Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022

Kazalo

4191. Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), stran 13707.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija 2022.
Št. 003-02-3/2022-4
Ljubljana, dne 27. decembra 2022
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-J) 
1. člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) se v 8. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V vladi so ministrice ali ministri (v nadaljnjem besedilu: ministri) za:
– finance,
– notranje zadeve,
– zunanje in evropske zadeve,
– obrambo,
– pravosodje,
– javno upravo,
– zdravje,
– solidarno prihodnost,
– okolje, podnebje in energijo,
– vzgojo in izobraževanje,
– visoko šolstvo, znanost in inovacije,
– gospodarstvo, turizem in šport,
– kulturo,
– kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– infrastrukturo,
– naravne vire in prostor,
– kohezijo in regionalni razvoj,
– digitalno preobrazbo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o državni upravi) se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v štirih mesecih od dne, ko prisežejo ministri, imenovani po tem zakonu.
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prejšnjega odstavka nadaljujejo z delom kot isti proračunski uporabnik:
1. Ministrstvo za zunanje zadeve kot Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve z delovnim področjem Ministrstva za zunanje zadeve kot ga določa 41. člen Zakona o državni upravi.
2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z delovnim področjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot ga določa 39. člen Zakona o državni upravi, razen delovnega področja visokega šolstva, znanosti, raziskovanja in športa.
3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport z delovnim področjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot ga določa 30. člen Zakona o državni upravi, razen delovnega področja regionalnega razvoja, tehnologije in oskrbe z naftnimi derivati.
4. Ministrstvo za okolje in prostor kot Ministrstvo za naravne vire in prostor z delovnim področjem Ministrstva za okolje in prostor kot ga določa 38.a člen Zakona o državni upravi, razen delovnega področja varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, sistemskega urejanja javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov ter stanovanjske politike.
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prvega odstavka tega člena preide:
– del delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno področje tehnologije, v pristojnost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije;
– del delovnega področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na delovno področje visokega šolstva, znanosti in raziskovanja, v pristojnost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije;
– del delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na delovno področje stanovanjske politike, v pristojnost Ministrstva za solidarno prihodnost;
– del delovnega področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na delovno področje športa, v pristojnost Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport;
– del delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno področje oskrbe z naftnimi derivati, v pristojnost Ministrstva za okolje, podnebje in energijo;
– del delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno področje regionalnega razvoja, v pristojnost Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj;
– del delovnega področja Ministrstva za zdravje, ki se nanaša na delovno področje dolgotrajne oskrbe, v pristojnost Ministrstva za solidarno prihodnost;
– del delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, ki se nanaša na delovno področje rudarstva, v pristojnost Ministrstva za naravne vire in prostor;
– del delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, ki se nanaša na delovno področje javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti, prometne politike, energetike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, v pristojnost Ministrstva za okolje, podnebje in energijo;
– del delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na delovno področje varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, sistemskega urejanja javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov, v pristojnost Ministrstva za okolje, podnebje in energijo;
– del delovnega področja Ministrstva za javno upravo, ki se nanaša na delovno področje upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis, v pristojnost Ministrstva za digitalno preobrazbo;
– delovno področje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v pristojnost Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj;
– delovno področje Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo v pristojnost Ministrstva za digitalno preobrazbo.
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, se ustanovi in s tem dnem pridobi status proračunskega uporabnika:
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki opravlja naloge z delovnega področja javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti, prometne politike, energetike, oskrbe z naftnimi derivati, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, sistemskega urejanja javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov;
– Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki opravlja naloge z delovnega področja dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike, razvijanja in promocije modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih, udeležbe delavcev pri dobičku ter ostalih politik ekonomske demokracije;
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki opravlja naloge z delovnega področja visokega šolstva, znanosti, raziskovanja, razvoja tehnologij in inovacij;
– Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki opravlja naloge z delovnega področja informacijske družbe, elektronskih komunikacij, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis;
– Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki opravlja naloge z delovnega področja regionalnega razvoja, evropske kohezijske politike in razvojnega načrtovanja z nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja in evropske kohezijske politike, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna, naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz pravnega reda Evropske unije s področja kohezijske politike, ter naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se morajo uskladiti s tem zakonom najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Najkasneje do tega datuma pristojna ministrstva iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe.
Kandidati za ministra za infrastrukturo, ministra za vzgojo in izobraževanje, ministra za gospodarstvo, turizem in šport, ministra za naravne vire in prostor, ministra za solidarno prihodnost, ministra za okolje, podnebje in energijo, ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministra za zdravje, ministra za javno upravo, ministra za digitalno preobrazbo ter ministra za kohezijo in regionalni razvoj se predstavijo delovnim telesom Državnega zbora Republike Slovenije za tista delovna področja, na katerih bodo v skladu z Zakonom o državni upravi in določbami drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena opravljali funkcijo ministra.
Minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, minister za okolje in prostor, minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo, nadaljujejo z opravljanjem tekočih poslov do zaprisege nove Vlade Republike Slovenije.
3. člen 
Z dnem ustanovitve Ministrstva za digitalno preobrazbo do uskladitve določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo, 19/15 in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10, 47/12, 109/12 – ZEKom-1 in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (Uradni list RS, št. 43/04 in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 41/11 in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21 – ZDU-1M) in Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17 in 189/21 – ZDU-1M) s tem zakonom, naloge službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije, oziroma službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za informacijsko družbo, po teh zakonih opravlja ministrstvo, pristojno za digitalno preobrazbo, naloge predstojnika te službe pa minister, pristojen za digitalno preobrazbo.
4. člen 
Do začetka uporabe rebalansa proračuna države ali sprememb proračuna države ali novega proračuna države se sredstva za delovanje prenesenih delovnih področij in novoustanovljenih ministrstev zagotavljajo v okviru ministrstev oziroma služb Vlade Republike Slovenije, katerih del so bila ta delovna področja do uveljavitve tega zakona.
5. člen 
Z dnem ustanovitve Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in Ministrstva za digitalno preobrazbo prenehata veljati:
– Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Uradni list RS, št. 15/14, 69/14, 24/17 in 78/20),
– Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (Uradni list RS, št. 121/21).
6. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-12/22-26/48
Ljubljana, dne 22. junija 2022
EPA 37-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti