Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2023 z dne 19. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2023 z dne 19. 7. 2023

Kazalo

2481. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-G), stran 6874.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-G) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. julija 2023.
Št. 003-02-3/2022-192
Ljubljana, dne 14. julija 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPolS-G) 
1. člen
V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) se v 21. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Stranka lahko poleg sredstev iz 23. in 26. člena tega zakona pridobi tudi do največ 70 % sredstev iz državnega proračuna, ki so v finančnem načrtu državnega zbora na podlagi zakona, ki ureja poslance, določena za dodatno strokovno pomoč pri delu poslanskih skupin. Ta sredstva lahko stranka poleg nudenja strokovne pomoči poslanski skupini porabi tudi za svoje delovanje ter poslovanje. Sredstva se stranki v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje državnega proračuna, izplačajo kot tekoči transferji. Vodja istoimenske poslanske skupine generalnega sekretarja državnega zbora obvesti o odločitvi poslanske skupine o višini sredstev, ki se namenijo za izplačilo tekočih transferjev stranki. Višino sredstev, ki se namenijo za izplačilo tekočih transferjev stranki, lahko poslanska skupina med proračunskim letom spremeni.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Tekoči transferji se stranki izplačujejo po dvanajstinah v višini dovoljenega obsega porabe iz drugega odstavka tega člena.
Določba drugega odstavka tega člena se ne uporablja za sredstva, določena za dodatno strokovno pomoč pri delu istoimenske poslanske skupine, če stranka na zadnjih volitvah v državni zbor ni kandidirala svojih kandidatk ali kandidatov.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije« nadomesti z besedilom »v humanitarne namene ali invalidskim organizacijam, kot so določeni v predpisih, ki urejajo humanitarne ali invalidske organizacije«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
Na koncu dosedanjega sedmega odstavka, ki postane deveti odstavek, se doda besedilo »Stranka lahko pridobiva sredstva iz prispevkov državljanov držav članic Evropske unije, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in drugih tujcev, ki jim je v Republiki Sloveniji z zakonom priznana volilna pravica na lokalnih volitvah, pod pogoji in na način, ki po tem zakonu veljajo za domače fizične osebe.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.
2. člen 
V 22. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo »Stranka mora prispevke posamezne fizične osebe v gotovini najpozneje naslednji delovni dan vplačati na transakcijski račun stranke za redno poslovanje pri ponudniku plačilnih storitev, pri katerem ima odprt transakcijski račun, pri čemer mora stranka pri namenu vplačila navesti tudi podatke iz prejšnjega stavka.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Stranka mora voditi tudi skupno evidenco o vsakem prispevku iz prvega in drugega odstavka tega člena. Evidenca mora vsebovati podatke o dajalcu prispevka, vsakem posameznem prispevku dajalca oziroma višini in datumu prispevka ter o skupni višini vseh dajalčevih prispevkov za posamezno leto.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se v drugem stavku za besedilom »fizični osebi,« doda besedilo »ki je državljan Republike Slovenije,«.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo sedmi do deveti odstavek.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane deseti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Prispevke, ki jih pridobi v denarni ali nedenarni obliki v nasprotju s tem zakonom, je stranka dolžna v 30 dneh od prejema nakazati ali dati v humanitarne namene ali invalidskim organizacijam, kot so določene v predpisih, ki urejajo humanitarne ali invalidske organizacije, in so vpisane v razvid ali register humanitarnih ali invalidskih organizacij, ki ga vodi pristojno ministrstvo.«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
3. člen 
V 23. členu se v tretjem odstavku število »25« nadomesti s številom »10«, število »75« pa s številom »90«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Če je v stranki iz prvega in drugega odstavka tega člena organizirana mladinska organizacija iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona, ki ima status nacionalne mladinske organizacije po zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju, je stranka upravičena do dodatnih namenskih sredstev za delovanje njene mladinske organizacije. S temi sredstvi mladinska organizacija samostojno razpolaga in jih namensko porablja za izvajanje programov v mladinskem sektorju.
Znesek sredstev iz prejšnjega odstavka je vsota zneskov v višini 35 % sredstev iz tretjega odstavka tega člena, ki jih stranka prejme na podlagi delitve v enakih deležih, in v višini 4 % sredstev iz tretjega odstavka tega člena, ki jih stranka prejme na podlagi delitve sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za financiranje strank se določijo v proračunu Republike Slovenije. Za financiranje strank se lahko nameni najmanj 0,0085 % in ne več kot 0,017 % bruto družbenega proizvoda, doseženega v letu pred sprejetjem proračuna ali rebalansa proračuna ali sprememb proračuna. Odstotek višine bruto družbenega proizvoda iz prejšnjega stavka, ki se nameni za financiranje strank, na predlog vodij poslanskih skupin določi kolegij predsednika državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: kolegij). Sklep kolegija se javno objavi na spletni strani državnega zbora. Sredstva za posamezno stranko se določijo v finančnem načrtu državnega zbora. Sredstva za financiranje strank ne glede na predpise, ki urejajo javne finance in izvrševanje državnega proračuna, ne sodijo v redno dejavnost državnega zbora, zato se v primeru, da so po odločitvi kolegija sredstva za financiranje strank za posamezno proračunsko leto višja od višine sredstev zanje v preteklem letu, finančni načrt državnega zbora zviša za razliko v višini sredstev.«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
4. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku:
– v tretji alineji beseda »šestega« nadomesti z besedo »sedmega«,
– v četrti alineji beseda »sedmega« nadomesti z besedo »osmega«,
– v sedmi alineji beseda »četrtega« nadomesti z besedo »šestega« in za besedilom »v humanitarne namene« doda besedilo »ali invalidskim organizacijam«,
– deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v katerih drugih pravnih osebah ima stranka najmanj 20 % kapitala ali prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje pravne osebe, letnemu poročilu pa je treba priložiti tudi letna poročila teh pravnih oseb, v primeru gospodarskih družb pa tudi njihove letne revizije računovodskih izkazov, ne glede na to, ali je z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zanje predpisano obvezno letno revidiranje računovodskih izkazov.«.
V drugem odstavku se besedilo »petega ali šestega« nadomesti z besedilom »sedmega ali osmega«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »AJPES preveri, ali je letno poročilo sestavljeno v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. Če to ni sestavljeno v skladu v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, AJPES lahko zahteva dopolnitev letnega poročila in določi rok, v katerem mora stranka predložiti dopolnjeno letno poročilo.«.
5. člen 
V 24.a členu se prvi in drugi odstavek črtata.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane besedilo člena, se črta besedilo »oziroma v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne dopolni letnega poročila,«.
6. člen 
V 24.b členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Revizije pravilnosti poslovanja strank opravlja računsko sodišče. Računsko sodišče v obdobju štirih let, ki sledijo letu, v katerem so bile izvedene volitve poslank in poslancev v državni zbor in članic in članov v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti, opravi revizijo pri vseh strankah, ki so letno prejele ali bile upravičene do prejema sredstev iz državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, pri čemer je dolžno opraviti revizijo, če je stranka prejela sredstva v višini najmanj 100.000 eurov, revizijo poslovanja ostalih strank pa lahko opravi, če je izvedbo revizije predlagal organ, pristojen za preprečevanje korupcije, če so bile pri poslovanju ugotovljene nepravilnosti ali če računsko sodišče na podlagi lastnih zaznav oceni tveganja za morebitne nepravilnosti. Pri opravljanju revizij pravilnosti poslovanja političnih strank računsko sodišče ravna skladno s pooblastili in po postopku, ki ga določata ta zakon in zakon, ki ureja pristojnosti računskega sodišča.«.
V drugem odstavku se za besedilom »AJPES,« besedilo »banke in hranilnice, v katerih ima stranka odprte transakcijske račune,« nadomesti z besedilom »izvajalci plačilnega prometa, pri katerih imajo stranke odprte transakcijske račune ali pri katerih so odprti transakcijski računi, iz katerih so bili dani prispevki za stranko ali plačana članarina stranki,«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če računsko sodišče v revizijskem poročilu ugotovi, da je stranka pridobila prispevke fizične osebe v nasprotju s tem zakonom in jih ni nakazala v humanitarne namene ali invalidskim organizacijam v skladu z desetim odstavkom 22. člena tega zakona, stranki hkrati določi dodatni 30 dnevni rok, da to stori.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Če računsko sodišče v revizijskem poročilu ugotovi, da je stranka pridobila sredstva iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti v nasprotju z določbami tega zakona, stranki določi, da jih v 30 dneh nakaže v državni proračun ali proračun lokalnih skupnosti.«.
7. člen 
V prvem odstavku 24.c člena se besedilo »4., 5. ali 8. točke« nadomesti z besedilom »1., 2. in 3. točke«. Na koncu odstavka se doda besedilo »V odločbi sodišča o prekršku, v kateri se ugotovi, da je stranka odgovorna za prekršek iz 1., 2.,3., 4. ali 5. točke tretjega odstavka 28. člena tega zakona, se stranki za dobo enega leta izreče tudi izguba pravice do sredstev iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti v višini sredstev, ki so bile ugotovljene kot kršitev.«.
V drugem odstavku se besedilo »iz 6., 7., 9. ali 10. točke prvega odstavka« nadomesti z besedilom »6., 7., 8. in 9. točke tretjega odstavka«. Besedilo »dobo šestih mesecev« se nadomesti z besedilom »za čas, dokler stranka ne izpolni obveznosti iz 6., 7., 8. in 9. točke tretjega odstavka 28. člena tega zakona, oziroma za šest mesecev, če stranka obveznosti ne izpolni,«.
8. člen 
V 25. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo »Za nedovoljeno financiranje stranke se ne šteje popust, ki ga pravna oseba zasebnega prava, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, da pri opravljanju storitev ali prodaji blaga stranki, če gre za isto ali podobno storitev ali blago v okviru rednega poslovanja ali na osnovi komercialnega interesa in če zagotavlja enako obravnavo strank in ostalih kupcev storitev ali blaga. Ponudnik mora ob prodaji storitve ali blaga s popustom na računu navesti tudi ceno iz cenika in višino popusta. Prepovedano je opravljati brezplačne storitve za stranke ali strankam brezplačno dobavljati blago.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Stranke lahko, kadar pri svojem delovanju v projektih skupnega interesa, kot so organizacija in izvedba skupnih dogodkov, izobraževalnih aktivnosti (izobraževanja, seminarji, posveti, konference, delavnice, usposabljanja, raziskovalne ali publicistične dejavnosti ipd.), kamor se ne vštevajo redno poslovanje stranke, volitve v predstavniške in individualne organe države, lokalnih skupnosti in Evropske unije ter referendumi, sodelujejo s preostalimi političnimi strankami v Republiki Sloveniji ali s političnimi strankami, ki delujejo v državah članicah Evropske unije, in političnimi fundacijami, ki so povezane z njimi, razen z evropskimi političnimi strankami in evropskimi političnimi fundacijami, na podlagi pisnega dogovora o sodelovanju prenesejo sredstva s svojega transakcijskega računa na transakcijski račun stranke, s katero sodelujejo, ali od njih prejmejo sredstva. Stranka, ki na svoj transakcijski račun prejme sredstva od druge stranke ali fundacije iz prejšnjega stavka, mora ta sredstva posebej evidentirati in skladno s pisnim dogovorom porabiti v skladu z njihovim namenom ter o porabi posebej poročati v poročilu iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona. Stranka mora posebej evidentirati in posebej poročati tudi o sredstvih, ki jih s svojega transakcijskega računa na podlagi tega odstavka prenese na drugo stranko ali politično fundacijo.«.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Stranke, kadar niso organizator referendumske kampanje, lahko za financiranje referendumske kampanje na podlagi pisnega dogovora o sodelovanju prenesejo sredstva s svojega transakcijskega računa na transakcijski račun stranke, ki je organizator referendumske kampanje, če z njo sodelujejo v referendumski kampanji. Stranka, ki je organizator referendumske kampanje, mora celotni prejeti znesek iz prejšnjega stavka nakazati na poseben transakcijski račun za referendumsko kampanjo. S pisnim dogovorom o sodelovanju se stranke dogovorijo o načinu financiranja iz prvega stavka tega odstavka, o uporabi registriranih imen, kratic imena in znaka pogodbenih strank, o enotnih oglaševalskih vsebinah in drugih oblikah referendumske propagande ter stroških za aktivnosti referendumske kampanje.«.
9. člen 
V 28. členu se v tretjem odstavku:
– v napovednem stavku število »4.200« nadomesti s številom »2.100«, število »21.000« pa s številom »10.500«,
– v 1., 2., 3. in 5. točki za besedilom »v humanitarne namene« doda besedilo »ali invalidskim organizacijam«,
– v 1. točki beseda »četrti« nadomesti z besedo »šesti«,
– v 2. točki beseda »devetim« nadomesti z besedo »desetim«,
– 4. točka črta,
– v dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, beseda »četrti« nadomesti z besedo »peti«, za besedilom »s šestim« pa doda besedilo »in sedmim«,
– v dosedanji 6. točki, ki postane 5. točka, beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«,
– v dosedanji 7. točki, ki postane 6. točka, besedilo »šestega in sedmega« nadomesti z besedilom »sedmega in osmega«,
– v dosedanji 8. točki, ki postane 7. točka, črta besedilo »in drugega odstavka 24.a člena«,
– v dosedanji 9. točki, ki postane 8. točka, na koncu točke pika nadomesti s podpičjem in za njo doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. ki pri delovanju v projektih skupnega interesa prenesenih ali prejetih sredstev ne evidentira in namensko porabi skladno s pisnim dogovorom o sodelovanju ali o njihovi porabi posebej ne poroča v poročilu iz tretjega odstavka 24. člena (drugi odstavek 25. člena).«.
10. člen 
V 28.b členu se v prvem odstavku v napovednem stavku število »1.500« nadomesti s številom »750«, število 15.000« pa s številom »7.500«.
V drugem odstavku se število »350« nadomesti s številom »170«, število »1.500« pa s številom »750«.
11. člen 
V 28.c členu se v prvem odstavku:
– v 2. točki črta besedilo »s stranko ne sklene pogodbe v pisni obliki iz tretjega in petega odstavka 22. člena tega zakona ali«, beseda »petega« pa nadomesti z besedo »šestega«,
– v 3. točki beseda »četrtem« nadomesti z besedo »petem«.
12. člen 
V 29. členu se v prvem odstavku:
– v napovednem stavku število »6.000« nadomesti s številom »3.000«, število »30.000« pa s številom »15.000«,
– v 1. točki beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
V drugem odstavku se število »1.500« nadomesti s številom »750«, število »4.000« pa s številom »2.000«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Spremenjeni tretji odstavek ter nova četrti in peti odstavek 23. člena zakona se prvič uporabijo za finančni načrt državnega zbora za leto 2024.
14. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 000-02/23-6/16
Ljubljana, dne 6. julija 2023
EPA 869-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti