Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022

Kazalo

4214. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2023, stran 13806.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US) 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je župan Občine Vipava dne 21. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Vipava (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22 in 49/22, 99/22 in 125/22 – rebalans, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
v eur
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1.569.959
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.274.511
70
DAVČNI PRIHODKI
1.137.749
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.029.353
703 Davki na premoženje 
90.735
704 Domači davki na blago in storitve 
17.661
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
136.762
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
125.370
711 Takse in pristojbine 
1.924
712 Denarne kazni 
880
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
8.023
714 Drugi nedavčni prihodki 
565
72
KAPITALSKI PRIHODKI
127.910
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
121.580
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
6.330
73
PREJETE DONACIJE
10.050
730 Prejete donacije iz domačih virov 
10.050
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
157.488
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
157.488
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
868.378
40
TEKOČI ODHODKI
290.830
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
86.638
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
16.889
402 Izdatki za blago in storitve 
185.280
403 Plačila domačih obresti 
2.023
409 Rezerve 
0
41
TEKOČI TRANSFERI
419.142
410 Subvencije 
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
291.212
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
11.500
413 Drugi tekoči domači transferi 
116.430
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVSTICIJSKI ODHODKI
156.023
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
156.023
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.383
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. porabniki 
2.383
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (proračunski primanjkljaj) 
701.581
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
41.129
55
ODPLAČILO DOLGA
41.129
550 Odplačila domačega dolga
41.129
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
742.710
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–41.129
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–701.581
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.727.063
9009 Splošni sklad za drugo
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA ODLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-23/2022
Vipava, dne 21. decembra 2022
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost