Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2022 z dne 11. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2022 z dne 11. 10. 2022

Kazalo

Št. 303-21/2022/16 Ob-3268/22, Stran 2213
Na podlagi določb Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 23), Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/241), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021. str. 83, v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021. str. 79), Uredbe (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 6), Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312 z dne 23. 12. 1995, str. 1), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih sprejme Evropska komisija v zvezi z izvajanjem Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2020/852), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2016/679), Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L št. 295 z dne 21. 11. 2018, str. 39, s spremembami), Obvestila Komisije, Tehničnih smernic Evropske komisije za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021, str. 1), Načrta za okrevanje in odpornost (objavljenega na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja, v nadaljnjem besedilu: načrt), ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (objavljen na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja, potrjen dne 28. 7. 2021 (CM 4171/21), v nadaljnjem besedilu: izvedbeni sklep), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb), Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20, 2/21 – popr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 187/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21, v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju mehanizma), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) in Sklepa o začetku postopka javnega razpisa za dodelitev sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost št. 303-21/2022/4 z dne 9. 6. 2022, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet, javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja v skladu z načrtom v okviru razvojnega področja pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente RRI – Raziskave, razvoj in inovacije (C3 K1), za ukrep Delovanje in upravljanje RRI sistema projekt Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah.
Javni razpis je namenjen krepitvi podpornega okolja projektnih pisarn oziroma podpornega okolja na javnih raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: JRO), ki so pomemben del izvajanja aktivnosti, povezanih s prijavami na javne razpise in izvajanjem projektov centraliziranih programov EU, s poudarkom na razpisih in projektih Obzorja Evropa. Namen javnega razpisa je skladen z Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategij Slovenije 20301, ki med ključnimi cilji in ukrepi predvideva izboljšanje učinkovitosti upravljanja RRI sistema ter vzpostavljanje pogojev in spodbud za aktivno vključevanje raziskovalnih organizacij v programe mednarodnega sodelovanja, s spodbudami za krepitev projektnih pisarn, povezovanje s pisarnami za prenos znanja ter zagotavljanje povezovanja z nacionalno mrežo kontaktnih oseb.
1 Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30), dostopno na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Nacionalni-dokumenti/ZRISS-2030
Cilj javnega razpisa je okrepitev vloge, položaja in uspešnosti slovenskih javnih raziskovalnih organizacij v okviru centraliziranih programov EU, pri čemer se bo izboljšalo podporno okolje za pripravo kakovostnih predlogov, okrepile kompetence zaposlenih v projektnih pisarnah oziroma v okviru podpornega okolja javnih raziskovalnih organizacij, hkrati pa se bo raven usposobljenosti potencialnih prijaviteljev bistveno okrepila, s čimer se bo obseg delovnih nalog ter potrebne podpore v okviru javnih raziskovalnih organizacij optimiziral. V okviru javnega razpisa se pričakuje skupno najmanj 20 zaposlitev v izbranih projektnih pisarnah JRO ali oseb zadolženih za usklajevanje prijav in upravljanje projektov v okviru centraliziranih programov EU ter izvedba najmanj 131 različnih dogodkov.
Pričakuje se, da se bo dvignila kakovost prijav in posledično povečalo število uspešnih EU projektov v okviru posameznih javnih raziskovalnih organizacijah, kar bo okrepilo znanstvenoraziskovalno odličnost ter internacionalizacijo institucij.
2.2 Predmet javnega razpisa
V okviru javnega razpisa se bo:
– podprlo do 4 konzorcije, ki jih tvorijo JRO. Pri tem bo posebna pozornost namenjena uravnoteženi sestavi konzorcijev, glede na njihove izkušnje, znanja in potrebe na področju zagotavljanja podpornega okolja,
– kadrovsko okrepilo projektne pisarne oziroma osebe za izvajanje aktivnosti, povezanih s prijavami na razpise in izvajanjem projektov centraliziranih programov EU, tako da se bo izvedlo vsaj 20 zaposlitev v projektnih pisarnah JRO oziroma oseb, zadolženih za usklajevanje prijav in upravljanje projektov v okviru centraliziranih programov EU, pri čemer vsaka od sodelujočih javnih raziskovalnih organizacij izvede vsaj eno zaposlitev za polni delovni čas,
– za vsako posamezno sodelujočo JRO se bo oblikoval načrt razvoja podpornega okolja projektnih pisarn, ki bo vključeval tudi analizo prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti (SWOT) ter bo temeljil na opisu aktualnega stanja (strukturno-organizacijskega, vsebinskega – npr. število projektnih prijav, število/delež pozitivno ocenjenih prijav, število/delež uspešnih prijav) ter opredelitvi prihodnjih ciljev in kazalnikov uspešnosti (KPI),
– spodbujalo mreženje partnerjev znotraj konzorcija in med konzorciji, izmenjave znanj in dobrih praks, prenos dobrih praks iz in v Slovenijo,
– izvedlo vsaj 131 dogodkov, ki bodo namenjeni krepitvi kompetenc in usposobljenosti osebja projektnih pisarn in drugih zadolženih za prijavo in upravljanje projektov centraliziranih programov EU ter informiranju, ozaveščanju in svetovanju JRO in raziskovalne skupnosti o možnostih in priložnostih v okviru centraliziranih programov EU,
– vsi izbrani projekti bodo sodelovali pri vzpostavitvi skupnega repozitorija vseh projektov, kjer bodo na voljo javno dostopna gradiva, ustvarjena v času izvajanja projektnih aktivnosti, ki bodo namenjena nadaljnjemu prenosu znanja in dobrih praks,
– okrepila se bo uspešnost prijav na centralizirane razpise EU ter predvsem uspešnost prijav na različne inštrumente okvirnega programa raziskave in inovacij EU Obzorje Evropa,
– spodbujalo druge oblike sodelovanja in krepitve usposobljenosti podpornega okolja.
Rezultati in učinki izvedenih aktivnosti na ravni celotnega javnega razpisa bodo:
– do zaključka aktivnosti javnega razpisa (Q2 leta 2026) se bo izvedlo vsaj 20 zaposlitev v projektnih pisarnah sodelujočih JRO oziroma oseb, zadolženih za usklajevanje prijav in upravljanje projektov v okviru centraliziranih programov EU,
– do zaključka aktivnosti javnega razpisa (Q2 leta 2026) se bo izvedlo vsaj 131 dogodkov, ki bodo namenjeni krepitvi kompetenc in usposobljenosti osebja projektnih pisarn in drugih zadolženih za prijavo in upravljanje projektov centraliziranih programov ter informiranju, ozaveščanju in svetovanju JRO in raziskovalni skupnosti o možnostih in priložnostih v okviru centraliziranih programov EU,
– do zaključka aktivnosti javnega razpisa (Q2 leta 2026) se bo delež uspešnosti prijav na različne inštrumente okvirnega programa raziskave in inovacij EU Obzorje Evropa, okrepil za do dva odstotka (2 %) glede na Obzorje 2020,
– do zaključka aktivnosti javnega razpisa bodo vsi izbrani konzorciji prispevali k oblikovanju in vzpostavitvi skupnega repozitorija digitalnih gradiv (npr. prostodostopna skupna spletna stran),
– do zaključka aktivnosti javnega razpisa (Q2 leta 2026) bo na skupnem repozitoriju objavljenih vsaj 32 digitalnih gradiv, namenjenih nadaljnji krepitvi kompetenc in zmogljivosti projektnih pisarn.
Izhodiščne vrednosti vseh navedenih rezultatov in učinkov se opredelijo na datum podpisa pogodbe med ministrstvom in končnimi prejemniki. Izhodiščne vrednosti so navedene v točki 9 pričujočega besedila javnega razpisa. Pri projektno specifičnih kazalnikih (število zaposlitev na JRO za namene krepitve podpornega okolja, število izvedenih dogodkov za namene krepitve podpornega okolja, število objavljenih gradiv na spletnem repozitoriju) so izhodiščne vrednosti 0, saj so kazalniki neposredno vezani na rezultate in aktivnosti pričujočega javnega razpisa. Izjema je kazalnik, ki meri spremembo deleža uspešnosti prijav med programom Obzorje Evropa in programom Obzorje 2020 in ga prijavitelj opredeli sam na podlagi podatkov sodelujočih JRO.
Navedeni cilji na ravni celotnega javnega razpisa morajo biti doseženi najkasneje do 30. 6. 2026.
Rezultati in učinki izvedenih aktivnosti na ravni posameznega sodelujočega konzorcija bodo:
– do zaključka aktivnosti javnega razpisa (Q2 leta 2026) bo vsak posamezni sodelujoči konzorcij izvedel vsaj eno zaposlitev na konzorcijskega partnerja, v vsakem primeru pa najmanj tri,
– do zaključka aktivnosti javnega razpisa (Q2 leta 2026) bo vsak posamezni sodelujoči konzorcij izvedel vsaj 33 dogodkov, ki bodo namenjeni krepitvi kompetenc in usposobljenosti osebja projektnih pisarn in drugih zadolženih za prijavo in upravljanje projektov centraliziranih programov ter informiranju ozaveščanju in svetovanju, JRO in raziskovalni skupnosti o možnostih in priložnostih v okviru centraliziranih programov EU. Pri tem mora posamezni konzorcijski partner do zaključka aktivnosti javnega razpisa (Q4 leta 2026) izvesti minimalno pet navedenih dogodkov, konzorcij pa skupaj najmanj 33,
– do zaključka aktivnosti javnega razpisa (Q2 leta 2026) se bo delež uspešnosti prijav na različne inštrumente okvirnega programa raziskave in inovacij EU Obzorje Evropa, okrepil za do dva odstotka (2 %) glede na Obzorje 2020,
– do zaključka aktivnosti javnega razpisa bo vsak izbrani konzorcij prispeval k oblikovanju in vzpostavitvi skupnega repozitorija digitalnih gradiv (npr. spletna stran, oblikovanje, gostovanje …),
– do zaključka aktivnosti javnega razpisa (Q2 leta 2026) bo vsak posamezni sodelujoči konzorcij na skupnem repozitoriju objavil vsaj 8 digitalnih gradiv, namenjenih nadaljnji krepitvi kompetenc in zmogljivosti projektnih pisarn.
Navedeni cilji na ravni celotnega konzorcija morajo biti doseženi najkasneje do 30. 6. 2026.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in dokazila
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so naslednji:
Pogoji
Dokazila
1.
Pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena ovojnica,
Vloga se šteje za pravočasno prispeto in pravilno označeno, 
če je posredovana skladno z 19. točko javnega razpisa.
2.
Popolnost vloge 
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse pravilno in popolno izpolnjene obrazce v skladu s 7. točko javnega razpisa.
3.
Ustreznost partnerjev v skladu s pogoji za partnerstvo. 
V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi eden od konzorcijskih partnerjev (vodilni končni prejemnik), ki je zastopnik in koordinator konzorcija. Kot dokazilo o ustreznosti partnerstva se upošteva podpisano pismo o nameri s strani vseh konzorcijskih partnerjev. V primeru izbora bo ministrstvo podpisalo večstransko pogodbo z vsemi konzorcijskimi partnerji posameznega sodelujočega konzorcija.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 1. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavržena (kot je navedeno v 19. točki javnega razpisa). Vloga, ki ne bo izpolnjevala formalne popolnosti vloge iz 2. točke prejšnjega odstavka, bo dopolnjevana v skladu z 20. točko javnega razpisa. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje iz 3. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjevana.
Konzorcij
Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo vsaj tri javne raziskovalne organizacije (JRO), ki so za namene prijave na javni razpis podpisale pismo o nameri (izjavo) za konzorcijsko sodelovanje pri javnem razpisu za aktivnosti krepitev projektnih pisarn, s katerim izražajo namero po skupnem sodelovanju na javnem razpisu, pooblaščajo prijavitelja (vodilnega partnerja), da jih v imenu konzorcija zastopa v javnem razpisu ter se v primeru uspešne kandidature zavezujejo k podpisu konzorcijske pogodbe, s katero bodo uredila medsebojna razmerja pri izvajanju aktivnosti, predvidenih s tem javnim razpisom.
V primeru uspešne kandidature posameznega konzorcija je podpisana in sklenjena konzorcijska pogodba predpogoj za podpis večstranske pogodbe z ministrstvom.
Na javnem razpisu lahko sodeluje konzorcij z najmanj tremi partnerji, izbrani bodo največ 4 konzorciji s pozitivnimi ocenami. Posamezni partnerji konzorcija lahko sodelujejo le v eni prijavni vlogi.
Konzorcijski partnerji
Konzorcijski partnerji so javne raziskovalne organizacije, ki se povezujejo v konzorcij z namenom prijave na javni razpis. Na javnem razpisu lahko sodelujejo javne raziskovalne organizacije ne glede na to ali imajo že vzpostavljeno in delujočo projektno pisarno.
3.1 Pogoji za ugotavljanje upravičenosti, merila za ocenjevanje in način izbora
3.2 Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Prijavljeni projekti bodo morali izpolnjevati naslednje pogoje za ugotavljanje upravičenosti:
1. Prijavitelji morajo biti javne raziskovalne organizacije (dokazilo: javno dostopne evidence).
2. Prijavitelji morajo imeti podpisano pismo o nameri (izjavo) za konzorcijsko sodelovanje pri javnem razpisu, s katero se zavezujejo k podpisu konzorcijske pogodbe v primeru uspešne prijave na javni razpis (dokazilo: pismo o nameri).
3. Usklajenost s cilji/rezultati zapisanimi v Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO) v okviru razvojnega področja pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente RRI – Raziskave, razvoj in inovacije (C3 K1) (dokazilo: prijavni obrazec).
4. Skladnost z namenom in cilji javnega razpisa iz točke 2.1. (dokazilo: prijavni obrazec).
5. Skladnost s predmetom javnega razpisa iz točke 2.2 (minimalno število zaposlitev na ravni konzorcija in posameznega konzorcijskega partnerja, minimalno število dogodkov na ravni konzorcija in posameznega konzorcijskega partnerja) (dokazilo: prijavni obrazec).
6. Višina zaprošenih sredstev prijavitelja ne presega maksimalne načrtovane finančne dinamike na ravni posameznega konzorcija, opredeljene v točki 5 pričujočega besedila javnega razpisa (dokazilo: prijavni obrazec).
3.3 Merila za ocenjevanje
V postopek ocenjevanja bodo vključene vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 3. točke javnega razpisa.
Prijavljeni konzorciji bodo vrednoteni po spodnjih merilih (podrobneje so merila opisana v Prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije):
Merilo 1: Uravnoteženost ter dopolnjevanje izkušenj, znanj, ter potreb konzorcijskih partnerjev za izvedbo projektnih aktivnosti (pretekle izkušnje, stanje projektne pisarne ali oseb, zadolženih za usklajevanje prijav in upravljanje projektov v okviru centraliziranih programov EU). 
(največ 5 točk)
Merilo 2: Vzdržnost in trajnost projekta po obdobju financiranja in družbeno-ekonomski vpliv projekta.
(največ 5 točk)
Merilo 3: Prispevek k Resoluciji o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30). 
(največ 5 točk)
Merilo 4: Ustreznost in izvedljivost načrta razvoja podpornega okolja projektnih pisarn, ustreznost analize prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti (SWOT) ter opredeljenih kazalnikov uspešnosti (KPI). 
(največ 10 točk)
Merilo 5: Ustreznost, izvedljivost in predviden učinek načrtovanih dogodkov, namenjenih krepitvi kompetenc in usposobljenosti osebja projektnih pisarn in drugih zadolženih za prijavo in upravljanje projektov centraliziranih programov ter informiranje, ozaveščanje in svetovanje JRO in raziskovalni skupnosti o možnostih in priložnostih v okviru centraliziranih programov EU. 
(največ 10 točk)
SKUPAJ 
Točk: 35
Vloga je pozitivno ocenjena, če doseže vsaj 60 % od vseh možnih točk (vsaj 21 točk), pri čemer mora pri merilih 4 in 5 doseči vsaj 50 % ali več možnih točk (vsaj 5 točk).
Iz sofinanciranja bodo, ne glede na končno skupno oceno, izključene (zavrnjene) vse vloge, ki bodo pri kateremkoli ocenjevalnem merilu prejele 0 točk.
4. Način izbora
V okviru predmetnega javnega razpisa bodo za sofinanciranje izbrani največ 4 pozitivno ocenjeni konzorciji, in sicer tisti, ki bodo dosegli najvišje število točk po merilih, opredeljenih v točki 3.3.
Ocenjevalni postopek in postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 3.3. in so kot Priloga (Ocenjevalni list) sestavni del razpisne dokumentacije.
Posamezno merilo se interpretira in vrednoti skladno s sledečo metodologijo:
Točke do 10
Točke do 5
Ocena
Interpretacija
0
0
Neustrezno
Predlog ne upošteva merila ali ga ni mogoče oceniti zaradi manjkajočih ali nepopolnih informacij.
1–2
1
Slabo
Predlog neustrezno obravnava merilo oziroma obstajajo resne slabosti iz vidika izpolnjevanja merila.
3–4
2
Zadovoljivo
Predlog na splošno zadovoljivo obravnava merilo, vendar ima precejšnje slabosti.
5–6
3
Dobro
Predlog dobro obravnavana merilo, vendar so prisotne številne pomanjkljivosti.
7–8
4
Zelo dobro
Predlog zelo dobro obravnava merilo, vendar ima nekaj pomanjkljivosti.
9–10
5
Odlično
Predlog uspešno obravnava vse relevantne vidike merila. Morebitne pomanjkljivosti so manjše.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili vsi/e člani/ce strokovne komisije. Končna ocena se bo oblikovala v soglasju med vsem člani/cami strokovne komisije.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 35 točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj 21 točk iz vseh sklopov meril, pri čemer mora pri merilih 4 in 5 doseči vsaj 50 % ali več možnih točk (vsaj 5 točk). V primeru, da prijavitelj pod katerimkoli merilom prejme 0 točk, vloga ni upravičena za sofinanciranje in se zavrne.
Komisija izbere vloge/razvrsti vloge na prioritetni seznam za financiranje, ki so dosegle najmanj 21 točk, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do največ 4.
Med pozitivno ocenjenimi vlogami bodo za sofinanciranje tako izbrane vloge, ki bodo dosegle najvišje število točk. V primeru, da je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, se izmed teh vlog izbere tisto, ki bo imela več točk pri merilu 4. V kolikor so tudi po tem merilu enako točkovane vloge, se kot odločujoč kriterij vzame število točk pri naslednjih merilih – upoštevaje vrstni red: merilo 5, merilo 2, merilo 1, merilo 3.
Če bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu, bodo vloge izbrane glede na vrstni red doseženih točk dokler ne bodo za sofinanciranje izbrane 4 vloge, upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcijo.
O izboru odloči, na predlog komisije, Minister za izobraževanje, znanost in šport ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
V kolikor bo vrednost štirih izbranih vlog nižja od razpoložljivih sredstev skladno z javnim razpisom, ostala sredstva ostanejo nerazporejena.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je 5.117.390,00 EUR z vključenim DDV, od tega je iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na razpolago do 4.975.652,30 EUR na PP 221481 (Delovanje in upravljanje RRI sistema-NOO-MIZŠ). Pripadajoči DDV se bo financiral iz PP 221098 (Plačilo DDV za NOO – znanost).
Predvidena finančna dinamika za celoten javni razpis po posameznih proračunskih letih je:
Leto/PP
PP 221481 (EUR)
PP 221098 (EUR) – DDV
Skupaj (EUR)
2023
1.436.265,17
44.578,23
1.480.843,40
2024
1.436.265,17
44.578,23
1.480.843,40
2025
1.436.265,17
44.578,23
1.480.843,40
2026
666.856,79
8.003,01
674.859,80
Skupaj
4.975.652,30
141.737,70
5.117.390,00
Načrtovana dinamika financiranja po posameznih proračunskih letih iz naslova PP 221098, ki je vezana na plačilo DDV je okvirna in za končnega prejemnika ne predstavlja ključnega vodila za pripravo finančnega načrta. Skladno z navedbo v prvem odstavku točke 5 se bo v okviru javnega razpisa zagotovilo sredstva za plačilo pripadajočega deleža DDV.
Skupna načrtovana vrednost sredstev na ravni posameznega konzorcija ne sme presegati 1.279.347,50 EUR. Okvirna načrtovana finančna dinamika na ravni posameznega konzorcija po proračunskih letih je:
Leto/PP
PP 221481 (EUR)
PP 221098 (EUR) – DDV
Skupaj (EUR)
2023
359.066,29
11.144,56
370.210,85
2024
359.066,29
11.144,56
370.210,85
2025
359.066,29
11.144,56
370.210,85
2026
166.714,20
2.000,75
168.714,95
Skupaj
1.243.913,07
35.434,43
1.279.347,50
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Višina sredstev NOO, namenjenih za izvedbo dogodkov v okviru javnega razpisa, na ravni posameznega konzorcijskega projekta ne sme presegati 15 % skupnih sredstev, zagotovljenih iz NOO (seštevek sredstev za zaposlitve in sredstev za izvedbo dogodkov brez DDV) za posamezni konzorcijski projekt. V primeru neporabljenih sredstev za izvedbo dogodkov, se lahko sredstva najkasneje do 30. 6. 2025 prerazporedijo za namene stroškov dela in drugih stroškov povezanih z delom, vključno s posrednimi stroški.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca porabe sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga mora biti od vključno dneva podpisa večstranske pogodbe med Ministrstvom in končnimi prejemniki do vključno dne 30. 6. 2026).
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) za te stroške je od dneva podpisa pogodbe do dne 31. 8. 2026. Pri tem je potrebno upoštevati, da navedeno ne velja za doseganje ciljev in mejnikov javnega razpisa (izvedba vsaj 20 zaposlitev in izvedba vsaj 131 dogodkov oziroma vseh predvidenih zaposlitev in dogodkov na ravni posameznih izbranih projektov), ki morajo biti doseženi najkasneje do 30. 6. 2026.
Javni izdatki (izplačila ministrstva) za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2026.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov povezanih z doseganjem mejnikov, ciljev in kazalnikov ali drugih posebej utemeljenih, objektivnih razlogov.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij«
– Prijavni obrazec in navodila za prijavo na javni razpis (Excel vloga)
– Finančni obrazec (Excel vloga)
– Vrste upravičenih stroškov
– Obrazec z oznako vloge
– Vzorec večstranske pogodbe o sofinanciranju
– Priloga 2 k vzorcu pogodbe (finančni načrt)
– Priloga (Izjava o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa)
– Priloga (Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa)
– Priloga (vzorec ocenjevalnega obrazca)
– Vzorec vloge za izplačilo (VZI)
– Vzorec ocenjevalnega lista.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje vse naslednje pravilno in popolno izpolnjene, podpisane (in žigosane) obrazce ter dokazila:
I. Prijavni obrazec
II. Finančni obrazec
III. Dodatna dokazila
– Izjava o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa.
– parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta s prilogo 2 (finančni načrt).
– dokazila (skladno s točko 3):
– Pismo o nameri (izjava) za konzorcijsko sodelovanje pri javnem razpisu za aktivnosti krepitev projektnih pisarn. 
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru spremembe obrazcev iz razpisne dokumentacije lahko Ministrstvo vlogo zavrže.
8. Upravičeni stroški, način financiranja
Izplačila se izvajajo na način in v rokih v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke izvrševanja proračuna in z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. V skladu s predpisi s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela (SSE) – mesečni strošek (stroški zaposlenih, ki opravljajo delo v projektnih pisarnah ali oseb zadolženih za usklajevanje prijav in upravljanje projektov v okviru centraliziranih programov EU).
– Financiranje po pavšalni stopnji v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja (Pavšalna stopnja 15 %) – ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, tekočega vzdrževanja, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nujni za izvajanje aktivnosti krepitev projektnih pisarn.
– Pavšalni zneski organizacije in izvedbe dogodkov ter mreženja (Pavšalni zneski dogodkov) – stroški organizacije in izvedbe dogodkov za potrebe projekta, skladno s tipom dogodka, mreženja partnerjev, delavnice in seminarji za pripravo projektov ali izvajanje projektov, predstavitve projektov, prenos dobrih praks iz tujine, pomoč in svetovanje pri pripravi in pisanju projektov ipd. (npr. najem prostora, najem IKT opreme, najem predavatelja in s tem povezanih stroškov, pogostitev na dogodku, stroški hibridne izvedbe …). Višina sredstev NOO, namenjenih za izvedbo dogodkov v okviru javnega razpisa, na ravni posameznega konzorcijskega projekta ne sme presegati 15 % skupnih sredstev, zagotovljenih iz NOO (seštevek sredstev za zaposlitve in sredstev za izvedbo dogodkov brez DDV) za posamezni konzorcijski projekt. V primeru neporabljenih sredstev za izvedbo dogodkov, se lahko sredstva najkasneje do 30. 6. 2025 prerazporedijo za namene stroškov dela in drugih stroškov povezanih z delom, vključno s posrednimi stroški. V primeru neporabljenih sredstev za izvedbo dogodkov se skladno s 5. členom večstranske pogodbe med ministrstvom in izbranim prijaviteljem, se lahko sredstva najkasneje do 30. 6. 2025 prerazporedijo za namene stroškov dela in drugih stroškov povezanih z delom, vključno s posrednimi stroški.
– Davek na dodano vrednost2 (DDV) – povračilo stroška DDV pavšalne stroške organizacije in izvedbe dogodkov ter mreženja.
2 Davek na dodano vrednost (DDV) je financiran iz integralne postavke ministrstva.
Navodila za izračun uveljavljanja upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (glej Vrste upravičenih stroškov v okviru APP, Finančni obrazec/NavodilaPavsalni zneski dogodki in Finančni obrazec/Navodila SSE) ter Priročniku o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost in navodilih, dostopnih na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/.
Za opravljene aktivnosti bo končni prejemnik posredoval ministrstvu vlogo za izplačilo (VZI). VZI bodo morala biti priložena dokumentacija za dokazovanje upravičenih stroškov oziroma druge ustrezne knjigovodske listine, s specifikacijo stroškov in poročilom o izvedenih delih ter druga dokazila, iz katerih je razvidno, da so aktivnosti opravljene ter namen/cilji in stroški projekta doseženi, v skladu z načrtom oziroma je razviden napredek pri doseganju ciljev projekta iz načrta (skladno s prilogo Vrste upravičenih stroškov v okviru APP).
Pogoje za izplačilo predplačila in upravičene prejemnike določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju projekta, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti v okviru istega proračunskega leta. Končni prejemnik bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti vlogo/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni strošek DDV se bo izračunal na podlagi triletnega povprečja odbitnega deleža DDV. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v navodilih dostopnih na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/
Ministrstvo, izbrani prijavitelj in konzorcijski partnerji bodo z večstransko pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorili obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
9. Kazalniki javnega razpisa in dodatne zahteve spremljanja in poročanja
V okviru javnega razpisa so načrtovani naslednji kazalniki:
A. Kazalniki na ravni javnega razpisa
I. Projektno specifični kazalniki učinka in rezultata
Ime kazalnika
Merska enota
Izhodiščna 
vrednost
Ciljna vrednost
Opis kazalnika
Časovni okvir 
za dokončanje
Dokazilo
Četrtletje
Leto
Število zaposlitev 
na JRO 
za namene krepitve podpornega okolja
Število
0
20
Kazalnik meri število novih zaposlitev na JRO, ki so rezultate izvedbe projektov javnega razpisa
Q2
2026
VZI
Število izvedenih dogodkov 
za namene krepitve podpornega okolja
Število
0
131
Kazalnik meri število dogodkov za namene krepitve podpornega okolja, ki jih bodo 
v času izvajanja aktivnosti javnega razpisa izvedli sodelujoči JRO
Q2
2026
VZI
Delež uspešnosti prijav na različne inštrumente okvirnega programa raziskave in inovacij EU Obzorje Evropa
Delež (%)
Predlagana izhodiščna vrednost
Predlagana izhodiščna vrednost 
+ 2
Kazalnik meri spremembo, izraženo 
v deležu med uspešnostjo prijav 
v programu Obzorje Evropa in uspešnostjo prijav v programu Obzorje 2020
Q2
2026
Podatki JRO
Število objavljenih gradiv na spletnem repozitoriju
Število
0
32
Kazalnik meri število oblikovanih in prosto dostopno objavljenih gradiv, ki bodo rezultat izvajanja aktivnosti in dogodkov za krepitev podpornega okolja
Q2
2026
Javne 
objave na repozitoriju
10. Zahteve glede načela »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852
Prijavitelj mora pri pripravi in izvajanju projekta upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske in negospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Pri tem se upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki so rezultat te dejavnosti, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev.
Pri pripravi projekta naj bo prijavitelj pozoren na vprašanje vplivov njegovega projekta na okolje.
11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje
Končni prejemniki bodo morali pri porabi sredstev predmetnega javnega razpisa upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Sistem-izvajanja/Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija1.0_25.4.2022.pdf) in navodilih dostopnih na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/
12. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in obveščanja javnosti
Končni prejemniki bodo morali pri informiranju, komuniciranju in obveščanju javnosti upoštevati 34. člen Uredbe (EU) 2021/241 in veljaven Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Sistem-izvajanja/Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija1.0_25.4.2022.pdf).
Sprejetje financiranja s strani končnih prejemnikov pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo javno objavljen.
Poleg določb v Priročniku o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost morajo končni prejemniki v komunikacijskih aktivnostih izpostaviti, da je projekt, ki ga izvajajo sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter relevantna gradiva, namenjena komunikaciji in obveščanju javnosti označevati z emblemom MIZŠ3.
3 Emblem MIZŠ je dostopen na https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/ (glej Logotip ministrstva)
Za namene informiranja splošne javnosti, komuniciranja z zainteresirano javnostjo ter zagotavljanja trajnosti rezultatov in učinkov projekta se na ravni javnega razpisa vzpostavi skupno spletno platformo, ki služi tudi kot repozitorij za objavo relevantnih gradiv, ki so rezultat izvedenih dogodkov v okviru javnega razpisa.
13. Zahteve glede naslavljanja načel enakosti spolov in enakih možnosti za vse: končni prejemniki bodo pri izvajanju projekta po tem javnem razpisu zagotavljali spoštovanje načel enakosti spolov in enakih možnostih za vse v skladu z nacionalno zakonodajo (Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD, 59/19), Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16, 21/18 – ZNOrg), Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14, 32/17)), pravnim redom EU, zlasti s Pogodbo o delovanju EU, Listino EU o temeljnih pravicah, načeli Evropskega stebra socialnih pravic in relevantnimi mednarodnimi dokumenti za varstvo človekovih pravic, zlasti s Konvencijo ZN o pravicah invalidov in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Končni prejemniki bodo dolžni zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi.
V skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom uredbe o izvajanju mehanizma bodo morali končni prejemniki zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s projektom kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja na nivoju projekta ter bodo zagotavljali dostop do navedene dokumentacije, in sicer najmanj za 5 let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem načrta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bodo končni prejemniki po končanem projektu pisno obveščeni s strani ministrstva.
Končni prejemniki bodo dolžni voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Končni prejemniki, ki ne vodijo knjig za projekt na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne morejo ločeno izpisati evidenc samo za posamezni projekt. Zato morajo zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za projekt voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na projekt, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi).
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Končni prejemniki bodo morali omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot nosilnega organa, koordinacijskega organa, stroškovnega organa, revizijskega organa, Evropske komisije ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Končni prejemniki bodo morali nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bodo končni prejemniki omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Končni prejemniki bodo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščeni, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Končni prejemniki bodo dolžni ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnim Priročnikom o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost in navodili (dostopno na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Sistem-izvajanja/Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija1.0_25.4.2022.pdf) in Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), dostopnimi na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf
ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf, oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, končni prejemniki pa bodo dolžni neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20), Uredbo (EU) 2016/679, Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), Uredbo (EU) 2021/241 in uredbo o izvajanju mehanizma.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v prilogi Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa.
17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da končni prejemniki ministrstva niso seznanili z vsemi dejstvi in podatki, ki so jim bili znani, ali bi jim morali biti znani, oziroma da so posredovali neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikrili informacije, ki bi jih bili v skladu s tem javnim razpisom dolžni razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da so neupravičeno pridobili sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bodo končni prejemniki dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnih prejemnikov do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun končnih prejemnikov do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 7. 11. 2022 do 12. ure.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem papirnem izvodu v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja in v enem elektronskem izvodu (npr. USB ključku). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo relevantna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi obrazec z oznako vloge, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva v roku osmih delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene večstranske pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je projekt začel izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred odobritvijo prve redne vloge za izplačilo, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za projekt.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Končni prejemnik ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost. Identifikacija tovrstnih končnih prejemnikov se opravi ob pregledu prijav/vlog na javni razpis.
21. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/478-46-92 ali pišete na elektronski naslov app-noo.mizs@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti