Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023

Kazalo

160. Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga, stran 623.

  
Na podlagi petega odstavka 14. člena in za izvrševanje 15. in 16. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa način označevanja prodajnih cen in cen za enoto blaga ter način označevanja prodajnih cen digitalnih vsebin ter cen storitev, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom, in pravila v zvezi z obveznostmi podjetij pri objavi znižanja cene blaga.
(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL L št. 80 z dne 18. 3. 1998, str. 27), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 7).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »prodajna cena blaga« je cena za enoto blaga ali za določeno količino blaga skupaj z davkom in vsemi drugimi dajatvami;
2. »cena za enoto blaga« je cena blaga skupaj z davkom in z vsemi drugimi dajatvami za en kilogram, en liter, en meter, en kvadratni meter ali en kubični meter blaga ali za neko drugačno posamično enoto količine, ki se splošno in običajno uporablja pri prodaji določenega blaga;
3. »blago, ki se prodaja nepakirano v razsutem stanju« je blago, ki ni vnaprej pakirano in ga merimo v prisotnosti potrošnika, kolikor narava blaga to dopušča;
4. »cena storitve« je cena storitve skupaj z davkom in z vsemi drugimi dajatvami;
5. »cena digitalne vsebine« je cena skupaj z davkom in z vsemi drugimi dajatvami.
3. člen 
(označevanje cen) 
V primeru, da je poleg cene v eurih cena za blago, digitalno vsebino ali za storitve označena tudi v drugih valutah, mora biti poleg zneska v eurih tudi oznaka EUR.
II. OZNAČEVANJE CEN BLAGA 
4. člen 
(označevanje cen blaga) 
(1) Vse blago mora biti na prodajnem mestu označeno s prodajno ceno.
(2) Vse blago mora biti označeno tudi s ceno za enoto.
(3) V primeru znižanja cene blaga iz 9. člena tega pravilnika mora biti blago označeno tudi s prejšnjo ceno za enoto in znižano ceno za enoto.
(4) Cene za enoto iz drugega in tretjega odstavka tega člena ni treba označevati, če je enaka prodajni ceni ali če to ne bi bilo koristno zaradi narave ali namena blaga, zlasti če:
1. količina blaga ni pomembna za primerjavo cen ali
2. se v isti embalaži prodaja različno blago.
(5) Blago, ki se prodaja nepakirano v razsutem stanju, mora imeti označeno le ceno za enoto blaga.
(6) Blago v izložbah prodajaln mora biti označeno s cenami iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega člena.
(7) Razstavljeno blago, ki je namenjeno za prodajo ali za zbiranje ponudb, mora biti označeno s ceno iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega člena.
(8) Ne glede na drugi odstavek tega člena v prodajalnah, katerih površina prodajnega prostora je manjša od 500 m2, blaga ni treba označiti tudi s ceno za enoto.
5. člen 
(izjeme od označevanja cen blaga) 
Ne glede na prejšnji člen ni treba označiti blaga s ceno v naslednjih primerih:
1. pri blagu, ki se potrošniku dobavlja kot sestavni del storitve;
2. pri prodaji blaga na dražbi;
3. pri prodaji umetniških del in starin;
4. pri razstavljenem blagu, ki ni namenjeno niti prodaji niti za zbiranje ponudb ter je to nedvoumno označeno;
5. pri blagu, namenjenemu le za okrasitev poslovnih prostorov in izložb.
6. člen 
(način označevanja cen blaga) 
(1) Cena blaga mora biti označena na prodajnem mestu na blagu.
(2) Cena se lahko označi tudi na enega od naslednjih načinov, vendar tako, da ne obstaja možnost zamenjave s ceno drugega blaga:
1. na polici, kjer je blago nameščeno;
2. na izvirni embalaži blaga;
3. v obliki cenika;
4. v katalogu;
5. na drug ustrezen način na prodajnem mestu, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega pravilnika.
7. člen 
(drugi načini označevanja cen blaga) 
(1) Cene blaga, ki so označene na polici, morajo biti označene pred, pod ali nad blagom z imenom blaga.
(2) Pri istovrstnem blagu z različno neto težo ali z različno prostornino mora biti na oznaki cene poleg imena blaga tudi navedba neto teže ali prostornine.
(3) Za blago, ki se ne nahaja v prodajalni, se cene lahko označijo s cenikom ali s katalogom, ki mora biti dostopen potrošniku.
8. člen 
(jasnost označevanja cen blaga) 
(1) Označitev cen na prodajnem mestu v skladu s 6., 7. in 9. členom in oglaševanje znižanja cene blaga iz 9. člena tega pravilnika mora biti nedvoumna, lahko prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu.
(2) Cena je nedvoumno označena, če je ni mogoče zamenjati s ceno istovrstnega blaga ali s ceno drugega blaga, ki se nahaja v neposredni soseščini.
(3) Prodajna cena in cena za enoto blaga na prodajnem mestu sta označeni čitljivo, če je velikost številk najmanj 3 mm. Pri označevanju cen v obliki cenika sta prodajna cena in cena za enoto blaga označeni čitljivo, če je velikost številk najmanj 5 mm. Pri označevanju cen na polici, kjer je blago nameščeno, je prodajna cena označena čitljivo, če je velikost številk najmanj 4 mm, cena za enoto blaga pa, če je velikost številk najmanj 2 mm.
(4) Objava znižane cene in prejšnje cene iz 9. člena tega pravilnika je na prodajnem mestu označena čitljivo, če je velikost številk najmanj 3 mm. Pri objavi cen v obliki cenika sta znižana cena in prejšnja cena označena čitljivo, če je velikost številk najmanj 5 mm. Pri označevanju cen na polici, kjer je blago nameščeno, sta znižana cena in prejšnja cena označeni čitljivo, če je velikost številk najmanj 4 mm, znižana cena za enoto blaga in prejšnja cena za enoto blaga pa, če je velikost številk najmanj 2 mm.
III. OBJAVA ZNIŽANJA CENE BLAGA 
9. člen 
(objava znižanja cene blaga) 
(1) Znižanje cene blaga iz prvega odstavka 15. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.130/22; v nadaljnjem besedilu: ZVPot-1) pomeni kakršnokoli objavo znižanja cene blaga ter zajema označevanje cene blaga na prodajnem mestu in oglaševanje znižanja cene blaga, ter ne glede na to, če gre za znižanje cene blaga, ki se navaja v znesku, odstotku popusta ali na drug način, ki ima naravo znižanja cene blaga.
(2) Znižanje cene blaga iz prvega odstavka 15. člena ZVPot-1 ne pomeni:
1. spremembe prodajne cene blaga, ki nima narave znižanja cene blaga (nihanje prodajne cene blaga);
2. primerjave prodajne cene blaga med različnimi podjetji, ki nima narave znižanja cene blaga;
3. trditve oziroma objave, ki nima narave znižanja cene blaga;
4. popusta ob pogoju nakupa več kosov blaga ali popusta ob nakupu nad določeno vrednostjo;
5. zbiranja in unovčevanja točk ali drugih enot, pridobljenih v okviru programa zvestobe na podlagi prejšnjih nakupov potrošnika;
6. znižanja cene blaga, ki je namenjeno posameznemu potrošniku ob posebnih priložnostih;
7. znižanja cene za en kos blaga po izbiri potrošnika, če ob objavi ni določljivo, katero blago bo potrošnik izbral.
(3) Prejšnja cena iz drugega odstavka 15. člena ZVPot-1 ne pomeni:
1. znižanja cene blaga, ki je pred potekom roka uporabnosti, hitro pokvarljivega blaga in blaga z napako in
2. primerov iz 4. do 7. točke prejšnjega odstavka.
(4) Kadar je v objavo znižane cene zajet širok nabor blaga in pred nakupom ni določljivo, katero blago bo potrošnik izbral, lahko podjetje pri oglaševanju izpusti navajanje znižane in prejšnje cene za blago, ki je zajeto v znižanje cene. Znižana in prejšnja cena blaga, zajetega v takšno znižanje cene, morata biti navedeni skladno z načini označitve cene blaga na prodajnem mestu iz 6. in 7. člena tega pravilnika.
(5) Kadar se pri objavi znižane cene blago prodaja po različnih cenah prek različnih prodajnih kanalov oziroma prodajnih mest, mora podjetje kot prejšnjo ceno za zadevno blago v posameznem prodajnem kanalu oziroma na posameznem prodajnem mestu navesti najnižjo ceno, ki se je v posameznem prodajnem kanalu oziroma na posameznem prodajnem mestu uporabljala v zadnjih 30 dneh.
IV. OZNAČEVANJE CEN STORITEV 
10. člen 
(označevanje cen storitev) 
Cene za vse storitve morajo biti označene kot cene v obliki cenika.
11. člen 
(drugi načini označevanja cen storitev) 
Pri storitvah, pri katerih cene ni mogoče označiti kot cene za vrsto storitve v skladu z 2. členom tega pravilnika, se ceno storitve lahko označi na enega od naslednjih načinov:
1. kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve v poslovnem prostoru izvajalca storitve;
2. kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve na kraju samem;
3. kot ceno vseh stroškov za izvedbo določene storitve;
4. kot ceno storitve, preračunano na mersko enoto;
5. kot ceno storitve, ki jo nedvoumno opredelimo na drug način in se običajno uporablja pri ponujanju določenih storitev.
12. člen 
(izjeme od označevanja cen storitev) 
V primeru, ko bi bila zaradi velikega števila storitev, ki jih ponuja podjetje potrošnikom, objava cen za storitve na ceniku dvoumna, slabo vidna in težko prepoznavna, ali če podjetje opravlja storitve izključno na terenu in nima poslovnega prostora za opravljanje storitev, so lahko cene storitev potrošniku dostopne in razvidne:
1. s katalogom storitev s cenami;
2. s posebno brošuro z nedvoumnim opisom storitev s cenami;
3. s prospekti z nedvoumnim opisom storitev s cenami;
4. na drug ustrezen način.
13. člen 
(jasnost označevanja cen storitev) 
(1) Označitev cen za storitve mora biti nedvoumna, lahko prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu.
(2) Cena za storitve je nedvoumno označena, če je ni mogoče zamenjati s ceno druge storitve, ki se nahaja v neposredni soseščini.
(3) Cena za storitve je v poslovnem prostoru označena čitljivo, če je velikost črk in številk na ceniku za storitve najmanj 5 mm.
(4) Cena za storitev mora biti potrošniku lahko dostopna ter mora biti objavljena na vidnem mestu v poslovnem prostoru, kjer je ta storitev potrošniku ponujena.
(5) Kot vidno označeno ceno storitve se šteje, da je cenik obešen na steno poslovnega prostora oziroma tistega njegovega dela, kjer se nahajajo potrošniki.
14. člen 
(cenik vgrajenega blaga) 
Če se vgrajeno blago za opravljeno storitev obračuna posebej, mora biti potrošniku na razpolago cenik vgrajenega blaga.
V. OZNAČEVANJE CEN DIGITALNE VSEBINE 
15. člen 
(smiselna uporaba določb) 
Za označevanje cen digitalnih vsebin se smiselno uporabljajo določbe 4., 6., 7. in 8. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
16. člen 
(uporaba določb o označevanju prejšnje cene za enoto blaga) 
Prejšnje cene za enoto blaga iz tretjega odstavka 4. člena v primeru objave znižanja cene blaga iz 9. člena tega pravilnika, kadar ne gre za dolžnost označevanja le cene za enoto blaga iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika, ni treba označiti do šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
17. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list RS, št. 63/99, 27/01, 65/03 in 130/22 – ZVPot-1).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.
Št. 007-318/2022
Ljubljana, dne 23. januarja 2023
EVA 2022-2130-0035
Matjaž Han 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti