Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022

Kazalo

4204. Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu organiziranja ambulant za neopredeljene, stran 13718.

  
Na podlagi sedmega odstavka 18. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o podrobnejši vsebini in načinu organiziranja ambulant za neopredeljene 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in način organiziranja ambulant za neopredeljene zavarovane osebe (v nadaljnjem besedilu: ambulanta za neopredeljene).
2. člen 
(način organiziranja ambulant za neopredeljene) 
(1) V javnem zdravstvenem zavodu, na območju katerega zaradi pomanjkanja zdravnikov splošne oziroma družinske medicine prosta izbira splošnega osebnega zdravnika v skladu z drugim odstavkom 80. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ) ni mogoča (v nadaljnjem besedilu: javni zavod), se organizira ambulanta za neopredeljene, in sicer najmanj v obsegu 0,1 tima programa splošne oziroma družinske medicine.
(2) Število ambulant za neopredeljene na posamezni javni zavod in največji obseg programa splošne oziroma družinske medicine v posamezni ambulanti za neopredeljene za vsake tri mesece na zadnji dan posameznega meseca določi minister, pristojen za zdravje, na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) o številu zavarovanih oseb brez izbranega osebnega zdravnika, upoštevajoč standard 1895 glavarinskih količnikov.
(3) Seznam ambulant za neopredeljene z obsegom programa splošne oziroma družinske medicine objavi ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na osrednjem spletnem mestu organov državne uprave.
(4) Javni zavod izvajani obseg programa splošne oziroma družinske medicine posamezne ambulante za neopredeljene povečuje postopoma do največjega obsega iz drugega odstavka tega člena, sorazmerno s številom zavarovanih oseb, opredeljenih na to ambulanto.
(5) Javni zavod v treh dneh po organiziranju ambulante za neopredeljene o tem obvesti ministrstvo. V obvestilu navede tudi obseg programa ambulante za neopredeljene.
(6) Javni zavod v treh dneh po zapolnitvi prostih zmogljivosti posamezne ambulante za neopredeljene o tem obvesti ministrstvo, ki navedeni podatek prikaže v seznamu iz tretjega odstavka tega člena.
3. člen 
(izbira in opredelitev na ambulanto za neopredeljene) 
(1) Zavarovana oseba prosto izbere in se opredeli na ambulanto za neopredeljene tako, da podpiše listino o izbiri osebnega zdravnika, ki je določena s pravilnikom, ki ureja obrazce in listine za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: listina), pri čemer se podatki o osebnem zdravniku na listini ne navedejo. Opredelitev na ambulanto za neopredeljene velja eno leto, z možnostjo avtomatskega podaljšanja.
(2) Javni zavod ob izbiri in opredelitvi iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem ZZZS posreduje tudi podatke o lečečem zdravniku (šifra zdravnika, šifra zdravstvene dejavnosti zdravnika), ki je zavarovano osebo prvič sprejel v tej ambulanti (v nadaljnjem besedilu: lečeči zdravnik).
(3) Lečeči zdravnik se ne šteje za izbranega osebnega zdravnika, podatki o njem pa se prikazujejo le v informacijskih sistemih javnega zavoda, kjer je organizirana ambulanta za neopredeljene.
4. člen 
(zamenjava ambulante za neopredeljene) 
(1) Zavarovana oseba lahko v času izbire in opredelitve na ambulanto za neopredeljene izbere in se opredeli na ambulanto za neopredeljene pri drugem javnem zavodu.
(2) Če zavarovana oseba pred potekom enega leta od opredelitve iz prvega odstavka prejšnjega člena izbere in se opredeli na ambulanto za neopredeljene pri drugem javnem zavodu, se na listini navede razlog zamenjave (npr. sprememba kraja bivanja zavarovane osebe, nesoglasje ali nezaupanje med zdravnikom in zavarovano osebo).
5. člen 
(ordinacijski čas ambulante za neopredeljene) 
(1) Ordinacijski čas ambulante za neopredeljene je odvisen od obsega programa ambulante za neopredeljene, pri čemer ima ambulanta za neopredeljene pri obsegu 0,1 tima programa splošne oziroma družinske medicine ordinacijski čas najmanj dvakrat tedensko, skupaj štiri ure v tednu.
(2) Ambulanta za neopredeljene, ki deluje v obsegu 1 tima programa splošne oziroma družinske medicine, ima ordinacijski čas 8 ur dnevno.
(3) Javni zavod lahko delo ambulante za neopredeljene organizira tudi v soboto.
6. člen 
(naročanje na termin) 
(1) Zavarovana oseba se za termin v ambulanti za neopredeljene naroči elektronsko, prek elektronske pošte ali spletnih strani javnega zavoda, telefonsko ali osebno. Javni zavod kontaktne podatke ambulante za neopredeljene sporoči ministrstvu in ZZZS ter jih objavi na svoji spletni strani.
(2) Za naročanje na termin se smiselno uporablja pravilnik, ki določa naročanje in upravljanje čakalnih seznamov ter najdaljše dopustne čakalne dobe.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena ambulanta za neopredeljene najmanj eno uro dnevno zagotovi obravnavo zavarovanih oseb, ki na termin niso naročene.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(določitev največjega števila ambulant za neopredeljene) 
Minister, pristojen za zdravje, prvič določi število ambulant za neopredeljene na posameznih javni zavod in največji obseg programa splošne oziroma družinske medicine v posamezni ambulanti za neopredeljene najpozneje do 31. decembra 2022, in sicer za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2023.
8. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.
Št. 0070-324/2022/1
Ljubljana, dne 17. decembra 2022
EVA 2022-2711-0175
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti