Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2023 z dne 6. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2023 z dne 6. 6. 2023

Kazalo

1912. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, stran 5398.

  
Na podlagi petega odstavka 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O) minister za solidarno prihodnost izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21) se v 3. členu v prvem odstavku za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– da je prosilec poslovno popolnoma sposobna oseba;«.
Dosedanje tretja do peta alinea postanejo četrta do šesta alinea.
V dosedanji šesti alinei, ki postane sedma alinea, se za besedo »ter« doda besedilo »v primeru dodelitve bivalne enote tudi iz obstoječega najemnega razmerja in«.
V drugem odstavku se besedilo »v kraju« nadomesti z besedilom »na naslovu«.
V tretjem odstavku se beseda »kraj« nadomesti z besedo »naslov«.
Za petim odstavkom se dodata nova, šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega člena so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so pridobile status repatriirane osebe v skladu z zakonom, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.
»(7) Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka tega člena lahko sodelujejo na razpisu za dodeljevanje neprofitnih stanovanj tudi prosilci, ki imajo v občini razpisa najmanj dve leti prijavljeno začasno prebivališče, če je to posebej opredeljeno v razpisu.«.
2. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku črtata vejica in besedilo »brez vpliva lokacije«.
3. člen 
V 14. členu se za razveljavljenim sedmim odstavkom doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za površino stanovanja iz prvega odstavka tega člena se šteje ogrevana površina posameznega dela stavbe (v nadaljnjem besedilu: ogrevana površina). Ogrevana površina je zaprta in ogrevana neto tlorisna površina posameznega dela stavbe, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, razen neogrevanih kleti, garaž, balkonov, lož in teras.«.
4. člen
V 15. členu se v prvem odstavku za besedilom »družini,« doda besedilo »enostarševsko družino,«.
5. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo o vseh plačanih obveznostih iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja in v primeru dodelitve bivalne enote tudi iz obstoječega najemnega razmerja.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »potrdila o stalnem« doda besedilo »in začasnem«.
6. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku za besedo »razpisa« doda besedilo »ali se udeleženca razpisa seznani s točkovalnim zapisnikom v odločbi o uvrstitvi na prednostno listo upravičencev«.
7. člen 
V 30. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najemodajalec vsakih pet let od najemnika, razen najemnika-bivšega imetnika stanovanjske pravice, zahteva, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja v skladu s tem pravilnikom na dan preverjanja.«.
V drugem odstavku se besedilo »zase in za uporabnike« nadomesti z besedilom »zase, za uporabnike in za vse povezane osebe z najemnikom, kot to določa zakon, ki ureja pravice iz javnih sredstev, ne glede na to, ali so osebe navedene v najemni pogodbi ali ne,«.
8. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začeti postopki) 
Postopki za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-1/2023
Ljubljana, dne 1. junija 2023
EVA 2023-2720-0002
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti