Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2023 z dne 29. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2023 z dne 29. 5. 2023

Kazalo

1831. Sklep o uporabi Smernic o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849, stran 5113.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20; v nadaljevanju: ZPlaSSIED), 13. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12 in 145/22 – ZPPDFT-2A; v nadaljevanju: ZDP-2) in prvega odstavka 164. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22; v nadaljevanju: ZPPDFT-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12, zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe EU št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. decembra 2019, str. 1); v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010 dne 22. novembra 2022 sprejel Smernice o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849 (EBA/GL/2022/15; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo korake, ki jih kreditne in finančne institucije upoštevajo pri sklepanju poslovnih razmerij na daljavo in kadar sklepanje poslovnega razmerja izvajajo prek tretjih oseb, ter politike, postopke in kontrole, ki jih morajo v zvezi s tem sprejeti.
(3) Smernice so naslovljene na:
a) kreditne in finančne institucije iz prvega in drugega odstavka 3. člena Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141 z dne 5. junija 2015, stran 73, zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L št. 334 z dne 27. decembra 2019, str. 155) ter
b) pristojne organe, odgovorne za nadzor skladnosti kreditnih in finančnih institucij pri izvajanju njihovih obveznosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma.
2. člen 
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo za posamezno spremembo smernic odločila drugače za naslednje zavezance, za nadzor nad katerimi je v skladu z ZPPDFT-2 pristojna Banka Slovenije, in sicer:
a) banke in podružnice bank iz 1. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
b) hranilnice iz 2. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
c) plačilne institucije in podružnice plačilnih institucij iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
d) izdajatelje elektronskega denarja in podružnice izdajateljev elektronskega denarja iz 14. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
e) menjalce iz 15. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka v celoti upoštevajo določbe smernic.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3, ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-2 v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
(4) Pri odstavkih 15, 25 in 45 Smernic zavezanci in Banka Slovenije opustijo določene ukrepe samo, kadar je shema elektronske identifikacije ravni zanesljivosti visoka. Smiselno enako velja tudi v drugih primerih, kadar ZPPDFT-2 določa strožje zahteve, tako da zavezanci in Banka Slovenije upoštevajo določbe zakona in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, ki so strožji.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 2. 10. 2023.
Ljubljana, dne 23. maja 2023
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost