Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

4295. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije, stran 14262.

  
Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) je po predhodnem soglasju ministra za zdravje z dne 24. 11. 2022 skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 110. seji dne 29. 12. 2022 sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije 
I. 
V Sklepu o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 4/07, 19/08, 12/09, 10/11, 24/15, 4/18 in 86/21) se v II. točki besedilo »(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21)«.
II. 
Besedilo IV. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Članarina zaposlenih članov zbornice glede na kategorije iz prejšnje točke je:
a) 
pripravnik
letno
176,40 eurov
mesečno
14,70 eurov
b) 
sekundarij, zdravnik s strokovnim izpitom in drugi
letno
220,80 eurov
mesečno
18,40 eurov
c) 
specializant
letno
294,00 eurov
mesečno
24,50 eurov
č)
doktor dentalne medicine:
doktor dentalne medicine manj kot deset let po opravljenem strokovnem izpitu
letno
331,20 eurov
mesečno
27,60 eurov
doktor dentalne medicine več kot deset let po opravljenem strokovnem izpitu
letno
344,40 eurov
mesečno
28,70 eurov
d) 
zdravnik splošne medicine
letno
344,40 eurov
mesečno
28,70 eurov
e) 
specialist:
specialist manj kot deset let po opravljenem specialističnem izpitu
letno
387,60 eurov
mesečno
32,30 eurov
specialist več kot deset let po opravljenem specialističnem izpitu
letno
418,80 eurov
mesečno
34,90 eurov
Članarina zasebnih zdravnikov in zasebnih zdravnikov s koncesijo je za kategorije č), d) in e) iz prejšnje točke enaka članarini pod č), d) in e) iz prejšnjega odstavka.«
III. 
Besedilo V. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki ne opravljajo zdravniške službe, je 43,50 eurov letno. Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki opravljajo zdravniško službo na podlagi pogodb civilnega prava, je 117,40 eurov letno.
Članarina članov zbornice, ki imajo pravico do delne starostne ali invalidske pokojnine, znaša 60 % zneska članarine, ki bi jim bila odmerjena v skladu s prvim odstavkom prejšnje točke.
Članarina članov zbornice, ki so visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci ali mladi raziskovalci in ne opravljajo zdravniške službe, je 117,40 eurov letno.
Status iz prvega in drugega odstavka te točke član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa, pri čemer se o neopravljanju zdravniške službe izreče s pisno izjavo.
Status iz tretjega odstavka te točke član zbornice dokazuje s predložitvijo ustreznega listinskega dokazila.«
IV. 
Besedilo VI. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Članarina članov na starševskem dopustu, članov, ki uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, in članov na daljši odsotnosti zaradi bolezni, znaša 43,50 eurov letno.
Status iz prejšnjega odstavka član zbornice dokazuje z odločbo Centra za socialno delo oziroma z odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od odmere članarine za leto 2023 dalje.
Št. 0070-335/2022
Ljubljana, dne 30. decembra 2022
EVA 2022-2711-0181
Doc. dr. Marko Jug, dr. med. 
predsednik skupščine 
Zdravniške zbornice Slovenije 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina