Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2023 z dne 17. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2023 z dne 17. 6. 2023

Kazalo

2088. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A), stran 6085.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. junija 2023.
Št. 003-02-3/2022-130
Ljubljana, dne 17. junija 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2023 IN 2024 (ZIPRS2324-A) 
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22) se v 2. členu v drugem odstavku v 24. točki besedilo »področje razvoja podeželja« nadomesti z besedilom »področje skupne kmetijske politike«.
32. točka se spremeni tako, da se glasi:
»32. »Načrt za okrevanje in odpornost« (v nadaljnjem besedilu: NOO) je dokument, v katerem so zajeti ukrepi, ki so upravičeni do financiranja s sredstvi EU v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, kakor ga določa Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/241/EU);«.
35. točka se črta.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku v dvanajsti alineji za besedilom »začasno založenih sredstev« doda besedilo »znotraj istega leta«.
3. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(pristojnost organa upravljanja in organa za računovodenje) 
(1) Organ upravljanja je poleg pristojnosti, določenih v Uredbi (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjeni z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU), pristojen tudi za nadzor nad upravljanjem in izvajanjem programov, sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike. Če ugotovi nepravilnosti, organ upravljanja naloži popravljalne ukrepe posredniškemu telesu, zahteva zadržanje izplačil s postavk kohezijske politike pri posameznem posredniškem telesu in predlaga vladi, da odloči o prerazporeditvah pravic porabe s postavk kohezijske politike.
(2) Organ za računovodenje je poleg pristojnosti, določenih v 76. členu Uredbe 2021/1060/EU, pristojen tudi za evidence terjatev, ki jih posredniška in izvajalska telesa vzpostavijo do upravičencev, in periodično preverja stanje odprtih terjatev po posredniških telesih in jih o tem obvešča ter spremlja in izvaja nadzor nad vračili sredstev kohezijske politike. Organ za računovodenje o prejetih vračilih poroča organu upravljanja štirikrat letno, najpozneje do 10. dne v mesecu, ki sledi obdobju poročanja.«.
4. člen 
V 16. členu se v tretjem odstavku v tretji alineji beseda »organu« nadomesti z besedo »telesu«.
5. člen 
V 17. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »posredniški organ« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »posredniško telo« v ustreznem sklonu, besedilo »za potrjevanje« pa se nadomesti z besedilom »za računovodenje«.
V tretjem odstavku se besedilo »posredniški organ oziroma organ za potrjevanje« nadomesti z besedilom »posredniško telo oziroma organ za računovodenje«, besedilo »posredniškega organa« pa se nadomesti z besedilom »posredniškega telesa«.
V četrtem odstavku se besedilo »posredniškem organu« nadomesti z besedilom »posredniškem telesu«.
6. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku besedilo »posredniški organ« nadomesti z besedilom »posredniško telo«, besedilo »z izvedbenim načrtom operativnega programa, ki ga je sprejela vlada« pa se nadomesti z besedilom »s programom in predpisi, ki urejajo izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027«.
V drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku se besedilo »posredniški organ« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »posredniško telo« v ustreznem sklonu.
7. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku besedilo »posredniški organ« nadomesti z besedilom »posredniško telo«.
V drugem odstavku se beseda »operativnega« črta.
V tretjem odstavku se besedilo »tisti posredniški organ« nadomesti z besedilom »tisto posredniško telo«.
8. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku 20. točka črta.
9. člen 
V 31. členu se v osmem odstavku besedilo »področje razvoja podeželja« nadomesti z besedilom »področje skupne kmetijske politike«.
V štirinajstem odstavku se za besedilom »kohezijske politike« doda besedilo »ali za področje skupne kmetijske politike in skupne ribiške politike«.
10. člen 
V 33. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedilom »zasebni ali javni zavod« in v 3. točki za besedilom »javni sklad« dodata vejica in besedilo »javna agencija s področja kulture«.
11. člen 
V 46. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena Republika Slovenija iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za pokrivanje obveznosti začasno založenih sredstev iz dvanajste alineje prvega odstavka 8. člena tega zakona, v višini, ki se pri skladu za okrevanje in odpornost izkazuje na dan 20. december. Če od 21. decembra do konca istega leta sredstva državnega proračuna pri skladu za okrevanje in odpornost niso v celoti porabljena, se vračilo preveč izplačanih sredstev izvede do 31. decembra istega leta na način, da se zniža obremenitev finančnega načrta uporabnika, v breme katerega so bila sredstva plačana.«.
12. člen 
V 51. členu se v prvem odstavku znesek »4.969.018.092 eura« nadomesti z zneskom »4.165.829.803 eurov«.
13. člen 
V 53. členu se v prvem odstavku znesek »2.800.000.000 eurov« nadomesti z zneskom »1.200.000.000 eurov«.
14. člen 
V 73. členu se v prvem odstavku beseda »operativnega« črta, kratica »INOP« pa nadomesti s kratico »INP«.
V drugem odstavku se kratica »INOP« nadomesti s kratico »INP«, besedilo »Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko« pa se nadomesti z besedilom »Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj«.
15. člen 
V 78. členu se v četrtem in petem odstavku besedilo »posredniški organ« nadomesti z besedilom »posredniško telo« ter besedilo »organ za potrjevanje« v obeh sklonih nadomesti z besedilom »organ za računovodenje« v ustreznem sklonu.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(dokončanje operacij programskega obdobja 2014–2020) 
Ne glede na spremenjena 14. člen in tretji odstavek 16. člena ter spremenjene 17., 18., 19., 73. in 78. člen zakona se operacije, ki se izvajajo v okviru evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, končajo po dosedanjih predpisih.
17. člen 
(zimski letni dodatek za leto 2023) 
(1) Uživalcem pokojnin in uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so v skladu s 76. členom zakona upravičeni do letnega dodatka za leto 2023, se izplača zimski letni dodatek v višini 40 % izplačanega letnega dodatka v letu 2023.
(2) Prejemnikom letnega dodatka iz prejšnjega odstavka se zimski letni dodatek izplača najkasneje z izplačilom redne pokojnine in nadomestil za mesec december leta 2023 oziroma v primeru naknadno priznane pravice do letnega dodatka za leto 2023 najkasneje z izplačilom redne pokojnine in nadomestil za mesec april leta 2024.
(3) Sredstva za izplačilo zimskega letnega dodatka se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
(4) Zimski letni dodatek se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(5) Od zimskega letnega dodatka se ne plačujejo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje.
18. člen 
(izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev) 
(1) Z namenom povečanja prihodkov upokojencev se določa izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev in prejemkov nadomestil iz invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: povečan del prejemkov upokojencev).
(2) Upravičenci do povečanega dela prejemkov upokojencev so prejemniki pokojnine in prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja (razen dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro), ki jih izplačuje ZPIZ.
(3) Povečan del prejemkov upokojencev se upravičencem izplača v višini 1,8 % prejemka iz prejšnjega odstavka na podlagi izvedenih izplačil v oktobru 2023, in sicer ga ZPIZ izplača novembra 2023 in decembra 2023, skupaj z izplačilom pokojnin in prejemkov nadomestil iz invalidskega zavarovanja.
(4) Sredstva za izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
(5) Povečan del prejemkov upokojencev se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(6) Od povečanega dela prejemkov upokojencev se ne plačujejo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje.
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/23-1/26
Ljubljana, dne 9. junija 2023
EPA 765-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti