Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2023 z dne 9. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2023 z dne 9. 5. 2023

Kazalo

1618. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, stran 4383.

  
Na podlagi četrtega in petega odstavka 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ in 40/23 – ZČmIS-1) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 
1. člen 
V Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23) se v 2. členu:
– v 23. točki v oklepaju beseda »zavod« nadomesti z besedo »Zavod«;
– za 30. točko doda nova, 30.a točka, ki se glasi:
»30.a SOUS je Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije;«.
2. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V dispanzerju za otroke in šolarje se program kurative in preventive načrtuje ločeno, in sicer program kurative v obsegu 75 % tima in program preventive v obsegu 25 % tima. Delež je vezan na zdravnika, ki je izbrani osebni zdravnik. Če izbrani osebni zdravnik ne izvaja preventive, je njegov program kurative v obsegu 100 % tima.«.
3. člen 
V 13. členu se besedilo »OZG Kranj« nadomesti z besedilom »OZG (ZD Kranj)«, za besedo »Idrija« pa dodata vejica in besedilo »ZD Izola«.
4. člen 
V 20. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvajalci patronažne zdravstvene nege posebej načrtujejo sredstva za sodobne obloge za rane v višini 5.000 eurov na tim letno.«.
5. člen 
V 23. členu se v tretjem odstavku v 5. točki beseda »dva« nadomesti z besedo »enega«.
6. člen 
V 24. členu se v naslovu člena, v prvem odstavku, v napovednem stavku tretjega odstavka in v napovednem odstavku šestega odstavka kratica »CZDO« nadomesti s kratico »CDZO«.
V tretjem odstavku se v drugi alineji beseda »dva« nadomesti z besedo »enega«.
7. člen 
V 25. členu se v naslovu člena kratica »CZDO« nadomesti s kratico »CDZO«.
8. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku številka »22« nadomesti s številko »21«.
9. člen 
V 41. členu se v prvem odstavku beseda »REA« nadomesti z besedo »VUZ« in številka »2,5« s številko »3,5«.
10. člen 
V 42. členu se v drugem odstavku v tretji alineji številka »24« nadomesti s številko »22«.
11. člen 
V 50. členu se številka »4« nadomesti s številko »6«.
12. člen 
V 55. členu se v prvem odstavku za besedilo »anesteziologije« dodata vejica in beseda »onkologije«.
13. člen 
V 64. členu se v drugem odstavku besedilo »in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH)« črta.
14. člen 
V 65. členu se v šestem odstavku v tabeli pri upravljalcu Onkološki inštitut Ljubljana besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
 
Onkološki inštitut Ljubljana
NIJZ 25
Register raka
NIJZ 25.1
Register testiranih oseb iz družin, obremenjenih z dednim rakom
NIJZ 26
Register organiziranega odkrivanja in obravnave predrakavih sprememb in raka materničnega vratu (Register ZORA)
NIJZ 26.1
Register organiziranega zgodnjega odkrivanja in obravnave raka dojk (Register DORA)
NIJZ 38
Register družinske polipoze
«. 
15. člen 
V 74. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Program zdravstvene nege v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami iz 18. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI) Zavod financira na ravni plana iz pogodb preteklega leta. Financiranje temelji na mesečnih dvanajstinah. Zavod s SOUS sklene pogodbo o financiranju programa za vse izvajalce iz Priloge 16 te uredbe.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Program centra za sluh in govor se oblikuje v skladu s Prilogo 2 te uredbe in normativa točk na vkalkuliranega delavca na ravni plana iz pogodb preteklega leta.«.
16. člen 
V 81. členu se v prvem odstavku v tabeli:
– pod »– v lekarniški dejavnosti« v drugem stolpcu za šifro »743 615« dodata vejica in šifra »743 608«,
– pod »– v dejavnosti NIJZ in NLZOH« v prvem stolpcu besedilo »in NLZOH« črta, v drugem stolpcu pa črta besedilo »246 821,«.
17. člen 
V 82. členu se v drugem odstavku številka »5« nadomesti s številko »4«.
18. člen 
V 89. členu se:
– v 1. točki besedilo »v skladu s 37. členom te uredbe« črta,
– v 4. točki besedilo »enota za hitre preglede« črta in
– v 7. točki besedilo »in NLZOH« črta.
19. člen 
V 90. členu v prvem odstavku se:
– za 8. točko doda nova, 8.a točka, ki se glasi:
»8.a testi PCR na spolno prenosljive bolezni in serološke preiskave na hepatitis B (brez neinvazivnih presejalnih testov ppcDNA) pri izbranem ginekologu ter neinvazivni presejalni testi ppcDNA v dejavnosti klinične genetike (213 222),«;
– v 12. točki za številko »241 279« dodata vejica in besedilo »207 213, 209 215«.
V drugem odstavku se 4. točka črta.
V desetem odstavku se številka »5« nadomesti s številko »3«.
Šestnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(16) Za obračun zdravil iz petega, šestega, desetega, enajstega in dvanajstega odstavka tega člena izvajalec uporablja nabavne cene zdravil, oblikovane v skladu s predpisi, ki urejajo cene zdravil. Nabavne cene zdravil ne smejo biti višje od cen za obračun iz CBZ.«.
20. člen 
V 92. členu v desetem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. razvojnih ambulantah z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (če izvajalec ne pridobi vsega načrtovanega kadra, se mu za manjkajoči kader zniža financiranje kadra in obseg programa),«.
V devetnajstem odstavku v prvem stavku se za besedo »surovin« dodata vejica in besedilo »materiala, zaščitnih sredstev, vode«.
21. člen 
V 101. členu se v prvem odstavku v tabeli:
− za 26. točko dodajo nove, 27., 28., 29. in 30. točka, ki se glasijo:
»
27
Dodatek po kolektivni pogodbi (28,15 %) – program zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo, primer v bolnišnični dejavnosti psihogeriatrije
1.426.408,10
1.307.540,70
28
Dispanzer za ženske – spremembe Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (preventiva nosečnic)
5.800.000,00
3.866.666,60
29
Povišanje cene imunoloških preiskav (Q0276)
Vsi izvajalci
2.216.900,00
1.108.450,00
30
Sredstva za sodobne obloge za rane
Izvajalci nege na domu in patronaže
4.588.300,00
1.529.433,00
«; 
− vrstica
»
SKUPAJ
79.015.205,35
73.574.799,31
« 
spremeni tako, da se glasi:
»
SKUPAJ
93.046.813,45
81.386.889,61
«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ukrepi veljajo od 1. februarja 2023, razen ukrepa iz 3. točke tabele iz prejšnjega odstavka, ki velja od 1. januarja 2023, ukrepov iz 7., 8., 9., 11. in 13. točke tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo do 1. aprila 2023, ukrepa iz 28. točke tabele prejšnjega odstavka, ki velja od 15. aprila 2023, ukrepa iz 29. točke tabele prejšnjega odstavka, ki velja od 1. julija 2023, in ukrepa iz 30. točke tabele prejšnjega odstavka, ki velja od 1. septembra 2023.«.
22. člen 
V 102. členu se v prvem odstavku v tabeli:
− za številko »45« številki »44« in »45« nadomestita s številkama »45.a« in »45.b«;
− za 106. točko dodajo nove, 107. do 115. točke, ki se glasijo:
»
107
Stroški ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni -Terciar II – ekspertni timi
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana
111.989,19
74.659,46
108
Zobozdravstvena oskrba varovancev s posebnimi potrebami
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
0,223 tima
112.213,13
74.808,67
109
Otroško in preventivno zobozdravstvo (od 1. 9. 2023)
ZD Tolmin
1 tim
116.461,20
38.810,40
110
Program bolnišnične obravnave mladostnikov z duševno motnjo zaradi jemanja PAS CZOPD UPK LJ
UPK Ljubljana
40 primerov
429.504,59
286.336,39
111
Akutna bolnišnična obravnava SPP: 
vzpostavitev evidentiranja materialnih stroškov in zdravil po pacientih in poročanje Zavodu
BGP Kranj
24.257,69
22.236,22
112
CDZOM (nerealiziran tim iz leta 2022) 
ZD Kočevje
1 tim
389.181,47
259.454,31
113
CDZO (nerealizirani tim iz leta 2022) 
ZD Škofja Loka
1 tim
389.181,47
259.454,31
114
Patronažna služba (nerealiziran program 2019)
ZD Trbovlje
1,1 tima
54.591,13
36.394,09
115
MOE NRV
ZD Trbovlje
0,4 tima
209.077,40
104.538,70
«; 
− vrstica
»
SKUPAJ
53.454.674,75
46.318.091,37
« 
spremeni tako, da se glasi:
»
SKUPAJ
55.291.132,02
47.474.783,92
«; 
− vrstica
»
Skupaj 101. in 102. člen
132.469.880,09
119.892.880,70
« 
spremeni tako, da se glasi:
»
Skupaj 101. in 102. člen
148.337.945,47
128.861.673,53
«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka veljajo od 1. februarja 2023, razen ukrepa iz 3. in 33. točke tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljata od 1. januarja 2023, ukrepov iz 51., 82., 83., 84. in 85. točke tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. marca 2023, ukrepi iz 39., 40., 41, 44. in 45. točke tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. aprila 2023, ukrepa iz 46. točke tabele iz prejšnjega odstavka za Koroški dom starostnikov, ukrepov iz 107., 108., 110., 112., 113. in 114. točke, ki veljajo od 1. maja 2023, ukrepov iz 32., 43. in 115. točke tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. julija 2023, ter ukrepov iz 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. in 109. točke tabele iz prejšnjega odstavka, ki veljajo od 1. septembra 2023.«.
23. člen 
V 104. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavod s koncesionarji, lekarnami, socialno varstvenimi zavodi, zavodi za usposabljanje, zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zdravilišči in ZTM sklene pogodbo za obdobje pet let.«.
24. člen 
V 107. členu se v četrtem odstavku številka »113« nadomesti s številko »114«.
25. člen 
V 116. členu se v četrtem odstavku drugi in tretji stavek črtata.
V petem odstavku se besedilo »ki seznam zdravnikov objavijo« nadomesti z besedilom »za katere je seznam zdravnikov objavljen«.
26. člen 
V 124. členu se edini odstavek odznači, v njem pa v 8. točki za besedo »zobozdravnikom« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedo »farmacije« doda besedilo »in diplomiranim zdravstvenikom«.
27. člen 
V 127. členu se v devetem odstavku besedilo »posameznega pacienta« nadomesti z besedilom »posamezno zavarovano osebo«.
28. člen 
V 130. členu se v prvem odstavku za besedo »materialov« doda besedilo »ter Navodili za obračun – vprašanja in odgovori«.
29. člen 
V 131. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalci do 1. 1. 2024:
– v skladu z načeli gospodarnega ravnanja in uspešnosti vzpostavijo sistem vodenja kakovosti. Kot sistem vodenja kakovosti se lahko uporabi mednarodni standard ali drug že uveljavljen sodoben sistem vodenja kakovosti, ki vsebuje ključne elemente zahtev za kakovostno delovanje v zdravstvenih organizacijah,
– med svojimi zaposlenimi določijo osebo – skrbnika sistema kakovosti (zdravstvenega delavca ali sodelavca z izkušnjami iz zdravstvenih procesov), ki skrbi za izvedbo in delovanje sistema vodenja kakovosti,
– določijo osebo – pooblaščenca za varnost, ki je zadolžen za obvladovanje varnostnih tveganj, spremljanje in sporočanje varnostnih odklonov na ministrstvo ter razvoj kulture varnosti pri izvajalcih,
– vzpostavijo in začnejo spremljati zadovoljstvo zaposlenih in pacientov (ter drugih uporabnikov) na podlagi sprejete metodologije ministrstva ter o rezultatih in ukrepih konec leta poročajo ministrstvu,
– poročajo ministrstvu o opravljenih storitvah, vključno s poročanjem kazalnikov kakovosti, prek vzpostavljenega spletnega portala, v skladu z navodili ministra, pristojnega za zdravje.«.
30. člen 
V 154. členu se v drugem odstavku za besedo »čas« doda besedilo »in dežurstvo«.
31. člen 
V 167. členu se v četrti alineji besedilo »46642 (PVO) Kromosomska preiskava celic« nadomesti z besedilom »KG0028 ali KG0029, odvisno od tega, ali gre za molekularno-genetsko ali citogenetsko spremembo«.
32. člen 
V 181. členu se v prvem odstavku v 3. točki za štiriinštirideseto alinejo doda nova, petinštirideseta alineja, ki se glasi:
»– antikoagulantni program,«.
V 6. točki se za edino alinejo, ki postane prva alineja, pika nadomesti z vejico in doda nova, druga alineja, ki se glasi:
»– sobivanje ob hospitaliziranem otroku v skladu s pravili, ki urejajo OZZ,«.
33. člen 
V 184. členu se v drugem odstavku številka »302 001« nadomesti s številko »302 002« in številka »327 009« s številko »327 013«.
34. člen 
V 199. členu se v prvem odstavku številka »189« nadomesti s številko »181«.
35. člen 
V 220. členu se v četrtem odstavku besedilo »urologije in ortopedije« nadomesti z besedilom »urologije, urologije in kardiologije«.
36. člen 
V 230. členu se v četrtem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Prenos uteži, skupaj s priznano realizacijo uteži programov, plačanih po realizaciji, in programov, kjer je plačano delno preseganje plana, ter realizacijo uteži programa »ostala akutna bolnišnična obravnava«, se upošteva največ do skupne čiste realizacije uteži izvajalca.«.
37. člen 
V 235. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zavod za peroralne antibiotične suspenzije, ki jih je treba predhodno pripraviti, poleg cene zdravila in lekarniške storitve plača tudi vodo, ki jo je treba dodati za pripravo posameznega zdravila. Najvišjo vrednost vode za posamezno zdravilo določi Zavod vsaj dvakrat letno na podlagi najcenejše vode za injekcije 500 ml, ki je po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke na trgu.«.
38. člen 
V 238. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod o spremembah postopkov pri izvajalcih ter spremembah evidentiranja in fakturiranja, ki izhajajo iz internih aktov in so v pristojnosti Zavoda, seznani izvajalce z okrožnicami najmanj 45 dni pred njihovo uveljavitvijo.«.
39. člen 
V 240. členu se v prvem odstavku v 9. točki za besedo »zobozdravnikom« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »farmacije« pa doda besedilo »in diplomiranim zdravstvenikom«.
40. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
41. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
42. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe.
43. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 4 sestavni del te uredbe.
44. člen 
Priloga 11 se nadomesti z novo Prilogo 11, ki je kot Priloga 5 sestavni del te uredbe.
45. člen 
Priloga 12 se nadomesti z novo Prilogo 12, ki je kot Priloga 6 sestavni del te uredbe.
46. člen 
Priloga 14 se nadomesti z novo Prilogo 14, ki je kot Priloga 7 sestavni del te uredbe.
47. člen 
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je kot Priloga 8 sestavni del te uredbe.
48. člen 
Priloga 17 se nadomesti z novo Prilogo 17, ki je kot Priloga 9 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
49. člen 
(začetek uporabe) 
Spremenjeni prvi odstavek 8. člena, spremenjeni 13. člen, spremenjeni 50. člen, spremenjeni prvi odstavek 55. člena, spremenjeni prvi odstavek 74. člena, spremenjeni deseti odstavek 90. člena, spremenjeni prvi odstavek 130. člena, spremenjena četrta alineja 167. člena in spremenjeni 181. člen uredbe se uporabljajo od 1. februarja 2023.
50. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-210/2023
Ljubljana, dne 9. maja 2023
EVA 2023-2711-0086
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost