Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2023 z dne 17. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2023 z dne 17. 4. 2023

Kazalo

1343. Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, stran 3887.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) v povezavi z 8. členom Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja 
1. člen 
Ta uredba določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36), ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) v skladu z 12. in 13. členom Uredbe Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (UL L št. 261I z dne 7. 10. 2022, str. 1).
2. člen 
(1) Do ukrepov iz te uredbe so upravičeni končni odjemalci iz prejšnjega člena, ki niso upravičeni do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) in iz Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se ta uredba ne uporablja za končne odjemalce, ki imajo za leto 2023 sklenjene pogodbe o dobavi po cenah, ki so nižje od drobnoprodajnih cen iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(3) Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotovi vse podatke o izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka tega člena za posameznega odjemalca in o velikosti podjetja iz drugega odstavka tega člena.
(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, distribucijskemu operaterju zagotovi podatke o velikosti podjetij iz prejšnjega člena.
3. člen 
(1) Najvišja drobnoprodajna cena za količino električne energije, kot je določena v 4. členu te uredbe, znaša:
– za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kWh,
– za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.
(2) Cena se določi na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna ura, brez DDV.
(3) Dobavitelj končnemu odjemalcu za električno energijo, ki presega količino, kot je določena v 4. členu te uredbe, ponudi in sklene pogodbo o dobavi po tržni ceni.
4. člen 
(1) Količina električne energije, ki jo dobavitelj električne energije proda končnemu odjemalcu po ceni iz prvega odstavka prejšnjega člena, znaša 90 % porabljene električne energije odjemalca za isti mesec v obdobju od 1. julija 2021 do 30. junija 2022, za vsako tarifo posebej.
(2) Za merilno mesto, ki je bilo priključeno 1. julija 2021 ali pozneje, je količina električne energije, ki jo dobavitelj električne energije proda končnemu odjemalcu po ceni iz prvega odstavka prejšnjega člena, 90 % dejanske mesečne porabe.
(3) Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotovi podatke o količini električne energije za posameznega odjemalca.
5. člen 
Dobavitelj, ki od uveljavitve te uredbe dobavlja električno energijo končnim odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, ne sme prenehati z dejavnostjo dobave tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelj mora končnim odjemalcem, ki nimajo sklenjene veljavne pogodbe o dobavi, na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz te uredbe. S tem končni odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Omejitev drobnoprodajne cene iz te uredbe velja tudi za pogodbe o dobavi, sklenjene od 9. novembra 2022, za dobave v času veljavnosti te uredbe.
7. člen 
Ta uredba začne veljati 1. julija 2023 in velja do 31. decembra 2023.
Št. 00704-174/2023
Ljubljana, dne 13. aprila 2023
EVA 2023-2570-0026
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti