Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2023 z dne 13. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2023 z dne 13. 2. 2023

Kazalo

348. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O), stran 1135.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. februarja 2023.
Št. 003-02-3/2022-42
Ljubljana, dne 11. februarja 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1O) 
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21 in 153/22) se za 28. členom doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(ministrstvo za digitalno preobrazbo) 
Ministrstvo za digitalno preobrazbo opravlja naloge na področjih informacijske družbe, elektronskih komunikacij, informatizacije državne uprave, upravljanja informacijsko-komunikacijskih sistemov in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov ter centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.«.
2. člen 
V 29. členu se beseda »makrofiskalnih« nadomesti z besedo »fiskalnih«.
3. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen 
(ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) 
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport opravlja naloge na področjih gospodarskega razvoja, razvoja podjetništva, industrije, obrti, konkurenčnosti, povečanja dodane vrednosti gospodarstva, internacionalizacije, spodbujanja implementacije tehnologij in inovacij v gospodarstvu, krožnega gospodarstva, vesolja, socialne ekonomije, lesarstva, spodbujanja razvoja turizma, gospodarskih odnosov s tujino, ekonomskega sistema, notranjega trga, tehnične zakonodaje in meril, meroslovja, prava družb, intelektualne lastnine, pomoči gospodarskim družbam v težavah, varstva konkurence, varstva potrošnikov, trgovinske politike, drobnega gospodarstva, pokopališke in pogrebne dejavnosti, trgovine, pošte, blagovnih rezerv ter športa, razen nalog na področju športne vzgoje otrok in mladine.«.
4. člen 
Za 32.a členom se doda nov 32.b člen, ki se glasi:
»32.b člen 
(ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj) 
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj opravlja naloge na področjih evropske kohezijske politike, upravljanja skladov te politike in upravljanja drugih virov nepovratnih sredstev za zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik ter na področju regionalnega razvoja.«.
5. člen 
V 34.a členu se za besedilom »področjih javne uprave,« doda besedilo »razvojnega načrtovanja,«, besedilo »upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis,« pa se črta.
6. člen 
V 37. členu se beseda »pravobranilstva« na dveh mestih nadomesti z besedo »odvetništva«, za besedo »sporov« pa se dodata vejica in besedilo »otrokom prijaznega pravosodja«.
7. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen 
(ministrstvo za infrastrukturo) 
Ministrstvo za infrastrukturo opravlja naloge na področjih prometne infrastrukture in žičniških naprav, usmerjanja, koordinacije in povezovanja upravljavcev cest, razvoja vseevropskega prometnega omrežja v Republiki Sloveniji ter cestnega, železniškega, žičniškega, zračnega in pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah ter mednarodnih avtobusnih in železniških prevozov.«.
8. člen 
38.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»38.a člen 
(ministrstvo za naravne vire in prostor) 
Ministrstvo za naravne vire in prostor opravlja naloge na področjih ohranjanja narave, upravljanja voda, vključno s stanjem voda, investicij v vodno infrastrukturo, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč, rudarstva, urejanja prostora in graditve objektov ter geodetske dejavnosti.«.
9. člen 
Za 38.a členom se dodajo novi 38.b, 38.c in 38.č člen, ki se glasijo:
»38.b člen 
(ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) 
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo opravlja naloge na področjih varovanja okolja, okoljskih presoj, podnebnih sprememb in ravnanja z odpadki, energetike, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, oskrbe z naftnimi derivati in infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter trajnostne mobilnosti, celostnega prometnega načrtovanja in javnega potniškega prometa v notranjem in čezmejnem prometu.
38.c člen 
(ministrstvo za solidarno prihodnost) 
Ministrstvo za solidarno prihodnost opravlja naloge na področjih stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe, deinstitucionalizacije starejših, dolgožive družbe, socialnega varstva v delu, ki se nanaša na institucionalno varstvo, pomoč družini na domu, vodenje in varstvo ter zaposlitve pod posebnimi pogoji, in ekonomske demokracije.
38.č člen 
(ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije) 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije opravlja naloge na področjih visokega šolstva, znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ter tehnološkega razvoja.«.
10. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
(ministrstvo za vzgojo in izobraževanje) 
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje opravlja naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega in višjega šolstva, izobraževanja odraslih, mladine ter športne vzgoje otrok in mladine.«.
11. člen 
V 40. členu se pred besedo »pitne« doda besedilo »zdravstveno ustrezne«.
12. člen 
V 41. členu se v naslovu in besedilu člena za besedo »zunanje« doda besedilo »in evropske«.
13. člen 
V 51. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(nadzor ministrstev, prevzem pristojnosti in prenos krajevne pristojnosti med upravnimi enotami)«.
V prvem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, o opravljenem nadzoru in rezultatih nadzora obvesti tudi ministrstvo, pristojno za upravo.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Minister, pristojen za upravo, lahko na predlog načelnika upravne enote po pridobitvi soglasja ministra, pristojnega za določeno upravno področje, s sklepom izjemoma določi drugo krajevno pristojno upravno enoto za reševanje posamičnih upravnih zadev na določenem upravnem področju, v katerih upravna enota še ni opravila nobenih dejanj v postopku. Sklep se izda, če je očitno, da krajevno pristojna upravna enota ne more odločiti v zakonitem roku, niti ni objektivno pričakovati, da bi to lahko storila v razumnem času po izteku tega roka. Pri določanju obsega upravnih zadev se izhaja iz načela enake obremenjenosti upravnih enot glede na število uradnih oseb in upravnih zadev v reševanju.
Upravna enota, ki postane krajevno pristojna na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka, o prenosu upravne zadeve obvesti stranko.«.
14. člen 
V 59. členu se v drugem odstavku besedilo »z informacijsko komunikacijskimi sistemi« nadomesti z besedilom »informacijsko-komunikacijskih sistemov«.
15. člen 
V 74.a členu se v prvem odstavku besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov«, besedilo »izvajanje enotne informacijske varnostne politike« pa se črta.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov«.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »in o naslovu stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedežu« nadomesti z vejico in besedilom »o naslovu stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedežu in o elektronskem naslovu za vročanje«.
16. člen 
V 74.č členu se v prvem odstavku besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22) se:
1. v 10. členu:
– v prvem odstavku besedilo »Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: služba)« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«,
– v tretjem odstavku beseda »službo« nadomesti z besedo »ministrstvom«,
– v petem odstavku beseda »Vlada« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister),«;
2. v 15. členu v petem odstavku beseda »Vlada« nadomesti z besedilom »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za infrastrukturo, in ministrom, pristojnim za prostor,«, beseda »uredbo« pa z besedo »pravilnik«;
3. v 17. členu v tretjem odstavku beseda »vlada« nadomesti z besedilom »minister v soglasju z ministrom, pristojnim za gradnjo objektov in urejanje prostora«;
4. v 21. členu v šestem odstavku beseda »službo« nadomesti z besedo »ministrstvo«;
5. v 31. členu v tretjem odstavku beseda »službe« nadomesti z besedo »ministrstva«;
6. v 33. členu v petem odstavku beseda »služba« v obeh sklonih in z obema začetnicama nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu in z ustrezno začetnico;
7. v 42. členu v šestem odstavku beseda »službe« nadomesti z besedo »ministrstva«;
8. v 44. členu v prvem odstavku beseda »Služba« nadomesti z besedo »Ministrstvo«;
9. v 45. členu v šestem odstavku beseda »Služba« nadomesti z besedo »Ministrstvo«;
10. v 95. členu beseda »Služba« nadomesti z besedo »Ministrstvo«;
11. v 97. členu v prvem odstavku beseda »službe« nadomesti z besedilom »ministrstva«;
12. v 131. členu v tretjem odstavku besedilo »Predstojnik službe« nadomesti z besedo »Minister«;
13. v 155. členu v četrtem odstavku beseda »Vlada« nadomesti z besedo »Minister«;
14. v 200. členu v drugem odstavku beseda »Služba« nadomesti z besedo »Ministrstvo«;
15. v 203. členu v prvem odstavku beseda »Služba« nadomesti z besedo »Ministrstvo«;
16. v 228. členu v sedmem odstavku beseda »Vlada« nadomesti z besedilom »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, ministrom, pristojnim za obrambo, in direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije«;
17. v 234. členu v drugem odstavku beseda »služba« nadomesti z besedo »ministrstvo«;
18. v 242. členu v prvem in tretjem odstavku besedilo »predstojnika službe« nadomesti z besedo »ministra«;
19. v 253. členu v prvem odstavku črta besedilo »ali služba«;
20. v 254. členu v petem odstavku črta besedilo »ali služba«, beseda »pristojna« pa nadomesti z besedo »pristojno«;
21. v 259. členu v drugem odstavku beseda »služba« nadomesti z besedo »ministrstvo«;
22. v 271. členu v tretjem odstavku besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«;
23. v 292. členu:
– v prvem odstavku besedilo »predstojnika službe« nadomesti z besedo »ministra«,
– v drugem odstavku besedilo »predstojnik službe« nadomesti z besedo »minister«;
24. v 296. členu v tretjem odstavku besedilo »predstojnik službe oziroma predstavniki službe« nadomesti z besedilom »minister oziroma predstavniki ministrstva«.
18. člen 
V Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo, 19/15 in 189/21 – ZDU-1M) se:
1. v 14. členu v drugem odstavku besedilo »službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: služba)« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«, beseda »Služba« pa z besedo »Ministrstvo«;
2. v 15. členu v naslovu člena beseda »službe« nadomesti z besedo »ministrstva«, v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku pa beseda »Služba« z besedo »Ministrstvo«;
3. v 16. členu v drugem odstavku beseda »službi« nadomesti z besedo »ministrstvu«;
4. v 17. členu v drugem odstavku beseda »službi« nadomesti z besedo »ministrstvu«;
5. v 19. členu v tretjem odstavku beseda »službi« nadomesti z besedo »ministrstvu«, beseda »jo« pa z besedo »ga«.
19. člen 
V Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A in 189/21 – ZDU-1M) se:
1. v 5. členu v osmem odstavku besedilo »Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada)« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: minister),«;
2. v 7. členu v petem odstavku beseda »Vlada« nadomesti z besedo »Minister«;
3. v 9. členu:
– v drugem odstavku besedilo »Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: služba)« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«,
– v tretjem odstavku beseda »Služba« nadomesti z besedo »Ministrstvo«;
4. v 11. členu:
– v drugem odstavku beseda »Služba« nadomesti z besedo »Ministrstvo«,
– v petem odstavku beseda »Služba« nadomesti z besedo »Ministrstvo«,
– v šestem odstavku beseda »Vlada« nadomesti z besedo »Minister«;
5. v 12. členu:
– v prvem odstavku besedilo »(1)« črta,
– drugi odstavek črta.
20. člen 
V Zakonu o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (Uradni list RS, št. 43/04 in 189/21 – ZDU-1M) se v 5. členu v četrtem odstavku besedilo »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo«.
21. člen 
V Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo in 41/11 in 189/21 – ZDU-1M) se:
1. v 5. členu:
– v drugem odstavku besedilo »predstojnica oziroma predstojnik službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: predstojnik službe)« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister)«, besedilo »predstojnik službe« pa z besedo »minister«,
– v četrtem odstavku besedilo »Predstojnik službe« nadomesti z besedo »Minister«,
– v šestem odstavku besedilo »Predstojnik službe« nadomesti z besedo »Minister«;
2. v 10. členu v tretjem odstavku besedilo »službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: služba)« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),«;
3. v 14. členu beseda »služba« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
22. člen 
V Zakonu o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21 – ZDU-1M) se:
1. v 42. členu besedilo »Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za zagotavljanje centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis«;
2. v 49. členu v prvem odstavku besedilo »pristojna Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »pristojno ministrstvo, pristojno za zagotavljanje centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis«.
23. člen 
V Zakonu o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17) se:
1. v 2. členu v deseti alineji besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«;
2. v 11.a členu v 6. točki prvega odstavka ter v četrtem in petem odstavku besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«;
3. v 11.c členu v enajstem odstavku besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«.
24. člen 
V Zakonu o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10 in 84/15) se v 14. členu v prvem, drugem in tretjem odstavku besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«.
25. člen 
V Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ) se:
1. v 14.č členu v 5. točki prvega odstavka besedilo »Ministrstva za javno upravo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave,«;
2. v Prilogi 2 v zbirki 8. Evidenca uporabnikov eZdravja pri opredelitvah »Kdo posreduje podatke v zbirko in s katerimi zbirkami se zbirka povezuje« in »Način pridobivanja osebnih podatkov« besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«.
26. člen 
V Zakonu o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21) se v 24. členu v drugem odstavku besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«.
27. člen 
V Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) se v 39.a členu v osmem odstavku besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«.
28. člen 
V Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se v 49. členu v drugem odstavku in v 53. členu v drugi alineji besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«.
29. člen 
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) se v 70. členu v petem odstavku besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«.
30. člen 
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) se v 526. členu v petem odstavku besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave«.
31. člen 
V Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) se v 9.a členu:
1. v prvem odstavku črta besedilo »predstojnika službe, pristojne za razvoj, in«;
2. v drugem odstavku besedilo »službi, pristojni za razvoj« nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za finance«.
32. člen 
V Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) se v 14. členu v četrtem odstavku beseda »gospodarstvo« nadomesti z besedilom »regionalni razvoj«.
33. člen 
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP in 105/22 – ZZNŠPP) se:
1. v 3. členu v prvem odstavku za 3.a točko doda nova 3.b točka, ki se glasi:
»3.b »čezmejni javni linijski potniški promet« pomeni izvajanje javne gospodarske službe prevoza potnikov v čezmejnem prometu do prestopne točke v sosednji državi;«;
2. 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(pristojni organi) 
(1) Strokovno tehnične, organizacijske, razvojne in nekatere upravne naloge na področju prevoza blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu in potnikov v mednarodnem cestnem prometu ter razvojne naloge na področju prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu izvajata ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in ministrstvo, pristojno za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo za JPP).
(2) Ministrstvo opravlja naslednje naloge:
1. priprava predlogov zakonov in izdajanje podzakonskih predpisov s področij cestnih prevozov blaga in prevozov v mednarodnem prevozu potnikov v cestnem prometu;
2. vodenje evidenc in registrov iz prvega odstavka 15. člena tega zakona;
3. pridobivanje dovolilnic od drugih držav in izmenjava teh z njimi;
4. spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov;
5. izdaja odločb za tuje prevoznike o prepovedi izvajanja prevozov v Republiki Sloveniji;
6. opravljanje nalog nacionalne kontaktne točke in izmenjava informacij z drugimi državami članicami v skladu z 18. členom Uredbe 1071/2009/ES;
7. izdaja dovoljenj in aktov, določenih s tem zakonom in predpisi Evropske unije s področja cestnih prevozov;
8. izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opravljanje kabotaže;
9. izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih nalog organov države članice v skladu z Uredbo 1073/2009/ES, razen če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Sveta 56/83/EGS, Uredbo Sveta 3916/90/EGS, Uredbo 1072/2009/ES, razen če zakon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Komisije 2121/98/ES in Uredbo Komisije 792/94/ES;
10. izdaja dovolilnic in potniških spremnic za občasne prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
11. izdaja in odvzem dovoljenj za izmenične prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
12. izvajanje drugih upravnih nalog po mednarodnih sporazumih s področja prevozov blaga v cestnem prometu, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami, če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa;
13. vodenje registra mednarodnih linij in voznih redov;
14. izvajanje drugih upravnih nalog po mednarodnih sporazumih s področja prevozov potnikov v cestnem prometu, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami, če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa.
(3) Ministrstvo za JPP opravlja naslednje naloge:
1. priprava predlogov zakonov in izdajanje podzakonskih predpisov s področja javnega potniškega prometa v notranjem in čezmejnem prometu;
2. vodenje prometne politike na področju cestnih prevozov;
3. vodenje evidenc in registrov iz drugega odstavka 15. člena tega zakona;
4. spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov;
5. razvijanje javnega linijskega avtobusnega medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa in pospeševanje gospodarskih javnih služb;
6. razvijanje informacijskega sistema javnega potniškega prometa;
7. razvijanje drugih oblik javnega potniškega prometa;
8. izdaja dovoljenj za posebne linijske prevoze, na katerih se lahko vozijo tudi naključni potniki;
9. odločanje o pravicah težko in težje gibalno oviranih študentov do brezplačnega prevoza ali brezplačnega prilagojenega prevoza;
10. reševanje reklamacij glede uporabe enotne vozovnice na drugi stopnji;
11. vodenje registra posebnih linijskih prevozov;
12. vodenje evidence subvencij prevoza;
13. vodenje evidence integriranega javnega potniškega prometa;
14. oglaševanje in informiranje;
15. podpora uporabnikom.«;
3. v drugem odstavku 15. člena, petem in desetem odstavku 17. člena, v tretjem odstavku 53. člena, v tretjem in petem odstavku 114.c člena, v drugem odstavku 114.e člena, v 114.f členu, v tretjem odstavku 114.g člena, v 7. točki prvega odstavka 128. člena beseda »ministrstvo« ali besedilo »ministrstvo, pristojno za promet« v vseh sklonih in z obema začetnicama nadomesti z besedilom »ministrstvo za JPP« v ustreznem sklonu in z ustrezno začetnico;
4. v 17. členu:
– v prvem odstavku besedilo »Ministrstvo pridobi« nadomesti z besedilom »Ministrstvo in ministrstvo za JPP pridobita«, za besedilom »ministrstvo, pristojno za javno upravo,« pa doda besedilo »ministrstvo, pristojno za zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave,«,
– v drugem odstavku beseda »ministrstvo« v vseh sklonih in z obema začetnicama nadomesti z besedilom »ministrstvo in ministrstvo za JPP« v ustreznem sklonu in z ustrezno začetnico,
– v tretjem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za promet,« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za JPP«,
– v četrtem odstavku besedilo »Ministrstvo za odločanje« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za JPP za odločanje«,
– v trinajstem odstavku besedilo »Ministrstvo na podlagi« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za JPP na podlagi«;
5. v prvem in drugem odstavku 51. člena, v osmem odstavku 53. člena, v šestem odstavku 54. člena, v tretjem odstavku 57.a člena, v tretjem, sedmem in enajstem odstavku 114.b člena, v četrtem odstavku 114.d člena, v prvem odstavku 114.e člena beseda »minister« ali besedilo »minister, pristojen za promet,« ali »minister, pristojen za promet« nadomesti z besedilom »minister za JPP«;
6. v 46. členu v drugem odstavku za besedo »minister« dodata vejica in besedilo »pristojen za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu (v nadaljnjem besedilu: minister za JPP),«;
7. v 111. členu v šestem odstavku besedilo »Minister pristojen za promet,« nadomesti z besedilom »Minister za JPP v soglasju z ministrom«;
8. v 118. členu v tretjem odstavku za besedo »ministrom« doda besedilo »za JPP in ministrom«;
9. v 119. členu v drugem odstavku besedilo »minister, pristojen za promet« nadomesti z besedilom »minister v soglasju z ministrom za JPP«.
34. člen 
V Zakonu o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 126/03, 102/07 in 49/11 – ZPCP-2C) se:
1. 96. člen spremeni tako, da se glasi:
»96. člen 
(obveznost posredovanja podatkov) 
(1) Zaradi spremljanja trga prevoznih storitev lahko ministrstvo, pristojno za promet, od prevozniških podjetij, špediterjev in drugih subjektov, ki opravljajo prevoze potnikov ali tovora, zahteva, da mu sporočijo vse podatke, povezane z vozninami oziroma prevozninami, razen za področje prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu.
(2) Za področje prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu se podatki iz prejšnjega odstavka sporočajo ministrstvu, pristojnemu za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu.
(3) Podatki, pridobljeni v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, se obravnavajo kot poslovna skrivnost. Ministrstvo, pristojno za promet, in ministrstvo, pristojno za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu, lahko te podatke na njihovo obrazloženo zahtevo posredujeta drugim ministrstvom in organom Evropske unije.
(4) Za izvajanje tega zakona državni organi Republike Slovenije sodelujejo z drugimi državami članicami Evropske unije in organi Evropske unije.«;
2. v 97. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1.250 eurov do 20.870 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z zahtevo ministrstva, pristojnega za promet, ali ministrstva, pristojnega za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu, iz prvega oziroma drugega odstavka prejšnjega člena.«.
35. člen 
V Zakonu o upravljanju javnega potniškega prometa (Uradni list RS, št. 54/22) se:
1. v 12. členu v drugem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za promet« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu«;
2. v 15. členu v četrtem odstavku besedilo »ministra, pristojnega za promet« nadomesti z besedilom »ministra, pristojnega za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu«.
36. člen 
V Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21 in 54/22 – ZUJPP) se v 6. členu v drugem odstavku v prvem stavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu«, v drugem stavku pa beseda »ministrstvo« z besedilom »ministrstvo, pristojno za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu,«.
37. člen 
V Zakonu o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) se v 3. členu v tretjem odstavku besedilo »ministrstva, pristojnega za promet« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu«.
38. člen 
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) se:
1. v 3. členu:
– v točki 10.2 besedilo »Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za prostor«,
– v točki 10.3.1 beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),«,
– v točki 18.2 v drugi alineji besedilo »Ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo),« nadomesti z besedo »Ministrstvo«;
2. v 57. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na podlagi meril iz prejšnjega odstavka minister, na čigar delovno področje spada del okolja ali posamezno območje, s predpisom razvrsti posamezni del okolja ali posamezno območje v razrede ali stopnje, razen če je s predpisom iz prejšnjega odstavka določeno, da je za razvrstitev pristojna občina.«;
3. v 73. členu:
– naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(operativni programi)«,
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvedbo nacionalnega programa varstva okolja ali za izvrševanje obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, strategij, programov in predpisov EU, ki se nanašajo na oblikovanje programov na področju varstva okolja, ministrstvo pripravi operativne programe varstva okolja, ministrstvo, pristojno za vode, pripravi operativne programe javnih služb s področja voda, ministrstvo, pristojno za naravo, pa operativne programe s področja ohranjanja narave, ki jih sprejme Vlada.«,
– v drugem odstavku za besedilom »vprašanje varstva okolja« dodata vejica in besedilo »javnih služb s področja voda oziroma ohranjanja narave«;
4. v 74. členu v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku za besedo »Ministrstvo« dodata vejica in besedilo »ministrstvo, pristojno za vode, v postopku priprave operativnega programa s področja upravljanja voda oziroma ministrstvo, pristojno za naravo, v postopku priprave operativnega programa s področja ohranjanja narave«;
5. v 84. členu v tretjem odstavku beseda »sprejeme« nadomesti z besedo »sprejme«, beseda »ministra« pa z besedilom »ministra, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: minister)«;
6. v 106. členu v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek vlagatelj vlogo iz drugega odstavka 140. člena tega zakona vloži v pisni obliki v dveh izvodih in na elektronskem nosilcu.«;
7. v desetem odstavku 116. člena, v devetem odstavku 119. člena, v drugem odstavku 129. člena, v petem odstavku 134. člena in v tretjem odstavku 135. člena besedilo »iz prvega ali drugega odstavka 140. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka 140. člena tega zakona«;
8. 140. člen spremeni tako, da se glasi:
»140. člen 
(naprava ali obrat ali dejavnost, ki je tudi poseg v okolje) 
(1) Če je nameravani poseg iz prvega odstavka 88. člena tega zakona hkrati tudi naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona ali druga naprava ali dejavnost iz 126. člena tega zakona ali obrat iz 131. člena tega zakona, se lahko na zahtevo vlagatelja vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja presoja vplivov na okolje izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo ali dejavnost iz 110. ali 126. člena tega zakona ali obrat iz 131. člena tega zakona.
(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi sestavine vloge iz 92. člena tega zakona.
(3) Za obveščanje javnosti in sodelovanje zainteresirane javnosti se v postopkih iz prvega odstavka tega člena uporabljajo določbe 97. člena tega zakona, v primeru možnih čezmejnih vplivov naprave na okolje določbe 98. člena tega zakona, za sodelovanje stranskih udeležencev pa določbe 102. člena tega zakona.
(4) Ministrstvo mora poleg vsebin iz prejšnjega odstavka javnost obvestiti tudi o dokumentaciji in podatkih iz drugega odstavka 113. člena tega zakona, če gre za nameravani poseg, ki je tudi naprava iz 110. člena tega zakona, ali z vlogo iz šestega odstavka 127. člena tega zakona, če gre za nameravani poseg, ki je tudi naprava iz tretjega odstavka 127. člena tega zakona, ali z dokumentacijo in podatki iz drugega odstavka 133. člena tega zakona, če gre za nameravani poseg, ki je hkrati tudi obrat tveganja iz 131. člena tega zakona.
(5) Za določitev stranskih udeležencev se v postopkih iz prvega odstavka tega člena uporabljajo določbe 102. in 114. člena tega zakona, če gre za napravo iz 110. člena tega zakona, določbe 128. člena tega zakona, če gre za napravo iz tretjega odstavka 127. člena tega zakona, ali določbe 133. člena tega zakona, če gre za obrat iz 131. člena tega zakona.
(6) Če so v postopkih iz prvega odstavka tega člena izpolnjeni pogoji za izdajo okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja po tem zakonu, ministrstvo izda odločbo, ki poleg vsebin iz 100. člena tega zakona vsebuje tudi vsebine iz 116. člena tega zakona, če gre za napravo iz 110. člena tega zakona, vsebine iz 127. člena tega zakona, če gre za napravo iz 126. člena tega zakona, ali vsebine iz 134. člena tega zakona, če gre za obrat iz 131. člena tega zakona.
(7) Za zagotavljanje dostopa do pravnega varstva zainteresirane javnosti se v postopkih iz prvega odstavka tega člena uporabljajo določbe 103. člena tega zakona.«;
9. v 147. členu:
– v četrtem odstavku na vseh mestih za besedo »ministrstvo« dodata vejica in besedilo »pristojno za ohranjanje narave«,
– v sedmem odstavku za besedo »izvajanje« dodata vejica in besedilo »minister, pristojen za vode, pa predpiše klasifikacijo s področja voda«,
– v desetem odstavku za besedo »nesrečami« dodata vejica in besedilo »in ministrstvu, pristojnemu za vode«;
10. v 150. členu v petem odstavku za besedo »javnosti« dodata vejica in besedilo »minister, pristojen za vode, pa predpiše vrste emisij, ki so predmet obratovalnega monitoringa odpadnih voda, metodologijo izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih voda ter način, vrsto in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, občini, na območju katere oseba obratuje, in obveščanja javnosti«;
11. v 151. členu za dvanajstim odstavkom doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Ne glede na prejšnji odstavek minister, pristojen za vode, s predpisom določi opremo in vrsto akreditacije ali druge tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba iz tretjega odstavka tega člena za področje voda, pogoje, ki jih mora izpolnjevati podizvajalec iz 3. točke šestega odstavka tega člena, za primere iz devetega in desetega odstavka tega člena pa določi še zahteve v zvezi z merilno opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa s področja voda.«;
12. v 152. členu v tretjem odstavku za besedo »odstavka« dodata vejica in besedilo »minister, pristojen za vode, pa predpiše način preverjanja kakovosti izvajanja monitoringa s področja voda«;
13. v 154. členu:
– v šestnajstem odstavku za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek upravljavec centralnega registra prebivalstva na zahtevo ministrstva, pristojnega za vode, določi enotno matično številko občana izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz osmega odstavka tega člena.«,
– v sedemnajstem odstavku za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek upravljavec poslovnega registra na zahtevo ministrstva, pristojnega za vode, vpiše v poslovni register pravno osebo, ki je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz osmega odstavka tega člena.«,
– dvajseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(20) Pristojni organ občine mora ministrstvu, pristojnemu za vode, sporočiti podatke o izvajalcih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, potrebne za vodenje in vzdrževanje evidence. Ministrstvo, pristojno za vode, posreduje evidenco iz 7. točke prvega odstavka tega člena, razen evidence upravljanja voda, ministrstvu do konca tekočega leta za preteklo leto.«;
14. v 158. členu:
– v prvem odstavku v 1. točki črta besedilo »varstva okolja«,
– za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena ministrstvo, pristojno za vode, posreduje v objavo na osrednje spletno mesto državne uprave operativne programe iz 1. točke in podatke iz 8. in 9. točke prvega odstavka tega člena s področja voda.«;
15. v 159. členu v prvem odstavku za besedilom »določenih v predpisih EU« dodata vejica in besedilo »razen podatkov s področja voda, ki jih posreduje in izmenjuje ministrstvo, pristojno za vode, oziroma podatkov s področja ohranjanja narave, ki jih posreduje in izmenjuje ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave«;
16. v 243. členu v drugem odstavku za besedilom »ohranjanje narave,« doda besedilo »vode,«.
39. člen 
V Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) se:
1. v drugem odstavku 101. člena, v prvem in petem odstavku 101.a člena, v prvem in tretjem odstavku 101.b člena, v tretjem, četrtem, petem, šestem in dvanajstem odstavku v 101.c člena, v tretjem, šestem in sedmem odstavku 101.e člena ter v prvem in tretjem odstavku 101.f člena beseda »ministrstvo« v vseh sklonih in z obema začetnicama nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za okolje,« v ustreznem sklonu in z ustrezno začetnico;
2. v 168. členu v prvem odstavku besedilo »ministrstva za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za okolje, ministrstva, pristojnega za prostor, ali ministrstva, pristojnega za naravo,«;
3. v 171. členu:
– v tretjem odstavku besedilo »ministrstvo za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave,«,
– v šestem odstavku besedilo »ministrstvo za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave«.
40. člen 
V Zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20) se v 11. členu v četrtem odstavku besedilo »ministrstva, pristojnega za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave«.
41. člen 
V Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14 in 163/22) se:
1. v 7. členu:
– v prvem odstavku besedilo »pristojnega za okolje« nadomesti z besedilom »pristojnega za naravne vire«,
– v drugem odstavku šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»‒ po en predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje s področja monitoringa naravnih pojavov, in ministrstva, pristojnega za naravne vire s področja priprave in izvedbe programov odprave posledic naravnih nesreč na stvareh (v nadaljnjem besedilu: program odprave posledic nesreče).«;
2. v četrti in sedmi alineji prvega odstavka ter v četrtem, petem in šestem odstavku 8. člena, v prvem, drugem in tretjem odstavku 12. člena, v četrtem odstavku 13. člena, v 1. točki petega odstavka 14. člena, v tretjem, četrtem in šestem odstavku 30. člena, v drugem in osmem odstavku 31. člena, v prvem in drugem odstavku 32. člena, v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 33. člena, v prvem odstavku 45. člena, v prvem in drugem odstavku 47. člena, v petem odstavku 49. člena, v drugem odstavku 53. člena, v prvem odstavku 64. člena in v drugem odstavku 65. člena besedilo »pristojnega za okolje« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »pristojnega za naravne vire« v ustreznem sklonu.
42. člen 
V Zakonu o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 80/10 – ZUPUDPP in 109/12) se:
1. v 3. členu v sedmem odstavku besedilo »Ministrstvo za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za odpravo posledic naravnih nesreč in prostor«;
2. v 5. členu v sedmem odstavku besedilo »minister, pristojen za okolje« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za odpravo posledic naravnih nesreč«;
3. v 21. členu v drugem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za okolje« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za odpravo posledic naravnih nesreč«.
43. člen 
V Zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE) se v 17. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naloge v zvezi z obravnavanjem vlog in dodeljevanjem sredstev državne pomoči opravlja komisija za sredstva državne pomoči (v nadaljnjem besedilu: komisija za popotresno obnovo objektov), ki jo na predlog ministrstev, pristojnih za kmetijstvo in gozdarstvo, naravne vire, prostor, gospodarstvo, zdravje, infrastrukturo, solidarno prihodnost, finance, ter kulturo, imenuje vlada. Strokovna opravila za komisijo za popotresno obnovo objektov opravlja ministrstvo, pristojno za naravne vire.«.
44. člen 
V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20) se:
1. v 5. členu v sedmem odstavku besedilo »Agenciji Republike Slovenije za okolje« nadomesti z besedilom »Direkciji Republike Slovenije za vode«;
2. v 10. členu v tretjem odstavku besedilo »okolje in prostor« nadomesti z besedo »vode«.
45. člen 
V Zakonu o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C) se v 26. členu v prvem odstavku besedilo »Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine« nadomesti z besedilom »inšpekcija, pristojna za področje narave, in inšpekcija, pristojna za področje kulturne dediščine«.
46. člen 
V Interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in 206/21 – ZDUPŠOP) se:
1. v 6. členu v prvem in drugem odstavku besedilo »Minister, pristojen za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za prostor«;
2. v 7. členu v drugem odstavku besedilo »spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »osrednjem spletnem mestu državne uprave«.
47. člen 
V Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) se:
1. v 31. členu v osmem odstavku besedilo »za okolje« nadomesti z besedilom »za ohranjanje narave«;
2. v 95. členu v drugem odstavku besedilo »okolje in prostor« nadomesti z besedilom »meteorološke pojave, varovanje okolja, ohranjanje narave,«;
3. v 115. členu v prvem odstavku besedilo »okolje in prostor« nadomesti z besedilom »varovanje okolja«;
4. v 124. členu v drugem odstavku besedilo »okolje in prostor« nadomesti z besedilom »meteorološke pojave«.
48. člen 
V Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) se:
1. v 40. členu v drugem odstavku za besedilom »varstvo okolja,« doda besedilo »ohranjanje narave, vode,«;
2. v 69. členu v tretjem odstavku za besedilom »predpisi, ki urejajo varstvo okolja« doda besedilo »in ohranjanje narave«.
49. člen 
V Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl. US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98, 76/98 – odl. US, 66/00, 66/00 – ORZDen27, 11/01 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1 in 18/05 – odl. US) se v 54. členu v prvem odstavku v 4. točki besedilo »ministrstvo, pristojno za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave«.
50. člen 
V Zakonu o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) se:
1. v 2. členu v 7. točki besedilo »ministrstvo, pristojno za prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za stanovanja«;
2. v šestem odstavku 5. člena, v drugem odstavku 8. člena in v drugem odstavku 32. člena besedilo »minister, pristojen za prostor« z obema začetnicama nadomesti z besedilom »minister, pristojen za stanovanja« z ustrezno začetnico.
51. člen 
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21) se:
1. v prvem odstavku 6. člena ter v prvem in petem odstavku 124. člena besedilo »ministrstvo, pristojno za okolje« v obeh sklonih nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za naravne vire« v ustreznem sklonu;
2. v prvem odstavku 6. člena, petem odstavku 7. člena, četrtem odstavku 9. člena, šestnajstem odstavku 16. člena, drugem odstavku v 17. člena, v tretjem odstavku 19. člena, v drugem odstavku 20. člena, v drugem odstavku 24. člena, v prvem in drugem odstavku 30. člena, v osmem odstavku 33. člena, v osmem odstavku 35. člena, v prvem, šestem in sedmem odstavku 43. člena, v četrtem odstavku 44. člena, v četrtem odstavku 51. člena, v šestem odstavku 53. člena, v petem in sedmem odstavku 89. člena, v tretjem odstavku 90. člena, v štirinajstem odstavku 92. člena, v osmem odstavku 93. člena, v četrtem odstavku 100. člena, v šestem odstavku 101. člena, v prvem odstavku 104. člena, v petem odstavku 108. člena, v petem odstavku 110. člena, v drugem odstavku 111. člena, v petem odstavku 112. člena, v petem odstavku 115. člena, v osmem odstavku 116. člena, v tretjem odstavku 118. člena, v petem odstavku 119. člena, v tretjem odstavku 120. člena, v trinajstem odstavku 121. člena, v prvem in drugem odstavku 129. člena, v prvem odstavku 146. člena, v četrtem odstavku 147. člena, v enajstem odstavku 159. člena, v drugem odstavku 162. člena, v devetem odstavku 170. člena, v šestem odstavku 171. člena ter v tretjem odstavku 186. člena besedilo »minister, pristojen za okolje« v vseh sklonih z obema začetnicama nadomesti z besedilom »minister, pristojen za naravne vire« v ustreznem sklonu in z ustrezno začetnico.
52. člen 
V Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) se v 121.b členu v tretjem odstavku črtata vejica in besedilo »pristojen za prostor«.
53. člen 
V Zakonu o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21 in 163/22) se:
1. v 4. členu za besedilom »če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopke odločanja« doda besedilo »ministrstva, pristojnega za dolgotrajno oskrbo,«;
2. v 7. členu v tretjem odstavku besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
3. v 8. členu v prvem in tretjem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«;
4. v 9. členu v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »Minister, pristojen za zdravje« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«, v drugem odstavku pa besedilo »minister, pristojen za zdravje« z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: »(3) Strokovni svet za DO ima devet članov, od katerih osem imenuje minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo, in enega minister, pristojen za finance.«;
5. v 10. členu v četrtem odstavku besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
6. v 12. členu v tretjem odstavku besedilo »minister, pristojen za zdravje« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«, v petem odstavku pa besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
7. v 14. členu v osmem odstavku besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«, v dvanajstem odstavku pa besedilo »minister, pristojen za zdravje ob soglasju ministra, pristojnega za socialno varstvo« z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
8. v 17. členu v drugem odstavku v drugem stavku besedilo »Minister, pristojen za zdravje« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
9. v 18. členu v tretjem odstavku v drugem stavku besedilo »Minister, pristojen za zdravje« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
10. v 30. členu v četrtem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za zdravje« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«, v petem odstavku pa besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
11. v 32. členu v četrtem odstavku v drugem stavku besedilo »Minister, pristojen za zdravje« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
12. v 33. členu v petem odstavku v drugem stavku besedilo »Minister, pristojen za zdravje« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
13. v 58. členu sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(7) Obseg posteljnih zmogljivosti DO v instituciji iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena določi minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo, obseg posteljnih zmogljivosti DO v instituciji iz tretje alineje drugega odstavka tega člena pa določi minister, pristojen za zdravje.«. V devetem odstavku v drugem stavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za zdravje« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«, v desetem odstavku pa besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo, za opravljanje DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka tega člena pa v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje«;
14. v 59. členu v tretjem in sedmem odstavku besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo, za opravljanje DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka prejšnjega člena pa v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje«;
15. v 60. členu v prvem odstavku besedilo »minister, pristojen za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
16. v 61. členu v tretjem odstavku besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo, za opravljanje DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona pa v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje«;
17. v 63. členu v drugem odstavku v četrti alineji besedilo »minister, pristojen za zdravje« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
18. v 64. členu v tretjem odstavku besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo, za opravljanje DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona pa v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje«;
19. v 66. členu v drugem odstavku v prvi alineji besedilo »ministrstvo, pristojno za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«;
20. v 68. členu v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »ministrstva, pristojnega za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za dolgotrajno oskrbo«, v drugem odstavku pa besedilo »ministrstvo, pristojno za socialno varstvo« z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«;
21. v 75. členu v sedmem odstavku v prvem stavku besedilo »ministrstvo, pristojno za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«, v drugem stavku besedilo »ministrstvo, pristojno za socialne varstvo« z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«, v osmem odstavku pa besedilo »ministrstva, pristojnega za socialno varstvo« z besedilom »ministrstva, pristojnega za dolgotrajno oskrbo«;
22. v 88. členu v tretjem odstavku besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
23. v 90. členu v tretjem odstavku v drugem stavku besedilo »ministrstvo, pristojno za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«;
24. v 92. členu v prvem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«, v drugem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje«,« z besedilom »Ministrstvo, pristojno za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona«, v tretjem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo« z besedilom »Ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo« in besedilo »za namene iz 17. in 19. točke 89. člena tega zakona« z besedilom »za namene iz 4. do 7., 10., 12. do 17. in 19. točke 89. člena tega zakona«, v petem odstavku v drugem stavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje, odobri« z besedilom »Ministrstvi, pristojni za dolgotrajno oskrbo in ministrstvo, pristojno za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona odobrita«, v šestem odstavku besedilo »ministrstvu, pristojnemu za zdravje« z besedilom »ministrstvoma, pristojnima za dolgotrajno oskrbo in za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona« in v osmem odstavku v drugem stavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje, odobri« z besedilom »Ministrstvi, pristojni za dolgotrajno oskrbo in za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona odobrita«;
25. v 93. členu v prvem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«;
26. v 97. členu v naslovu ter v prvem in tretjem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za socialno varstvo« z obema začetnicama nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo« z ustrezno začetnico;
27. v 99. členu besedilo »ministrstvu, pristojnemu za zdravje, in« nadomesti z besedilom »ministrstvoma, pristojnima za zdravje in za dolgotrajno oskrbo, ter«;
28. v 100. členu besedilo »ministrstvu, pristojnemu za zdravje, in« nadomesti z besedilom »ministrstvoma, pristojnima za zdravje in za dolgotrajno oskrbo, ter«;
29. v 104. členu v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »ministrstvo, pristojno za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«;
30. v 105. členu v prvem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje, opravlja« nadomesti z besedilom »Ministrstvi, pristojni za dolgotrajno oskrbo in za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona opravljata«. Drugi odstavek se črta. V dosedanjem tretjem in četrtem odstavku, ki postaneta drugi in tretji odstavek, se besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje, in ministrstvo, pristojno za socialno varstvo,« nadomesti z besedilom »Ministrstvi, pristojni za dolgotrajno oskrbo in za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona«;
31. v 106. členu v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »minister, pristojen za zdravje« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »(2) V opravljanje nadzora iz druge in tretje alineje drugega odstavka 104. člena tega zakona pri izvajalcih DO v instituciji iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za zdravje, na poziv ministra, pristojnega za dolgotrajno oskrbo, v komisijo iz prve alineje prejšnjega odstavka imenuje enega člana.«. V tretjem in petem odstavku se besedilo »minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona«;
32. v 108. členu v drugem odstavku v tretjem stavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje, lahko izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem, ob soglasju ministrstva, pristojnega za socialno varstvo,« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo, lahko izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem, ob soglasju ministrstva, pristojnega za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona,«, v tretjem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za zdravje,« z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo, ob soglasju ministrstva, pristojnega za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona« in besedilo »ministrstva, pristojnega za zdravje« z besedilom »ministrstva, pristojnega za dolgotrajno oskrbo, ob soglasju ministrstva, pristojnega za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona«, v četrtem odstavku pa besedilo »ministrstvu, pristojnemu za zdravje« z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za dolgotrajno oskrbo, ob soglasju ministrstva, pristojnega za zdravje, v zvezi z opravljanjem DO v instituciji v obliki negovalnih domov iz tretje alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona«;
33. v 110. členu v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje« nadomesti z besedilom »Ministrstvi, pristojni za dolgotrajno oskrbo in za zdravje«, beseda »izreče« pa z besedo »izrečeta«. Drugi odstavek se črta. Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.;
34. v 113. členu v prvem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za zdravje« na dveh mestih nadomesti z besedilom »pristojno ministrstvo«, v drugem odstavku pa besedilo »minister, pristojen za zdravje« z besedilom »pristojni minister«;
35. v 115. členu besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje,« nadomesti z besedilom »Pristojno ministrstvo«;
36. v 117. členu v napovednem stavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje, opravlja« nadomesti z besedilom »Ministrstvi, pristojni za zdravje in za dolgotrajno oskrbo, opravljata«;
37. v 118. členu v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »minister, pristojen za zdravje« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo« in v drugi alineji besedilo »ministrom, pristojnim za zdravje« z besedilom »ministrom, pristojnim za dolgotrajno oskrbo«, v drugem odstavku v drugem stavku in v tretjem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za zdravje« z besedilom »ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo«, v petem in sedmem odstavku pa besedilo »Minister, pristojen za zdravje« z besedilom »Minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
38. v 121. členu v prvem odstavku besedilo »ministrstvom, pristojnim za zdravje, ali ministrstvom, pristojnim za socialno varstvo,« nadomesti z besedilom »pristojnim ministrstvom«;
39. v 130. členu v drugem odstavku besedilo »ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve« nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za dolgotrajno oskrbo«, v tretjem odstavku pa besedilo »minister, pristojen za socialne zadeve« z besedilom »minister, pristojen za dolgotrajno oskrbo«;
40. v 133. členu v 3. točki besedilo »ministrstvo, pristojno za socialno varstvo,« nadomesti z besedilom »ministrstvi, pristojni za socialno varstvo in za dolgotrajno oskrbo,«.
54. člen 
Podzakonski predpisi in akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem zakonom najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. V tem roku ministrstva prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, evidence, zbirke podatkov, prostore in nedokončane postopke. Datum prenosa nedokončanih postopkov določi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uradnikom, ki so z dnem uveljavitve tega zakona na položaju generalnega direktorja na ministrstvu, z uveljavitvijo aktov iz prejšnjega odstavka ne glede na določbo četrtega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) položaji ne prenehajo, če se direktorati, ki jih vodijo, ustanovijo v vsebinsko enakem ali zmanjšanem obsegu na istem ali drugem ministrstvu.
Splošne, kadrovske, pravne in finančne zadeve, zadeve informacijske tehnologije, izvajanje organizacijskega in tehničnega dela evropskih zadev in projektov iz evropske perspektive 2014‒2021 ter načrta za odpornost in okrevanje za Ministrstvo za solidarno prihodnost najdlje do 31. decembra 2023 opravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Že začeti projekti Ministrstva za zdravje na področju dolgotrajne oskrbe iz Evropske kohezijske politike 2014-2020 se ne glede na 38.c člen zakona ne prenesejo na Ministrstvo za solidarno prihodnost, ampak se zaključijo na Ministrstvu za zdravje.
55. člen 
Ne glede na drugi odstavek 47. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) se do začetka uporabe rebalansa proračuna države ali sprememb proračuna države ali novega proračuna države sredstva za delovanje Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj zagotavljajo iz finančnega načrta Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, sredstva za delovanje Ministrstva za digitalno preobrazbo pa iz finančnega načrta Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.
56. člen 
Ministrstvo, pristojno za okolje, v enem letu po uveljavitvi tega zakona ob smiselni uporabi 121. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) po uradni dolžnosti spremeni vsa okoljevarstvena dovoljenja, izdana za obratovanje odlagališč odpadkov, v delu, ki določa upravičenca do sredstev finančnega jamstva, ki jih morajo v skladu s predpisi, ki urejajo odlagališča odpadkov, za zavarovanje izvedbe ukrepov, določenih v okoljevarstvenih dovoljenjih, zagotoviti upravljavci odlagališč odpadkov. S spremembo določi, da je upravičenec do sredstev iz finančnega jamstva, ki ga mora upravljavec odlagališča odpadkov zagotoviti za obdobje po izteku ročnosti finančnega jamstva, veljavnega v trenutku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ministrstvo, pristojno za okolje.
57. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o Svetu za razvoj informatike (Uradni list RS, št. 26/22).
Svet za razvoj informatike opravlja naloge v skladu z odlokom iz prejšnjega odstavka do prevzema nalog Ministrstva za digitalno preobrazbo.
58. člen 
Naloge izvajanja enotne informacijske varnostne politike do določitve pristojnosti za opravljanje nalog v zakonu, ki ureja informacijsko varnost, opravlja ministrstvo, pristojno za upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov.
59. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/23-2/15
Ljubljana, dne 3. februarja 2023
EPA 572-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti