Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023

Kazalo

162. Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register, stran 628.

  
Na podlagi četrtega odstavka 226. člena in za izvrševanje 225. člena ter prvega in drugega odstavka 226. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način vpisa potrošniških organizacij v register potrošniških organizacij (v nadaljnjem besedilu: register) ter organizacijske, tehnične in prostorske pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija za vpis v register.
2. člen 
(pogoji) 
Potrošniška organizacija mora za vpis v register izpolnjevati naslednje pogoje:
– registrirana je kot društvo ali zavod ali druga organizacija, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti in so jo ustanovili potrošniki zaradi varstva svojih pravic;
– je nevtralna ter neodvisna od interesov ponudnikov blaga in storitev;
– razpolaga s poslovnimi prostori, ki omogočajo neposredno poslovanje s potrošniki, pri čemer se stanovanje ne šteje kot poslovni prostor;
– ob vhodu v poslovni prostor ima na vidnem mestu napis z navedbo imena organizacije in uradnih ur;
– vzpostavljeno ima delujočo spletno stran;
– v okviru svojega dela ima določene uradne ure ter ima opredeljene načine in poti komuniciranja s potrošniki;
– potrošnikom zagotavlja varstvo osebnih podatkov.
3. člen 
(postopek vpisa) 
Potrošniška organizacija vloži vlogo za vpis v register pri ministrstvu. V vlogi navede dejstva in predloži dokaze, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena, zlasti:
– izjavo o nevtralnosti ter neodvisnosti od interesov ponudnikov blaga in storitev;
– dokazilo o razpolaganju s poslovnimi prostori, in sicer pogodbo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov;
– dokazilo o napisu imena organizacije in uradnih ur ob vhodu v poslovni prostor;
– izjavo o načinu in poteh komuniciranja s potrošniki ter opis načina in poti komuniciranja;
– dokazilo o delovanju spletne strani;
– izjavo o zagotavljanju in o načinu zagotavljanja varstva osebnih podatkov potrošnikov.
4. člen 
(vpis podatkov) 
V register se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa;
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je bil vpis opravljen;
– ime potrošniške organizacije;
– podatki o registraciji društva, zavoda ali druge organizacije;
– sedež potrošniške organizacije;
– temeljni akt društva, zavoda ali druge organizacije (datum, številka);
– številka in datum odločbe, na podlagi katere je bil opravljen izbris potrošniške organizacije.
5. člen 
(sprememba podatkov) 
O vsaki spremembi podatkov, določenih s tem pravilnikom, mora vpisana potrošniška organizacija obvestiti ministrstvo najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve spremembe. Spremembe podatkov in datum sprememb se vpišejo v register.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register (Uradni list RS, št. 8/12 in 130/22 – ZVPot-1).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.
Št. 007-321/2022
Ljubljana, dne 19. januarja 2023
EVA 2022-2130-0038
Matjaž Han 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost