Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

4294. Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, stran 14261.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 162/22) v povezavi z 8. členom Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja 
1. člen 
Ta uredba določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36), ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) v skladu z 12. in 13. členom Uredbe Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (UL L št. 261 z dne 7. 10. 2022, str. 1).
2. člen 
(1) Do ukrepov iz te uredbe so upravičeni končni odjemalci iz 1. člena te uredbe, ki niso upravičeni do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) in iz Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se ta uredba ne uporablja za končne odjemalce, ki imajo za leto 2023 sklenjene pogodbe o dobavi po cenah, ki so nižje od drobnoprodajnih cen iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(3) Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotovi vse podatke o izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka tega člena za posameznega odjemalca in o velikosti podjetja iz drugega odstavka tega člena.
(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, distribucijskemu operaterju zagotovi podatke o velikosti podjetij iz 1. člena te uredbe.
3. člen 
(1) Najvišja drobnoprodajna cena za količino električne energije, kot je določena v 4. členu te uredbe znaša:
– za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kWh,
– za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.
(2) Cena se določi na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna ura, brez DDV.
(3) Dobavitelj končnemu odjemalcu za električno energijo, ki presega količino kot je določena v 4. členu te uredbe, ponudi in sklene pogodbo o dobavi po tržni ceni.
4. člen 
(1) Količina električne energije končnega odjemalca, ki mu jo dobavitelj električne energije proda po ceni iz prvega odstavka prejšnjega člena, znaša 90 odstotkov porabljene električne energije odjemalca za enako obdobje v letu 2021.
(2) Če na merilnem mestu v enakem obdobju leta 2021 ni bilo porabe, se upošteva 90 odstotkov povprečne porabe tega merilnega mesta v enakem obdobju v letih 2018, 2019 in 2020. Če gre za merilno mesto, ki je bilo priključeno šele v letu 2021 ali 2022, se za posamezen obračunski mesec v letu 2023 upošteva 90 odstotkov povprečne mesečne porabe v času, v katerem je bilo priključeno.
(3) Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotovi podatke o količini električne energije za posameznega odjemalca.
5. člen 
Dobavitelj, ki od uveljavitve te uredbe dobavlja električno energijo končnim odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, ne sme prenehati z dejavnostjo dobave tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelj mora končnim odjemalcem, ki nimajo sklenjene veljavne pogodbe o dobavi, na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz te uredbe. S tem končni odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Omejitev drobnoprodajne cene iz te uredbe velja tudi za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od 9. novembra do vključno 31. decembra 2022, za dobave v času veljavnosti te uredbe.
7. člen 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2023 in velja do 30. junija 2023.
Št. 00704-497/2022
Ljubljana, dne 30. decembra 2022
EVA 2022-2430-0129
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti