Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2023 z dne 6. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2023 z dne 6. 2. 2023

Kazalo

297. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A), stran 967.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.
Št. 003-02-3/2022-26
Ljubljana, dne 4. februarja 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POMOČI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC ENERGETSKE KRIZE (ZPGOPEK-A) 
1. člen
V Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22) se v 3. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za električno energijo, če spada med odjemalce, kot jih določa podzakonski akt, ki določa ceno električne energije za mikro, mala in srednje velika podjetja, za obdobje veljavnosti tega podzakonskega akta. Operaterji iz tretjega odstavka 16. člena tega zakona posredujejo seznam odjemalcev pristojnemu organu in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Seznam odjemalcev vsebuje navedbo firme in matične številke odjemalca iz prvega stavka tega odstavka.«.
2. člen 
V 14. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičenca iz šestega odstavka 3. člena tega zakona prvo izplačilo za električno energijo izvede do 30. v mesecu, v katerem postane upravičen tudi do pomoči za električno energijo.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se število »850« v obeh primerih nadomesti s številom »650«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen 
V 22. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena se šteje, da pomoč ni bila prenesena oziroma ni upravičenosti do prenosa ene od vrst pomoči za gospodarstvo, če gre za upravičenca iz šestega odstavka 3. člena tega zakona.«.
4. člen 
V 35. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da pomoč ni bila prenesena oziroma ni upravičenosti do prenosa ene od vrst pomoči za gospodarstvo, če gre za upravičenca iz šestega odstavka 3. člena tega zakona.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(seznam odjemalcev) 
Seznam iz novega šestega odstavka 3. člena zakona se posreduje do vključno 10. februarja 2023.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-01/23-1/18
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 554-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti