Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2023 z dne 5. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2023 z dne 5. 1. 2023

Kazalo

3. Javni poziv registriranim verskim skupnostim za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija, stran 2.

  
Na podlagi 17.b člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22; v nadaljnjem besedilu: ZRTVS-1) predsednica Republike Slovenije objavljam
J A V N I  P O Z I V 
registriranim verskim skupnostim za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija 
1. V skladu z 2. c) točko tretjega odstavka 17. člena ZRTVS-1 predsednica Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim imenuje enega člana Sveta RTV Slovenija.
Mandat člana Sveta RTV Slovenija iz vrst registriranih verskih skupnosti je določil žreb, in sicer traja štiri leta od dneva, ko je Svet RTV Slovenija konstituiran v skladu z ZRTVS-1.
2. Predlog za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija lahko podajo vse registrirane verske skupnosti (predlagatelj). Predlagatelj mora v predlogu:
– navesti svoj naziv in sedež,
– priložiti dokument o registraciji oziroma ustanovitvi oziroma drug primerljiv dokument, ki izkazuje, da je upravičen predlagatelj,
– priložiti dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o kandidatu, ki ga predlaga v imenovanje.
3. Predlagatelj mora v svojem predlogu o predlaganem kandidatu navesti naslednje podatke:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču;
– naziv delodajalca in delovnega mesta.
4. Za člana Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima doseženo najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
– ima najmanj 10 let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi iz prejšnje alineje;
– ima visoko osebno integriteto in moralni ugled;
– je pripravljena in zmožna s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na relevantnem področju družbenega življenja prispevati k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini;
– ima državljanstvo Republike Slovenije;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
– predloži izjavo, da ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem ni bila:
– član organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni; 
– poslanec Evropskega parlamenta ali uslužbenec in funkcionar v organih Evropske unije; 
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanec, član državnega sveta, župan, ustavni sodnik, minister, državni sekretar ali drug funkcionar v državnih organih; 
– generalni direktor, generalni sekretar ministrstva, direktor organa v sestavi ali vladne službe, načelnik upravne enote ter direktor občinske uprave ali tajnik občine; 
– predloži izjavo, da ni:
– član organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlena pri konkurenčnih medijih, in oseba, ki ima v teh medijih lastniške deleže; 
– zaposlen na RTV Slovenija; 
– član Sveta za radiodifuzijo in zaposlen na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter član oziroma zaposlen v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in da ni oseba, ki sodeluje v postopkih sprejemanja teh odločitev; 
– član organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija; 
– ožji družinski član vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin, ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut RTV Slovenija; 
– predloži izjavo, da:
– poslovno ne sodeluje z RTV Slovenija ter ni in ne kandidira za člana finančnega odbora. 
5. Predlagatelj mora svojemu predlogu priložiti vsa dokazila, s katerimi izkazuje, da predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje iz 4. točke tega poziva.
6. Predlagatelj mora svojemu predlogu priložiti utemeljitev kandidature, ki vsebuje opis izkušenj in delovanja kandidata na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju družbenega življenja ter vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije.
7. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo in da je seznanjen s pogoji iz prvega in drugega odstavka 17.a člena ZRTVS-1 in jih izpolnjuje.
Kot pravočasno vloženi bodo šteli predlogi, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili prispeli na naslov Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.uprs@up-rs.si, in sicer najkasneje do ponedeljka, 23. 1. 2023 do 15.00 ure.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Št. 003-00-2/2023-3
Ljubljana, dne 5. januarja 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost