Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023

Kazalo

1136. Stališče 1 Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu, stran 3600.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) sprejema
S T A L I Š Č E  1 
Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu 
UVOD 
1. člen 
(Vsebina stališča) 
(1) Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu določa:
1. namen in osnovne prvine revizijskih postopkov pri revizorjevem pregledu letnega poročila v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
2. temeljne oblike in prvine revizorjevega poročanja o pregledu letnega poročila ter
3. dodatne zahteve pri poslovodski predstavitvi.
(2) To stališče ne obravnava revizorjevega delovanja v primerih, ko bi bilo treba zaradi pomembnih napačnih navedb drugih informacij v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze, spremeniti revidirane računovodske izkaze. V takih primerih naj revizor upošteva ustrezne določbe Mednarodnega standarda revidiranja (v nadaljevanju: MSR) 720 – Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze.
2. člen 
(Opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, in drugih pravil revidiranja.
PREDMET PREGLEDA IN OPREDELITEV POJMA PREGLED LETNEGA POROČILA 
3. člen 
(Predmet pregleda) 
(1) Predmet pregleda so sestavni deli letnega poročila družb, ki so zavezane k reviziji skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in na način, kot ga določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Zakon, ki ureja gospodarske družbe, določa, da mora revizor pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila; ter v svojem poročilu:
– podati mnenje o tem, ali je poslovno poročilo skladno z računovodskimi izkazi istega poslovnega leta;
– podati mnenje o tem, ali je bilo poslovno poročilo pripravljeno v skladu z veljavnimi pravnimi zahtevami;
– navesti, ali je glede na poznavanje in razumevanje družbe in njenega okolja, ki ju je revizor pridobil med revizijo, ugotovil bistveno napačne navedbe v poslovnem poročilu, pri čemer navede naravo morebitnih takšnih navedb; ter
– kadar je to primerno, navesti sklic na vse morebitne druge zadeve, na katere posebej opozarja, ne da bi se revizijsko mnenje zato spremenilo.
4. člen 
(Opredelitev pojma pregled poslovnega poročila) 
(1) Pregled poslovnega poročila (v nadaljevanju: pregled) pomeni izvedbo takšnih revizorjevih postopkov, s katerimi revizor ugotavlja in na podlagi katerih kasneje poroča, ali je pri proučevanju poslovnega poročila prišel do informacij in posledično do spoznanj, na podlagi katerih lahko utemeljeno sklepa, da:
a. poslovno poročilo iz neupravičenih oziroma nepojasnjenih razlogov ne vsebuje vseh sestavnih delov, predpisanih z zakonom,
b. podatki in informacije, predstavljeni v poslovnem poročilu, niso bili ustrezno preneseni iz računovodskih izkazov v poslovno poročilo,
c. informacije, sklepi, ocene in predvidevanja družbe, ki jih je proučil revizor, predstavitev in razkritij v poslovnem poročilu ne podpirajo v zadostni meri, oziroma slednja niso v skladu z njegovim poznavanjem in razumevanjem družbe in njenega okolja.
(2) Pregled ni revizija poslovnega poročila, temveč izvedba postopkov v skladu z MSR 720 in določbami tega stališča.
(3) Pregled je uporaba analitičnih postopkov in poizvedovanj pri osebah, odgovornih za finančne, računovodske in operativne zadeve. Pregled običajno ne obsega:
a. dodatnega preizkušanja računovodskih razvidov s pomočjo inšpiciranja, opazovanja ali potrjevanja,
b. pridobivanja podpornega dokaznega gradiva v povezavi s poizvedovanjem in/ali
c. nekaterih drugih postopkov, običajno uporabljenih pri revidiranju.
IZVEDBA POSTOPKOV PREGLEDA LETNEGA POROČILA IN ZUNANJE POROČANJE O PREGLEDU 
5. člen 
(Izvedba postopkov pregleda) 
Kadar opravi revizor revizijo računovodskih izkazov s prilogo in pregleda poslovno poročilo, pregleda letno poročilo v celoti, saj pregleda vse njegove sestavne dele.
6. člen 
(Poročanje) 
(1) O pregledu letnega poročila poroča revizor tako, da v revizorjevo poročilo, pripravljeno na podlagi MSR 700 – Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih, upoštevajoč MSR 720, vključi odstavek Druge informacije, v katerem poroča o skladnosti ali neskladnosti sestavin poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi (v nadaljevanju: revizorjevo poročilo).
(2) Zgleda revizorjevega poročila sta kot sestavni del tega stališča prikazana v Prilogi 1 in Prilogi 2.
7. člen 
(Prostovoljna razkritja) 
(1) Prostovoljna razkritja, ki jih zakon ne predpisuje, niso predmet revidiranja, temveč zgolj predmet revizorjevega pregleda in morajo biti jasno označena kot taka.
(2) O skladnosti prostovoljnih razkritij z revidiranimi računovodskimi izkazi poroča revizor na enak način kot o skladnosti poslovnega poročila.
PREVZEM IN HRANJENJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z LETNIM POROČILOM 
8. člen 
(Zadostnost in ustreznost revizijske dokumentacije) 
Šteje se, da je revizijska dokumentacija v zvezi z letnim poročilom, ki jo mora revidirana oseba (v nadaljevanju: revidiranec) izročiti revizorju pred izdajo njegovega poročila, zadostna in ustrezna, če obsega:
a. računovodske izkaze z obveznimi razkritji in poslovno poročilo, ki so jih podpisale odgovorne osebe revidiranca;
b. poslovodsko predstavitev, v kateri revidiranec med drugim jamči, da je predal avtentične računovodske izkaze z obveznimi razkritji in poslovno poročilo, to je letno poročilo, ki je skladno z zakonskimi zahtevami; revizijska dokumentacija mora dokazovati, da je bila poslovodska predstavitev pregledana in je po revizorjevi presoji ustrezna ter ni bila spremenjena brez vednosti in privolitve revizorja;
c. dokazila, da so bili računovodski izkazi navzkrižno povezani z bruto bilanco in preverjeni glede na zakonsko zahtevane predstavitve;
č. dokazila, da so bila obvezna razkritja preverjena glede na zakonske določbe;
d. dokazila, da je bilo poslovno poročilo pregledano glede skladnosti z revidiranimi računovodskimi izkazi s prilogo.
9. člen 
(Poslovodska predstavitev) 
Poslovodska predstavitev iz točke (b) 8. člena tega stališča obsega poleg sestavin, priporočenih z MSR 580 – Pisne predstavitve − še naslednje predstavitve:
a. Potrjujemo svojo odgovornost za pravilno predstavitev vseh informacij v poslovnem poročilu v skladu z zakonskimi zahtevami.
b. Potrjujemo, da smo vam predali avtentične računovodske izkaze z obveznimi razkritji in poslovno poročilo, torej letno poročilo, ki je kot celota in po posameznih sestavnih delih skladno z zakonskimi zahtevami in z zahtevami primernega okvira računovodskega poročanja. V poslovnem poročilu ni bistvenih napak ali opustitev.
10. člen 
(Izdaja revizorjevega poročila) 
Dokler ni zadoščeno zahtevam iz 8. in 9. člena tega stališča, izdaja revizorjevega poročila ni možna; o izjemah odločata odgovorni pooblaščeni revizor in direktor revizijske družbe.
GLAVNI IZVEDBENI POSTOPKI PRI PREGLEDU (PREVERJANJU) POSLOVNEGA POROČILA
11. člen 
(Vsebina izvedbenih postopkov) 
Izvedbeni postopki pregleda običajno pomenijo, da revizor:
a. prebere predstavitve v poslovnem poročilu in primerja njihovo vsebino glede usklajenosti z informacijami v revidiranih računovodskih izkazih; primerja vrednosti (številke) v poslovnem poročilu s tistimi v revidiranih računovodskih izkazih ali ustreznih računovodskih razvidih; (ponovno) preračuna povečanja, zmanjšanja ali prikazane odstotke;
b. primerja nevrednostne informacije z revidiranimi računovodskimi izkazi;
c. razmisli, ali so razlage v poslovnem poročilu skladne z informacijami, pridobljenimi pri revidiranju računovodskih izkazov; opravi dodatna poizvedovanja pri poslovodstvu, če oceni, da je to potrebno;
č. pridobi razpoložljive predračunske računovodske informacije (na primer načrte, napovedi prodaje, zahtevke za nabavo osnovnih sredstev, finančne napovedi in projekcije) ter ugotavlja njihovo skladnost z revidiranimi računovodskimi izkazi;
d. poizve pri poslovodstvu in drugem osebju, ki je odgovorno za operativna področja (na primer prodajo, proizvodnjo, trženje) ter finančne in računovodske zadeve, o načrtih ali pričakovanjih, ki bi lahko vplivala na likvidnost in finančne vire družbe;
e. prebere zapisnike organov upravljanja (skupščine, nadzornega sveta in/ali drugih odborov), da bi prepoznal ukrepe, ki bi lahko vplivali na predstavitve v poslovnem poročilu; razmisli, ali so ti ukrepi v poslovnem poročilu ustrezno prikazani.
12. člen 
(Opravljanje izvedbenih postopkov) 
(1) Postopki od a. do e. 11. člena tega stališča so splošne usmeritve za delo revizorja, ki se glede na zakonsko zahtevane sestavine poslovnega poročila smiselno prilagajajo danim razmeram.
(2) Tako revizor pri pregledu poslovnega poročila:
a. v zvezi z uravnoteženo in celovito analizo razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja primerja lastno delovno gradivo s predstavitvami iz točk a., b., c., č., d. in e. 11. člena tega stališča;
b. v zvezi s pomembnimi poslovnimi dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta, lastno delovno gradivo primerja predvsem s predstavitvami iz točk a., c., č., d. in e. 11. člena tega stališča;
c. v zvezi s pričakovanim razvojem družbe prouči predvsem informacije in predstavitve iz točk a., c., č. in e. 11. člena tega stališča;
č. v zvezi z aktivnostmi na področju raziskav in razvoja lastno delovno gradivo (povezano z opravljenimi preveritvami upoštevanja SRS 2 in SRS 12) primerja predvsem s predstavitvami iz točk a., b., c., č., d. in e. 11. člena tega stališča;
d. v zvezi s podružnicami družbe in njihovimi aktivnostmi lastno delovno gradivo (povezano z opravljenimi preveritvami upoštevanja SRS 3, SRS 5, SRS 9, SRS 14, SRS 14, SRS 20 in SRS 21) primerja predvsem s predstavitvami iz točk a., b., c., č., d. in e. 11. člena tega stališča;
e. v zvezi z upravljanjem finančnih tveganj družbe ter njegovimi cilji in ukrepi primerja lastno delovno gradivo s predstavitvami iz točk a., b., c., č., d. in e. 11. člena tega stališča;
f. v zvezi z izjavo o upravljanju družbe prouči predvsem informacije in predstavitve iz točk b., c., d. in e. 11. člena tega stališča.
13. člen 
(Preveritev sodil) 
Revidiranec mora revizorja seznaniti s tem, katera sodila je uporabil za (ne)vključitev informacij v poslovno poročilo. Tako so na primer nekatere informacije že zajete v obveznih razkritjih in jih revidiranec v poslovnem poročilu povzema ali predstavlja preurejene. Ustreznost prikazov v poslovnem poročilu bo revizor presojal s primerjavo računovodskih izkazov s prilogo in revizorjevega delovnega gradiva ter pri tem uporabljal postopke iz 4., 11. in 12. člena tega stališča.
Poročanje o pregledu letnega poročila 
14. člen 
(Vsebina poročanja) 
Na podlagi opravljenih postopkov pregleda poslovnega poročila revizor poroča o zadevah iz drugega odstavka 3. člena tega stališča. Sicer pa za poslovno poročilo ne daje nikakršnega zagotovila iz naslednjih razlogov:
a. večina zadev, obravnavanih v poslovnem poročilu, je plod subjektivnih in kakovostnih dejavnikov, ki jih je težko objektivno izmeriti; enako velja tudi za sodila o zadevah, obravnavanih v poslovnem poročilu;
b. zaradi navedenega pod (a) ni možno izvesti postopkov preverjanj glede na vrsto, obseg in čas, kar je običajno za izvedbo revizijskih postopkov (gre za omejene postopke);
c. obseg in kakovost dokazov, zbranih pri pregledu poslovnega poročila, sta v primerjavi z dokazi, zbranimi pri revidiranju, omejena; gre bolj za prepričevalne kot za prepričljive dokaze, značilne za revidiranje.
15. člen 
(Odstavek o skladnosti) 
Če revizor na podlagi izvedenih postopkov pregleda poslovnega poročila iz 3. do 13. člena tega stališča ugotovi, da je poslovno poročilo v vseh pomembnejših pogledih predstavljeno v skladu z zakonskimi zahtevami o obsegu predstavitev v njem ter da v njem ni pomembnih neskladnosti z revidiranimi računovodskimi izkazi, v svojem poročilu (Priloga 1 in Priloga 2) v odstavku Druge informacije, za opisom svoje odgovornosti doda stavek:
»V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:
– so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi;
– so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
– na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb.«
16. člen 
(Odmiki) 
V primerih iz 17., 18., 19. in 20. člena tega stališča revizor v poročilu o revidiranih računovodskih izkazih poroča o odmikih od zadovoljivih predstavitev v poslovnem poročilu.
17. člen 
(Opustitev informacij) 
V primeru, ko so zakonsko zahtevane informacije v poslovnem poročilu neupravičeno izpuščene (točka a. prvega odstavka 4. člena tega stališča), revizor v svojem poročilu v odstavku Druge informacije, za opisom svoje odgovornosti doda stavek:
»Kot je opisano spodaj, sklepamo, da obstaja pomembna opustitev drugih informacij.«
Nato opiše opustitev:
»Družba ABC, v poslovnem poročilu ni predstavila in razkrila informacij (navesti je treba opis zakonsko zahtevanih informacij), čeprav bi jih v skladu z zahtevo o popolnosti predstavitev in razkritij o delovanju morala predstaviti in razkriti. Opustitev teh informacij ne vpliva na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih izkazih družbe ABC, za leto XXXX.«
18. člen 
(Pomembna neskladnost) 
V primeru, da revizor ugotovi pomembno neskladnost med informacijami v poslovnem poročilu in informacijami v revidiranih računovodskih izkazih (točka b. prvega odstavka 4. člena tega stališča) in poslovodstvo informacij v poslovnem poročilu ne želi uskladiti z informacijami v računovodskih izkazih, revizor v svojem poročilu v odstavku Druge informacije, za opisom svoje odgovornosti doda stavek:
»Kot je opisano spodaj, sklepamo, da obstaja pomembna neskladnost drugih informacij.«
Nato opiše neskladnost:
»Informacije v poslovnem poročilu (navesti je treba opis teh informacij) po naši oceni niso v skladu z informacijami v revidiranih računovodskih izkazih, prikazanih na strani XX, ker (… opiše se razloge za neskladnost …). Navedena(e) neskladnost(i) ne vpliva(jo) na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih izkazih družbe ABC, za leto XXXX.«
19. člen 
(Neskladnost s predračunskimi in drugimi informacijami) 
Če revizor ugotovi, da so razkritja in predstavitve v poslovnem poročilu pomembno neskladni s proučenimi predračunskimi in drugimi informacijami (na primer načrti, napovedmi prodaje, naložb, finančnimi napovedmi in/ali projekcijami), ki bi morale biti podlaga za razkritja in predstavitve v poslovnem poročilu (točka c. prvega odstavka 4. člena tega stališča), revizor v svojem poročilu v odstavku Druge informacije, za opisom svoje odgovornosti doda stavek:
»Kot je opisano spodaj, sklepamo, da obstaja pomembna neskladnost drugih informacij.«
Nato opiše neskladnost:
»Na podlagi postopkov, ki smo jih izvedli pri proučevanju informacij, predstavljenih v poslovnem poročilu, smo ocenili, da te informacije niso v skladu z... (navesti je treba dejstva, ki kažejo, da gre za pomembno napačno navedbo). Navedena(e) neskladnost(i) ne vpliva(jo) na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih izkazih družbe ABC za leto XXXX.«
20. člen 
(Neopravljeni postopki) 
Če revizor ne more opraviti postopkov, s katerimi bi pridobil zadostna spoznanja o neoporečnosti predstavitev v poslovnem poročilu, v svojem poročilu v odstavku Druge informacije, za opisom svoje odgovornosti doda stavek:
»Predstavitve in razkritja v poslovnem poročilu smo pregledali glede na skladnost z drugimi sestavinami letnega poročila. Vendar pa pri preverjanju zahtevanih informacij v poslovnem poročilu nismo mogli opraviti nekaterih postopkov, ki jih zahtevata MSR 720 in Stališče 1, ker... (navesti je treba vzroke za omejitve preverjanj oziroma pregleda). Ta(e) omejitev(tve) ne vpliva(jo) na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih izkazih družbe ABC za leto XXXX.«
21. člen 
(Poslovno poročilo ni izročeno) 
Če družba revizorju ni izročila poslovnega poročila, revizor v svojem poročilu v odstavku Druge informacije, namesto tretjega odstavka (glej prilogi), zapiše:
»Poslovnega poročila družbe nismo pregledali, ker nam ga družba do dneva zaključka revizije računovodskih izkazov ni predložila. V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije, kot so opredeljene zgoraj, ko bodo na razpolago, in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne.«
DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA TEGA STALIŠČA 
22. člen 
(Pojasnila in tolmačenje) 
Za pojasnila in tolmačenje posameznih členov tega stališča je pristojen strokovni svet Agencije.
23. člen 
(Prehodna in končna določba) 
(1) Z uveljavitvijo tega stališča preneha veljati Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu (Uradni list RS, št. 35/18), se pa lahko do 31. 12. 2023 uporabljajo njegove priloge kot zgled revizorjevega poročila, namesto prilog iz tega stališča.
(2) To stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-5/2023-1
Ljubljana, dne 28. marca 2023
EVA 2023-1611-0031
Mihael Kranjc 
namestnik predsednika strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost