Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023

Kazalo

1127. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B), stran 3590.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 2023.
Št. 003-02-3/2022-64
Ljubljana, dne 30. marca 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR-B) 
1. člen
V Zakonu o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15, 69/17 in 3/22 – ZDDV-1M) se v 1. členu besedilo »obveznost zadržanja izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca« nadomesti z besedilom »obveznost izročitve in zadržanja izdanega računa za zavezanca in kupca«.
2. člen 
V 12. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(obveznost izročitve računa in obveznost kupca)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavezanec mora izdani račun izročiti kupcu blaga oziroma prejemniku storitve v elektronski ali papirni obliki.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen 
V 15. členu se besedilo »prvega in drugega odstavka 12. člena« nadomesti z besedilom »prvega, drugega in tretjega odstavka 12. člena«.
4. člen 
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
(prekršek kupca) 
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek kupec blaga oziroma prejemnik storitve, če ne prevzame in zadrži računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi (tretji odstavek 12. člena).«.
5. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku na koncu črtane 10. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. ne izroči računa kupcu blaga oziroma prejemniku storitve (drugi odstavek 12. člena).«.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati deseti odstavek 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 432-01/22-11/21
Ljubljana, dne 22. marca 2023
EPA 300-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti