Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023

Kazalo

302. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1J), stran 981.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1J) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.
Št. 003-02-3/2022-30
Ljubljana, dne 4. februarja 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1J) 
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP) se v 49. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je bil nagib za storitev kaznivega dejanja narodnostna, rasna, verska ali etnična pripadnost oškodovanca, njegov spol, barva kože, poreklo, premoženjsko stanje, izobrazba, družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost ali katerakoli druga osebna okoliščina, se to upošteva kot obteževalna okoliščina.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen 
V 90. členu se v tretjem odstavku za besedo »člena« doda besedilo »pri kaznivem dejanju spravljanja v suženjsko razmerje in kaznivem dejanju trgovine z ljudmi ter«, beseda »mladino« pa se nadomesti z besedo »otroke«.
3. člen 
V 99. členu se v prvem odstavku v točki 7) besedilo »in po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka« črta.
4. člen 
V 108.a členu se v prvem odstavku besedilo »iz države« nadomesti z besedilom »v tujino«, besedilo »svojega državljanstva ali dejanskega prebivališča« pa se črta.
V drugem odstavku se besedilo »iz države« nadomesti z besedilom »v tujino«, besedilo »svojega državljanstva ali dejanskega prebivališča« pa se črta.
5. člen 
V 109. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Enako se kaznuje, kdor zagotovi ali zbere denar ali premoženje z namenom ali za katerega ve, da bo deloma ali v celoti uporabljeno s strani terorista, teroristične hudodelske združbe ali skupine za izvrševanje terorističnih kaznivih dejanj.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
6. člen 
V 113. členu se v prvem odstavku za besedilom »prisilnega dela,« doda besedilo »beračenja,«, za besedo »suženjstva« pa se doda besedilo »ali njemu podobnega razmerja«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje uradna oseba ali javni uslužbenec, ki pri opravljanju svojih dolžnosti stori dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena.«.
7. člen 
V 181. členu se v petem odstavku za besedo »drugega« črta vejica, besedilo »tretjega ali četrtega« pa nadomesti z besedilom »ali tretjega«.
8. člen 
V 239. členu se v prvem odstavku v točki 3) za besedo »instrumentih« doda besedilo »ali povezanih blagovnih promptnih pogodbah«.
9. člen 
V 247. členu se v prvem odstavku za besedo »pridobi« doda besedilo »zase ali za drugega«.
V tretjem odstavku se besedilo »ali drugače pridobi zase ali za drugega« črta.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/22-10/20
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 440-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti