Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022

Kazalo

4208. Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc, stran 13721.

  
Na podlagi drugega odstavka 73. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt določa način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. Bazna postaja je kopenska radijska postaja v kopenski mobilni storitvi ali sistemu točka-več točk, ki omogoča komunikacijo drugim radijskim postajam v telekomunikacijskem sistemu.
2. BWA je oznaka za dvosmerne sisteme iz splošnega akta, ki ureja načrt uporabe radijskih frekvenc, s kraticami BWA, PMP, MWS ali MMDS sistem, preko katerih operaterji ponujajo storitve IP končnim uporabnikom.
3. Dodeljeno geografsko območje je območje, za katerega so imetniku odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc dodeljene radijske frekvence.
4. Kot do čistine (angl. »terrain clearance angle«) je kot, ki se ga uporablja pri natančnejšem določanju vpliva radijskih postaj, izmerjen v skladu s priporočilom ITU-R P.1546.
5. MMDS je oznaka za enosmerni sistem za distribucijo TV signalov v frekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz.
6. P-P zveze za državno uporabo so zveze, predvidene za potrebe varnosti, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v frekvenčnih pasovih, ki v skladu s splošnim aktom, ki ureja načrt uporabe radijskih frekvenc, niso namenjeni za državno uporabo.
7. Pravilnik o radiokomunikacijah ITU je dokument Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem besedilu: ITU) o skupnih mednarodnih zahtevah za radiokomunikacije, ki se spreminja na svetovni radiokomunikacijski konferenci in je na voljo v prostorih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
8. Priporočila ITU-R so priporočila s področja radiokomunikacij, ki jih sprejema in redno objavlja ITU in so na voljo v prostorih agencije.
9. Priporočilo ITU-R P.1546 je priporočilo za napoved vpliva radijskih postaj v radiodifuzni storitvi, kopenski mobilni storitvi, pomorski mobilni storitvi in določenih fiksnih storitvah v radiofrekvenčnem pasu od 30 MHz do 4.000 MHz.
10. Sporazum iz Ženeve leta 1984 je mednarodni dokument, ki določa radijske frekvence za zvokovne prenose, njihovo dodelitev in koordinacijo, osnovne značilnosti radijskih postaj in druge podatke, potrebne za oddajanje zvokovnih prenosov, in je na voljo v prostorih agencije.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. ODMERA PLAČIL 
3. člen 
(način izračuna plačil) 
(1) Plačila, določena s tem splošnim aktom, se izražajo s številom točk.
(2) Višina določenega plačila se izračuna kot zmnožek števila točk in vrednosti točke za to vrsto plačila, kot veljata tisto leto, za katero se višina plačila odmerja.
4. člen 
(vrednost točke in tarifa) 
Vrednost točke agencija določi s tarifo, skladno s 6. in 73. členom zakona.
5. člen 
(odmera plačil in njihovo plačevanje) 
(1) Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo o odmeri plačila.
(2) Agencija praviloma izda odločbe iz prejšnjega odstavka do konca marca tekočega leta.
(3) Zavezanec lahko odmerjeno plačilo poravna v dveh enakih obrokih, in sicer prvega v 30 dneh od vročitve odločbe, drugega pa najkasneje do 15. oktobra v tekočem letu. Če se zavezanec odloči poravnati obveznost v enkratnem znesku, je odmerjeno plačilo dolžan poravnati v 30 dneh od vročitve.
(4) V primeru prenosa pravice do uporabe radijskih frekvenc v skladu s 69. členom zakona morajo biti pred prenosom poravnane obveznosti v celoti.
(5) Vsem zavezancem, ki se jim odločba o dodelitvi radijskih frekvenc izda po izdaji odločb o odmeri plačila iz drugega odstavka tega člena, se odločba o odmeri plačila izda do konca decembra tekočega leta. Zavezanci so odmerjeno plačilo dolžni poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe o odmeri plačila.
III. PLAČILA ZA UPORABO RADIJSKIH FREKVENC 
6. člen 
(zavezanci) 
(1) Zavezanci za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc so imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v skladu s 73. členom zakona. Plačilo se določi za vsako odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc posebej.
(2) Število točk za odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc agencija določi z odločbo o določitvi števila točk.
7. člen 
(fiksno število točk) 
(1) Plačilo v višini 60 točk se določi za radijske frekvence:
1. za pomorsko mobilno storitev, če so te radijske frekvence navedene v dodatku 18 Pravilnika o radiokomunikacijah ITU;
2. za zrakoplovno mobilno (R) storitev, če so te radijske frekvence navedene v dodatku 26 Pravilnika o radiokomunikacijah ITU;
3. za zrakoplovno mobilno (OR) storitev, če so te radijske frekvence navedene v dodatku 27 Pravilnika o radiokomunikacijah ITU;
4. zrakoplovne radionavigacijske postaje;
5. pomorske radionavigacijske postaje;
6. baznih postaj v lokalnem sistemu enosmernega pozivanja.
(2) Plačilo v višini 700 točk se določi za radijske frekvence srednjevalovnega radijskega oddajnika.
(3) Plačilo v višini 600 točk se določi za radijske frekvence in to za vsako zemeljsko postajo v satelitskem sistemu (v satelitskih komunikacijah), kot tudi za satelitsko novinarstvo (SNG/OB).
(4) Plačilo v višini 60 točk se določi za enkratno plačilo, ki se plača ob izdaji radioamaterskega dovoljenja v upravnem postopku za novo radioamatersko dovoljenje ali za spremembo radioamaterskega klicnega znaka ali za podaljšanje radioamaterskega dovoljenja za uporabo dela radijskega spektra, namenjenega za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev.
(5) Za radijske frekvence za sprejemnik se ne plačuje plačil.
8. člen 
(radijske frekvence za radiodifuzijo) 
(1) Za uporabo radijskih frekvenc za radiodifuzijo se število točk določi na naslednji način:
1. za radijske frekvence 87,5–108 MHz, ki so določene s sporazumom iz Ženeve leta 1984 za analogno zvokovno radiodifuzijo: 628 x D(1) x D(2) točk;
2. za radijske frekvence 174–230 MHz, ki so določene za digitalno televizijsko radiodifuzijo: 500 + 300 x D(3) x D(4) točk;
3. za radijske frekvence 174–230 MHz, ki so določene za digitalno zvokovno radiodifuzijo: 500 + 100 x D(3) x D(4) točk;
4. za radijske frekvence 470–790 MHz, ki so določene za digitalno televizijsko radiodifuzijo: 500 + 150 x D(3) x D(4) točk.
(2) Če si radijske frekvence za radiodifuzijo časovno delita dva ali več imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, je vsak od njiju oziroma njih zavezanec za plačilo sorazmernega deleža glede na čas uporabe, pri čemer je vsota teh deležev enaka celotni višini plačila za polni čas uporabe.
9. člen 
(faktorja za analogno radiodifuzijo) 
(1) Faktor D(1) je odvisen od velikosti območja pokrivanja, ki je določeno v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc.
(2) Vrednost faktorja D(1) se določi na naslednji način:
Površina območja pokrivanja 
Vrednost faktorja D(1)
do vključno 20 km²
0,5
nad 20 km² do vključno 50 km²
0,6
nad 50 km² do vključno 100 km²
0,8
nad 100 km² do vključno 200 km²
1
nad 200 km² do vključno 500 km²
1,5
nad 500 km² do vključno 1000 km²
2
nad 1000 km² do vključno 2000 km²
3
nad 2000 km²
6
(3) Faktor D(2) je odvisen od pokrivanja mestnih območij. Pri tem se šteje, da se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo pokriva določeno mestno območje, kadar pokrivanje, ki je določeno z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, zajema več kot polovico mestnega območja.
(4) Če se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo ne pokriva nobenega od spodaj navedenih mestnih območij, je faktor D(2) = 1.
(5) Če se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo pokriva enega od spodaj navedenih mestnih območij, je faktor D(2) enak sledeči vrednosti tega mestnega območja:
Mestno območje
Vrednost mestnega območja
Ljubljana
5,0
Maribor
2,5
Kranj
1,4
Celje
1,4
Koper
1,2
Velenje
1,2
Novo mesto
1,2
(6) Če se na podlagi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc pokriva več zgoraj navedenih mestnih območij, je faktor D(2) enak vsoti vrednosti vključenih mestnih območij iz prejšnjega odstavka.
10. člen 
(faktorja za digitalno radiodifuzijo) 
(1) Faktor D(3) je odvisen od pasovne širine radijskih frekvenc in se določi na sledeči način:
D(3) = širina dodeljenih radijskih frekvenc / 1 MHz.
(2) Faktor D(4) je enak stokratni vrednosti razmerja med prebivalci, zajetimi z območjem pokrivanja in vsemi prebivalci Republike Slovenije, zaokroženo na 3 decimalna mesta. Za podatke o prebivalcih, ki so uporabljeni v tem izračunu, se uporabijo podatki iz baze geostatističnih podatkov porazdelitve gostote prebivalstva Republike Slovenije Statističnega urada RS v rastru 100 x 100 m.
(3) V primeru, da območje pokrivanja ni izrecno določeno z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, se določi kot površina, kjer je izračunani vpliv radijske postaje večji od referenčne vrednosti iz četrtega odstavka tega člena.
(4) Referenčne vrednosti za posamezne radiofrekvenčne pasove so naslednje:
174–230 MHz
za digitalno televizijsko radiodifuzijo
50 dB(µV/m)
za digitalno zvokovno radiodifuzijo
60 dB(µV/m)
470–582 MHz
za digitalno televizijsko radiodifuzijo
54 dB(µV/m)
582–790 MHz
za digitalno televizijsko radiodifuzijo
58 dB(µV/m)
11. člen 
(ostale radijske frekvence) 
(1) Število točk za radijske frekvence, ki niso zajete v 7. do 10. členu tega splošnega akta, se določi na naslednji način: B x C x E točk.
(2) Faktor C je odvisen od skupne pasovne širine radijskih frekvenc in se določi na sledeči način:
C = skupna širina dodeljenih radijskih frekvenc / 25 kHz.
(3) Faktor B je odvisen od uporabljenega radiofrekvenčnega območja:
Radiofrekvenčno območje
Vrednost faktorja B
do vključno 470 MHz
10
nad 470 MHz do vključno 960 MHz
2
nad 960 MHz do vključno 2.300 MHz
1
nad 2.300 MHz do vključno 3.400 MHz
0,6
nad 3.400 MHz do vključno 5.000 MHz
0,5
nad 5.000 MHz do vključno 10.000 MHz
0,4
nad 10.000 MHz do vključno 17.700 MHz
0,3
nad 17.700 MHz do vključno 23.600 MHz
0,2
nad 23.600 MHz do vključno 40.000 MHz
0,1
nad 40.000 MHz do vključno 71.000 MHz
0,01
nad 71.000 MHz
0,001
(4) Faktor E je odvisen od področja uporabe, in sicer:
1. za uporabo radijskih frekvenc na celotnem območju Republike Slovenije: E = 50;
2. za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 130 občin: E = 25;
3. za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 65 občin: E = 10;
4. za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 5 občin: E = 5;
5. za lokalno uporabo radijskih frekvenc v sistemu z eno bazno postajo: E = 10;
6. za usmerjeno zvezo (točka – točka): E = 1;
7. za uporabo radijskih frekvenc nad 2000 MHz v času prireditev ne glede na področje uporabe: E = 1.
(5) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena, se faktor E za frekvence za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom (za prizemne sisteme, preko katerega se lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve preko javnih ali zasebnih omrežij, BWA, in MMDS sisteme), ki se podelijo za del ozemlja Republike Slovenije in za P-P zveze podeljene na podlagi javnega razpisa, ne glede na radiofrekvenčno območje določi v odvisnosti od števila prebivalcev (P) zajetih z območjem pokrivanja po enačbi:
E= 15*10-6 x P zaokroženo na celoštevilsko vrednost.
(6) Faktor P je enak številu prebivalcev zajetih z območjem pokrivanja. Za podatke o prebivalcih zajetih z območjem pokrivanja, se uporabijo zadnji razpoložljivi podatki Statističnega urada RS, ki so objavljeni na spletni strani ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
12. člen 
(posebni primeri uporabe) 
(1) Za določitev plačila za uporabo radijskih frekvenc za preizkuse in meritve se izračunano število točk pomnoži s faktorjem 0,1.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri radiodifuziji izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc za preizkuse pomnoži s faktorjem 2, izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc za prireditve pa s faktorjem 3.
(3) Za uporabo radijskih frekvenc iz druge in tretje alineje prvega odstavka 8. člena tega splošnega akta, katere so podeljene z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks, se ne plačuje plačil po odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezne oddajne lokacije znotraj multipleksa.
(4) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc iz druge in tretje alineje prvega odstavka 8. člena tega splošnega akta se v primeru, da je faktor D(4) (odstotek zajetih prebivalcev RS) manjši od 12,5, pomnoži s faktorjem 0,25.
(5) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc 11,7–12,5 GHz se pomnoži s faktorjem 0,2. V primeru, da dodeljeno geografsko območje ne zajema nobene od mestnih občin, pa se ta zmnožek dodatno pomnoži s faktorjem 0,25. Prav tako se v primeru, da dodeljeno geografsko območje ne zajema nobene od mestnih občin, s faktorjem 0,25 pomnoži izračunano število točk za ostale BWA in MMDS sisteme ne glede na radiofrekvenčno območje.
(6) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc za P-P zveze za državno uporabo in infrastrukturo državnega pomena v frekvenčnem pasu 5925–6425 MHz se pomnoži s faktorjem 0,01.
(7) Za frekvence za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom (za prizemne sisteme, preko katerega se lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve preko javnih ali zasebnih omrežij, BWA, in MMDS sisteme) in za P-P zveze podeljene na podlagi javnega razpisa, se za leto podelitve obračuna faktor 0,3; za drugo leto faktor 0,5; za tretje leto faktor 0,7, za četrto leto faktor 0,8 in za peto leto pa faktor 0,9.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(veljavnost obstoječih odločb) 
Obstoječe odločbe o določitvi števila točk, izdane na podlagi Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14, 21/16, 63/16, 64/19 in 130/22 – ZEKom-2), ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti, razen odločb o določitvi števila točk za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo. Slednje so veljavne do 31. 12. 2023 oziroma do izteka njihove veljavnosti, če ta nastopi pred 31. 12. 2023. Obstoječe odločbe o določitvi števila točk za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo bo Agencija nadomestila z novimi, ki bodo skladne s tem splošnim aktom, in bodo pričele veljati s 1. 1. 2024.
14. člen 
(prenehanje uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14, 21/16, 63/16, 64/19 in 130/22 – ZEKom-2), pri čemer se za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo, ki bodo izdane v letu 2023, uporablja do 31. 12. 2023.
(2) Ta splošni akt se za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo začne uporabljati s 1. 1. 2024.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati 1. januarja 2023.
Št. 0073-18/2022/14
Ljubljana, dne 21. decembra 2022
EVA 2022-1545-0023
Mag. Tanja Muha 
v. d. direktorja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti