Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022

Kazalo

4212. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 13799.

  
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 6. redni seji 9. 11. 2022 sprejela
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P R A V I L 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 – ZDOsk) se v 2. členu za 9.b točko doda nova, 9.c točka, ki se glasi:
»9.c institucionalni izvajalec je izvajalec, ki v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi odločbe o opravljanju javne zdravstvene službe;«.
2. člen 
V 9. členu se v 25. točki beseda »občina« nadomesti z besedo »zavod«.
3. člen 
V 10. členu se v tretjem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji stavek se po obsojenki kot družinski član zavaruje otrok, ki v času prestajanja kazni zapora matere skupaj z materjo biva v zavodu za prestajanje kazni zapora, če nima drugače urejenega zavarovanja.«.
4. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku v prvem stavku beseda »šestega« nadomesti z besedo »sedmega«.
5. člen 
V 25. členu se:
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. storitve estetskih posegov, razen, če je poseg del zdravljenja po bolezni ali poškodbi ali če je glede na izvid ustreznega specialista potreben zaradi odprave funkcionalne prizadetosti organa, na katerem se poseg opravlja ali posledične funkcionalne prizadetosti drugega organa;«;
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. ambulantne storitve, ki so v okviru 24 urne nujne medicinske pomoči povezane z iztreznitvijo ob akutnem alkoholnem opoju;«.
6. člen 
V 26. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. zdravstveno nego na njihovem domu in pri institucionalnih izvajalcih;«.
7. člen 
Naslov podpoglavja »IV/3. Pravica do storitev v socialno varstvenih zavodih in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego« se spremeni tako, da se glasi »IV/3. Pravica do storitev pri institucionalnih izvajalcih«.
8. člen 
V 36. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovane osebe imajo pravico do zdravstvene nege, medicinske rehabilitacije in drugih zdravstvenih storitev, ki jih opravljajo institucionalni izvajalci.«.
V drugem odstavku se besedilo »in pogodbo z zavodom« črta.
9. člen 
V 39. členu se v drugem odstavku besedilo »oziroma z zdravljenjem na domu« črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Oskrbni dnevi bolnišničnega zdravljenja, ko niso opravljene nobene zdravstvene storitve ali so opravljene zdravstvene storitve, ki jih je mogoče zagotoviti na način iz prejšnjega odstavka, ne spadajo med pravice.«.
10. člen 
V 57. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z dnem, ko je magistralno zdravilo s Seznama magistralnih zdravil razvrščeno na listo zdravil, se to zdravilo črta s Seznama magistralnih zdravil. S tem dnem zavod na spletni strani objavi spremembo Seznama magistralnih zdravil, ki jo sprejme generalni direktor zavoda in se upošteva pri naslednji spremembi pravil.«.
11. člen 
V 61. členu se v prvem odstavku v drugem stavku za besedilom »osebni zdravnik« vejica nadomesti z besedo »ali«, besedilo »ali imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija« pa črta.
12. člen 
V 65. členu se v prvem odstavku v drugi alineji:
– 4. točka črta;
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. negovalno posteljo, trapez za obračanje, varovalni posteljni ograjici, posteljno mizico;«;
– za 5. točko doda nova, 5.a točka, ki se glasi:
»5.a električno negovalno posteljo s trapezom za obračanje, varovalnima posteljnima ograjicama in posteljno mizico;«;
– v 6. točki beseda »nastavljiv« nadomesti z besedo »nastavljivi«;
– 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. blazine proti preležaninam;«.
V tretjem odstavku se besedilo »v socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego,« nadomesti z besedilom », ki so nastanjene pri institucionalnih izvajalcih,« in besedilo »blazine, ki so namenjene preprečevanju preležanin tretje in četrte stopnje po Shei (zahtevne in zelo zahtevne)« z besedilom »zahtevne in zelo zahtevne blazine proti preležaninam«.
13. člen 
V 66. členu se v prvem odstavku v 7. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 8. točka, ki se glasi:
»8. inhalator, inhalator s funkcijo upora pri izdihu, inhalator za prilagodljivo dovajanje razpršil.«.
14. člen 
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen 
Zavarovana oseba ima pravico do:
1. bergel ali trinožne oziroma štirinožne palice;
2. hodulj;
3. navadne stojke;
4. stolčka za otroka z motorično prizadetostjo in dodatkov za stolček:
– naslona za glavo,
– pasu za telo,
– opore za trup in
– mizice;
5. terapevtskega valja, žoge, gibalne deske in blazine.«.
15. člen 
Za 75. členom se doda nov, 75.a člen, ki se glasi:
»75.a člen 
Zavarovana oseba ima pravico do:
1. negovalne postelje, trapeza za obračanje, dveh varovalnih posteljnih ograjic in posteljne mizice;
2. električne negovalne postelje s trapezom za obračanje, varovalnima posteljnima ograjicama in posteljno mizico ali
3. prenosnega nastavljivega hrbtnega naslona.«.
16. člen 
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen 
(1) Zavarovana oseba ima pravico do:
1. sobnega dvigala;
2. dvigala za kopalnico.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do:
1. posebnega nastavka za toaletno školjko;
2. sedeža za kopalno kad ali sedeža za tuš kabino.«.
17. člen 
V 78. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. specialnega sistema leč (teleskopska očala);«.
18. člen 
V 89. členu se v petem odstavku:
– v 1. točki besedilo »ali zbiralnika za seč« črta;
– v 2. točki besedilo »ali zbiralnika za seč« črta.
19. člen 
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»90. člen 
Zavarovana oseba ima pravico do:
1. blazine proti preležaninam za posteljo;
2. blazine proti preležaninam za sedež.«.
20. člen 
V 92. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavarovana oseba ima pravico do alarmnega sistema proti nočnemu močenju postelje, ki vključuje aparat, oddajnik in hlačke ali drug del, ki deluje kot elektroda.«.
21. člen 
V 95. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek:
– 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»15. inhalatorja«;
– za 15. točko dodajo nove, 15.a, 15.b, 15.c, 15.č in 15.d točka, ki se glasijo:
»15.a potrošnega materiala za inhalator, ki obsega:
– masko ali ustnik;
– razpršilno posodico;
– povezovalno cev;
15.b inhalatorja s funkcijo upora pri izdihu;
15.c potrošnega materiala za inhalator s funkcijo upora pri izdihu, ki obsega:
– masko ali ustnik;
– razpršilno posodico;
– povezovalno cev,
– filter na izdihu;
– nastavek za filter na izdihu;
15.č inhalatorja za prilagodljivo dovajanje razpršil;
15.d potrošnega materiala za inhalator za prilagodljivo dovajanje razpršil, ki obsega:
– masko ali ustnik;
– povezovalni kabel;
– razpršilno membrano;
– posodico z razpršilno membrano;
– filter na izdihu;
– nastavek za filter na izdihu;«;
– v 18. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 19. točka, ki se glasi:
»19. enoodmerne hipertonične raztopine NaCl.«.
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pravice do medicinskih pripomočkov iz 15., 15.b in 15.č točke prejšnjega odstavka se medsebojno izključujejo.«.
22. člen 
V 97. členu se:
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. blazino proti preležaninam za posteljo, razen zahtevne in zelo zahtevne;«;
– v 5. točki besedilo »(hidrolift)« črta;
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. varovalni posteljni ograjici«;
– za 13. točko doda nova 13.a točka, ki se glasi:
»13.a električno negovalno posteljo s trapezom za obračanje, varovalnima posteljnima ograjicama in posteljno mizico;«;
– v 15. točki za besedo »prenosni« doda beseda »nastavljivi«;
– 21. točka črta.
23. člen 
V 102. členu se v tretjem odstavku v 5. točki beseda »ter« nadomesti z vejico, za besedo »pravil« pa doda besedilo »in trapez za obračanje«.
24. člen 
V 103. členu se v tretjem odstavku:
– v 1. točki besedilo »obračanja v postelji« nadomesti z besedo »obračanje«;
– v 2. točki besedilo »za dodatno oporo in razbremenitev spodnjih udov« črta;
– v 3. točki besedilo »za preprečevanje preležanin« nadomesti z besedilom »proti preležaninam«;
– 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. inhalatorja, inhalatorja s funkcijo upora pri izdihu ali inhalatorja za prilagodljivo dovajanje razpršil;«.
25. člen 
V 105. členu se prvi odstavek odznači, drugi odstavek pa črta.
26. člen 
V 115. členu se v petem odstavku v preglednici:
1. v 3. točki druga vrstica črta;
2. v 4. točki:
– v prvi vrstici za besedilom »(lupa)« doda besedilo »za zavarovane osebe, stare vsaj 15 let«;
– za prvo vrstico doda nova, druga vrstica, ki se glasi:
»povečevalno steklo (lupa) za zavarovane osebe, mlajše od 15 let
1 leto«;
– dosedanje druga do peta vrstica postanejo tretja do šesta vrstica;
3. v 6. točki:
– v četrti vrstici besedilo »razpršilec zraka in zdravil (inhalator)« nadomesti z besedo »inhalator«;
– za četrto vrstico dodata novi, peta in šesta vrstica, ki se glasita:
»inhalator s funkcijo upora pri izdihu
5 let
inhalator za prilagodljivo dovajanje razpršil
5 let«;
– dosedanja peta vrstica postane sedma vrstica;
4. 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. negovalna postelja
negovalna postelja
5 let
električna negovalna postelja s trapezom za obračanje, varovalnima posteljnima ograjicama in posteljno mizico
5 let
varovalni posteljni ograjici
5 let
posteljna mizica
5 let
prenosni nastavljivi hrbtni naslon
5 let«;
5. za 10. točko doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. blazine proti preležaninam
blazina proti preležaninam za posteljo
3 leta
blazina proti preležaninam za sedež
3 leta«.
V sedmem odstavku se besedilo »7.« nadomesti z besedilom »4.«.
27. člen 
V 116. členu se v prvem odstavku v preglednici:
– v 2. točki številka »90« nadomesti s številko »365«;
– v 31. točki besedilo »pri zavarovani osebi, mlajši od 3 let« črta;
– 32. točka spremeni tako, da se glasi:
»32.
vakuumski zbiralnik za plevralno drenažo
1 kos
1 dan«;
– 46. točka spremeni tako, da se glasi:
»46.
brizge za dajanje olja in zdravil nad 5 ml
1 kos
1 dan«;
– za 46. točko doda nova, 46.a točka, ki se glasi:
»46.a
brizge za dajanje olja in zdravil do vključno 5 ml
3 kosi
1 dan«;
– za 53. točko dodajo nove, 54. do 65. točka, ki se glasijo:
»54.
alarmni sistem proti nočnemu močenju postelje
1 kos
365 dni
55.
set za inhalator iz 15. točke prvega odstavka 95. člena pravil – vključuje masko ali ustnik, razpršilno posodico in povezovalno cev
1 kos
365 dni
56.
maska za inhalator iz 15.b in 15.č točke prvega odstavka 95. člena pravil
1 kos
365 dni
57.
ustnik za inhalator iz 15.b in 15.č točke prvega odstavka 95. člena pravil
1 kos
365 dni
58.
razpršilna posodica za inhalator iz 15.b točke prvega odstavka 95. člena pravil
2 kosa
365 dni
59.
povezovalna cev za inhalator iz 15.b točke prvega odstavka 95. člena pravil
2 kosa
365 dni
60.
posodica z razpršilno membrano za inhalator iz 15.č točke prvega odstavka 95. člena pravil
2 kosa
365 dni
61.
razpršilna membrana za inhalator iz 15.č točke prvega odstavka 95. člena pravil
1 kos
365 dni
62.
povezovalni kabel za inhalator iz 15.č točke prvega odstavka 95. člena pravil
1 kos
365 dni
63.
filter na izdihu za inhalator iz 15.b in 15.č točke prvega odstavka 95. člena pravil
60 kosov
30 dni
64.
nastavek za filter na izdihu za inhalator iz 15.b in 15.č točke prvega odstavka 95. člena pravil
1 kos
365 dni
65.
enoodmerna hipertonična raztopina NaCl
2 kosa
1 dan«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavarovana oseba, ki ima pravico do medicinskega pripomočka iz 7. ali 8. točke preglednice iz prvega odstavka tega člena, ima pravico do dveh kosov mobilnih neprepustnih hlačk na dan tako, da se vsak kos mobilnih neprepustnih hlačk izda namesto dveh kosov predlog ali hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo.«.
28. člen 
V 117. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo », zbiralnika za seč« črta.
29. člen 
V 137. členu se v prvem odstavku:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. od 31. delovnega dne začasne nezmožnosti za delo zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu;«;
– za 2. točko doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a od 21. delovnega dne začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, razen v primerih iz 3. in 4. točke tega odstavka;«;
– v 3. točki številka »30« nadomesti s številko »20« in številka »120« s številko »80«;
– v 4. točki številka »30« nadomesti s številko »20«, za besedo »dalje« pa doda besedilo »(recidiv)«.
30. člen 
195. člen se spremeni tako, da se glasi:
»195. člen 
(1) Napotni zdravnik, ki odpusti zavarovano osebo iz bolnišničnega zdravljenja, ob odpustu predpiše zavarovani osebi:
– na novo uvedene medicinske pripomočke in medicinske pripomočke, ki jih potrebuje v redni terapiji;
– na novo uvedena zdravila in živila na recept ter zdravila in živila na recept, ki jih potrebuje v redni terapiji.
(2) Napotni zdravnik, ki odpusti zavarovano osebo iz bolnišničnega zdravljenja, ob odpustu posreduje njenemu osebnemu zdravniku pisno poročilo, ki vsebuje podatke o diagnozi, zdravljenju in zdravstveni negi, opis kliničnega statusa zavarovane osebe ob odpustu ter navodila za nadaljnje zdravljenje in ravnanje, vključno s potrebnimi medicinskimi pripomočki, zdravili in živili.«.
31. člen 
V 212. členu se v prvem odstavku:
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. osebni zdravnik ali po njegovem pooblastilu napotni zdravnik za:
– bergle, hodulje, razen hodulje za zadajšnji vlek, navleke za krn, nepodložene usnjene rokavice, standardni voziček na ročni pogon, toaletni stol, tri- ali štirinožne palice, belo palico za slepe, prsne proteze, ortopedski nedrček za prsno protezo, senzorje za pulzni oksimeter, akumulatorje, vrvice za polžev vsadek in enoodmerno hipertonično raztopino NaCl;
– medicinske pripomočke iz 75.a člena pravil;
– medicinske pripomočke iz 77. člena pravil;
– medicinske pripomočke iz 89. člena pravil, razen raztopine za zaščito ustne sluznice;
– blazine proti preležaninam, razen zahtevnih in zelo zahtevnih;
– medicinske pripomočke iz 91. člena pravil, razen aparata za določanje glukoze v krvi, inzulinske črpalke, sistema za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini, mehanskih injektorjev in sistema za spremljanje glukoze v medceličnini;«;
– v 2. točki besedilo »7. in 8.« nadomesti z besedilom »4. in 5.«;
– v 5. točki za besedo »izkašljevalnik« doda besedilo »in razen za ponovno izdajo medicinskih pripomočkov iz 3. točke prvega odstavka 213.a člena pravil«.
32. člen 
V 213.a členu se v prvem odstavku v 2. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 3. točka, ki se glasi:
»3. potrošni material za inhalator iz 15.a točke prvega odstavka 95. člena pravil, masko ali ustnik, razpršilno posodico in povezovalno cev za inhalator s funkcijo upora pri izdihu ter masko ali ustnik, povezovalni kabel, razpršilno membrano in posodico z razpršilno membrano za inhalator za prilagodljivo dovajanje razpršil – ponovno izdajo uveljavi pri dobavitelju, pri katerem je nazadnje prejela tak inhalator kot pravico.«.
33. člen 
V 229. členu se v petem odstavku v drugi alineji številka »120« nadomesti s številko »80« in besedilo »30 dni« z besedilom »20 delovnih dni«.
34. člen 
V 236. členu se drugi in tretji stavek črtata.
35. člen 
237. člen se črta.
36. člen 
240. člen se črta.
37. člen 
Za 254. členom se doda nov, 254.a člen, ki se glasi:
»254.a člen 
(1) Imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija opravi pregled zavarovane osebe:
– če oceni, da je pregled potreben zaradi odločitve ali podaje mnenja, ali
– če pregled zahteva zavarovana oseba, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
(2) Pregled zavarovane osebe pri imenovanem zdravniku oziroma zdravstveni komisiji se kljub zahtevi zavarovane osebe ne opravi:
– če ni pravne podlage za priznanje začasne zadržanosti od dela, pravice do zdraviliškega zdravljenja ali medicinskega pripomočka, ali
– če je imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija pri odločanju v obravnavani zadevi že opravila pregled zavarovana osebe, pa se od takrat glede na razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo njeno zdravstveno stanje ni bistveno spremenilo in se glede na drugo dokumentacijo tudi niso bistveno spremenile druge dejanske okoliščine, pomembne za odločitev.
(3) Če se zavarovana oseba ne odzove pisnemu vabilu na pregled pri imenovanem zdravniku ali zdravstveni komisiji, ta odloči na podlagi razpoložljive zdravstvene in druge dokumentacije.«.
38. člen 
V 266. členu se v prvem odstavku v drugem stavku za besedo »zdravnik« doda besedilo »ali zdravstvena komisija«.
39. člen 
V Prilogi se:
– 1. točka črta;
– 2. točka črta;
– 3.3 točka črta;
– 8. točka črta;
– 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. Farmacevtske oblike za otroke in osebe z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, če na slovenskem trgu ni industrijsko proizvedenega ali galensko izdelanega zdravila s primerljivo jakostjo ali primerljivo farmacevtsko obliko, ali če iz zdravstvenih razlogov enakovredno zdravljenje ni mogoče z drugim zdravilom, kar pooblaščeni zdravnik utemelji v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
40. člen 
V Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20) v 66. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Spremenjeni drugi odstavek 89. člena pravil se začne uporabljati 1. februarja 2023.«.
41. člen 
Postopki odločanja o izjemnih odobritvah medicinskih pripomočkov iz 15., 15.a, 15.b, 15.c, 15.č in 15.d točke prvega odstavka 95. člena in 31. točke preglednice iz prvega odstavka 116. člena pravil, ki se začnejo pred začetkom uporabe določb iz prvega odstavka 43. člena teh sprememb in dopolnitev pravil, se zaključijo na podlagi tretjega odstavka 259. člena pravil.
42. člen 
(1) Trajnostna doba vozičkov in počivalnikov iz črtane druge vrstice 3. točke preglednice petega odstavka 115. člena pravil, ki jih zavarovane osebe prejmejo pred začetkom uporabe določb iz prvega odstavka 43. člena teh sprememb in dopolnitev pravil, je tri leta.
(2) Trajnostna doba povečevalnih stekel (lup) za zavarovane osebe, mlajše od 15 let, iz nove druge vrstice 4. točke preglednice petega odstavka 115. člena pravil, ki jih te zavarovane osebe prejmejo pred začetkom uporabe določb iz prvega odstavka 43. člena teh sprememb in dopolnitev pravil, je eno leto.
43. člen 
(1) Naslednje določbe pravil se začnejo uporabljati 1. februarja 2023:
1. spremenjeni prvi odstavek in spremenjeni tretji odstavek 65. člena v delu, ki določa, da se besedilo »blazine, ki so namenjene preprečevanju preležanin tretje in četrte stopnje po Shei (zahtevne in zelo zahtevne)« nadomesti z besedilom »zahtevne in zelo zahtevne blazine proti preležaninam«;
2. spremenjeni prvi odstavek 66. člena;
3. spremenjeni 75. člen;
4. novi 75.a člen;
5. novi drugi odstavek 77. člena;
6. spremenjena 3. točka 78. člena;
7. spremenjeni peti odstavek 89. člena;
8. spremenjeni 90. člen;
9. novi tretji odstavek 92. člena;
10. spremenjeni prvi odstavek in novi drugi odstavek 95. člena;
11. spremenjeni 97. člen;
12. spremenjena 5. točka tretjega odstavka 102. člena;
13. spremenjeni tretji odstavek 103. člena;
14. spremenjena peti in sedmi odstavek 115. člena;
15. spremenjena prvi in tretji odstavek 116. člena;
16. spremenjena 2. točka prvega odstavka 117. člena;
17. spremenjeni prvi odstavek 212. člena;
18. spremenjeni prvi odstavek 213.a člena.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se uporabljajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 – ZDOsk).
44. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-7/2022-DI/52
Ljubljana, dne 9. novembra 2022
EVA 2022-2711-0067
Drago Delalut
predsednik Skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije 
 
Soglašam! 
Danijel Bešič Loredan
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti