Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023

Kazalo

300. Zakona o okrepitvi skupnega sklada za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije za zagotavljanje izredne makrofinančne pomoči Ukrajini (ZOSRIMP), stran 972.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o okrepitvi skupnega sklada za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije za zagotavljanje izredne makrofinančne pomoči Ukrajini (ZOSRIMP) 
Razglašam Zakon o okrepitvi skupnega sklada za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije za zagotavljanje izredne makrofinančne pomoči Ukrajini (ZOSRIMP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.
Št. 003-02-3/2022-25
Ljubljana, dne 4. februarja 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O OKREPITVI SKUPNEGA SKLADA ZA REZERVACIJE Z JAMSTVOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAGOTAVLJANJE IZREDNE MAKROFINANČNE POMOČI UKRAJINI (ZOSRIMP) 
1. člen
(vsebina zakona) 
(1) S tem zakonom se ureja prispevek Republike Slovenije v skupnem skladu za rezervacije (v nadaljnjem besedilu: Sklad), kot je opredeljen v Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1).
(2) Prispevek Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka se daje v obliki jamstva Republike Slovenije Evropski uniji za dopolnitev oblikovanja rezervacij, ki se v Skladu oblikujejo za makrofinančno pomoč Evropske unije Ukrajini, kot ju določata Sklep (EU) 2022/1628 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. septembra 2022 o zagotavljanju izredne makrofinančne pomoči Ukrajini z okrepitvijo skupnega sklada za rezervacije z jamstvi držav članic in posebnimi rezervacijami za nekatere finančne obveznosti v zvezi z Ukrajino, za katere je zagotovljeno jamstvo na podlagi Sklepa št. 466/2014/EU, ter o spremembi Sklepa (EU) 2022/1201 (UL L št. 245 z dne 22. 9. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2022/1628/EU) in Sklep (EU) 2022/1201 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2022 o zagotavljanju izredne makrofinančne pomoči Ukrajini (UL L št. 186 z dne 13. 7. 2022, str. 1), kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2022/1628/EU.
2. člen 
(značilnosti jamstva Republike Slovenije) 
(1) Republika Slovenija jamči za dopolnitev Sklada v sorazmernem deležu, kot ga določa tretji odstavek 9. člena Sklepa 2022/1628/EU, in znaša največ 12.506.972,00 eura, kar predstavlja najvišji skupni znesek jamstva Republike Slovenije po tem zakonu.
(2) Jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu je nepreklicno, brezpogojno in se unovči na zahtevo Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija) na podlagi sporazuma o jamstvu (v nadaljnjem besedilu: sporazum), kot je opredeljen v 10. členu Sklepa 2022/1628/EU.
(3) Jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu začne veljati z uveljavitvijo sporazuma, ki ga v imenu in za račun Republike Slovenije sklene minister, pristojen za finance.
3. člen 
(izpolnitev jamstvene obveznosti) 
(1) Komisija lahko od Republike Slovenije zahteva izpolnitev njene jamstvene obveznosti, če:
1. Evropska unija iz katerega koli razloga ne prejme vračila posojila ali je obveščena s strani Ukrajine oziroma drugače seznanjena, da Ukrajina ne bo sposobna vrniti posojila, skladno s posojilno pogodbo ali če se spremeni časovni razpored plačil posojil, odobrenih Ukrajini na podlagi kritih makrofinančnih pomoči, in
2. Komisija obvesti Republiko Slovenijo, da razpoložljiva sredstva v Skladu ne zadoščajo za vračilo sredstev iz naslova zadolžitve Evropske unije za izvedbo makrofinančnih pomoči Ukrajini.
(2) Za jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu se ne uporablja določba zakona, ki ureja javne finance, glede načina izterjave regresnih zahtevkov.
4. člen 
(prenehanje jamstva Republike Slovenije) 
Jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu preneha najkasneje 31. decembra 2058.
5. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije po tem zakonu se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Jamstvo, izdano po tem zakonu, se ne všteva v kvoto poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
6. člen 
(izvajanje zakona) 
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter za uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega oziroma so v zvezi z njim.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-04/23-1/11
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 550-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti