Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023

Kazalo

299. Zakon o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti (ZPZVLP), stran 969.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti (ZPZVLP) 
Razglašam Zakon o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti (ZPZVLP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.
Št. 003-02-3/2022-27
Ljubljana, dne 4. februarja 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O POMOČI ZA ZAGOTOVITEV VEČJE LETALSKE POVEZLJIVOSTI (ZPZVLP) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina zakona) 
(1) Pomoč za zagotovitev večje letalske povezljivosti (v nadaljnjem besedilu: pomoč) se določa v skladu z oddelkom 5.2 Sporočila Komisije – Smernice o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (UL C št. 99 z dne 4. 4. 2014, str. 3), zadnjič spremenjenega s Sporočilom Komisije – O spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (UL C št. 198 z dne 27. 6. 2014, str. 30).
(2) Ta zakon določa tudi pogoje in merila ter postopek dodelitve pomoči iz prejšnjega odstavka.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
– »letalska proga« je v rednem zračnem prevozu serija letov med dvema krajema, ki se opravlja po redu letenja,
– »nova letalska proga« je letalska proga, ki še ne obratuje do predložitve vloge za dodelitev pomoči iz 11. člena tega zakona,
– »letališka pristojbina« je pristojbina, obračunana v korist upravnega organa letališča, ki jo plačajo uporabniki letališča za uporabo objektov, naprav in sredstev ter storitev, ki jih zagotavlja izključno upravni organ letališča, in ki je povezana s pristankom, vzletom, osvetlitvijo in parkiranjem zrakoplova ter sprejemom in odpremo potnikov in tovora, vključno z dajatvami ali taksami, ki se plačajo za storitve zemeljske oskrbe, in taksami za centralizirano infrastrukturo za zemeljsko oskrbo.
II. OBLIKA POMOČI, POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTOVITEV VEČJE LETALSKE POVEZLJIVOSTI 
3. člen 
(oblika pomoči) 
(1) Pomoč se dodeli kot zagonska pomoč letalskim prevoznikom za začetek obratovanja nove letalske proge, določene s programom iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, za prevoz potnikov na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije, na katerem se opravlja mednarodni zračni prevoz, ali z njega, do enega kraja pristanka na ozemlju držav v skupnem evropskem zračnem prostoru.
(2) Pomoč iz prvega odstavka 1. člena tega zakona se začne izvajati z dnem izdaje pozitivne odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči za letalske prevoznike z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica Evropske unije ali država, ki je članica skupnega evropskega zračnega prostora, v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L št. 293 z dne 31. 10. 2008, str. 3), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/2115 z dne 16. decembra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede začasnega podaljšanja izrednih ukrepov za obravnavo posledic pandemije COVID-19 v zvezi z operativnimi licencami (UL L št. 426 z dne 17. 12. 2020, str. 4) in zadnjič popravljeno s Popravkom Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 3 uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L, št. 458 z dne 22. 12. 2021, str. 540), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1008/2008/ES), z notranjim trgom Evropske unije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajanje pomoči iz 25. člena tega zakona začne izvajati z dnem izdaje pozitivne odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči, ki se nanaša na nov razpored obstoječih letalskih prog, ki obsega pogostejše storitve na letalski progi na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije, na katerem se opravlja mednarodni zračni prevoz, ali z njega, do enega kraja pristanka na ozemlju držav v skupnem evropskem zračnem prostoru.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se izvajanje pomoči iz 26. člena tega zakona začne izvajati z dnem izdaje pozitivne odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči, ki se nanaša:
– na letalske prevoznike z drugo enakovredno listino, ki jo je izdal pristojni organ tretje države, na podlagi katere lahko opravljajo mednarodni zračni promet, ali
– na nove letalske proge ali nov razpored obstoječih letalskih prog, ki obsega pogostejše storitve, za prevoz potnikov na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije, na katerem se opravlja mednarodni zračni prevoz, ali z njega, do enega kraja pristanka na ozemlju tretjih držav (namembno letališče).
(5) Pomoči ni mogoče kombinirati z nobeno drugo vrsto pomoči, dodeljeno za obratovanje letalske proge.
(6) Pomoč se dodeli v obliki subvencije.
(7) Sredstva za pomoč iz tega člena se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do pomoči (v nadaljnjem besedilu: upravičenec):
– je letalski prevoznik z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica Evropske unije ali država, ki je članica skupnega evropskega zračnega prostora, v skladu z Uredbo 1008/2008/ES,
– opravlja ali bo opravljal mednarodni redni zračni prevoz potnikov,
– ima prometne pravice za opravljanje mednarodnega zračnega prevoza in
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom. Šteje se, da letalski prevoznik pogoj izpolnjuje, če odločba Evropske komisije še ni dokončna, letalski prevoznik pa je domnevno neupravičeno pridobljena sredstva položil na posebni skrbniški račun in z njimi ne razpolaga.
5. člen 
(pogoji in merila za dodelitev pomoči) 
(1) Pomoč se lahko dodeli pod naslednjimi pogoji:
– nova letalska proga bo začela obratovati šele po vložitvi pisne vloge za dodelitev pomoči iz 11. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ministrstvo, pristojno za zračni promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– na povezavi, na kateri bo obratovala nova letalska proga, ne obratuje železniška storitev za visoke hitrosti ali drugo letališče v istem ciljnem območju (100 km ali 60 min potovanja) in pod primerljivimi pogoji, zlasti v smislu dolžine potovanja,
– letalski prevoznik predloži izjavo, da nima dodeljene in ni kandidiral za dodelitev kakšne druge državne pomoči za obratovanje nove letalske proge, v zvezi s katero je vložil vlogo,
– letalski prevoznik predloži poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidno, da bo letalska proga, za katero bi prejel pomoč, po obdobju financiranja postala donosna zanj brez javnega financiranja oziroma
– če letalski prevoznik ne predloži poslovnega načrta iz prejšnje alineje, mora zagotoviti nepreklicno zavezo letališču v obliki pisne izjave, ki jo predloži ob vlogi, da bo proga delovala še najmanj tako dolgo, kot je dolgo obdobje, za subvencioniranje katerega letalski prevoznik kandidira.
(2) Poslovni načrt iz četrte alineje prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o novi letalski progi z opredelitvijo razporeda letov,
– podatke o predvidenem številu potnikov,
– podatke o donosnosti ob izteku obdobja javnega financiranja,
– podatke o obdobju poslovanja po prenehanju javnega financiranja in
– način trženja nove proge, da se zagotovi cilj donosnosti do konca obdobja javnega financiranja.
(3) Osnovna merila za dodelitev pomoči (v nadaljnjem besedilu: merila) so:
– število dodatno prepeljanih potnikov v enem letu,
– letenje v časovnem bloku,
– število letalskih povezav letalskega prevoznika iz namembnega letališča,
– red letenja na letališča Republike Slovenije, na katerih se opravlja mednarodni zračni prevoz potnikov,
– višina letalske prevoznine in
– doseganje trajnosti v letalstvu.
(4) Minister, pristojen za zračni promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, v programu za zagotovitev večje letalske povezljivosti (v nadaljnjem besedilu: program) določi natančnejša merila in letalske proge, ki bodo upravičene do sofinanciranja. Program se objavi na spletni strani ministrstva.
6. člen 
(višina in obdobje pomoči) 
(1) Pomoč se lahko dodeli v višini do največ 50 odstotkov stroškov letališke pristojbine v zvezi z novo letalsko progo za obdobje največ treh let.
(2) Odstotek financiranja za posamezno novo letalsko progo se določi v programu iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
III. POSTOPEK DODELITVE POMOČI 
7. člen 
(javni razpis) 
(1) Ministrstvo objavi in izvede javni razpis za večjo letalsko povezljivost (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
(2) Postopek dodelitve pomoči se začne z vložitvijo vloge na ministrstvo.
(3) Javni razpis iz prvega odstavka tega člena se lahko zadnjič objavi tri leta po uveljavitvi tega zakona.
8. člen 
(komisija za dodelitev pomoči) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija za dodelitev pomoči (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisno odločbo imenuje minister, pristojen za zračni promet.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik ali predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in najmanj štirje člani ali članice (v nadaljnjem besedilu: član).
(3) Predsednik in člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) s področja letalstva, turizma, prava oziroma ekonomije ter najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano stopnjo izobrazbe.
(4) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z lastniki oziroma zakonitimi zastopniki letalskih prevoznikov, ki kandidirajo za dodelitev pomoči, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi oziroma zunajzakonski skupnosti ali svaštvu do vštetega drugega kolena ali v partnerski zvezi oziroma nesklenjeni partnerski zvezi, tudi če so ta razmerja oziroma zveze že prenehale.
9. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v Uradnem listu Evropske unije in na državnem portalu Republike Slovenije. Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež ministrstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo upravičenci,
– okvirno višino pomoči, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem mora biti porabljena dodeljena pomoč, oziroma rokov, če je predvideno zaporedno dodeljevanje pomoči,
– rok, do katerega morajo biti vložene vloge,
– datum odpiranja vlog oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno njihovo zaporedno odpiranje,
– rok, v katerem bodo letalski prevozniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
10. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) Ministrstvo objavi razpisno dokumentacijo na spletni strani ministrstva.
(2) Ministrstvo v razpisni dokumentaciji navede podatke, ki jih mora vsebovati vloga. Vloga, ki teh podatkov ne vsebuje, se šteje kot formalno nepopolna.
(3) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– navodila za pripravo formalno popolne vloge,
– besedilo javnega razpisa,
– merila za dodelitev pomoči,
– prijavni list,
– vzorci pogodb ali sklepov o odobritvi državne pomoči in
– navedba dokazil, ki morajo biti priložena vlogi, pri čemer mora ministrstvo označiti podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, za katere je dovolj, da letalski prevoznik izjavi, da dovoljuje, da si ministrstvo podatke pridobi po uradni dolžnosti.
11. člen 
(vloga) 
(1) Vloga mora biti vložena v roku, določenem v javnem razpisu.
(2) Vloga, ki je vložena osebno ali po pošti, mora biti predložena v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
(3) Nepravilno označena vloga se neodprta vrne pošiljatelju ali pošiljateljici (v nadaljnjem besedilu: pošiljatelj). Če na vlogi ni pošiljateljevega naslova, se vloga odpre in se mu po ugotovitvi naslova vrne.
(4) Vloga, ki je vložena elektronsko, se pošlje na poseben elektronski naslov, določen z javnim razpisom.
12. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu, ali v predvidenih rokih, če gre za zaporedno odpiranje vlog, pri čemer lahko od izteka roka za vložitev vlog do odpiranja poteče največ osem dni.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Odpirajo se samo pravočasne in pravilno označene vloge v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
13. člen 
(zapisnik o odpiranju vlog) 
(1) Komisija o odpiranju vlog sestavi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja prejetih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena predsednika in članov komisije, ki so sodelovali pri odpiranju vlog,
– imena oziroma naziv letalskih prevoznikov, ki kandidirajo za dodelitev pomoči, po vrstnem redu odpiranja vlog,
– podatek o letalskih prevoznikih, ki so vložili formalno popolno vlogo, in
– podatek o letalskih prevoznikih, ki so vložili formalno nepopolno vlogo skladno z drugim odstavkom 10. člena tega zakona.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani, ki so sodelovali pri odpiranju vlog.
14. člen 
(poziv k dopolnitvi vlog) 
(1) Komisija v osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozove tiste letalske prevoznike, katerih vloge so nerazumljive ali nepopolne, da odpravijo pomanjkljivosti. Rok za odpravo pomanjkljivosti ne sme biti daljši od 15 dni.
(2) Če letalski prevoznik v roku, ki je določen za odpravo pomanjkljivosti, pomanjkljivosti ne odpravi, ministrstvo vlogo zavrže s sklepom.
15. člen 
(ocenjevanje) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz 5. člena tega zakona, ki so bili navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Komisija o strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:
– naslov, prostor in čas strokovnega pregleda prejetih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena predsednika in članov komisije, ki so sodelovali pri strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog,
– imena oziroma naziv letalskih prevoznikov in
– podatke o izpolnjevanju pogojev in meril za dodelitev pomoči.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(3) Predlog upravičencev se predloži ministru, pristojnemu za zračni promet.
16. člen 
(sklep o izbiri) 
Minister, pristojen za zračni promet, izda posamezne sklepe o izbiri.
17. člen 
(sklep neizbranim letalskim prevoznikom) 
Ministrstvo v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa, s sklepom obvesti vse letalske prevoznike, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve pomoči.
18. člen 
(izjema glede elektronskega poslovanja z letalskimi prevozniki v tujini) 
(1) Vloga iz četrtega odstavka 11. člena tega zakona se lahko vlaga po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto letalskega prevoznika, ki kandidira za dodelitev pomoči, mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
(2) Vročanje odločb, sklepov ali drugih dokumentov, ki jih je na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, treba vročiti osebno, se opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali elektronski predal naslovnika ali pooblaščenca za vročanje. Šteje se, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme.
(3) Za elektronski predal iz prejšnjega odstavka se šteje elektronski naslov, ki ga je letalski prevoznik, ki kandidira za dodelitev pomoči, sam navedel v vlogi, ne glede na to, ali ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora izpolnjevati varni elektronski predal po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. Vročitev v elektronski predal se opravi, če je bil letalski prevoznik seznanjen s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašal.
19. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
(1) Ministrstvo upravičencu vroči sklep o izbiri in ga hkrati pozove k podpisu pogodbe v roku, ki ga določi ministrstvo. Rok za podpis pogodbe je najmanj osem dni od dneva prejema sklepa o izbiri.
(2) Če se upravičenec na poziv v roku iz prejšnjega odstavka ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.
20. člen 
(vsebina pogodbe) 
Za dodelitev pomoči se sklene pogodba med ministrstvom in upravičencem. Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov ministrstva in upravičenca,
– namen, za katerega je pomoč dodeljena,
– višina dodeljene pomoči,
– terminski plan porabe pomoči,
– način nadzora nad namensko porabo pomoči,
– navedba pravic in obveznosti pogodbenih strank in
– navedba kršitev pogodbe, zaradi katerih je mogoče odstopiti od pogodbe.
21. člen 
(hramba dokumentacije) 
Ministrstvo hrani dokumentacijo o postopku dodelitve pomoči v skladu s predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva.
22. člen 
(subsidiarna uporaba zakona) 
Za vsa vprašanja postopka, ki niso določena v tem zakonu, se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
23. člen 
(poročanje) 
(1) Upravičenec vsake tri mesece od začetka veljavnosti pogodbe iz prvega odstavka 19. člena tega zakona ministrstvu pošlje poročilo za pretekle tri mesece.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vključuje podatke o novi letalski progi, redu letenja, dejansko opravljenih zračnih prevozih, tipih zrakoplova, številu prepeljanih potnikov in druge podatke, ki so potrebni za ugotovitev višine pomoči, določene v pogodbi, ki jo upravičenec sklene z ministrstvom.
(3) Pred vsakokratnim izplačilom pomoči ministrstvo ugotovi utemeljenost in višino pomoči na podlagi oddanega trimesečnega poročila.
24. člen 
(vračilo pomoči) 
Če je bila pomoč upravičencu zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega zakona dodeljena in izplačana neupravičeno, mu ministrstvo z odločbo naloži, da vrne znesek neupravičeno prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za vračilo prejete pomoči do plačila se plačajo zakonske zamudne obresti.
25. člen 
(nov razpored obstoječih letalskih prog) 
Ne glede na prvi odstavek 3. člena tega zakona se pomoč dodeli tudi kot zagonska pomoč letalskim prevoznikom za začetek obratovanja novega razporeda obstoječih letalskih prog, ki obsega pogostejše storitve na letalski progi, določeni s programom iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, za prevoz potnikov na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije, na katerem se opravlja mednarodni zračni prevoz, ali z njega, do enega kraja pristanka na ozemlju držav v skupnem evropskem zračnem prostoru.
26. člen 
(tretje države) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 3. člena tega zakona se pomoč dodeli tudi kot zagonska pomoč letalskim prevoznikom za začetek obratovanja nove letalske proge, določene s programom iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, za prevoz potnikov na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije, na katerem se opravlja mednarodni zračni prevoz, ali z njega, do enega kraja pristanka na ozemlju tretjih držav (namembno letališče).
(2) Ne glede na prvo alinejo 4. člena tega zakona je upravičenec tudi vsak letalski prevoznik z drugo enakovredno listino, ki jo je izdal pristojni organ tretje države, na podlagi katere lahko opravlja mednarodni zračni promet.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
27. člen 
(sprejetje programa) 
Program iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona se sprejme v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
28. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/23-3/13
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 555-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti