časovni interval izravnave;
K
– konstanta z vrednostjoSlika 64 
(4) Pri a-ti direktni aktivaciji OPS aktivira izravnalno energijo v dveh časovnih intervalih izravnave, in sicer v intervalu i ter i+1, pri čemer se upošteva, da je interval i tisti, ki vsebuje čas začetka direktne aktivacije tz,a. Pri direktni aktivaciji vedno velja, da je zahtevani čas konca direktne aktivacije enak koncu časovnega intervala izravnave i+1. Aktivirano izravnalno energijo rRPF za posamezna intervala in smer izravnave OPS določi:
1. za prvi interval izravnave i:Slika 65
2. za drugi interval izravnave i+1:Slika 66Slika 67
kjer oznake pomenijo:
WrRPF+,akt,a,i
– aktivirana pozitivna izravnalna energija rRPF a-te aktivacije v obračunskem intervalui [MWh, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
WrRPF–,akt,a,i
– aktivirana negativna izravnalna energija rRPF a-te aktivacije v obračunskem intervalui [MWh, negativna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
WrRPF+,akt,a,i +1
– aktivirana pozitivna izravnalna energija rRPF a-te aktivacije v obračunskem intervalui+1 [MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
WrRPF–,akt,a,i +1
aktivirana negativna izravnalna energija rRPF a-te aktivacije v obračunskem intervalui+1 [MWh, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PZ,a
zahtevana moč a-te aktivacije pozitivne ali negativne izravnalne energije rRPF [v MW, pozitivna vrednost v primeru aktivacije pozitivne izravnalne energije rRPF, negativna vrednost v primeru aktivacije negativne izravnalne energije rRPF, zaokroženo na deset decimalnih mest];
tZ,a
zahtevani čas začetka a-te aktivacije [zaokrožen na naslednjo celo minuto];
tK,a
zahtevani čas konca a-te aktivacije [zaokrožen na naslednjo celo minuto];
i
časovni interval izravnave;
a
a-ta aktivacija izravnalne energije rRPF;
K
konstanta z vrednostjoSlika 68 
(5) Aktivirana izravnalna energija, ki jo OPS poravna s PSI v posameznem časovnem intervalu izravnave i (WrRPF+,akt,i, WrRPF–,akt,i) je vsota vseh aktiviranih izravnalnih energij rRPF direktnih in načrtovanih aktivacij izravnalne energije rRPF v tem časovnem intervalu izravnave in se določi kot:Slika 69
kjer oznake pomenijo:
WrRPF+,akt,i
– aktivirana pozitivna izravnalna energija rRPF v časovnem intervalu izravnavei [MWh, zaokroženo na tri decimalna mesta];
WrRPF–,akt,i
– aktivirana negativna izravnalna energija rRPF v časovnem intervalu izravnavei [MWh, zaokroženo na tri decimalna mesta];
WrRPF+,akt,a,i
– aktivirana pozitivna izravnalna energija rRPF a-te aktivacije v časovnem intervalu izravnavei [MWh];
WrRPF–,akt,a,i
– aktivirana negativna izravnalna energija rRPF a-te aktivacije v časovnem intervalu izravnavei [MWh];
a
– a-ta aktivacija izravnalne energije rRPF;
A
– množica vseh načrtovanih in direktnih aktivacij a.
196. člen 
Izračun aktivirane izravnalne energije rRPF za najavo voznih redov 
(1) Vozni red rRPF predstavlja energijo, ki jo je OPS zahteval od PSI in jo bo prijavil OT kot korekcijo tržnega plana med OPS in PSI. Aktivirana energija rRPF za najavo voznih redov se izračuna na podlagi velikosti zahtevane izravnalne moči rRPF ter časa začetka tZ in časa konca tK aktivacije v skladu z obliko standardnega produkta za rRPF. Pri tem OPS izračuna vozni red v vseh intervalih izravnave, v katerih je bila izravnalna energija rRPF aktivirana v skladu z obliko standardnega produkta za rRPF.
(2) Pri a-ti načrtovani aktivaciji OPS upošteva tri časovne intervale izravnave, tj. interval i-1, i in i+1, za katere je treba določiti vozni red. Pri tem je interval i tisti interval, ki se začne s časom tZ,a. Vozni red za posamezne intervale izravnave določimo:Slika 70
kjer oznake pomenijo:
WrRPF,VR,a,i
– vozni red a-te aktivacije izravnalne energije rRPF v obračunskem intervalui [MWh, pozitivna ali negativna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PZ,a
– zahtevana moč a-te aktivacije pozitivne ali negativne izravnalne energije rRPF [v MW, pozitivna vrednost v primeru aktivacije pozitivne izravnalne energije rRPF, negativna vrednost v primeru aktivacije negativne izravnalne energije rRPF, zaokroženo na deset decimalnih mest];
i
– časovni interval izravnave;
a
– a-ta aktivacija izravnalne energije rRPF;
K
– konstanta z vrednostjo Slika 71
(3) Pri direktni aktivaciji OPS upošteva tri ali štiri časovne intervale izravnave, tj. i-1, i, i+1 in i+2, za katere moramo določiti vozni red. Število časovnih intervalov in porazdelitev energije med njimi je odvisna od časa začetka a-te direktne aktivacije tZ,a, kjer ločimo tri možnosti, kakor to prikazuje Slika 5-4. Časovni interval, ki vsebuje tZ,a, je označen kot časovni interval i. Ne glede na začetek aktivacije je v skladu z določili za direktno aktivacijo izravnalne energije rRPF iz 26. člena teh Pogojev za PSI konec aktivacije tK,a vedno ob koncu naslednjega intervala izravnave, ki sledi intervalu izravnave, za katerega je bila direktna aktivacija izvedena.
Slika 72
Slika 5-4: Različne možnosti začetka in konca aktivacije 
(4) Upošteva se, da je časovni interval izravnave i definiran kot čas med začetkom (T i) in koncem (Ti+1) intervala izravnave, za katerega je bila izvedena direktna aktivacija. S časom Ti-1 je vedno označen začetek predhodnega časovnega intervala izravnave, s časom Ti+2 pa začetek časovnega intervala izravnave, ki sledi zaključku aktivacije. Čas Ti+1 predstavlja začetek drugega intervala izravnave, ki je predmet izbrane direktne aktivacije v skladu z obliko standardnega produkta izravnalne energije rRPF za direktno aktivacijo. Glede na zahtevani čas začetka in čas konca a-te aktivacije tZ,a in tK,a ločimo tri možnosti izračuna voznih redov za posamezen interval izravnave:
1. čas začetka aktivacije tZ,a 5 min ≤ T i:Slika 73
2. čas začetka aktivacije tZ,a – 5 min ≤ T i in tZ,a + 5 min ≤ Ti+1:Slika 74
3. čas začetka aktivacije tZ,a + 5 min ≥ Ti+1:Slika 75
kjer oznake pomenijo:
WrRPF+,VR,a,i
– vozni red a-te aktivacije izravnalne energije rRPF v časovnem intervalu izravnavei [MWh, pozitivna ali negativna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PZ,a
– zahtevana moč a-te aktivacije pozitivne ali negativne izravnalne energije rRPF [v MW, pozitivna vrednost v primeru aktivacije pozitivne izravnalne energije rRPF, negativna vrednost v primeru aktivacije negativne izravnalne energije rRPF, zaokroženo na deset decimalnih mest];
tZ,a
– zahtevani čas začetka a-te aktivacije [zaokrožen na naslednjo celo minuto];
tK,a
– zahtevani čas konca a-te aktivacije [zaokrožen na naslednjo celo minuto];
a
– a-ta aktivacija izravnalne energije rRPF;
tz–5,a, tK-5,a
– tZ,a – 5 min in tK,a – 5 min;
tz+5,a, tK+5,a
– tZ,a + 5 min in tK,a + 5 min;
i
– časovni interval izravnave;
Ti
– čas začetka časovnega intervala izravnave i;
K
– konstanta z vrednostjoSlika 76 
(5) Za izračun iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabi tista izmed treh možnosti izračuna energije voznega reda (od 1. do 3.), ki izpolnjuje zraven navedene časovne pogoje (tZ,a + 5 min).
(6) Celotna izravnalna energija, ki jo je OPS zahteval od PSI in jo bo prijavil OT kot korekcijo tržnega plana PSI v posameznem časovnem intervalu izravnave i, je vsota voznih redov vseh direktnih in načrtovanih aktivacij izravnalne energije za ta interval.Slika 77
kjer oznake pomenijo:
WrRPF+,VR,i
– vozni red vseh aktivacij pozitivne izravnalne energije rRPF v časovnem intervalu izravnavei [MWh, zaokroženo na tri decimalna mesta];
WrRPF–,VR,i
– vozni red vseh aktivacij negativne izravnalne energije rRPF v časovnem intervalu izravnavei [MWh, zaokroženo na tri decimalna mesta];
WrRPF,VR,a,i
– vozni red a-te aktivacije izravnalne energije rRPF v časovnem intervalu izravnavei [MWh];
a
– a-ta aktivacija izravnalne energije rRPF;
A
– množica vseh direktnih in načrtovanih aktivacij a.
(7) Dolžina časovnega intervala izravnave i za aktivirano izravnalno energijo rRPF je 15 minut.
5.8 Obračun in finančna poravnava moči in aktivirane energije
197. člen 
Obračun izravnalne moči rRPF 
(1) OPS izvede obračun izravnalne moči rRPF na podlagi rezultatov (količin, cen in trajanja produktov) relevantnih dražb (letnih, mesečnih in dnevnih). Stroška pozitivne in negativne izravnalne moči rRPF v časovnem intervalu izravnave i (SrRPF+,zak,i in SrRPF–,zak,i) se določita na naslednji način:Slika 78
kjer oznake pomenijo:
SrRPF+,zak,i
– strošek pozitivne izravnalne moči rRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na deset decimalnih mest];
SrRPF–,zak,i
– strošek negativne izravnalne moči rRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CrRPF+,zak,bid k,i
– cena izbrane ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno moč rRPF za časovni interval izravnave i [EUR/MW/h, zaokroženo na deset decimalnih mest];
CrRPF–,zak,bid k,i
– cena izbrane ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno moč rRPF za časovni interval izravnave i [EUR/MW/h, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PrRPF+,zak,bid k,i
– količina izbrane ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno moč rRPF za časovni interval izravnave i [MW pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PrRPF–,zak,bid k,i
– količina izbrane ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno moč rRPF za časovni interval izravnave i [MW pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
k
– k-ta izbrana ponudba na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno moč rRPF v množici izbranih ponudb P;
P+,P
– množica izbranih ponudb PSI na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno moč rRPF za časovni interval izravnave i;
K
– število časovnih intervalov izravnave i v eni uri, Slika 79
(2) Skupni strošek izravnalne moči rRPF v obračunskem obdobju M (SrRPF+,zak,M, SrRPF–,zak,M) se izračuna ločeno za vsako smer izravnave kot vsota stroškov izravnalne moči rRPF v vseh časovnih intervalih i, ki pripadajo obračunskem obdobju M, na naslednji način:Slika 80
kjer oznake pomenijo:
SrRPF+,zak,M
– strošek pozitivne izravnalne moči rRPF v obračunskem obdobju M [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
SrRPF–,zak,M
– strošek negativne izravnalne moči rRPF v obračunskem obdobju M [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
SrRPF+,zak,i
– strošek pozitivne izravnalne moči rRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
SrRPF–,zak,i
– strošek negativne izravnalne moči rRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
M
– obračunsko obdobje, kot je definirano v prvem odstavku 207. člena teh Pogojev za PSI.
198. člen 
Določitev cene izravnalne energije rRPF 
(1) Cena aktivirane izravnave energije rRPF v vsakem posameznem časovnem intervalu izravnave i je določena ločeno za pozitivno in negativno smer izravnave na podlagi obratovalnega stanja rPPF oziroma načina izbire ponudb za aktivacijo izravnalne energije rRPF:
1. v normalnem obratovalnem stanju ali stanju povezanosti (ang. connected mode), ki ga določa 25. člen teh Pogojev za PSI, je cena določena kot čezmejna marginalna cena, ki jo izračuna in posreduje skupna evropska rRPF Platforma. Pri tem skupna evropska rRPF Platforma loči ceno za načrtovano aktivacijo in ceno za direktno aktivacijo v skladu z metodologijo za določanje cen48;
2. v nepovezanem obratovalnem stanju (ang. disconnected mode), ki ga določa 25. člen teh Pogojev za PSI, je cena določena kot lokalna marginalna cena, ki jo izračuna OPS na podlagi izbranih ponudb za aktivacijo izravnalne energije rRPF v skladu s postopkom določenim v 150. členom teh Pogojev za PSI. Lokalna marginalna cena aktiviranih ponudb je enaka najvišji oziroma najnižji ceni, glede na smer izravnave, aktivirane ponudbe izravnalne energije rRPF v tem časovnem intervalu izravnave;
3. v primeru nedelovanja Platforme, ko ima OPS v skladu s 150. členom teh Pogojev za PSI pravico aktivirati izravnalno energijo rRPF izven urejenega seznama ponudb, je cena določena kot marginalna cena, ki jo bo OPS določil na podlagi velikosti aktivirane izravnalne energije rRPF in lokalnega urejenega diagrama ponudb za izravnalno energijo rRPF najbližjega preteklega časovnega intervala izravnave, za katerega je OPS prejel ponudbe49.
48 »Methodology for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating the imbalance netting process« in accordance with Article 30(1) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing, ki jo je sprejel ACER.
49 Pri določitvi cene bo OPS upošteval velikost aktivirane izravnalne energije rRPF v izbranem intervalu in jo navzkrižno primerjal z lokalnim urejenim seznamom ponudb izravnalne energije rRPF za izbrani pretekli sosednji časovni interval izravnave. Količina aktivirane izravnalne energije rRPF bo določila marginalno ceno v urejenem diagramu ponudb.
(2) V splošnem velja, da ima posamezen PSI zaradi različnega načina aktivacije (nepovezano/povezano obratovalno stanje) lahko v istem intervalu izravnave i za različne aktivacije različne marginalne cene.
(3) Na podlagi določil prvega odstavka tega člena se glede na stanje povezanosti in delovanja Platforme določi cena posamezne aktivacije v določeni tržni časovni enoti (CrRPF+,akt,a,i, CrRPF–,akt,a,i) pri čemer velja, da imajo za posamezno smer:
a. vse načrtovano aktivirane ponudbe za izravnalno energijo, ki so aktivirane v časovne intervalu izravnave i, enako ceno,
b. vse direktno aktivirane ponudbe za izravnalno energijo, ki so aktivirane v časovnem intervalu i, v splošnem dve ceni, in sicer:
i. eno ceno za prvi interval izravnave i, tj. časovni interval v katerem so bile aktivirane; 
ii. drugo ceno za drugi interval izravnave i+1, tj. časovni interval v katerem se direktne aktivacije zaključi v skladu z opisom izvajanja direktnih aktivacij zapisanem v 26. členu teh Pogojev za PSI; 
iii. vse aktivacije v posamezni smeri v normalnem obratovalnem stanju imajo isto čezmejno marginalno ceno in vse aktivacije v posamezni smeri v nepovezanem obratovalnem stanju isto lokalno marginalno ceno. 
199. člen 
Obračun izravnalne energije rRPF 
(1) OPS pri obračunu izravnalne energije rRPF upošteva aktivirano izravnalno energijo posameznih aktivacij izravnalne energije rRPF v časovnem intervalu izravnave i, izračunano skladno s 195. členom teh Pogojev za PSI.
(2) OPS določi vrednosti aktivirane izravnalne energije v vsakem časovnem intervalu izravnave i (SrRPF+,akt,i in SrRPF–,akt,i) na podlagi aktivirane izravnalne energije posameznih aktivacij, določenih v prvem odstavku tega člena, in cen aktivacij izravnalne energije rRPF, določenih v 198. členu, na naslednji način:
Slika 81
kjer oznake pomenijo:
SrRPF+,akt,i
– vrednost aktivirane pozitivne izravnalne energije rRPF v časovnem intervalu izravnave i (negativna vrednost pomeni prihodek OPS oziroma strošek PSI, pozitivna vrednost pomeni strošek OPS oziroma prihodek PSI) [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
SrRPF–,akt,i
– vrednost aktivirane negativne izravnalne energije rRPF v časovnem intervalu izravnave i (negativna vrednost pomeni prihodek OPS oziroma strošek PSI, pozitivna vrednost pomeni strošek OPS oziroma prihodek PSI) [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
WrRPF+,akt,a,i
– aktivirana pozitivna izravnalna energija rRPF a-te aktivacije v časovnem intervalu izravnave i [MWh];
WrRPF–,akt,a,i
– aktivirana negativna izravnalna energija rRPF a-te aktivacije v časovnem intervalu izravnave i [MWh];
CrRPF+,akt,a,i
– cena pozitivne izravnalne energije rRPF a-te aktivacije v časovnem intervalu izravnave i [EUR/MWh, zaokroženo na 10 decimalnih mest]
CrRPF–,akt,a,i
– cena negativne izravnalne energije rRPF a-te aktivacije v časovnem intervalu izravnave i [EUR/MWh, zaokroženo na 10 decimalnih mest]
i
– časovni interval izravnave;
a
– a-ta aktivacija pozitivne ali negativne izravnalne energije rRPF;
A
– množica aktivacij pozitivne ali negativne izravnalne energije rRPF.
(4) Skupna vrednost aktivirane izravnalne energije rRPF v obračunskem obdobju M (SrRPF+,akt,M, SrRPF–,akt,M) se izračuna ločeno za vsako smer izravnave kot vsota vrednosti aktivirane izravnalne energije rRPF v vseh časovnih intervalih i, ki pripadajo obračunskem obdobju M, na naslednji način:Slika 82
kjer oznake pomenijo:
SrRPF+,akt,M
– vrednost aktivirane pozitivne izravnalne energije rRPF v obračunskem obdobju M (negativna vrednost pomeni prihodek OPS oziroma strošek PSI, pozitivna vrednost pomeni strošek OPS oziroma prihodek PSI) [EUR, zaokroženo na dve decimalni mest];
SrRPF–,akt,M
– vrednost aktivirane negativne izravnalne energije rRPF v obračunskem obdobju M (negativna vrednost pomeni prihodek OPS oziroma strošek PSI, pozitivna vrednost pomeni strošek OPS oziroma prihodek PSI) [EUR, zaokroženo na dve decimalni mest];
SrRPF+,akt,i
– vrednost pozitivne aktivirane izravnalne energije rRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
SrRPF–,akt,i
– vrednost negativne aktivirane izravnalne energije rRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
M
– obračunsko obdobje, kot je definirano v drugem odstavku 207. člena teh Pogojev za PSI.
200. člen 
Posredovanje podatkov za obračun omrežnine 
(1) V kolikor želi PSI oziroma regulacijska enota v portfelju PSI uveljavljati odpustke pri obračunu omrežnine za zagotavljanje storitev rRPF, mora PSI pravočasno zagotoviti OPS vse potrebne podatke za obračun omrežnine na ravni regulacijske enote za vsak posamezen obračunski interval z aktivacijami storitev rRPF.
(2) V kolikor je regulacijska enota priključena v distribucijsko omrežje, PSI enake podatke zagotavlja tudi zadevnemu ODS.
201. člen 
Preverjanje podatkov posredovanih za potrebe obračuna omrežnine virov priključenih na prenosno omrežje OPS 
(1) Z namenom zagotavljanja ustreznih podatkov za obračun omrežnine virom priključenim na prenosno omrežje bo OPS določal količino realizirane izravnalne energije rRPF na nivoju posamezne regulacijske enote, ki nudi storitev rRPF.
(2) Za izvajanje izračunov se uporabljajo minutna povprečja podatkov iz sistema vodenja OPS (SCADA na strani OPS).
(3) Podatke za pretekli dan OPS posreduje PSI v pregled najkasneje uro po zaključku dneva. PSI je zavezan pregledati posredovane podatke in OPS sporočiti, če se s posredovanimi podatki strinja, v nasprotnem primeru pa posredovati ugovor in predlog popravkov. Potrditev podatkov ali morebitni ugovor mora biti posredovan OPS vsak delovni dan najkasneje do 10:00, razen vikendov in dela prostih dni. Podatki vikendov in dela prostih dni morajo biti pregledani najkasneje do 10:00 prvega naslednjega delovnega dneva. OPS si pridržuje pravico, da po predhodni objavi na spletni strani spremeni pravila glede roka, do katerega mora PSI poslati potrditev ali podati ugovor.
(4) V kolikor PSI predlaga popravke, OPS na podlagi obrazložitve in primerjave z ostalimi podatki odloči, ali bo popravke sprejel ali ohranil podatke, ki jih je OPS posredoval PSI. Odločitev OPS je končna in ni predmet usklajevanja s PSI, razen če OPS eksplicitno zahteva usklajevanje s PSI.
(5) V kolikor OPS ne razpolaga s podatki o količinah ali pa so njegovi podatki o količinah očitno napačni, lahko OPS:
1. uporabi podatke, ki jih posreduje PSI;
2. izvede prilagoditev podatkov, pri čemer smiselno uporabi obstoječe podatke iz sosednjih časovnih intervalov;
3. uporabi podatke, določene na podlagi historičnega obnašanja PSI.
V tem primeru OPS skuša uporabljene podatke uskladiti s PSI. V primeru nezmožnosti uskladitve podatkov OPS, na podlagi enega izmed v tem odstavku omenjenih principov ali njihove kombinacije, končne podatke določi sam in o tem obvesti PSI.
5.9 Posledice nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI
202. člen 
Metodologija za ovrednotenje in obračun posledic nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI 
(1) OPS vrednoti in obračuna PSI posledice, ki nastanejo zaradi:
1. ne oddaje ponudb za izravnalno energijo rRPF in/ali;
2. neuspešne aktivacije izravnalne moči rRPF.
(2) Za ovrednotenje in obračun posledic se uporabljajo minutna povprečja podatkov iz sistema vodenja OPS (SCADA na strani OPS).
(3) Podatke za pretekli dan OPS posreduje PSI v pregled najkasneje uro po zaključku dneva. PSI je zavezan pregledati posredovane podatke in OPS sporočiti, če se s posredovanimi podatki strinja, v nasprotnem primeru pa posredovati ugovor in predlog popravkov. Potrditev podatkov ali morebitni ugovor mora biti posredovan OPS vsak delovni dan najkasneje do 10:00, razen vikendov in dela prostih dni. Podatki vikendov in dela prostih dni morajo biti pregledani najkasneje do 10:00 prvega naslednjega delovnega dneva. OPS si pridržuje pravico, da po predhodni objavi na spletni strani spremeni pravila glede roka, do katerega mora PSI poslati potrditev ali podati ugovor.
(4) V kolikor PSI predlaga popravke, OPS na podlagi obrazložitve in primerjave z ostalimi podatki odloči, ali bo popravke sprejel ali ohranil podatke, ki jih je OPS posredoval PSI. Odločitev OPS je končna in ni predmet usklajevanja s PSI, razen če OPS eksplicitno zahteva usklajevanje s PSI.
(5) V kolikor OPS ne razpolaga s podatki o količinah ali pa so njegovi podatki o količinah očitno napačni, lahko OPS:
1. uporabi podatke, ki jih posreduje PSI;
2. izvede prilagoditev podatkov, pri čemer smiselno uporabi obstoječe podatke iz sosednjih časovnih intervalov;
3. uporabi podatke, določene na podlagi historičnega obnašanja PSI.
V tem primeru OPS skuša uporabljene podatke uskladiti s PSI. V primeru nezmožnosti uskladitve podatkov OPS, na podlagi enega izmed v tem odstavku omenjenih principov ali njihove kombinacije, končne podatke določi sam in o tem obvesti PSI.
203. člen 
Ovrednotenje in obračun posledic ne oddaje ponudb za izravnalno energijo rRPF 
(1) Za ne oddajo ponudb za izravnalno energijo rRPF v časovnem intervalu izravnave i se smatra, če izbrani PSI, ki nudi izravnalno moč rRPF za časovni interval izravnave i, do roka določenega v tretjem odstavku 189. člena teh Pogojev za PSI, ne odda ponudbe za izravnalno energijo rRPF v skladu s šestim odstavkom 141. člena teh Pogojev za PSI.
(2) Manjkajoči obseg oddanih ponudb za izravnalno energijo rRPF v časovnem intervalu izravnave i (RrRPF+,zak,i in RrRPF–,zak,i) se določi kot razlika med količino s strani PSI na dražbi pridobljene izravnalne moči rRPF, nadaljnjih prenosov izravnalne moči med PSI in količino DASA ponudb za izravnalno energijo rRPF, ki jih je PSI do roka oddal na Platformo na naslednji način:Slika 83Slika 84
 
 
kjer oznake pomenijo:
RrRPF+,zak,i
– manjkajoči obseg oddanih ponudb za pozitivno izravnalno energijo rRPF v časovnem intervalu izravnave i [MW, zaokroženo na deset decimalnih mest];
RrRPF–,zak,i
– manjkajoči obseg oddanih ponudb za negativno izravnalno energijo rRPF v časovnem intervalu izravnave i [MW, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PrRPF+,akt,bid k,i
– količina sprejete ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno energijo rRPF v časovnemu intervalu izravnave i; ponudba se upošteva samo, če je bila razpoložljiva več kot polovico časovnega intervala izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PrRPF–,akt,bid k,i
– količina sprejete ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno energijo rRPF v časovnemu intervalu izravnave i; ponudba se upošteva samo, če je bila razpoložljiva vsaj do začetka časovnega intervala izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PrRPF+,zak,bid k,i
– količina izbrane ponudbe k na dražbi za pozitivno izravnalno moč rRPF za časovni interval izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PrRPF–,zak,bid k,i
– količina izbrane ponudbe k na dražbi za negativno izravnalno moč rRPF za časovni interval izravnave i [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
k
– k-ta ponudba na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno moč rRPF ali energijo rRPF;
PrRPF+,p,i,PrRPF–,p,i,
– količina p-tega prenosa pozitivne ali negativne izravnalne moči rRPF v časovnem intervalu izravnave i na ali iz PSI, za katerega se računa manjkajoča pozitivna in negativna izravnalna moč [MW, pozitivna vrednost, zaokroženo na deset decimalnih mest];
PSI+,nakup,PSI–,nakup
– množica prenosov pozitivne ali negativne izravnalne moči rRPF na PSI, za katerega se računa manjkajoča pozitivna in negativna izravnalna moč za časovni interval izravnave i;
PSI+,prodaja,PSI–,prodaja
– množica prenosov pozitivne ali negativne izravnalne moči rRPF iz PSI, za katerega se računa manjkajoča pozitivna in negativna izravnalna moč na druge PSI za časovni interval izravnave i;
p
– p-ti prenos izravnalne moči na ali iz PSI, za katerega se računa manjkajoča pozitivna in negativna izravnalna moč;
P+,P
– množica izbranih ponudb PSI na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno moč rRPF za časovni interval izravnave i;
E+,E
– množica sprejetih ponudb PSI na dražbi za pozitivno ali negativno izravnalno energijo rRPF za časovni interval izravnave i, ki jih OPS lahko aktivira direktno (DASA ponudbe).
(3) Vrednost posledice ne oddaje zadostnih količin ponudb za izravnalno energijo rRPF v časovnem intervalu izravnave i se ovrednoti v skladu z enačbama:Slika 85
Slika 86
kjer oznake pomenijo:
PENrRPF+,zak,i
– vrednost posledice ne oddaje ponudb za pozitivno izravnalno energijo rRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
PENrRPF–,zak,i
– vrednost posledice ne oddaje ponudb za negativno izravnalno energijo rRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
RrRPF+,zak,i
– manjkajoči obseg oddanih ponudb za pozitivno izravnalno energijo rRPF v časovnem intervalu izravnave i [MW];
RrRPF–,zak,i
– manjkajoči obseg oddanih ponudb za negativno izravnalno energijo rRPF v časovnem intervalu izravnave i [MW];
CrRPF+,zak,i
– cena za pozitivno izravnalno moč rRPF v časovnem intervalu izravnave i se določi kot najdražja cena izbrane ponudbe za izravnalno moč rRPF, ki velja za ta interval v dani smeri, neglede na način zakupa izravnalne moči (dražba, nadomestni postopek itd.), deljena s številom časovnih intervalov izravnave, ki jih vključuje cena za izravnalno moč rRPF [EUR/MW, zaokrožena na deset decimalnih mest];
CrRPF–,zak,i
– cena za negativno izravnalno moč rRPF v časovnem intervalu izravnave i se določi kot najdražja cena izbrane ponudbe za izravnalno moč rRPF, ki velja za ta interval v dani smeri, neglede na način zakupa izravnalne moči (dražba, nadomestni postopek itd.), deljena s številom časovnih intervalov izravnave, ki jih vključuje cena za izravnalno moč rRPF [EUR/MW, zaokrožena na deset decimalnih mest];
FrRPF+,zak
– faktor pogodbene kazni zaradi ne oddaje ponudb za izravnalno energijo rRPF, FrRPF+,zak = 2.
(4) Skupna vrednost posledic ne oddaje ponudb za izravnalno energijo rRPF v obračunskem obdobju M (PENrRPF,zak,M) se izračuna kot vsota vrednosti posledic ne oddaje ponudb za izravnalno energijo rRPF v vseh časovnih intervalih i, ki pripadajo obračunskem obdobju M, na naslednji način:Slika 87
kjer oznake pomenijo:
PENrRPF,zak,M
– vrednost posledic ne oddaje ponudb za izravnalno energijo rRPF v obračunskem obdobju M [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
PENrRPF+,zak,i
– vrednost posledic ne oddaje ponudb za pozitivno izravnalno energijo rRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
PENrRPF–,zak,i
– vrednost posledic ne oddaje ponudb za negativno izravnalno energijo aRPF v časovnem intervalu izravnave i [EUR];
M
– obračunsko obdobje, kot je definirano v prvem odstavku 207. člena teh Pogojev za PSI.
204. člen 
Ovrednotenje in obračun posledic neuspešne aktivacije izravnalne moči rRPF 
(1) Aktivacija izravnalne moči rRPF se upošteva kot neuspešna, ko PSI pri aktivaciji ne doseže zahtevane moči aktivacije PZ,a najkasneje v petih minutah po zahtevanem času začetka aktivacije tZ,a. To pomeni, da je vrednost realizirane izravnalne moči PSI, v časovnem intervalu [tz+5,a, tz+6,a] manjša od zahtevane moči aktivacije PZ,a v primeru aktivacije pozitivne rRPF oziroma večje od zahtevane moči aktivacije v primeru aktivacije negativne rRPF.
(2) Način določitve manjkajoče izravnalne moči rRPF v fazi aktivacije za a-to aktivacijo (RrRPF,akt,a) podaja Priloga F. V primeru, da je aktivacija uspešna, velja, da je RrRPF,akt,a enak 0.
(3) V primeru, da komunikacijski sistem PSI ni razpoložljiv iz razlogov na strani PSI in zato OPS ne more pridobiti ustreznih podatkov, se upošteva, da je bila aktivacija rRPF popolnoma neuspešna, kar OPS upošteva pri izračunu posledice za neuspešno aktivacijo izravnalne moči rRPF.
(4) Vrednost posledic neuspešne aktivacije izravnalne energije rRPF (PENrRPF,akt,a) se za a-to aktivacijo izračuna na naslednji način:Slika 88
kjer oznaka pomeni:
PENrRPF,akt,a
– vrednost posledic neuspešne aktivacije izravnalne energije rRPF za a-to aktivacijo [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
RrRPF,akt,a
– manjkajoča izravnalna moč rRPF a-te aktivacije v fazi aktivacije [MW];
a
– a-ta aktivacija pozitivne ali negativne izravnalne energije rRPF (načrtovana ali direktna aktivacija);
FrRPF,akt
– faktor posledice za neuspešno aktivacijo izravnalne moči rRPF FrRPF,akt = 500 EUR.
(5) Skupna vrednost posledic za neuspešno aktivacijo izravnalne energije rRPF v obračunskem obdobju M (PENrRPF,akt,M) se izračuna kot vsota vrednosti posledic neuspešne aktivacije izravnalne energije rRPF vseh aktivacij v obračunskem obdobju M, na naslednji način:Slika 89
kjer oznake pomenijo:
PENrRPF,akt,M
– vrednost posledic vseh neuspešnih aktivacij izravnalne energije rRPF v obračunskem obdobju M [EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti];
PENaRPF,akt,a
– vrednost posledic neuspešne aktivacije izravnalne moči rRPF za a-to aktivacijo [EUR];
a
– a-ta aktivacija pozitivne ali negativne izravnalne energije rRPF (načrtovana ali direktna aktivacija), aktivirana v obračunskem obdobju M,
A
– množica aktivacij pozitivne ali negativne izravnalne energije rRPF v obračunskem obdobju M;
M
– obračunsko obdobje, kot je definirano v prvem odstavku 207. člena teh Pogojev za PSI.
205. člen 
Ovrednotenje skupne vrednosti posledic nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI za rRPF v obračunskem obdobju 
Skupna vrednost posledic nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI za rRPF v obračunskem obdobju M (PENrRPF,M) je enaka vsoti vrednosti PENrRPF,zak,M in PENrRPF,akt,M tega obračunskega obdobja.
206. člen 
Nezagotavljanje obsega izravnalne moči rRPF 
(1) V primeru, da PSI ne zagotavlja na dražbah doseženega obsega izravnalne moči rRPF neprekinjeno za celotno obdobje za katero nudi izravnalno moč rRPF v skladu s petim odstavkom 141. člena teh Pogojev za PSI, lahko OPS zniža obseg tehnične sposobnosti ali celo prekliče veljavnost potrdila tehnične sposobnosti PSI za nudenje rRPF.
(2) Z dnem odvzema tehnične sposobnosti PSI za nudenje rRPF preneha veljati oziroma je preklicana obveznost PSI za nudenje rRPF.
(3) OPS odvzeto količino iz druge točke tega člena ponudi na naslednji dražbi za izravnalno moč rRPF.
(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena OPS obračuna višji znesek izmed naslednjih možnosti:
1. razlika med vrednostjo najcenejše zakupljene izravnalne moči rRPF preko dražb s katero OPS nadomesti spremenjeno obveznost PSI in vrednostjo zakupljene izravnalne moči rRPF spremenjene obveznosti za obdobje od spremembe obveznosti do roka za katerega je bila obveznost sklenjena;
2. 20 odstotkov na dražbah zakupljene vrednosti izravnalne moči rRPF iz spremembe obveznosti za obdobje od preklica oziroma spremembe obveznosti do roka za katerega je bila obveznost sklenjena.
5.10 Izdaja računov in finančna poravnava za rRPF
207. člen 
Določitev obračunskega obdobja, postopkov izdajanja in poravnave računov 
(1) Obračunsko obdobje za izravnalno moč rRPF in posledice nedoslednega izvajanja Pogojev za PSI je mesečno in teče od prvega dne v mesecu od 00:00 ure do zadnjega dne v mesecu do 24:00 ure.
(2) Obračunsko obdobje za izravnalno energijo rRPF je mesečno in teče od prvega dne v mesecu od 00:00 ure do zadnjega dne v mesecu do 24:00 ure. Če bodo OPS v okviru skupne evropske rRPF Platforme dogovorili drugačno obračunsko obdobje (npr. tedensko), bo o tem OPS obvestil PSI 30 dni pred spremembo.
(3) OPS posreduje obračun za izravnalno moč rRPF PSI najkasneje sedmi delovni dan po koncu obračunskega obdobja. PSI izstavi račun najkasneje do desetega delovnega dne po koncu obračunskega obdobja.
(4) Istočasno OPS posreduje PSI tudi obračun posledic nedoslednega izvajanja določil teh Pogojev za PSI in mu izstavi račun z enakim rokom plačila, kot to velja za račun iz prejšnjega odstavka tega člena. Pred izvedbo plačil OPS in PSI lahko izvedeta finančni pobot, če obstajajo terjatve in obveznosti za istovrstno storitev.
(5) OPS posreduje obračun za izravnalno energijo rRPF PSI najkasneje pet delovnih dni pred rokom za posredovanje podatkov OT, kakor to določajo Pravila za delovanje trga z elektriko, vendar ne prej kot en delovni dan po koncu obračunskega obdobja. OPS ali PSI izstavi račun za aktivirano izravnalno energijo rRPF, ki je določena skladno s Pogoji za PSI, najkasneje dva delovna dneva po prejemu obračunskih podatkov od OPS.
(6) OPS in PSI izstavita račune skladno s 46. členom Uredbe 2017/2195/EU.
(7) Račun mora biti izstavljen v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani OPS, in mora biti poslan najkasneje v roku dveh dni od datuma izstavitve računa. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oziroma z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na e-računu mora biti navedena tudi referenčna številka pogodbe pod katero jo vodi OPS v svojem informacijskem sistemu.
(8) Rok plačila je 30 dni od izstavitve računa. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje), se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. PSI pošlje račun izključno po elektronski pošti v roku dveh dni od datuma izstavitve na računu.
6 REZERVA ZA NADOMESTITEV (RN) 
6.1 Splošna definicija
208. člen 
Splošni principi 
(1) OPS ne izvaja zakupa izravnalne moči RN. V sled temu tudi ne izvaja nobenih kvalifikacijskih postopkov.
(2) OPS kupuje izravnalno energijo RN za namen sproščanja regulacijskih obsegov aRPF in rRPF na izravnalnem trgu OT za potrebe kontrolnega območja Republike Slovenije.
6.1.1 Izravnalna energija
209. člen 
Nakup izravnalne energije RN na Izravnalnem trgu OT 
(1) OPS kupuje izravnalno energijo skladno z vsakokrat veljavnimi pravili za izvajanje izravnalnega trga OT.
(2) PSI oddajo ponudbe za izravnalno energijo skladno z definicijo produktov za potrebe RN, ki jih določa 210. člen teh Pogojev za PSI.
210. člen 
Splošne zahteve za izravnalno energijo RN 
(1) Na podlagi z vsakokrat veljavnimi pravili za izvajanje izravnalnega trga OT po predhodni uskladitvi z OPS objavi seznam produktov in postopka aktiviranja ponudb na izravnalnem trgu OT.
(2) Seznam produktov, omejitve ponudb in izvrševanja ponudb na izravnalnem trgu OT je objavljen na spletnih straneh OT.
6.2 Aktivacija ponudb za izravnalno energijo RN
211. člen 
Postopek aktivacije 
OPS izvede zakup potrebne količine izravnalne energije RN preko trgovalne platforme, ki mu sledi aktiviranje ponudb in dobava izravnalne energije s prijavo zaprte pogodbe pri OT.
6.3 Obračun izravnalne energije
212. člen 
Obračun izravnalne energije 
Finančni obračun izravnalne energije poteka v skladu z vsakokrat veljavnimi pravili za izvajanje izravnalnega trga OT.
7 OBVEŠČANJE ZADEVNEGA SISTEMSKEGA OPERATERJA 
213. člen 
Splošno 
(1) PSI, ki ima v svojem portfelju vključene razpršene vire in želi zagotavljati storitve izravnave za OPS, mora o tem obvestiti zadevnega ODS in ga zaprositi za trajne omejitve za regulacijske enote priključene na distribicijsko omrežje.
(2) PSI je zadevnemu ODS, kjer je to relevantno, za potrebe evidentiranja in pridobitve trajnih omejitev dolžan sporočiti informacije, ki jih določata 214. in 215. člen teh Pogojev za PSI.
214. člen 
Sporočanje informacij o PSI 
PSI je ob prvi registraciji in morebitnih spremembah ODS dolžan sporočiti naslednje informacije:
1. podatki o PSI (izpisek iz registra AJPES, naslov, sedež, davčna in matična številka);
2. ustrezen identifikator ponudnika storitev;
3. kje vse bo izvajal storitve (celoten distribucijski sistem ali posamezno distribucijsko območje);
4. elektronski naslov, na katerega distribucijski operater pošilja vse podatke;
5. podatki o pooblaščeni osebi ponudnika storitev za upravljanje poverilnic elektronske izmenjave podatkov njegovih uporabnikov.
215. člen 
Sporočanje informacij o regulacijskih enotah 
(1) PSI mora ODS sporočiti za vsako tehnično in regulacijsko enoto, ki je sestavni del portfelja PSI in je priključena na distribucijsko omrežje ODS, naslednje podatke:
1. nivoje napetosti in priključne točke tehničnih oziroma regulacijskih enot za zagotavljanje storitev izravnave;
2. vrsto storitev izravnave, ki jo PSI želi nuditi OPS;
3. največji obseg izravnalne moči, ki jo želi PSI zagotavljati na posamezni priključni točki tehnične oziroma regulacijske enote;
4. največjo hitrost spremembe delovne moči za tehnično oziroma regulacijsko enoto za zagotavljanje storitev izravnave.
(2) PSI navedene podatke iz prvega odstavka tega člena posreduje ODS v elektronski obliki, kot jih določajo Priloge B, C, D teh Pogojev za PSI.
(3) OPS ob zaključku postopka priznanja tehnične sposobnosti PSI za posamezno storitev izravnave posreduje ODS seznam regulacijskih enot, ki bodo sodelovale v sklopu portfelja PSI v tej storitvi izravnave in so priključene na omrežje ODS.
216. člen 
Sporočanje trajnih in kratkotrajnih omejitev 
(1) ODS sporoči trajne omejitve tistim PSI, ki želi sodelovati pri nudenju storitev izravnave za OPS, najkasneje v roku 30 delovnih dni od prejetja popolne vloge s strani PSI.
(2) PSI mora za potrebe obveščenosti o kratkotrajnih omejitvah v distribucijskem omrežju ODS vzpostaviti komunikacijo z ODS na način, kot je določeno v sistemskih obratovalnih navodilih zadevnega operaterja distribucijskega omrežja.
8 PREHODNE DOLOČBE 
217. člen 
Prehodne in končne določbe 
(1) Ti Pogoji za PSI stopijo v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani OPS, uporabljati pa se začnejo s prvim dnevom meseca, v katerem OPS vstopi v skupno evropsko aRPF Platformo ali v skupno evropsko rRPF Platformo, razen 28., 29., 31., 32., 33., 37., 38. in 50. člen ter Priloga B (z izjemo zahteve 2.15)50, ki se pričnejo uporabljati ob vstopu teh Pogojev za PSI v veljavo.
50 Zahteva 2.15 iz Priloge B iz Pogojev za PSI z dne 10. 12. 2021 se uporablja do prvega dne meseca, v katerem OPS vstopi v skupno evropsko aRPF Platformo ali v skupno evropsko rRPF Platformo. V tem dnevu se prične uporabljati zahteva 2.15 iz Priloge B teh Pogojev za PSI.
(2) OPS bo mesec vstopa v skupno evropsko platformo iz prejšnjega odstavka objavil na svoji spletni strani najmanj deset dni pred začetkom meseca vstopa v platformo in o vstopu obvestil PSI.
(3) Do pričetka uporabe teh Pogojev za PSI se uporabljajo Pogoji za PSI z dne 10. 12. 2020 (sprememba dne 13. 1. 2022) razen 20., 23., 24., 26., 27., 28., 32., 33. člena ter Priloga B z izjemo zahteve 2.15.
(4) S pričetkom uporabe teh Pogojev za PSI preneha veljavnost Pogojev za PSI z dne 10. 12. 2020 (sprememba dne 13. 1. 2022) in njihova uporaba.
(5) Prehodne zgornje omejitve cene ponudbe za izravnalno energijo aRPF in rRPF določene v 85. in 146. členu teh Pogojev za PSI, se uporabljajo s prvim dnevom meseca, v katerem OPS vstopi v skupno evropsko aRPF Platformo ali v skupno evropsko rRPF Platformo.
(6) Potrdila o skladnosti opravljenih testov preverjanj tehnične sposobnosti PSI za izvajanje RVF, ki so bila pridobljena za tehnične enote, pod predhodnimi Pogoji OPS (v veljavi od 06. 02. 2019), oziroma pred prvo izdajo Pogojev za PSI so enakovredne potrdilom iz četrtega dostavka 56. člena in se priznajo v procesu priznavanja tehnične sposobnosti PSI pri dokazovanju izpolnjevanja tretje točke 54. člena teh Pogojev za PSI.
(7) Določila 213., 214., 215. in 216. člena teh Pogojev za PSI veljajo do dne uveljavitve in vstopa v veljavo sistemskih obratovalnih navodil zadevnega ODS.
(8) PSI, ki v trenutku sprejetja teh Pogojev za PSI že izvaja storitve izravnave sistema, pa ne izpolnjuje zahtev iz 41., 101. in 165. člena teh Pogojev za PSI, mora te zahteve izpolnjevati najkasneje do 31. 12. 2024.
(9) Regulacijske enote, priključene na omrežje ODS, morajo zahteve 33., 91. in 155. člena izpolnjevati najkasneje do 31. 12. 2024. V prehodnem obdobju morajo biti sposobne sodelovati pri izvajanju storitev izravnave v celotnem frekvenčnem območju, ki ga dopuščajo navodila relevantnega sistemskega operaterja.
(10) Tehnične enote morajo zahtevano točnost merilnikov delovne moči iz drugega odstavka 38. člena izpolniti najkasneje do 31. 12. 2026. V prehodnem obdobju morajo biti sposobne izvajati storitev izravnave z obstoječimi merilniki.
(11) Obstoječi PSI so dolžni v enem letu od vstopa v veljavo teh Pogojev za PSI izvesti dodatne zahtevane lastnosti RVF, ki jih podaja peti odstavek 31. člena.
Ljubljana, dne 16. junija 2023
ELES d.o.o. 
direktor družbe 
mag. Aleksander Mervar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti