Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022

Kazalo

4189. Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-E), stran 13706.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-E) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2022.
Št. 003-02-2/2022-1
Ljubljana, dne 23. decembra 2022
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ (ZOPNN-E) 
1. člen
V Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) se v 4. členu v 3. točki na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in besedo »ali« in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– požar v naravnem okolju, povzročen z naravnimi dejavniki, če povzroči škodo na stvareh ali trajnih nasadih ali škodo v gospodarstvu;«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Nova peta alineja 3. točke 4. člena zakona se uporablja tudi za odpravo posledic požarov v naravnem okolju, ki so bili povzročeni z naravnimi dejavniki od 1. januarja 2022.
(2) Oceno neposredne škode na stvareh in oceno škode v gospodarstvu ter predlog za odpravo posledic naravnih nesreč predloži vladi v obravnavo ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona.
3. člen 
Za odpravo posledic požara v naravnem okolju, povzročenega z naravnimi dejavniki, na trajnih nasadih se smiselno uporabljajo določbe zakona o odpravi posledic naravne nesreče na stvareh, pri čemer se lahko za obnovo trajnih nasadov dodeli največ 100 % sredstev potrebnih za obnovo trajnega nasada, kot so določena s programom odprave posledic nesreče.
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/22-7/11
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EPA 475-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost