Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2023 z dne 29. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2023 z dne 29. 6. 2023

Kazalo

2195. Odlok o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana, stran 6234.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 26. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen in vsebina) 
(1) Ta odlok z namenom spodbujanja izobraževanja nadarjenih dijakov in študentov do najvišje ravni izobrazbe, doseganju izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti, inovacij, športa in umetnosti ureja štipendije za nadarjene dijake in študente, ki jih dodeljuje Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: štipendije za nadarjene).
(2) Ta odlok ureja postopek, upravičence, pogoje in merila za dodelitev štipendij za nadarjene, višino štipendij za nadarjene, pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista, vir financiranja ter druga vprašanja v zvezi z dodeljevanjem štipendij za nadarjene.
2. člen 
(cilji štipendiranja) 
Cilji dodeljevanja štipendij za nadarjene so:
– spodbujanje k doseganju izjemnih dosežkov na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti, inovacij, športa in umetnosti,
– spodbujanje nadarjenih, podjetnih, inovativnih in samoiniciativnih dijakov in študentov, da s študijem pridobijo znanja in izkušnje, ki bodo povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko po zaključenem študiju s svojim delom pomembno prispevali h gospodarskemu in tehnološkemu razvoju,
– promocija kariernih možnosti in strokovnega razvoja v Mestni občini Ljubljana,
– da čim več teh mladih po zaključku izobraževanja ostaja na območju Mestne občine Ljubljana in prispeva k njenemu razvoju in napredku.
3. člen 
(vrste štipendij za nadarjene) 
Mestna občina Ljubljana po tem odloku dodeljuje štipendije za nadarjene:
– dijake srednješolskega izobraževanja, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– študente dodiplomskih študijskih programov in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– študente podiplomskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in
– študente dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v tujini.
4. člen 
(vir financiranja) 
Sredstva za dodeljevanje štipendij za nadarjene se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun).
II. POSTOPEK ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE 
5. člen
(javni razpis za dodelitev štipendij) 
(1) Štipendije za nadarjene se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij za nadarjene (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
(2) Javni razpis se objavi na podlagi sklepa o začetku postopka javnega razpisa, ki ga izda župan za posamezno šolsko oziroma študijsko leto.
(3) Župan na predlog komisije iz 7. člena tega odloka izda sklep iz prejšnjega odstavka v skladu z razpoložljivimi sredstvi v občinskem proračunu in v njem določi skupno višino razpisanih sredstev za dodelitev štipendij za nadarjene, skupno število razpisanih štipendij za nadarjene in število posameznih vrst štipendij za nadarjene.
(4) Javni razpis se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, obvestilo o objavi javnega razpisa se objavi v javnem glasilu Mestne občine Ljubljana.
(5) Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. ime in sedež štipenditorja,
2. višino razpisanih sredstev,
3. višino štipendije za nadarjene in trajanje štipendiranja,
4. pogoje in merila za dodelitev štipendije za nadarjene,
5. način vložitve vloge za dodelitev štipendije za nadarjene,
6. navedbo dokumentacije, ki jo mora kandidat priložiti vlogi za dodelitev štipendije za nadarjene,
7. navedbo obveznosti iz dodeljenih pravic,
8. rok za vložitev vloge na javni razpis,
9. navedbo o tem, kdo odloča o dodelitvi štipendij za nadarjene,
10. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
11. kontakt za pridobitev dodatnih informacij v zvezi z javnim razpisom.
6. člen 
(vloga za dodelitev štipendije za nadarjene) 
(1) Vloga za dodelitev štipendije za nadarjene se vloži na obrazcu, določenem v javnem razpisu. Vlogi morajo biti priloženi:
– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
– dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
– dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katero vlagatelj uveljavlja pravico do štipendije za nadarjene ter
– življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja ter kariernih ciljev.
(2) Kandidati za pridobitev štipendije za nadarjene za študij v tujini morajo vlogi, poleg prilog iz prejšnjega odstavka, priložiti še:
– uradno potrdilo pristojne izobraževalne ustanove v tujini o vpisu kandidata v študijski program, z navedbo polnega naziva študijskega programa, trajanja študijskega programa, letnika študija, če gre za večletni študijski program, študijskega leta, na katerega se potrdilo nanaša, točenega datuma začetka študija v študijskem letu in oblike študija in
– pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje v zvezi s posameznimi zadevami glede javnega razpisa, če kandidat v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma je odsoten najmanj 30 dni.
7. člen 
(Komisija za štipendiranje Mestne občine Ljubljana) 
(1) Direktor Mestne uprave Mestne občine Ljubljana imenuje tričlansko Komisijo za štipendiranje Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki:
1. pripravi predlog sklepa o javnem razpisu,
2. pripravi predlog sklepa o začetku postopka javnega razpisa,
3. preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog na javni razpis,
4. najpozneje v roku 60 dni po predložitvi zadnje popolne vloge na javni razpis opravi presojo vlog z vidika izpolnjevanja pogojev in meril za pridobitev štipendije po tem odloku ter na tej podlagi pripravi poročilo in predlog za dodelitev štipendij,
5. predlaga prerazporeditev višine sredstev za pridobitev posamezne vrste razpisane štipendije za nadarjene, če je kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev posamezne vrste štipendije za nadarjene, manj, kot je razpisanih štipendij za nadarjene,
6. podaja mnenja na pritožbe kandidatov, ki so vložili pritožbo, in
7. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
(2) Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
(3) O seji komisije se vodi zapisnik.
8. člen 
(višina štipendije za nadarjene) 
(1) Višino štipendije za nadarjene določi s sklepom župan glede na razpoložljiva sredstva v občinskem proračunu. Sklep iz tega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Če se s sklepom iz prejšnjega odstavka višina štipendije za nadarjene spremeni, se višina štipendije za štipendiste, ki ob uveljavitvi sklepa prejemajo štipendijo po tem odloku, uskladi z višino, določeno v sklepu, z začetkom naslednjega šolskega oziroma študijskega leta.
(3) O spremembi višine štipendije za nadarjene v času trajanja štipendijskega razmerja v skladu s tem členom štipenditor obvesti štipendista.
9. člen 
(odločanje v upravnem postopku) 
(1) O dodelitvi štipendije za nadarjene na podlagi vloge kandidata za dodelitev štipendije na javni razpis odloča na prvi stopnji Mestna uprava Mestne občine Ljubljana z odločbo v upravnem postopku.
(2) Mestna uprava Mestne občine Ljubljana z odločbo v upravnem postopku odloča na prvi stopnji tudi v primerih, za katere je tako določeno s tem odlokom.
(3) O pritožbah zoper odločbe v upravnem postopku, izdane na prvi stopnji v skladu s tem odlokom, odloča župan.
III. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE TER POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE 
10. člen
(upravičenci do štipendije za nadarjene) 
Upravičenci do štipendije za nadarjene so osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana in izpolnjujejo pogoje, določene v 11., 12. in 13. členu tega odloka.
11. člen 
(pogoji za pridobitev štipendije za nadarjene)
(1) Štipendijo za nadarjene lahko pridobijo:
– dijaki od vključno drugega letnika, ki ob vpisu v drugi letnik srednješolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji niso starejši od vključno 17 let,
– študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno drugega letnika, če ob vpisu v drugi letnik niso starejši od vključno 24 let,
– študenti podiplomskega študija, razen enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši od vključno 29 let,
– študenti dodiplomskega študija, ki se izobražujejo v tujini, od vključno prvega letnika, če ob vpisu niso starejši od vključno 24 let,
– študenti podiplomskega študija, ki se izobražujejo v tujini, od vključno prvega letnika, če ob vpisu niso starejši od vključno 29 let.
(2) Starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko sorazmerno višja.
(3) Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka tega člena lahko štipendijo za nadarjene pridobi tudi kandidat, ki je za izobraževanje na srednješolski ravni že prejemal štipendijo po tem odloku ali drugo štipendijo iz občinskega proračuna in izobraževanje uspešno zaključil, za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji, in sicer od vključno prvega letnika dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji.
(4) Štipendijo za nadarjene lahko pridobi kandidat, ki se izobražuje na akreditirani izobraževalni ustanovi za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa.
(5) Osebe iz tega člena niso upravičene do štipendije za nadarjene, če:
1. so vpisane ponovno v isti letnik,
2. imajo podaljšan študentski status,
3. so vpisane v dodatno študijsko leto po preteku izobraževalnega programa,
4. so v delovnem razmerju,
5. opravljajo samostojno registrirano dejavnost,
6. so družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
7. so vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
8. že prejemajo drugo štipendijo v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini ali če prejemajo le to štipendijo za študijske obiske ali za sodelovanje na tekmovanjih, ki se dodeljujejo le za posamezni študijski obisk ali sodelovanje na tekmovanju, če se izobražujejo v Republiki Sloveniji, ali
9. jim je bila izdana odločba o (predčasnem) prenehanju pravice do štipendije na podlagi 10. točke prvega odstavka 31. člena tega odloka.
(6) Ne glede na 8. točko prejšnjega odstavka do štipendije za nadarjene niso upravičeni štipendisti, ki študirajo v tujini in prejemajo štipendijo v Republiki Sloveniji, ki se jim v skladu s področnimi predpisi zniža v višini pridobljene štipendije Mestne občine Ljubljana.
(7) Ne glede na 8. točko petega odstavka tega člena lahko štipendijo za nadarjene pridobi oseba, ki izhaja iz družine s težkimi socialno-ekonomskimi okoliščinami in je upravičena do državne štipendije po zadnji veljavni odločbi za posamezno šolsko oziroma študijsko leto glede na uvrstitev v prvi in drugi dohodkovni razred.
(8) Upravičenec, ki je za izobraževanje pridobil pravico do štipendije iz občinskega proračuna in ga ni uspešno zaključil, ne more pridobiti štipendije za nadarjene za izobraževanje na višji ravni, dokler ne zaključi izobraževanja na tej ravni.
(9) Osebe iz tega člena lahko štipendijo po tem odloku ali drugo štipendijo iz občinskega proračuna pridobijo le enkrat za izobraževanje na isti stopnji izobraževanja.
12. člen 
(posebni pogoji za dodelitev štipendije za nadarjene) 
(1) Poleg pogojev iz prejšnjega člena morajo osebe iz prejšnjega člena za dodelitev štipendije za nadarjene izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer:
– dijak iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena mora imeti v preteklem šolskem letu povprečno oceno najmanj 4,0 iz vseh ocenjenih predmetov,
– študent iz druge in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena mora ima v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,0 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti,
– študent iz pete in šeste alineje prvega odstavka prejšnjega člena mora imeti v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, ki je primerljiva s povprečno oceno iz prejšnje alineje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko štipendijo za nadarjene pridobi dijak ali študent, ki nima zahtevane povprečne ocene iz prve do tretje alineje prejšnjega odstavka, če ima vsaj na enem področju uvrstitve med prvih deset na tekmovanjih ali natečajih v mednarodnem oziroma v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih treh letih, glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katerega uveljavlja pravico do štipendije za nadarjene. V tem primeru povprečna ocena dijaka ne sme biti nižja od ocene 3,0, študenta pa ne nižja od ocene 7,0 oziroma z njo primerljive ocene, če študent študira v tujini.
13. člen 
(merila za ocenjevanje in vstopni kriterij) 
(1) Kandidatu, katerega vloga na javni razpis je popolna in izpolnjuje pogoje iz 10., 11. in 12. člena tega odloka, se štipendija za nadarjene lahko dodeli, če je pri ocenjevanju merila iz prve alineje tretjega odstavka tega člena v skladu s 14. členom tega odloka dosegel skupno najmanj 12 točk, če je dijak, oziroma skupno najmanj 18 točk, če je študent.
(2) Če je kandidatov, ki dosežejo vstopni prag iz prejšnjega odstavka, več, kot je razpisanih posameznih vrst štipendij za nadarjene, se štipendije za nadarjene dodelijo kandidatom na podlagi prednostnega vrstnega reda v skladu s 26. členom tega odloka.
(3) Vloge kandidatov za dodelitev štipendij za nadarjene se ocenjujejo na podlagi naslednjih meril:
– učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika izobraževanja,
– dosežki na posameznem področju v zadnjih treh letih glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije za nadarjene.
(4) Za dosežke na posameznem področju iz druge alineje prejšnjega odstavka se štejejo:
1. uvrstitve na tekmovanjih v znanju, športu, raziskovalnem delu in na umetniških področjih,
2. uvrstitve na umetniških, arhitekturnih ali drugih natečajih,
3. javni nastopi in predstavitve,
4. objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali znanstveno raziskovalnih področjih,
5. registrirani izumi in patenti,
6. dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
7. udeležbe na seminarjih in kongresih,
8. funkcije ter vodilne vloge v različnih projektih in organizacijah,
9. priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
10. študij na univerzah, ki so visoko uvrščene v svetovnem merilu,
11. uspešen zaključek dveh letnikov v enem šolskem oziroma študijskem letu in
12. drugi dosežki, ki so pomembni za Ljubljano in njeno promocijo doma in v svetu, in prostovoljno delo.
14. člen 
(učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika izobraževanja) 
(1) Število točk za povprečno oceno dijaka znaša:
Povprečna ocena
Število točk
od 4,80 do 5,00
50
od 4,60 do 4,79
47,7
od 4,40 do 4,59
45,4
od 4,20 do 4,39
43,2
od 4,00 do 4,19
41
od 3,80 do 3,99
38,8
od 3,60 do 3,79
36,6
od 3,40 do 3,59
34,4
od 3,20 do 3,39
32,2
od 3,00 do 3,19
30
(2) Za dokazilo o šolskem uspehu v srednješolskem izobraževanju šteje spričevalo zadnjega zaključenega letnika v preteklem šolskem letu. Povprečna ocena je povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen vseh predmetov ustreznega letnika. V primeru srednješolskega izobraževanja, ki ga dopolnjuje srednješolsko glasbeno izobraževanje, se povprečna ocena izračuna iz ocen obeh izobraževanj.
(3) Število točk za povprečno oceno študenta znaša:
Povprečna ocena
Število točk
od 9,70 do 10,00
60
od 9,40 do 9,69
56,5
od 9,10 do 9,39
53,1
od 8,80 do 9,09
49,8
od 8,50 do 8,79
46,5
od 8,20 do 8,49
43,2
od 8,00 do 8,19
40,0
od 7,70 do 7,99
36,7
od 7,35 do 7,69
33,4
od 7,00 do 7,34
30
(4) Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen, razen ocene iz diplomskega oziroma magistrskega dela, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta. V primeru dvopredmetnih študijskih programov se povprečna ocena izračuna iz ocen obeh programov. Za vzporedno redno šolanje na dveh enakovrednih izobraževalnih programih predstavlja število točk povprečje zadnjega šolskega oziroma študijskega leta višje ocenjenega programa.
(5) Pri študentih, ki v preteklem študijskem letu ocene nimajo številčno izražene, se povprečna ocena določi na podlagi zadnjega študijskega leta s številčno izraženimi ocenami v skladu z določbami iz prejšnjega odstavka tega člena.
(6) Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta. Pri predmetih, ki so ocenjeni z več ocenami (izpit, kolokvij, vaje), se upoštevajo vse ocene.
(7) Če so ocene pridobljene v tujini in jih ni mogoče enačiti oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo predpisi Republike Slovenije s področja šolstva, vlagatelj predloži uradno potrdilo pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in razpon posamezne ocene, če ta ni linearen. Komisija na podlagi tega potrdila in potrdila o uspehu posamezno oceno pretvori v slovenski ocenjevalni sistem in izračuna povprečno oceno v skladu s tem členom.
15. člen 
(uvrstitve na tekmovanjih in natečajih) 
(1) Uvrstitve na tekmovanjih iz področij znanja, raziskovalne dejavnosti, umetnosti in športa ter uvrstitve na umetniških, arhitekturnih in drugih natečajih se vrednotijo glede na ravni in vrsto tekmovanja oziroma natečaja s točkami:
Raven tekmovanja ali natečaja
Število točk
a) šolsko
1. mesto/bronasto priznanje
3
b) mestno/občinsko/regijsko
4.–10. mesto
2
3. mesto
4
2. mesto
5
1. mesto/srebrno priznanje
6
c) državno
4.–10. mesto
5
3. mesto
7
2. mesto
8
1. mesto/zlato priznanje
9
č) mednarodno
4.–10. mesto
6
3. mesto
10
2. mesto
11
1. mesto
12
d) evropsko/svetovno
4.–10. mesto
9
3. mesto
13
2. mesto
14
1. mesto
15
(2) Kandidat lahko uveljavlja tri najvišje uvrstitve na posameznem področju. Kandidat lahko skupno uveljavlja največ 20 dosežkov uvrstitev na tekmovanjih in natečajih.
(3) Uveljavljajo se lahko uvrstitve od 1. do 10. mesta ter zlato in srebrno priznanje na državnem tekmovanju ter uvrstitve od 1. do 10. mesta na mednarodnem, evropskem oziroma svetovnem tekmovanju. S področja znanja se lahko uveljavlja tudi bronasto oziroma srebrno priznanje, ki je doseženo na šolskih tekmovanjih. Uvrstitve od 4. do 10. mesta se lahko uveljavljajo le, če je to uvrstitev v prvo tretjino vseh uvrščenih. Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih so udeležene najmanj štiri države.
(4) Dodatne točke kandidat prejme, če se je posamično ali ekipno uvrstil od 1. do 10. mesta v skupnem seštevku prvenstva. Dodatne točke prejme na podlagi uvrstitve in ravni prvenstva po tem členu odloka.
(5) Kot dokazilo se upošteva potrdilo organizatorja tekmovanja ali natečaja z listo rezultatov posameznega tekmovanja.
16. člen 
(poustvarjalne aktivnosti) 
(1) Poustvarjalne aktivnosti so različni javni glasbeni in gledališki nastopi, recitali, moderatorstva prireditev, okroglih miz in različnih radijskih in televizijskih oddaj, ki niso obvezni del izobraževalnega programa. Kot dokazila se upoštevajo programski listi, letaki, plakati, vabila na prireditve, posnetki in druga dokazila s podatki o nastopajočih, ki jih izdajajo kulturne in druge organizacije ter organizatorji prireditev.
Raven
Število točk
Individualno delo
Skupinsko delo
a) šolski
2
1
b) mestni/občinski/univerzitetni
3
2
c) državni
5
3
č) mednarodni
6
4
(2) Kot individualno delo štejejo: monodrame, glavne vloge, samostojni koncerti in samostojni recitali, moderatorstvo prireditev, okroglih miz in različnih radijskih in televizijskih oddaj (radijski ali TV dogodek COBISS tip 3.11).
(3) Kandidat lahko uveljavlja največ 20 dosežkov poustvarjalnih dejavnosti.
17. člen 
(avtorska dela in objave) 
(1) Objave, predstavitve, in urejanja predstavitev izvirnih umetniških in strokovnih avtorskih del ter objave in predstavitve dosežkov kandidatov se točkujejo posamezno glede na raven:
Raven
Število točk
a) objava, izdaja, predvajanje ali javna predstavitev samostojnega avtorskega prispevka na srednješolski ravni 
2
b) objava v okviru študentskega glasila posamezne fakultete in poljudnoznanstvenih revij; javna predstavitev kandidata oziroma objava o njegovih izjemnih uspehih ali dosežkih na lokalni ravni oziroma na ravni Mestne občine Ljubljana
3
c) javna predstavitev kandidata oziroma objava o njegovih izjemnih uspehih ali dosežkih v priznanih medijih na državni ravni; strokovno tehnični prispevek pri oblikovanju in nastanku predvajanega, objavljenega oziroma javno predstavljenega dela izvedenega pri priznanih in uveljavljenih producentskih hišah
5
č) umetniško delo, ki mora biti vpisano v bazo COBISS tip 2.16, ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih; pozitivni kritiki morata biti vpisani v vzajemno bazo podatkov COBISS pod točko 1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika, pri čemer se upoštevajo le kritike, objavljene v tiskanih medijih. Iz vpisa v bazi COBISS mora biti razvidno ime kandidata.
8
(2) Objave avtorska del in objav kandidat dokazuje z izpisom bibliografskih enot iz vzajemne baze podatkov COBISS, izpisom z arhiva priznane in uveljavljene producentske hiše oziroma s predložitvijo avtorskih del. Vpisi v vzajemno bazo podatkov COBISS morajo biti označeni v skladu s specifikacijo, objavljeno v dokumentu »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«.
(3) Kandidat lahko uveljavlja največ 20 dosežkov avtorskih del in objav.
18. člen 
(objave znanstveno raziskovalnih del, izumi in patenti) 
(1) Objave znanstveno raziskovalnih del se točkujejo posamezno glede na raven:
Raven
Število točk
a) strokovni članek (COBISS tip 1.04); objavljeni strokovni prispevek na konferenci (COBISS tip 1.07), objavljeni strokovni prispevek na konferenci (COBISS tip 1.09); objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (COBISS tip 1.13); samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (COBISS tip 1.17); strokovna monografija (COBISS tip 2.02); 
8
b) znanstveni prispevek na konferenci (COBISS tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12, 2.31, 2.32)
10
c) izvirni znanstveni članek, znanstvena monografija ali patent (COBISS tip 1.01, 2.01, 2.24); pregledni znanstveni članek (COBISS tip 1.02); samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji in kratki znanstveni prispevek (COBISS tip 1.03, 1.16, 2.20) 
16
(2) Objave znanstveno raziskovalnih del kandidat dokazuje z izpisom bibliografskih enot iz vzajemne baze podatkov COBISS.SI.
(3) Kandidat lahko uveljavlja največ 20 dosežkov objav znanstveno raziskovalnih del, izumov in patentov.
19. člen 
(dodatna izobraževanja) 
(1) Točkujejo se dodatna izobraževanja, ki so vezana na pridobivanje znanja, karierne kompetence in spretnosti na študijskem oziroma strokovnem področju.
(2) Dodatna izobraževanja, ki se dokazujejo z javno veljavnimi certifikati, obvestili o letnih ocenah oziroma s spričevali ali diplomami, se točkujejo glede na:
Število točk
a) v Republiki Sloveniji
1
b) v tujini
2
c) izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo B1 in B2
3
č) izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo C1 in C2
4
d) vzporedno redno šolanje (glasbena šola …), izmenjalni programi
5
e) enakovredni vzporedni študijski programi
8
(3) Kandidat lahko uveljavlja največ 15 dosežkov dodatnih izobraževanj.
20. člen 
(aktivnaudeležba na seminarjih in kongresih)
(1) Za udeležbo na strokovnih in znanstvenih srečanjih, srečanjih strokovnih društev ali skupin, ko gre za reševanje strokovnih ali specifičnih problemov posameznih skupin (upošteva se zlasti, ko gre za izbrane predstavnike posameznih skupin) se točkuje aktivnaudeležba glede na raven sodelovanja:
Raven
Število točk
a) državna
4
b) mednarodna
6
(2) Kot dokazila se upoštevajo potrdila, zahvale, priznanja organizatorjev o aktivni udeležbi, in sicer je lahko potrdilo o sodelovanju oziroma program seminarja z imensko navedbo kandidata in naslovom njegovega prispevka.
(3) Kandidat lahko uveljavlja največ 15 dosežkov aktivnih udeležb na seminarjih in kongresih.
21. člen 
(funkcije oziroma vodilne vloge v različnih projektih in organizacijah) 
(1) Funkcije, vodilne ali nosilne vloge ter posebne zadolžitve kot so organizator, demonstrator, raziskovalec, asistent, vodja, kapetan, trener, urednik ipd. se točkujejo glede na raven delovanja:
Raven
Število točk:
a) zunanjih institucijah 
do 3
b) univerzitetnih skupnostih
do 6
(2) Uveljavlja se lahko največ eno funkcijo ali vodilno vlogo pri isti organizaciji v posameznem šolskem oziroma študijskem letu. Funkcij in vodilnih vlog vlagatelj ne more uveljavljati hkrati kot prostovoljno delo.
(3) Dokazilo, ki ga mora kandidat priložiti vlogi, če uveljavlja točke po tem merilu, je uradno dokazilo organizacije, kjer je kandidat funkcijo ali vodilno vlogo opravljal, iz katerega je razvidno, kakšna je bila njegova vloga, natančen opis njegovih zadolžitev, trajanje funkcije ali vodilne vloge, število sodelavcev, pregled zadnjih treh večjih aktivnosti, število vključenih oseb v aktivnosti, s kakšnimi izzivi se je soočal, mnenje odgovorne osebe, zakaj je to vodilna vloga z visoko stopnjo odgovornosti (obsežne, zahtevne in zelo odgovorne naloge), s srednjo stopnjo odgovornosti (manj zahtevne naloge z nižjo stopnjo odgovornosti) in z nizko stopnjo odgovornosti (manj obsežne in manj zahtevne naloge z nizko stopnjo odgovornosti).
(4) Kandidat lahko uveljavlja največ devet dosežkov funkcij oziroma vodilnih vlog.
22. člen 
(drugi dosežki) 
(1) Drugi dosežki iz dvanajste točke četrtega odstavka 13. člena tega odloka so dosežki, ki jih kandidati dokazujejo s pohvalami, priznanji, nagradami in priporočili.
(2) Pohvale, priznanja in nagrade se točkujejo glede na raven, na kateri so bile podeljene:
Raven:
Število točk:
a) šolske: izjemen uspeh v osnovni šoli 
2
b) mestne/občinske
3
c) univerzitetne:
do 10
– najboljši študent letnika/uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v generaciji 
4
– diplomsko/magistrsko delo s posebno pohvalo (summa cum laude)
7
– fakultetna Prešernova nagrada
8
– univerzitetna Prešernova nagrada
10
č) državne: 
do 15
– zlati maturant
10
– diamantni maturant
15
– druge državne 
10
d) mednarodne
12
(3) Upoštevajo se le tiste nagrade, pohvale in priznanja, ki niso vezana na že ovrednotene uvrstitve na tekmovanjih ali natečajih in niso vrednotene v okviru opravljanja funkcij. Izjemen uspeh v osnovni šoli se dokazuje s potrdili kot sta vpis v zlato knjigo osnovne šole ali spominska plaketa Mestne občine Ljubljana za najuspešnejše devetošolce.
(4) Prostovoljno delo in drugi dosežki, ki so pomembni za Ljubljano in njeno promocijo, se dodatno točkujejo glede na predložena dokazila, in sicer prejme kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za nadarjene za izobraževanje v Republiki Sloveniji, do 30 točk in kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za nadarjene za izobraževanje v tujini, do 50 točk. Dosežek prostovoljno delo in promocija Ljubljane doma in v tujini se vrednoti glede na aktivnost kandidata pri delu in učinek projekta.
(5) Delo v okviru funkcij oziroma vodilnih vlog pri projektih, ki jih kandidat uveljavlja kot prostovoljno delo in promocijo Ljubljane doma in v tujini, se vrednoti le enkrat.
23. člen 
(priporočila profesorjev, mentorjev in društev) 
(1) Za priporočilo profesorjev, mentorjev ali vodilnih predstavnikov zavodov, zvez ali društev prejme kandidat do tri točke.
(2) Priporočila, ki jih kandidat predloži, morajo vsebovati odnos avtorja priporočila do kandidata, opis dela, referenc in dosežkov kandidata ter značajsko oceno kandidata.
(3) Kandidat lahko uveljavlja največ tri priporočila.
24. člen 
(študij na univerzah, ki so visoko uvrščene v svetovnem merilu, in zaključek dveh letnikov v enem šolskem oziroma študijskem letu) 
(1) Za študij na univerzi, ki je na svetovni področni lestvici revije The Times Higher Education uvrščena od 1. do 50. mesta, prejme kandidat deset točk.
(2) Za dokončanje dveh letnikov istega šolskega oziroma študijskega programa v enem šolskem oziroma študijskem letu prejme kandidat deset točk.
25. člen 
(izračun točk) 
Končno število točk za posameznega kandidata, doseženih na podlagi ocenjevanja meril iz 14. do 24. člena tega odloka, se izračuna na podlagi naslednje formule:
Končno število točk za vsakega kandidata (K):
K = 0,6 x U + 0,4 x D x Um / Dm,
pri čemer je:
U = število točk glede na učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika izobraževanja,
Um = maksimalno število točk za uspeh, ki je za dijake 50 točk in za študente 60 točk,
D = število točk za dosežke po merilih iz 15. do vključno 24. člena tega odloka in
Dm = maksimalno število točk za dosežke, ki se določi tako, da se izračuna povprečno število točk prvih treh najvišje ocenjenih dosežkov vseh kandidatov za posamezno vrsto razpisane štipendije za nadarjene. Če se za pridobitev posamezne vrste štipendije za nadarjene ne prijavijo vsaj trije kandidati, predstavlja maksimalno število točk za dosežke vsota točk, ki jo doseže kandidat, ki je za dosežke ocenjen z več točkami.
26. člen
(vrstni red dodeljevanja štipendij za nadarjene) 
(1) Štipendije za nadarjene se v primeru iz drugega odstavka 13. člena tega odloka dodelijo kandidatom po vrstnem redu na podlagi izračuna končnega števila točk v skladu s prejšnjim členom, in sicer imajo prednost kandidati, ki so dosegli višje število točk.
(2) Ob doseženem enakem številu točk za pridobitev posamezne vrste štipendije za nadarjene ima prednost kandidat z višjo povprečno oceno v zadnjem šolskem oziroma študijskem letu.
(3) Če upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije za nadarjene, izjavi, da ne želi skleniti pogodbe o štipendiranju ali je ne sklene v roku, določenem s strani štipenditorja, ali če mu v roku za sklenitev pogodbe preneha pravica do štipendije za nadarjene ali se štipendiji za nadarjene odpove zaradi nezdružljivosti z drugo štipendijo najpozneje do 31. 3. v prvem letu štipendiranja in jo vrne, se štipendija dodeli naslednjemu kandidatu po vrstnem redu v skladu s tem členom.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA 
27. člen
(pogodba o štipendiranju) 
(1) Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije za nadarjene Mestna občina Ljubljana in štipendist skleneta pogodbo o štipendiranju, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s štipendijskim razmerjem.
(2) Pogodba o štipendiranju se sklene:
– za obdobje od začetka šolskega oziroma študijskega leta, v katerem je štipendist pridobil pravico do štipendije za nadarjene, do konca izobraževalnega programa, za katerega je pridobil štipendijo za nadarjene za izobraževanje v Republiki Sloveniji, oziroma do zaključka izobraževanja, če izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu,
– za obdobje od začetka študijskega leta, v katerem je štipendist pridobil pravico do štipendije za nadarjene, do konca izobraževalnega programa, za katerega je pridobil štipendijo za nadarjene za izobraževanje v tujini.
(3) Pogodba o štipendiranju mora vsebovati višino štipendije za nadarjene, čas prejemanja štipendije za nadarjene in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
28. člen 
(doba prejemanja štipendije in način izplačevanja štipendij za nadarjene) 
(1) Pravica do štipendije za nadarjene pripada štipendistu ob izpolnjevanju pogojev za štipendiranje iz tega odloka od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega upravičenec uveljavlja pravico do štipendije za nadarjene, do konca izobraževalnega programa, oziroma do zaključka izobraževanja, če izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu (absolventskem stažu).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek štipendistu ne pripada pravica do štipendije za nadarjene:
– v dodatnem študijskem letu (absolventskem stažu) podiplomskega študija, če je štipendist v času vpisa v dodatno študijsko leto (absolventski staž) na dodiplomskem študiju že prejemal štipendijo po tem odloku ali drugo štipendijo iz občinskega proračuna,
– v dodatnem študijskem letu (absolventskem stažu oziroma enakovredni obliki statusa), če se štipendist izobražuje v tujini.
(3) Štipendija za nadarjene za izobraževanje v Republiki Sloveniji se izplačuje mesečno, najpozneje do 15. dne v mesecu za tekoči mesec, štipendija za nadarjene za študij v tujini pa se izplača v enkratnem znesku za tekoče študijsko leto.
(4) Štipendija za nadarjene se izplačuje za vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen:
– v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za meseca julij in avgust ne izplača, ter
– v zaključnem letniku študija, ko se izplačilo zaključi z zadnjim mesecem študijskega leta oziroma zadnjim mesecem zaključka izobraževanja, če se izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.
(5) Štipendistu, ki del študijskega programa opravlja v tujini prek izmenjave, se štipendija za nadarjene za čas trajanja izmenjave izplača vnaprej v enkratnem znesku, vendar največ do zaključka tekočega študijskega leta, če to izobraževanje traja najmanj tri mesece po pravilih izobraževalne institucije, v kateri se izobražuje v Republiki Sloveniji.
(6) Štipendist, ki je izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo za nadarjene, uspešno zaključil pred koncem trajanja izobraževalnega programa, je upravičen do celotne štipendije za nadarjene za tekoče šolsko oziroma študijsko leto, v katerem je zaključil izobraževanje.
29. člen 
(obveznosti štipendista) 
(1) Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in pri tem doseči v preteklem šolskem oziroma študijskem letu, v katerem je prejemal štipendijo, najmanj povprečno oceno iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko doseže štipendist, ki je:
– dijak, najmanj povprečno oceno 3,0, če je v preteklem šolskem letu pri ocenjevanju dosežkov v skladu s 15. do 24. členom tega odloka dosegel najmanj štiri točke,
– študent, najmanj povprečno oceno 7,0, če je v preteklem študijskem letu pri ocenjevanju dosežkov v skladu s 15. do 24. členom tega odloka dosegel najmanj šest točk.
(3) Štipendist mora v roku 15 dni od začetka novega šolskega oziroma študijskega leta predložiti štipenditorju:
– potrdilo o vpisu v višji letnik,
– overjeno kopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdilo o vseh opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta,
– seznam vidnejših dosežkov v zadnjem šolskem oziroma študijskem letu.
(4) Štipendist je v času prejemanja štipendije za nadarjene dolžan štipenditorju v roku osem dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo, zlasti pa:
– prekinitev ali konec izobraževanja,
– spremembo izobraževalnega programa ali smeri študija,
– spremembo transakcijskega računa, sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo naslova stalnega in začasnega prebivališča,
– če postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov.
(5) Štipendist mora izobraževanje, za katerega je prejemal štipendijo za nadarjene, zaključiti najkasneje dve leti po koncu trajanja izobraževalnega programa oziroma eno leto po izteku dodatnega študijskega leta (absolventskega staža).
(6) Štipendist mora osem dni po končanem izobraževanju obvestiti štipenditorja o zaključku študija in v 15 dneh po končanem izobraževanju predložiti štipenditorju potrdilo o končanem izobraževanju.
(7) Štipendist lahko spremeni izobraževalni program ali smer študija, za katerega je prejemal štipendijo za nadarjene, le na podlagi soglasja štipenditorja. Za pridobitev soglasja štipenditorja mora štipendist izpolnjevati pogoje prvega oziroma drugega ter tretjega odstavka tega člena. Pri štipendistu, ki se izobražuje v tujini, se pri soglasju k spremembi izobraževalnega programa ali smeri študija upoštevajo posebnosti izobraževalnega sistema države, kjer se izobražuje.
30. člen 
(mirovanje pravice do štipendije za nadarjene) 
(1) Štipendistu lahko v času trajanja štipendiranja miruje pravica do štipendije za nadarjene v tekočem šolskem oziroma študijskem letu, če:
– ne napreduje v višji letnik izobraževalnega programa,
– se ponovno vpiše v isti letnik,
– nima statusa študenta,
– v preteklem šolskem letu ni dosegel povprečne ocene v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom prejšnjega člena,
– v roku 15 dni od začetka novega šolskega oziroma študijskega leta štipenditorju ni predložil dokumentacije iz tretjega odstavka prejšnjega člena ali
– s soglasjem štipenditorja spremeni izobraževalni program ali smer študija.
(2) Če štipendist, ki mu pravica do štipendije za nadarjene miruje iz razloga, določenega v peti alineji prejšnjega odstavka, med šolskim oziroma študijskim letom štipenditorju predloži dokazila iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se mu štipendija za nadarjene začne izplačevati naslednji mesec po predložitvi dokazil.
(3) Štipendistu lahko pravica do štipendije za nadarjene iz razlogov, določenih v prvi do peti alineji prvega odstavka tega člena, miruje največ eno šolsko ali študijsko leto, in sicer skupno na vseh ravneh izobraževanja, za katere je pridobil pravico do štipendije za nadarjene.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek štipendistu miruje pravica do štipendije za nadarjene skupno največ tri šolska ali študijska leta na vseh ravneh izobraževanja, če:
– ni izdelal letnika zaradi starševstva, a mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik in prejema starševski dodatek,
– ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno več kot dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar dokazuje z zdravniškim spričevalom,
– ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so izjemne družinske in socialne okoliščine, neizpolnjene šolske ali študijske obveznosti zaradi višje sile, in so vplivali na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar dokazuje z dokazili,
– ni vpisan v višji letnik izobraževalnega programa, ker je s soglasjem štipenditorja spremenil izobraževalni program ali smer študija.
(5) Štipendistu v primeru iz četrte alineje prejšnjega odstavka miruje pravica do štipendije za nadarjene dokler se ne vpiše v višji letnik, za katerega bi prejemal štipendijo za nadarjene, če ne bi uveljavil pravice do mirovanja štipendije za nadarjene. V času večletnega mirovanja pravice do štipendije za nadarjene mora napredovati v višji letnik in štipenditorju predložiti dokazila iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(6) V enoletno oziroma triletno obdobje iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena se všteva tudi obdobje mirovanja pravice do kadrovske štipendije na katerikoli ravni izobraževanja, ki je bilo štipendistu odobreno v skladu z odlokom, ki ureja kadrovske štipendije Mestne občine Ljubljana.
(7) O pravici do mirovanja štipendije za nadarjene iz tega člena se na podlagi vloge štipendista izda odločba v upravnem postopku.
31. člen 
(prenehanje pravice do štipendije za nadarjene) 
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendije za nadarjene pred potekom obdobja, za katerega mu je štipendija za nadarjene dodeljena, če:
1. nima več stalnega prebivališča na območju Mestne občine Ljubljana,
2. pridobi štipendijo za izobraževanje v Republiki Sloveniji oziroma v tujini, ki ni določena kot izjema v skladu z 8. točko petega odstavka, šestim ali sedmim odstavkom 11. člena tega odloka,
3. se zaposli ali samozaposli ali se vpiše v evidenco brezposelnih oseb,
4. postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavoda,
5. po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje, se izpiše ali ne zaključi izobraževanja v roku določenem v petem odstavku 29. člena tega odloka, za katerega je prejemal štipendijo za nadarjene,
6. spremeni izobraževalni program ali smer študija brez soglasja štipenditorja,
7. če ni izpolnil obveznosti iz prvega oziroma drugega ter tretjega odstavka 29. člena tega odloka in mu ni bila izdana odločba o pravici do mirovanja štipendije za nadarjene v skladu s prejšnjim členom,
8. po izteku roka iz odločbe o pravici do mirovanja štipendije za nadarjene, izdane v skladu s prejšnjim členom, ne izpolni pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije za nadarjene po tem odloku,
9. odpove štipendijsko razmerje ali
10. pridobi štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov.
(2) Štipendist v primerih iz prejšnjega odstavka izgubi pravico do štipendije za nadarjene s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu okoliščin iz prejšnjega odstavka.
(3) O prenehanju pravice do štipendije za nadarjene iz tega člena Mestna uprava Mestne občine Ljubljana po uradni dolžnosti izda odločbo v upravnem postopku.
32. člen 
(vračilo štipendije za nadarjene) 
(1) Štipendist je dolžan vrniti vse prejete zneske štipendije za nadarjene v 30 dneh od dokončnosti odločbe o prenehanju pravice do štipendije za nadarjene iz tretjega odstavka prejšnjega člena:
– skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, če mu preneha pravica do štipendije za nadarjene na podlagi 1. do 9. točke prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka,
– s pogodbenimi obrestmi, pri čemer je obrestna mera za izračun pogodbenih obresti enaka zamudnim obrestim, če je štipendijo pridobil na podlagi 10. točke prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka.
(2) Štipendist je dolžan vrniti vse prejete zneske štipendije v 30 dneh po prejemu pisnega poziva k vračilu prejetih štipendij z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, če izobraževanja ni zaključil najkasneje dve leti po koncu trajanja izobraževalnega programa oziroma eno leto po izteku dodatnega študijskega leta (absolventskega staža).
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena štipendist, ki mu preneha pravica do štipendije za nadarjene na podlagi 1. do 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ni dolžan vrniti prejetih zneskov štipendije za nadarjene, če do zaključka izobraževanja vsako šolsko oziroma študijsko leto napreduje v višji letnik oziroma zaključi izobraževanje najpozneje dve leti po koncu trajanja izobraževalnega programa oziroma eno leto po izteku dodatnega študijskega leta (absolventskega staža) ter štipenditorju predloži potrdilo o vpisu v višji letnik oziroma potrdilo o končanem izobraževanju.
(4) V primeru zamude roka za vračilo iz prvega in drugega odstavka tega člena je štipendist dolžan poravnati tudi zamudne obresti, ki se štejejo od dneva zamude roka za vračilo.
(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je štipendist oproščen obveznosti vračila štipendije za nadarjene, če:
– umre,
– postane trajno nezmožen za nadaljevanje ali zaključek izobraževanja,
– prekine izobraževanje zaradi objektivnih razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji, smrt v družini štipendista, rojstvo otroka, težja bolezen ali invalidnost).
(6) O oprostitvi obveznosti vračila štipendije za nadarjene iz prejšnjega odstavka se odloči z odločbo v upravnem postopku.
33. člen 
(obročno vračanje) 
Če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije za nadarjene ne more vrniti v enkratnem znesku, kar navede v svoji prošnji, se lahko dovoli obročno vračanje štipendije za nadarjene.
34. člen
(iztek štipendijskega razmerja) 
Štipendijsko razmerje se izteče:
– z izpolnitvijo vseh obveznosti iz štipendijskega razmerja,
– če štipendist umre ali postane trajno nezmožen za nadaljevanje ali zaključek izobraževanja.
35. člen 
(sodelovanje štipendistov v projektih štipenditorja) 
(1) Mestna občina Ljubljana omogoča štipendistom po tem odloku sodelovanje v projektih, raziskavah, izmenjavah, prostovoljnem delu, nastopih in drugih dejavnostih, ki se nanašajo na njihovo strokovno in karierno delovanje.
(2) Mestna občina Ljubljana omogoča štipendistom po tem odloku udeležbo na študijskih, znanstveno-raziskovalnih in kulturnih srečanjih, ki potekajo v Mestni občini Ljubljana ali se jih Mestna občina Ljubljana udeležuje v okviru mednarodnih ali medmestnih sodelovanj, če ti pomembno prispevajo k študijskemu izpopolnjevanju štipendista.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
36. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe dosedanjih predpisov) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/10 in 59/13).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/10 in 59/13) še naprej uporabljajo za štipendije, dodeljene štipendistom na podlagi Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/10 in 59/13) do izteka štipendijskih razmerij, razen 7. člena Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/10 in 59/13), ki se uporablja do izteka šolskega oziroma študijskega leta 2022/2023. Za določitev višine štipendij za štipendiste iz tega odstavka, ki izpolnijo pogoje za nadaljevanje štipendiranja v višjem letniku izobraževanja v skladu z Odlokom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/10 in 59/13), se od vključno šolskega oziroma študijskega leta 2023/2024 naprej uporabljajo določbe tega odloka.
37. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-85/2023-7
Ljubljana, dne 26. junija 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost