Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3803. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot, stran 12555.

  
Na podlagi 216. člena, 236. člena, enajstega odstavka 253. člena, drugega odstavka 263. člena, šestega odstavka 278. člena, petega odstavka 298. člena, četrtega odstavka 317. člena, četrtega odstavka 320. člena in 1. točke prvega odstavka 358. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot 
1. člen 
V Sklepu o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15, 31/17 in 64/21) se besedilo prvega člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta sklep ureja:
1. vsebino, način in roke rednih objav družbe za upravljanje, in sicer:
a) objavo vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada;
b) objavo mesečnega poročila o poslovanju odprtega investicijskega sklada;
2. vsebino, način in roke izrednih objav družbe za upravljanje in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o pravnih oziroma poslovnih dogodkih povezanih z družbo za upravljanje oziroma odprtim investicijskim skladom v njenem upravljanju, ki bi lahko pomembno vplivali na poslovanje odprtega investicijskega sklada in v tem okviru:
a) objavo informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov;
b) objavo informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad;
c) objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada;
d) objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o prenosu upravljanja vzajemnega sklada;
e) objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o začetku likvidacije vzajemnega sklada;
f) neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o pripojitvi vzajemnega sklada k drugemu vzajemnemu skladu;
g) objavo informacije o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
h) objavo informacije o začasnem znižanju provizije za upravljanje odprtega investicijskega sklada;
3. neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o obračunu vplačil oziroma izplačil v/iz odprtega investicijskega sklada;
4. seznanjanje potencialnih imetnikov investicijskih kuponov s pomembnimi dejstvi in okoliščinami.«.
2. člen 
2. člen se črta.
3. člen 
5. točka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. »zbirni kazalnik tveganja« pomeni zbirni kazalnik tveganja iz 52. točke Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (UL L št. 100 z dne 12. aprila 2017, stran 1), zadnjič spremenjeni z Delegirano uredba Komisije (EU) 2022/975 z dne 17. marca 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/653 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve iz člena 14(2) navedene uredbe in spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2021/2268 glede datuma začetka uporabe navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2017/653/EU);«.
4. člen 
V drugem odstavku 6. člena se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. zbirni kazalnik tveganja;
3. kumulativne donosnosti naložbe v investicijske kupone odprtega investicijskega sklada oziroma v primeru strukturiranih vzajemnih skladov simulacijo bodoče donosnosti odprtega investicijskega sklada;«.
5. člen 
V 4. točki drugega odstavka 7. člena se beseda »Agencije« nadomesti z besedilom »Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija)«.
6. člen 
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS«.
7. člen 
V 8. točki 14. člena se besedilo »dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje« nadomesti z besedilom »dokumenti s ključnimi informacijami«.
8. člen 
V 8. točki 17. člena se besedilo »dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje« nadomesti z besedilom »dokumenti s ključnimi informacijami«.
9. člen 
Prvi in drugi odstavek 31. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Družba za upravljanje prenosnega sklada vsakemu imetniku investicijskega kupona prenosnega sklada pošlje obvestilo o pripojitvi, s katerim ga seznani z značilnostmi in poslovanjem prevzemnega sklada. V obvestilu o pripojitvi navede tudi mesto (najmanj sedež družbe za upravljanje in natančen elektronski naslov), kjer lahko imetnik investicijskega kupona prenosnega sklada pridobi dokument s ključnimi informacijami prevzemnega sklada in navedbo, kje in na kakšen način lahko zahteva, da se mu dokument s ključnimi informacijami prevzemnega sklada pošlje. Imetniku mora tudi priporočiti, da dokument s ključnimi informacijami prevzemnega sklada natančno prebere.
(2) Družba za upravljanje prevzemnega sklada vsakemu imetniku investicijskega kupona prevzemnega sklada pošlje obvestilo o pripojitvi, s katerim ga seznani s postopkom pripojitve in vplivom pripojitve na njegov položaj v prevzemnem skladu. Kadar se zaradi predlagane pripojitve spremeni dokument s ključnimi informacijami prevzemnega sklada, obvestilu o pripojitvi navede tudi mesto (najmanj sedež družbe za upravljanje in natančen elektronski naslov), kjer lahko imetnik investicijskega kupona prevzemnega sklada pridobi dokument s ključnimi informacijami prevzemnega sklada in navedbo, kje in na kakšen način lahko zahteva, da se mu dokument s ključnimi informacijami prevzemnega sklada pošlje. Imetniku mora tudi priporočiti, da dokument s ključnimi informacijami prevzemnega sklada natančno prebere.«.
10. člen 
4. in 5. točka prvega odstavka 33. člena se spremenita tako, da se glasita:
»4. kadar sta zbirna kazalnika tveganja iz dokumentov s ključnimi informacijami prenosnega in prevzemnega sklada različnih kategorij ali v spremljajočem opisu opredeljujeta različna bistvena tveganja, obrazložitev teh razlik;
5. primerjavo vseh stroškov in provizij prenosnega in prevzemnega sklada, navedenih v dokumentih s ključnimi informacijami prenosnega in prevzemnega sklada;«.
11. člen 
V prvem odstavku 42. člena se besedilo »dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje« nadomesti z besedilom »dokumenti s ključnimi informacijami«.
12. člen 
V Prilogi k sklepu se besedilo drugega in tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Zbirni kazalnik tveganja iz 2. točke drugega odstavka 6. člena tega sklepa se izračunava mesečno, v skladu z metodologijo iz Priloge II k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
Zbirni kazalnik tveganja odprtega investicijskega sklada se v mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada prikaže v enakem obsegu in obliki kot je določeno v Prilogi III k Delegirani uredbi 2017/653/EU.«.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2023.
Št. 00701-8/2022-3
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0118
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost