Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2022 z dne 6. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2022 z dne 6. 1. 2022

Kazalo

1. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (HR), stran 1.

  
Na podlagi prve alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O IZGRADNJI CESTNEGA MOSTU PRI STALNEM MEJNEM PREHODU ZA MEDNARODNI PROMET POTNIKOV IN BLAGA V CESTNEM PROMETU DRAGONJA (SLO) - KAŠTEL (HR) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (HR), sklenjen v Bujah 16. aprila 2021.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
Sporazum 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (RH)
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v nadaljevanju: pogodbenici) sta ugotovili, da obstoječi most pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (RH) ne ustreza tehničnim in infrastrukturnim pogojem, ki so potrebni za varen promet in prehod meje, ter sta se s ciljem, da omogočita varnejši in hitrejši prehod državne meje potnikom, še posebej prebivalcem obmejnih območij, sporazumeli, kot sledi:
1. člen 
Predmet sporazuma 
Predmet tega sporazuma je zagotoviti projektne, premoženjskopravne in tehnične pogoje, ki so potrebni za izgradnjo cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (RH) (v nadaljevanju: most) ter dostopnih cest in pripadajoče infrastrukture.
2. člen 
Pristojni organi za izvedbo sporazuma 
Pristojna organa za izvedbo tega sporazuma sta:
– v Republiki Sloveniji: ministrstvo, pristojno za infrastrukturo,
– v Republiki Hrvaški: ministrstvo, pristojno za promet in infrastrukturo.
3. člen 
Projektiranje, priprava in izvedba 
Pogodbenici sta se sporazumeli, da bosta pred začetkom del uskladili projektne elemente (dokumentacijo), povezane z izvajanjem del na mostu, na dostopnih cestah in pripadajoči infrastrukturi.
Projektiranje, priprava in izvajanje del na mostu ter postopki pridobivanja dovoljenj se bodo izvedli v skladu z notranjimi predpisi pogodbenic.
Pogodbenici sta se sporazumeli, da je za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mostu zadolžena slovenska stran.
Projektno dokumentacijo je potrebno izdelati v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in veljavno zakonodajo Republike Hrvaške.
Inšpekcijski nadzor nad deli v času gradnje mostu bodo izvajali skupni predstavniki pristojnih služb obeh pogodbenic, ki jih bosta določila organa, pristojna za izvajanje tega sporazuma.
4. člen 
Razpis za izvajalca del 
Pogodbenici soglašata, da bo za izgradnjo mostu objavljen mednarodni javni razpis.
Objava mednarodnega javnega razpisa in njegova vsebina (specifikacija) se bo izvedla v skladu s predhodnim dogovorom med organoma, pristojnima za izvajanje tega sporazuma.
5. člen 
Stroški izgradnje mostu 
Pogodbenici sta se sporazumeli o razdelitvi stroškov za projektantska, pripravljalna in izvajalska dela na naslednji način:
a) stroške za projektno dokumentacijo za izgradnjo mostu krije slovenska stran;
b) vsaka pogodbenica krije svoje stroške, ki se nanašajo na pridobivanje dovoljenj;
c) stroške izgradnje mostu in ureditve rečnega korita na območju mostu krijeta pogodbenici v enakih deležih;
d) stroške izgradnje in prilagoditve dostopnih cest do mostu na svojem državnem območju bo krila vsaka pogodbenica sama.
6. člen 
Rok za zaključek del 
Pogodbenici soglašata, da se bodo pripravljalna dela in dela pri izgradnji mostu izvajala v skladu s pravili stroke in v razumnih rokih, ki bodo omogočili zaključek izgradnje mostu in dostopnih prometnic v čim krajšem času, da bi bil lahko mejni prehod Dragonja – Kaštel odprt za redni mednarodni cestni promet v skladu z njegovo kategorizacijo.
7. člen 
Vzdrževanje in upravljanje 
Upravljanje in vzdrževanje mostu se bosta uredila s posebnim sporazumom.
8. člen 
Odgovornost za škodo 
Če ena od pogodbenic brez utemeljenega razloga odstopi od realizacije izgradnje mostu pred začetkom gradnje ali v času same gradnje, odgovarja drugi pogodbenici za povzročeno škodo in nastale stroške ter jih je dolžna nadomestiti.
9. člen 
Reševanje sporov 
Morebitne spore o razlagi ali uporabi tega sporazuma bosta pogodbenici reševali sporazumno.
10. člen 
Končne določbe 
Ta sporazum začne veljati trideseti dan od dneva prejema zadnjega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenici med seboj po diplomatski poti obvestita o izpolnitvi pogojev, ki so predvideni z notranjo zakonodajo za začetek njegove veljavnosti.
Katera koli pogodbenica lahko pisno po diplomatski poti odpove sporazum. V tem primeru sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu obvestila o odpovedi sporazuma.
Sporazum se lahko spremeni in dopolni na podlagi dogovora pogodbenic. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Sestavljeno v Bujah dne 16. aprila 2021 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Jernej Vrtovec l.r.
Za Vlado 
Republike Hrvaške 
Oleg Burković l.r.
 
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00721-1/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-1811-0055
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost