Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2023 z dne 12. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2023 z dne 12. 1. 2023

Kazalo

44. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, stran 50.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (Uradni list RS, št. 162/22) se v 11. členu v prvem odstavku v prvi alineji črta besedilo »zdravstvene smeri«.
2. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– ima naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali naziv višji svetnik,«.
Dosedanje druga do peta alineja postanejo tretja do šesta alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem sklepom najpozneje v 40 dneh od uveljavitve tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-31/2023
Ljubljana, dne 12. januarja 2023
EVA 2023-2711-0018
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost