Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022

Kazalo

4205. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije, stran 13719.

  
Na podlagi sedmega odstavka 73.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) in 12.a člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije 
1. člen 
V Pravilniku o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije (Uradni list RS, št. 4/17 in 10/20) se v 1. členu besedilo »Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2019/608 z dne 16. januarja 2019 o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (UL L št. 104 z dne 15. 4. 2019, str. 1)« nadomesti z besedilom »Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2021/2183 z dne 25. avgusta 2021 o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (UL L št. 444 z dne 10. 12. 2021, str. 16)«.
2. člen 
V 9. členu v prvem odstavku se:
– v prvi alineji za besedo »študija« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: smer I)«;
– v drugi alineji za besedo »mesecev« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: smer II)«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Potrdilo o dokazilih o formalnih kvalifikacijah iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ v državi članici EU. Iz potrdila mora izhajati, da je diplomirana babica po pridobitvi dokazil o formalnih kvalifikacijah za diplomirano babico ustrezno dolgo zadovoljivo opravljala vse naloge diplomirane babice v bolnišnici ali zdravstvenem zavodu, odobrenem v ta namen.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
3. člen 
V 9.a členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Dokazila o formalnih kvalifikacijah za diplomirano babico se priznajo, če se je državljan države članice EU začel usposabljati pred 18. januarjem 2016 in so bile zahteve za sprejem v tako usposabljanje deset let splošne izobrazbe ali enakovredne ravni za smer I, ali če je državljan države članice EU pred začetkom usposabljanja za diplomirano babico, ki spada v smer II, dokončal usposabljanje za splošno zdravstveno nego, potrjeno z dokazilom o formalnih kvalifikacijah iz točke 5.2.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES.«.
4. člen 
Besedilo 23.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dokazila o formalnih kvalifikacijah za diplomirano babico, ki izpolnjujejo vse minimalne zahteve usposobljenosti iz 9. člena tega pravilnika, vendar pa v skladu s sedmim odstavkom 9. člena tega pravilnika niso priznana, če jim ni priloženo potrdilo iz osmega odstavka 9. člena tega pravilnika, se priznajo kot zadosten dokaz, če so bila izdana pred referenčnim datumom, navedenim v točki 5.5.2 Priloge V 2005/36/ES, in če so jim priložena potrdila, da so te osebe dejansko in zakonito opravljale dejavnosti babištva vsaj dve zaporedni leti v petih letih pred izdajo potrdila.
(2) Dokazila o formalnih kvalifikacijah, pridobljena na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike, za diplomirano babico, ki izpolnjuje vse minimalne zahteve usposobljenosti iz 9. člena tega pravilnika, se priznajo kot zadosten dokaz, če je priloženo potrdilo o pridobljenih pravicah iz prejšnjega odstavka in če potrjujejo, da se je program usposabljanja začel pred 3. oktobrom 1990.«.
5. člen 
V 23.c členu se v drugi alineji besedilo »2. točke 52.3 člena« nadomesti z besedilom »3. točke 53.3 člena«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-290/2022/1
Ljubljana, dne 14. decembra 2022
EVA 2022-2711-0142
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina