Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023

Kazalo

303. Zakon o dopolnitvi Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN-A), stran 982.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN-A) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.
Št. 003-02-3/2022-29
Ljubljana, dne 4. februarja 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O STROKOVNIH, ZNANSTVENIH IN UMETNIŠKIH NASLOVIH (ZSZUN-A) 
1. člen
V Zakonu o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (Uradni list RS, št. 100/22) se za 18. členom doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen 
(izjema pri poimenovanju strokovnih naslovov v angleškem jeziku) 
(1) Strokovni naslovi po študijskih programih iz 16. člena tega zakona se ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 16. člena tega zakona lahko v angleškem jeziku poimenujejo tudi drugače, če visokošolski zavod v postopku akreditacije študijskega programa izkaže, da je tako poimenovanje potrebno zaradi zagotovitve mednarodne primerljivosti v okviru Evropskega visokošolskega prostora.
(2) Izjemo iz prejšnjega odstavka mora visokošolski zavod utemeljiti z navedbo vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino (Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega visokošolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljavnih študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega obdobja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za katerega se predlaga drugačno poimenovanje, kot ga določa 16. člen tega zakona.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu uskladi svoja merila z 18.a členom zakona do 9. marca 2023.
(2) Za študijske programe, ki so bili že akreditirani pred uskladitvijo meril iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod predlog za izjemo pri poimenovanju v angleškem jeziku iz drugega odstavka 18.a člena zakona posreduje ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, ki preveri ustreznost navedb primerov tujih javnoveljavnih študijskih programov. Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, podatek o angleškem poimenovanju vnese v eVŠ in o tem v 30 dneh obvesti Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in visokošolski zavod. Če ministrstvo podatkov, ki jih je visokošolski zavod navedel v predlogu, ne more preveriti z uradnimi evidencami tuje države oziroma ugotovi, da predlog ne izpolnjuje zahtev iz 18.a člena zakona, o tem obvesti visokošolski zavod, ki lahko svoj predlog dopolni v 30 dneh po prejemu obvestila oziroma ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo, sporoči angleško poimenovanje, določeno v skladu s 16., 17. in 18. členom zakona.
(3) Visokošolski zavod lahko predlog za izjemo pri poimenovanju v angleškem jeziku že akreditiranih študijskih programov iz prejšnjega odstavka vloži najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/22-18/14
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 482-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti