Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2023 z dne 23. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2023 z dne 23. 1. 2023

Kazalo

151. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, stran 495.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog 
1. člen 
V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 69/19, 157/20 in 162/21) se v 1. členu:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo (EU) 2017/2103 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ (UL L št. 305 z dne 21. 11. 2017, str. 12), Delegirano direktivo Komisije (EU) 2019/369 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 66 z dne 7. 3. 2019, str. 3), Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/1687 z dne 2. septembra 2020 o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo nove psihoaktivne snovi N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoksi)fenil]metil]-5-nitro-1H- benzimidazol-1-etanamin (izotonitazen) v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 379 z dne 13. 11. 2020, str. 55), Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/802 z dne 12. marca 2021 o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu 2004/757/JHA glede vključitve novih psihoaktivnih snovi metil 3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karbonil]amino}butanoat (MDMB-4en-PINACA) in metil 2-{[1-(4-fluorobutil)-1H-indol-3- karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat (4F-MDMB-BICA) v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 178 z dne 20. 5. 2021, str. 1) in Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/1326 z dne 18. marca 2022 o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 200 z dne 29. 7. 2022, str. 148; v nadaljnjem besedilu: Delegirana direktiva 2022/1326/EU) določa razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe, ter glede na uporabo v skupine I, II in III.«;
– v drugem odstavku v prvi alineji besedilo »Delegirano direktivo 2021/802/EU« nadomesti z besedilom »Delegirano direktivo 2022/1326/EU«.
2. člen 
V Prilogi se:
1. v seznamu skupine I:
– zaporedna številka 208 črta,
– za zaporedno številko 277 dodajo nove zaporedne številke od 278 do 346, ki se glasijo:
»
278.
BRORFIN
1-{1-[1-(4-Bromofenil)etil]piperidin-4-il}-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-on
C20H22BrN3O
400,3
279.
METONITAZEN
N,N-dietil-2-{2-[(4-metoksifenil)metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-il}etan-1-amin
C21H26N4O3
382,5
280.
EUTILON
1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)butan-1-on
C13H17NO3
235,3
281.
1cP-LSD
4-(ciklopropankarbonil)-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-heksahidroindol [4,3-fg]kinolin-9-karboksamid
C24H29N3O2
391,5
282.
1P-LSD
N,N-dietil-7-metil-4-propanoil-6,6a,8,9-tetrahidroindol[4,3-fg]kvinolin-9-karboksamid
C23H29N3O2
379,5
283.
25B-NBOH
2-[[2-(4-bromo-2,5-dimetoksi-fenil)etilamino]metil]fenol
C17H20BrNO3
366,2
284.
3-MeO-PCE
N-etil-1-(3-metoksifenil)cikloheksanamin
C15H23NO
233,3
285.
3-Me-PCP
1-[1-(3-metilfenil)cikloheksil]piperidin
C18H27N
257,4
286.
ADB-BUTINACA
N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-butil-1H-indazol-3-karboksamid
C18H26N4O2
330,4
287.
5F-Cumyl-PeGaClone
(5-(5-fluoropentil)-2-(1-metil-1-fenil-etil)pirido[4,3-b]indol-1-on)
C25H27FN2O
390,5
288.
5-HO-DMT (BUFOTENIN)
5-hidroksi-N,N-dimetiltriptamin
C12H16N2O
204,3
289.
ADB-4en-PINACA
N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamid
C19H26N4O2
342,4
290.
BZO-4en-POXIZID
N-[(Z)-(2-okso-1-pent-4-enil-indolin-3-iliden)amino]benzamid
C20H19N3O2
333,4
291.
METALILESKALIN
2-[3,5-dimetoksi-4-[(2-metilprop-2-en-1-il)oksi]fenil]etanamin
C14H21NO3
251,3
292.
3-HO-PCP
3-[1-(piperidin-1-il)cikloheksil]fenol
C17H25NO
259,4
293.
4-Cl-ALFA-PVP
1-(4-klorofenil)-2-pirolidin-1-il-pentan-1-on
C15H20ClNO
265,8
294.
METOKSPROPAMIN (MXPr)
2-(3-metoksifenil)-2-(propilamino)cikloheksan-1-on
C16H23NO2
261,4
295.
ETAZEN (ETODESNITAZEN)
2-[(4-etoksifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazol-1-etanamin
C22H29N3O
351,5
296.
METOKSIIZOPRAMIN (MXiPr)
2-(izopropilamino)-2-(3-metoksifenil)cikloheksan-1-on
C16H23NO2
261,4
297.
ALFA-D2PV
1,2-difenil-2-(pirolidin-1-il)etan-1-on
C18H19NO
265,4
298.
3-Cl-PCP
1‐[1‐(3‐klorofenil)cikloheksil]piperidin
C17H24ClN
277,8
299.
4-HO-MALT
3‐{2‐[metil(prop‐2‐en‐1‐il)amino]etil}‐1H‐indol‐4‐ol
C14H18N2O
230,3
300.
MIPT
N-[2-(1H-indol-3-il)etil]-N-metilpropan-2-amin
C14H20N2
216,3
301.
5Cl-AMT
1-(5-kloro-1H-indol-3-il)propan-2-amin
C11H13ClN2
208,7
302.
4Cl-MAR
5‐(4‐klorofenil)‐4‐metil‐4,5‐dihidro‐1,3‐oksazol‐2‐amin
C10H11ClN2O
210,7
303.
4Br-MAR
5‐(4‐bromofenil)‐4‐metil‐4,5‐dihidro‐1,3‐oksazol‐2‐amin
C10H11BrN2O
255,2
304.
ETONITAZEPIN
2-(4-etoksibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazol
C22H26N4O3
394,5
305.
BUTONITAZEN
2-[(4-butoksifenil)metil]-N,N-dietil-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamin
C24H32N4O3
424,5
306.
4-HO-DPT
3-[2-(dipropilamino)etil]-1H-indol-4-ol
C16H24N2O
260,4
307.
DIPIANON
4,4-difenil-6-(pirolidin-1-il)heptan-3-on
C23H29NO
335,5
308.
3-KLOROFENMETRAZIN (3-CPM)
2-(3-klorofenil)-3-metilmorfolin
C11H14ClNO
211,7
309.
4-HO-EPT
4-hidroksi-N-etil-N-propiltriptamin
C15H22N2O
246,3
310.
DMXE (DEOKSIMETOKSETAMIN)
2-(etilamino)-2-(3-metilfenil)-cikloheksanon
C15H21NO
231,3
311.
O-PCE (DESKLORO-N-ETIL-KETAMIN)
2-(etilamino)-2-fenil-cikloheksanon
C14H19NO
217,3
312.
AL-LAD
(8β)-9,10-didehidro-N,N-dietil-6-(2-propenil)-ergolin-8-karboksamid
C22H27N3O
349,5
313.
HXE (HIDROKSETAMIN)
2-(etilamino)-2-(3-hidroksifenil)-cikloheksanon
C14H19NO2
233,3
314.
BOH-2C-B
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksifenil)etanol
C10H14BrNO3
276,1
315.
BOH-PHP
1-fenil-2-(pirolidin-1-il)heksan-1-ol
C16H25NO
247,4
316.
ALFA-PCYP
2-cikloheksil-1-fenil-2-(pirolidin-1-il)etan-1-on
C18H25NO
271,4
317.
5F-EDMB-PICA
Etil 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamid)-3,3-dimetilbutanoat
C22H31FN2O3
390,5
318.
5-Br-DMT
[2‐(5‐bromo‐1H‐indol‐3‐il)etil]dimetilamin
C12H15BrN2
267,2
319.
5-Cl-DMT
[2‐(5‐kloro‐1H‐indol‐3‐il)etil]dimetilamin
C12H15ClN2
222,7
320.
BENOCIKLIDIN (BTCP)
1-[1-(benzotiofen-2-il)cikloheksil]piperidin
C19H25NS
299,5
321.
5B-AKB48
N-(1-adamantil)-1-(5-bromopentil)indazol-3-karboksamid
C23H30BrN3O
444,4
322.
FLUNITAZEN
N,N-dietil-2-{2-[(4-fluorofenil)metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-il}etan-1-amin
C20H23FN4O2
370,4
323.
AP-238
1-[2,6-dimetil-4-(3-fenilprop-2-enil)piperazin-1-il]propan-1-on
C18H26N2O
286,4
324.
4F-3Me-ALFA-PVP
1-(4-fluoro-3-metilfenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on
C16H22FNO
263,3
325.
4-AcO-DMT
3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il acetat
C14H18N2O2
246,3
326.
MDMB-INACA
Metil 2-(1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat
C15H19N3O3
289,3
327.
5F-EMB-PICA
Etil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]-3-metil-butanoat
C21H29FN2O3
376,5
328.
NOOPEPT
Etil ({[(2S)-1-(fenilacetil)pirolidin-2-il]karbonil}amino)acetat
C17H22N2O4
318,4
329.
N-BUTILPENTILON
1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(butilamino)pentan-1-on
C16H23NO3
277,4
330.
MDMB-5Br-INACA
Metil 2‐[(5‐bromo‐1H‐indazol‐3‐il)formamido]‐3,3‐dimetilbutanoat
C15H18BrN3O3
368,2
331.
ADB-D-5Br-INACA
2-[(5-bromo-1-decil-1H-indazol-3-il)formamido]-3,3-dimetilbutanamid
C24H37BrN4O2
493,5
332.
3,5-ADB-4en-PFUPPYCA
2‐{[3‐(4‐fluorofenil)‐1‐(pent‐4‐en‐1‐il)‐1H‐pirazol‐5‐il]formamido}‐3,3‐dimetilbutanamid
C21H27FN4O2
386,5
333.
5,3-ADB-4en-PFUPPYCA
2‐{[5‐(4‐fluorofenil)‐1‐(pent‐4‐en‐1‐il)‐1H‐pirazol‐3‐il]formamido}‐3,3‐dimetilbutanamid
C21H27FN4O2
386,5
334.
FLUORODESKLOROKETAMIN (FDCK)
2-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-2-(metilamino)cikloheksan-1-on
C13H16FNO
221,3
335.
ADB-FUBIATA
2-[[2-[1-[(4-fluorofenil)metil]indol-3-il]acetil]amino]-3,3-dimetil-butanamid
C23H26FN3O2
395,5
336.
ADB-5Br-INACA
5-bromo-N-(1-karbamoil-2,2-dimetil-propil)-1H-indazol-3-karboksamid
C14H17BrN4O2
353,2
337.
4-MPD (4-METILPENTEDRON)
2-(metilamino)-1-(4-metilfenil)pentan-1-on
C13H19NO
205,3
338.
FUB-144
[1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-il](2,2,3,3-tetrametilciklopropil)metanon
C23H24FNO
349,4
339.
BMDP
1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(benzilamino)propan-1-on
C17H17NO3
283,3
340.
BK-2C-B
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksifenil)etanon
C10H12BrNO3
274,1
341.
4-FLUOROETILFENIDAT
Etil 2-(4-fluorofenil)-2-(2-piperidil)acetat
C15H20FNO2
265,3
342.
ALD-52
(6aR,9R)-4-acetil-N,N-dietil-7-metil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboksamid
C22H27N3O2
365,5
343.
4-CDC
1-(4-klorofenil)-2-(dimetilamino)propan-1-on
C11H14ClNO
211,7
344.
ETH-LAD
(6aR,9R)-N,N-dietil-7-etil-4,6,6a,7,8,9-heksahidroindolo-[4,3-fg]kinolin-9-karboksamid
C21H27N3O
337,5
345.
DIPENTILON
1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)pentan-1-on
C14H19NO3
249,3
346.
2C-B-Fly
2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahidrofuro[2,3-f][1]benzofuran-4-il)etanamin
C12H14BrNO2
284,1
«; 
2. v seznamu skupine III:
– pod b.1.0 Benzodiazepinski anksiolitiki in hipnotiki za zaporedno številko 39 doda nova zaporedna številka 40, ki se glasi:
»
40.
NORFLUDIAZEPAM
7-kloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-on
C15H10ClFN2O
288,7
«; 
– pod c.1.0 Stimulansi in anorektiki (arilalkilaminski in drugi) za zaporedno številko 17 doda nova zaporedna številka 18, ki se glasi:
»
18.
FENIBUT
4-amino-3-fenilbutanojska kislina
C10H13NO2
179,2
«. 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-1/2023
Ljubljana, dne 19. januarja 2023
EVA 2022-2711-0086
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost