Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2023 z dne 29. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2023 z dne 29. 6. 2023

Kazalo

2194. Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana, stran 6229.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 26. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odlok ureja postopek, upravičence, pogoje in merila za dodeljevanje štipendij, ki jih Mestna občina Ljubljana kot štipenditor dodeljuje za zagotavljanje kadrov v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana ter v javnih zavodih in javnem skladu, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: štipendije), višino štipendij, pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista, vir financiranja ter druga vprašanja v zvezi z dodeljevanjem štipendij.
2. člen 
(cilji štipendiranja) 
Cilji dodeljevanja štipendij so:
– odziv na zaposlitvene potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana,
– spodbujanje k odločanju za poklice v dejavnostih, ki se izvajajo kot javna služba, ter krepitev njihove pomembnosti in ugleda,
– promocija kariernih možnosti in strokovnega razvoja,
– da čim več mladih po zaključku izobraževanja ostaja na območju Mestne občine Ljubljana in z zaposlitvijo prispeva k njenemu razvoju in napredku.
3. člen 
(vir financiranja) 
Sredstva za dodeljevanje štipendij po tem odloku se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun).
II. POSTOPEK DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ 
4. člen
(ugotavljanje kadrovskih potreb) 
(1) Mestna občina Ljubljana dodeljuje štipendije na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb in odobrenih sredstev v proračunu.
(2) Kadrovske potrebe javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za prihodnje šolsko oziroma študijsko leto ugotovi Mestna občina Ljubljana na podlagi internega poziva osebam javnega prava iz tega odstavka.
(3) V skladu z razpoložljivimi sredstvi v občinskem proračunu ter ugotovljenimi kadrovskimi potrebami župan na predlog komisije iz 7. člena tega odloka izda sklep o začetku postopka javnega natečaja oziroma javnega razpisa za dodelitev štipendij, v katerem za posamezno šolsko oziroma študijsko leto določi skupno število razpisanih štipendij, število posameznih vrst štipendij glede na področje in stopnjo izobraževanja ter skupno višino razpisanih sredstev za dodelitev štipendij.
5. člen 
(javni natečaj oziroma javni razpis za dodelitev štipendij) 
(1) Štipendije za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana se dodeljujejo na podlagi javnega natečaja za dodelitev štipendij (v nadaljnjem besedilu: javni natečaj).
(2) Štipendije za potrebe javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
(3) Javni natečaj oziroma javni razpis objavi Mestna občina Ljubljana na podlagi sklepa o začetku postopka javnega natečaja oziroma javnega razpisa iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Javni natečaj oziroma javni razpis se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, obvestilo o objavi javnega natečaja oziroma javnega razpisa pa se objavi v javnem glasilu Mestne občine Ljubljana.
(5) Objava javnega natečaja oziroma javnega razpisa mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. ime in sedež štipenditorja,
2. podatke o razpisanih štipendijah z določitvijo naziva izobrazbe, strokovnega ali znanstvenega naslova oziroma specializacije ter področja izobraževanja KLASIUS-SRV in KLASIUS-P-16,
3. višino razpisanih sredstev in višino posamezne štipendije,
4. pogoje in merila za dodelitev štipendije,
5. način vložitve vloge za dodelitev štipendije,
6. navedbo dokumentacije, ki jo mora kandidat priložiti vlogi za dodelitev štipendije,
7. navedbo obveznosti štipendista,
8. rok za vložitev vloge na javni natečaj oziroma javni razpis,
9. navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi štipendij,
10. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega natečaja oziroma javnega razpisa,
11. kontakt za pridobitev dodatnih informacij v zvezi z javnim natečajem oziroma javnim razpisom.
(6) Objava javnega razpisa mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi seznam javnih zavodov oziroma javnega sklada, za potrebe katerih se razpisujejo štipendije in pri katerih kandidati za pridobitev štipendije pridobijo izjavo o interesu javnega zavoda oziroma javnega sklada za opravljanje delovne prakse v času prejemanja štipendije.
6. člen 
(vloga za dodelitev štipendije) 
(1) Vloga za dodelitev štipendije se vloži na obrazcu, določenem v javnem natečaju oziroma javnem razpisu. Vlogi morajo biti priloženi:
– življenjepis,
– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
– dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
– motivacijsko pismo in
– dokazila o izjemnih dosežkih na posameznem področju.
(2) Kandidati, ki vlagajo vlogo na javni razpis, morajo poleg prilog iz prejšnjega odstavka k vlogi priložiti še izjavo o interesu javnega zavoda oziroma javnega sklada za opravljanje enomesečne delovne prakse v času prejemanja štipendije iz šestega odstavka prejšnjega člena.
7. člen 
(Komisija za štipendiranje Mestne občine Ljubljana) 
(1) Direktor Mestne uprave Mestne občine Ljubljana imenuje tričlansko Komisijo za štipendiranje Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki:
1. zbere potrebe po štipendistih za naslednje šolsko oziroma študijsko leto,
2. pripravi predlog sklepa o začetku postopka javnega natečaja oziroma javnega razpisa,
3. pripravi predlog javnega natečaja oziroma javnega razpisa,
4. preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog na javni natečaj oziroma javni razpis,
5. najpozneje v roku 60 dni po predložitvi zadnje popolne vloge na javni natečaj oziroma javni razpis opravi presojo vlog z vidika izpolnjevanja pogojev in meril za pridobitev štipendije po tem odloku ter na tej podlagi pripravi poročilo in predlog za dodelitev štipendij,
6. predlaga prerazporeditev višine sredstev za pridobitev posamezne razpisane štipendije, če je kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev posamezne štipendije, manj, kot je razpisanih štipendij,
7. podaja mnenja na pritožbe kandidatov, ki so vložili pritožbo,
8. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
(2) Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
(3) O seji komisije se vodi zapisnik.
(4) Za ocenjevanje merila iz četrte alineje prvega odstavka 13. člena tega odloka lahko direktor Mestne uprave Mestne občine Ljubljana imenuje zunanjega strokovnjaka za posamezno področje, ki v roku 30 dni od poziva komisije poda oceno merila.
8. člen 
(višina štipendij) 
(1) Višino štipendije določi s sklepom župan glede na razpoložljiva sredstva v občinskem proračunu. Sklep iz tega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Če se s sklepom iz prejšnjega odstavka višina štipendije spremeni, se višina štipendije za štipendiste, ki ob uveljavitvi sklepa prejemajo štipendijo po tem odloku, uskladi z višino, določeno v sklepu, z začetkom naslednjega šolskega oziroma študijskega leta.
(3) O spremembi višine štipendije v času trajanja štipendijskega razmerja v skladu s tem členom štipenditor obvesti štipendista.
9. člen 
(odločanje v upravnem postopku) 
(1) O dodelitvi štipendije na podlagi vloge kandidata za dodelitev štipendije na javni natečaj oziroma javni razpis odloča na prvi stopnji Mestna uprava Mestne občine Ljubljana z odločbo v upravnem postopku.
(2) Mestna uprava Mestne občine Ljubljana z odločbo v upravnem postopku odloča na prvi stopnji tudi v primerih, za katere je tako določeno s tem odlokom.
(3) O pritožbah zoper odločbe v upravnem postopku, izdane na prvi stopnji v skladu s tem odlokom, odloča župan, razen o pritožbah zoper odločbe na prvi stopnji, izdanih v postopku javnega natečaja, za odločanje o katerih je v skladu z zakonom, ki ureja javne uslužbence, na drugi stopnji pristojna komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije.
III. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE TER POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE 
10. člen
(upravičenci do štipendije) 
Štipendijo lahko pridobijo osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta, ki so državljani Republike Slovenije in izpolnjujejo pogoje, določene v tem odloku.
11. člen 
(splošni pogoji za pridobitev štipendije) 
(1) Štipendijo lahko pridobijo:
– dijaki od vključno drugega letnika, ki ob vpisu v drugi letnik srednješolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji niso starejši od vključno 17 let,
– študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno drugega letnika, če ob vpisu v drugi letnik niso starejši od vključno 24 let,
– študenti podiplomskega študija, razen enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši od vključno 29 let.
(2) Starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko sorazmerno višja.
(3) Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka tega člena lahko štipendijo pridobi tudi kandidat, ki je za izobraževanje na srednješolski ravni že prejemal štipendijo po tem odloku ali drugo štipendijo iz občinskega proračuna in izobraževanje uspešno zaključil, za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji, in sicer od vključno prvega letnika dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji.
(4) Osebe iz tega člena lahko pridobijo štipendijo, če:
– niso vpisane ponovno v isti letnik,
– nimajo podaljšanega študentskega statusa,
– niso vpisane v dodatno študijsko leto po preteku izobraževalnega programa.
(5) Štipendijo lahko pridobi kandidat, ki se izobražuje na akreditirani izobraževalni ustanovi za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa.
12. člen 
(omejitve pri dodeljevanju štipendij) 
(1) Dijaki in študenti niso upravičeni do štipendije po tem odloku, če:
– so v delovnem razmerju,
– opravljajo samostojno registrirano dejavnost,
– so družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
– so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– že prejemajo drugo kadrovsko štipendijo v Republiki Sloveniji,
– že prejemajo štipendijo po tem odloku ali
– jim je bila izdana odločba o (predčasnem) prenehanju pravice do štipendije na podlagi 12. točke prvega odstavka 24. člena tega odloka.
(2) Dijaki in študenti lahko pridobijo štipendijo po tem odloku le enkrat za izobraževanje na isti stopnji izobraževanja.
13. člen 
(merila za ocenjevanje) 
(1) Če je kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev posamezne štipendije, več, kot je razpisanih štipendij, se štipendije dodelijo kandidatom glede na doseženo število točk na podlagi ocenjevanja naslednjih meril:
– učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika izobraževanja,
– letnik izobraževanja oziroma trajanje izobraževalnega programa do zaključka,
– dosežki na posameznem področju izobraževanja in
– motivacijsko pismo.
(2) Točkovanje posameznega merila se določi v vsakokratnem javnem natečaju oziroma javnem razpisu ob upoštevanju kriterijev iz 14. do 17. člena tega odloka.
14. člen 
(učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika izobraževanja) 
(1) Za dokazilo o šolskem uspehu v srednješolskem izobraževanju šteje spričevalo zadnjega zaključenega letnika v preteklem šolskem letu. Povprečna ocena je povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen vseh predmetov tega letnika.
(2) Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen, razen ocene iz diplomskega oziroma magistrskega dela, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu, v katerem je študent opravil vsaj 80 % obveznosti letnika. Kot dokazilo se upošteva uradno potrdilo izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene na dve decimalki.
15. člen 
(letnik izobraževanja oziroma trajanje izobraževalnega programa do zaključka) 
Upošteva se letnik izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu, v katerega je kandidat vpisan ob vložitvi vloge na javni natečaj oziroma javni razpis, oziroma trajanje izobraževalnega programa do zaključka.
16. člen 
(dosežki na posameznem področju izobraževanja) 
(1) Za dosežke na posameznem področju izobraževanja se štejejo:
– uvrstitve na tekmovanjih in natečajih ter pohvale, priznanja in nagrade,
– poustvarjalne aktivnosti,
– avtorska dela in objave znanstveno raziskovalnih del, izumi in patenti,
– dodatna izobraževanja in aktivne udeležbe na seminarjih in kongresih ter
– priporočila profesorjev in mentorjev.
(2) Upoštevajo se dosežki v zadnjih treh letih glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katerega kandidat vlaga vlogo za uveljavitev štipendije, in glede na področje izobraževanja (KLASIUS-P-16), ki ga določa javni natečaj oziroma javni razpis. V okviru dosežkov lahko kandidat pri posameznem kriteriju iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka uveljavlja do tri najboljše dosežke, vendar skupno ne več kot deset dosežkov.
17. člen 
(motivacijsko pismo) 
Upošteva se motivacijsko pismo v dolžini 300–500 besed, ki mora vključevati kratko predstavitev kandidata ter opredelitev razlogov za kandidaturo, pričakovanj in kariernih ciljev.
18. člen 
(izračun točk) 
(1) Končno število točk za posameznega kandidata, doseženih na podlagi ocenjevanja meril iz 14. do 17. člena tega odloka v skladu z javnim natečajem oziroma javnim razpisom, se izračuna na podlagi naslednje formule:
Končno število točk za vsakega kandidata (K):
K = 0,35 x U + 0,35 x L + 0,2 x D + 0,1 x MP,
pri čemer je:
U = število točk glede na učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika izobraževanja,
L = število točk glede na letnik izobraževanja oziroma trajanje izobraževalnega programa do zaključka,
D = število točk za dosežke na posameznem področju izobraževanja in
MP = število točk za motivacijsko pismo.
(2) Na podlagi izračuna končnega števila točk v skladu s tem členom se oblikuje lista kandidatov za pridobitev posamezne razpisane štipendije, na kateri si kandidati sledijo po vrstnem redu od kandidata z največ do kandidata z najmanj točkami (v nadaljnjem besedilu: prednostna lista).
19. člen 
(vrstni red dodeljevanja štipendij) 
(1) Štipendije se v primeru iz prvega odstavka 13. člena tega odloka dodelijo kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi, pri čemer ima prednost kandidat, ki je dosegel višje število točk.
(2) Ob enakem številu točk ima prednost kandidat, ki je vpisan v višji letnik oziroma v program s krajšim trajanjem izobraževalnega programa do zaključka. Če sta še vedno izenačena, ima prednost kandidat z višjo povprečno oceno v zadnjem šolskem oziroma študijskem letu.
(3) Če upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, izjavi, da ne želi skleniti pogodbe o štipendiranju ali je ne sklene v roku, določenem s strani štipenditorja, ali če mu v roku za sklenitev pogodbe preneha pravica do štipendije, se štipendija dodeli naslednjemu kandidatu po vrstnem redu na prednostni listi.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA 
20. člen
(pogodba o štipendiranju) 
(1) Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije Mestna občina Ljubljana in štipendist skleneta pogodbo o štipendiranju, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s štipendijskim razmerjem po tem odloku.
(2) Pogodba o štipendiranju se sklene za obdobje od začetka šolskega oziroma študijskega leta, v katerem je štipendist pridobil pravico do štipendije, do konca izobraževalnega programa, za katerega je pridobil štipendijo, oziroma do zaključka izobraževanja, če izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.
(3) Pogodba o štipendiranju mora vsebovati višino štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
21. člen 
(doba prejemanja štipendije in način izplačevanja štipendij) 
(1) Pravica do štipendije pripada štipendistu ob izpolnjevanju pogojev za štipendiranje iz tega odloka od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega upravičenec uveljavlja pravico do štipendije, do konca izobraževalnega programa, oziroma do zaključka izobraževanja, če izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu (absolventskem stažu).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek štipendistu ne pripada pravica do štipendije v dodatnem študijskem letu (absolventskem stažu) podiplomskega študija, če je štipendist v času vpisa v dodatno študijsko leto (absolventski staž) na dodiplomskem študiju že prejemal štipendijo po tem odloku ali drugo štipendijo iz občinskega proračuna.
(3) Štipendije se izplačujejo mesečno, najkasneje do 15. dne v mesecu za tekoči mesec, na transakcijski račun štipendista, odprt v Republiki Sloveniji.
(4) Štipendije se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen:
– v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za mesec julij in avgust ne izplačujejo, in
– v zaključnem letniku študija, ko se izplačevanje štipendij zaključi v zadnjem mesecu študijskega leta oziroma v zadnjem mesecu zaključka izobraževanja, če se izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.
(5) Štipendistu, ki del študijskega programa opravlja v tujini prek izmenjave, se štipendija za čas trajanja izmenjave izplača vnaprej v enkratnem znesku, vendar največ do zaključka tekočega študijskega leta, če to izobraževanje traja najmanj tri mesece po pravilih izobraževalne institucije, v kateri se izobražuje v Republiki Sloveniji.
(6) Štipendist, ki je izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo, uspešno zaključil pred koncem trajanja izobraževalnega programa, je upravičen do celotne štipendije za tekoče šolsko oziroma študijsko leto, v katerem je zaključil izobraževanje.
22. člen
(obveznosti štipendista)
(1) Štipendist je dolžan redno izpolnjevati svoje šolske oziroma študijske obveznosti in v roku osmih dni po začetku vsakega šolskega oziroma študijskega leta predložiti štipenditorju potrdilo o vpisu v višji letnik ter zadnje šolsko spričevalo oziroma potrdilo o vseh opravljenih izpitih preteklega študijskega leta.
(2) Štipendist, ki mu je bila dodeljena štipendija na podlagi javnega natečaja, mora v času prejemanja štipendije v vsakem šolskem oziroma študijskem letu opraviti delovno prakso v trajanju vsaj en mesec (vsaj 160 ur) v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, ki poteka pod strokovnim vodstvom mentorja.
(3) Štipendist, ki mu je bila dodeljena štipendija na podlagi javnega razpisa, mora v času prejemanja štipendije v vsakem šolskem oziroma študijskem letu opraviti delovno prakso v trajanju vsaj en mesec (vsaj 160 ur) v javnem zavodu oziroma javnem skladu, za katerega je štipendist ob vlogi na javni razpis priložil izjavo iz drugega odstavka 6. člena tega odloka. Poročilo o opravljeni praksi iz tega odstavka štipendist predloži štipenditorju najpozneje v roku osmih dni po začetku novega šolskega oziroma študijskega leta.
(4) Štipendist, ki mu opravljanje delovne prakse v skladu s prejšnjim odstavkom ni bilo omogočeno, lahko prakso na podlagi predhodnega soglasja štipenditorja opravlja v drugem javnem zavodu oziroma v javnem skladu, katerega ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, če predloži novo izjavo, s katero je le-ta izkazal interes za štipendista.
(5) Za opravljeno delovno prakso iz tretjega in četrtega odstavka tega člena štipendistu pridajo nagrada in povrnitev stroškov v višini, kot to določajo predpisi.
(6) Štipendist mora izobraževanje, za katerega je prejemal štipendijo, uspešno zaključiti najpozneje do konca izobraževalnega programa oziroma do zaključka izobraževanja v dodatnem študijskem letu (absolventskem stažu). V roku osmih dni po končanem izobraževanju mora štipenditorju predložiti potrdilo o končanem izobraževanju.
(7) Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan štipenditorju v roku osem dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo, zlasti pa:
– prekinitev ali konec izobraževanja,
– spremembo transakcijskega računa,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo naslova stalnega in začasnega prebivališča,
– če postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov.
(8) Štipendist, ki mu je bila dodeljena štipendija na podlagi javnega natečaja, mora skleniti delovno razmerje s štipenditorjem na delovnem mestu v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, ki ustreza zaključeni ravni izobrazbe in področju izobraževanja štipendista, ki mu je ponujeno najpozneje v enem letu po končanem izobraževanju.
(9) Štipendist, ki mu je bila dodeljena štipendija na podlagi javnega razpisa, mora najpozneje v enem letu po končanem izobraževanju skleniti pogodbo o zaposlitvi na delovno mesto, ki ustreza zaključeni ravni izobrazbe in področju izobraževanja štipendista, v javnem zavodu oziroma javnem skladu, katerega ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena s polnim delovnim časom najmanj za obdobje trajanja štipendijskega razmerja. V izjemnih primerih se lahko pogodba o zaposlitvi sklene z delovnim časom, ki je krajši od polnega, pri čemer se obveznost trajanja zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
23. člen
(mirovanje pravice do štipendije)
(1) Štipendistu lahko v času trajanja štipendiranja miruje pravica do štipendije v tekočem šolskem oziroma študijskem letu, če:
– ne napreduje v višji letnik izobraževalnega programa,
– se ponovno vpiše v isti letnik,
– nima statusa študenta,
– brez svoje krivde in kljub izkazanim prizadevanjem ni opravil delovne prakse v skladu z drugim oziroma tretjim ali četrtim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Če štipendist, ki mu pravica do štipendije miruje iz razloga, določenega v četrti alineji prejšnjega odstavka, med šolskim oziroma študijskim letom izpolni pogoj iz drugega oziroma tretjega ali četrtega odstavka prejšnjega člena, se mu štipendija začne izplačevati za naslednji mesec po predložitvi dokazil o opravljeni praksi.
(3) Štipendistu lahko pravica do štipendije miruje največ eno šolsko ali študijsko leto, in sicer skupno na vseh ravneh izobraževanja, za katere je štipendist pridobil pravico do štipendije.
(4) Ne glede prejšnji odstavek štipendistu lahko miruje pravica do štipendije skupno največ tri šolska ali študijska leta na vseh ravneh izobraževanja, če:
– ni izdelal letnika zaradi starševstva, a mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik in prejema starševski dodatek,
– ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno več kot dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar dokazuje z zdravniškim spričevalom,
– ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so izjemne družinske in socialne okoliščine, neizpolnjene šolske ali študijske obveznosti zaradi višje sile, in so vplivali na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar dokazuje z dokazili.
(5) V enoletno oziroma triletno obdobje iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena se všteva tudi obdobje mirovanja pravice do štipendije za nadarjene na katerikoli ravni izobraževanja, ki je bilo štipendistu odobreno v skladu z odlokom, ki ureja štipendije za nadarjene Mestne občine Ljubljana.
(6) O pravici do mirovanja štipendijskega razmerja po tem členu se na podlagi vloge štipendista izda odločba v upravnem postopku.
24. člen 
(prenehanje pravice do štipendije) 
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom obdobja, za katerega mu je štipendija dodeljena, če:
1. če ni izpolnil obveznosti iz prvega odstavka 22. člena tega odloka in mu ni bila izdana odločba o pravici do mirovanja štipendije v skladu s prejšnjim členom,
2. če brez svoje krivde in kljub izkazanim prizadevanjem ne opravi delovne prakse v skladu z drugim oziroma tretjim ali četrtim odstavkom 22. člena tega odloka in mu ni bila izdana odločba o pravici do mirovanja štipendije v skladu s prejšnjim členom,
3. po izteku roka iz odločbe o pravici do mirovanja do štipendije, izdane v skladu s prejšnjim členom, ne izpolni pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije po tem odloku,
4. iz poročila o opravljeni enomesečni delovni praksi izhaja, da je ni opravil uspešno po svoji krivdi,
5. po svoji krivdi ni opravil enomesečne delovne prakse v skladu s tem odlokom,
6. po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje, se izpiše ali ne zaključi izobraževanja, za katerega je prejemal štipendijo,
7. sklene pogodbo o kadrovskem štipendiranju z drugim štipenditorjem,
8. se zaposli ali samozaposli ali se vpiše v evidenco brezposelnih oseb,
9. postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavoda,
10. spremeni izobraževalni program ali smer študija,
11. odpove štipendijsko razmerje ali
12. pridobi štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov.
(2) Štipendist v primerih iz prejšnjega odstavka izgubi pravico do štipendije s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu okoliščin iz prejšnjega odstavka.
(3) O prenehanju pravice do štipendije iz tega člena Mestna uprava Mestne občine Ljubljana po uradni dolžnosti izda odločbo v upravnem postopku.
25. člen 
(vračilo štipendije) 
(1) Štipendist je dolžan vrniti vse prejete zneske štipendije v 30 dneh od dokončnosti odločbe o prenehanju pravice do štipendije iz tretjega odstavka prejšnjega člena:
– skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, če mu preneha pravica do štipendije na podlagi 1. ter 3. do 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
– s pogodbenimi obrestmi, pri čemer je obrestna mera za izračun pogodbenih obresti enaka zamudnim obrestim, če je štipendijo pridobil na podlagi 12. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Štipendist je dolžan vrniti vse prejete zneske štipendije v 30 dneh po prejemu pisnega poziva štipenditorja, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, če se v enem letu po zaključenem izobraževanju, za katerega je prejemal štipendijo, po svoji krivdi ne zaposli na delovnem mestu, ki ustreza zaključeni ravni in smeri pridobljene izobrazbe, v javnem zavodu ali javnem skladu, katerega ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, oziroma se po svoji krivdi ne zaposli na delovnem mestu, ki ustreza zaključeni ravni in smeri pridobljene izobrazbe, v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.
(3) Rok enega leta iz prejšnjega odstavka se podaljša, če je bila štipendistu izdana odločba o odobritvi odloga obveznosti zaposlitve v skladu s četrtim odstavkom 26. člena tega odloka, in sicer do izteka roka iz te odločbe.
(4) V primeru zamude roka za vračilo iz prvega in drugega odstavka tega člena je štipendist dolžan poravnati tudi zamudne obresti, ki se štejejo od dneva zamude roka za vračilo.
(5) Ne glede na določbe tega člena je štipendist oproščen obveznosti vračila štipendije, če:
– umre,
– postane trajno nezmožen za nadaljevanje ali zaključek izobraževanja,
– med izobraževanjem ali po njegovem zaključku postane trajno nezmožen za delo, kar dokazuje z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
(6) O oprostitvi obveznosti vračila štipendije iz prejšnjega odstavka se odloči z odločbo v upravnem postopku.
26. člen 
(odlog obveznosti zaposlitve) 
(1) Če mora štipendist po zaključku izobraževanja izpolniti zakonsko predpisane obveznosti (specializacija), brez katerih ne more opravljati poklica, za katerega je prejemal štipendijo, se rok za sklenitev zaposlitve iz osmega oziroma devetega odstavka 22. člena tega odloka podaljša za čas trajanja teh obveznosti.
(2) Če štipendist po zaključku izobraževanja, za katerega je prejemal štipendijo, nadaljuje izobraževanje na višji ravni izobraževanja, se lahko rok za sklenitev zaposlitve iz osmega oziroma devetega odstavka 22. člena tega odloka podaljša za čas trajanja nadaljnjega izobraževanja.
(3) Obveznost sklenitve zaposlitve štipendista v roku iz osmega oziroma devetega odstavka 22. člena tega odloka se lahko odloži tudi zaradi opravičljivih razlogov, kot so starševstvo, zdravstveni razlogi, izjemne družinske in socialne okoliščine, neizpolnjene šolske ali študijske obveznosti zaradi višje sile in sprememba študijskega programa, in sicer za čas trajanja teh razlogov, vendar največ za eno leto.
(4) O pravici do odloga obveznosti zaposlitve se na vlogo štipendista izda odločba v upravnem postopku.
27. člen 
(oprostitev obveznosti zaposlitve) 
(1) Štipendist je prost obveznosti zaposlitve iz osmega oziroma devetega odstavka 22. člena tega odloka, če mu Mestna uprava Mestne občine Ljubljana ne zagotovi zaposlitve v enem letu po zaključenem izobraževanju oziroma se kljub izkazanim prizadevanjem brez svoje krivde ne zaposli na delovnem mestu, ki ustreza zaključeni ravni in smeri izobrazbe štipenditorja v javnem zavodu ali javnem skladu, katerega ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.
(2) O oprostitvi obveznosti zaposlitve se na vlogo štipendista izda odločba v upravnem postopku.
28. člen 
(dokazila o zaposlitvi) 
Štipendist mora v roku osmih dni po zaposlitvi Mestni občini Ljubljana predložiti dokazilo o zaposlitvi, tj. pogodbo o zaposlitvi in izpis iz evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o prijavi štipendista v evidenco zavarovanih oseb s podatki o zavezancu, zavarovalni podlagi, zavarovalnem času (ur na teden) štipendista, podlagi za zavarovanje, datumom pričetka in morebitnega zaključka zavarovanja.
29. člen 
(iztek štipendijskega razmerja) 
Štipendijsko razmerje se izteče:
– z izpolnitvijo vseh obveznosti iz štipendijskega razmerja,
– če štipendist umre ali postane trajno nezmožen za nadaljevanje ali zaključek izobraževanja ali postane trajno nezmožen za delo.
30. člen 
(sodelovanje štipendistov v projektih Mestne občine Ljubljana) 
(1) Mestna občina Ljubljana omogoča štipendistom po tem odloku sodelovanje v projektih, raziskavah, izmenjavah, prostovoljnem delu, nastopih in drugih dejavnostih, ki se nanašajo na njihovo strokovno in karierno delovanje.
(2) Mestna občina Ljubljana omogoča štipendistom po tem odloku udeležbo na študijskih, znanstveno-raziskovalnih in kulturnih srečanjih, ki potekajo v Mestni občini Ljubljana ali se jih Mestna občina Ljubljana udeležuje v okviru mednarodnih ali medmestnih sodelovanj, če ti pomembno prispevajo k študijskemu izpopolnjevanju štipendista.
V. KONČNA DOLOČBA 
31. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-85/2023-8
Ljubljana, dne 26. junija 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti