Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022

Kazalo

4193. Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A), stran 13714.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. julija 2022.
Št. 003-02-3/2022-6
Ljubljana, dne 27. decembra 2022
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI (ZDOsk-A) 
1. člen
V Zakonu o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) se v 127. členu v drugem odstavku:
– v prvi alineji letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«,
– v drugi alineji na dveh mestih letnica »2024« nadomesti z letnico »2025«.
2. člen 
130. člen se spremeni tako, da se glasi:
»130. člen 
(financiranje dodatnih stroškov dela) 
(1) Od 1. decembra 2021 do začetka uporabe prve alineje 1. točke prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 15. člena tega zakona, ki urejata pravico do DO v instituciji iz drugega odstavka 58. člena tega zakona, se izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva odraslih iz 50., 51., 52. in 54. člena ZSV in izvajalcem pomoči na domu iz tretjega odstavka 15. člena ZSV zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 181/21). Izvajalcem iz prejšnjega stavka se zagotovijo sredstva za financiranje dodatnih kadrov, ki opravljajo storitve iz prejšnjega stavka, v skladu s pravilnikom, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev.
(2) Zahtevki za izplačilo sredstev iz prejšnjega odstavka se z dokazili vložijo pri ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve.
(3) Podrobnejša merila, pogoje in postopek za dodelitev sredstev iz prvega odstavka tega člena določi minister, pristojen za socialne zadeve.«.
3. člen 
V 132. členu se v prvem odstavku letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.
4. člen 
V 133. členu se:
– v 1. točki letnica »2022« nadomesti z letnico »2023« in letnica »2024« z letnico »2025«,
– v 2. točki letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«,
– v 3. točki za besedilom »30. aprila 2022« doda besedilo »in 30. aprila 2023«,
– v 4. točki letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«,
– v 5. točki letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.
5. člen 
V 137. členu se letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.
6. člen 
V 139. členu se v tretjem odstavku letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.
V petem odstavku se na dveh mestih letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.
V osmem odstavku se letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.
7. člen 
V 140. členu se v prvem odstavku letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.
8. člen 
V 144. členu se letnica »2023« nadomesti z letnico »2024« in letnica »2022« z letnico »2023«.
9. člen 
V 157. členu se v prvem odstavku letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.
10. člen 
V 158. členu se v prvem odstavku letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.
V drugem odstavku se letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.
V tretjem odstavku se letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.
V šestem odstavku se v prvi alineji letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.
V osmem odstavku se letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-01/22-14/44
Ljubljana, dne 21. julija 2022
EPA 185-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost