Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3801. Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada, stran 12554.

  
Na podlagi tretjega odstavka 249. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 249. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) ter način in roke objave podatka o celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada.
2. člen 
(metodologija za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada) 
(1) Celotni stroški poslovanja obsegajo tekoče stroške iz Priloge VII k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (UL L št. 100 z dne 12. aprila 2017, stran 1), zadnjič spremenjeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/975 z dne 17. marca 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/653 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve iz člena 14(2) navedene uredbe in spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2021/2268 glede datuma začetka uporabe navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2017/653/EU).
(2) Tekoči stroški se izračunajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
3. člen 
(način in rok objave podatka o CSP) 
(1) Družba za upravljanje podatek o tekočih stroških objavi v dokumentu s ključnimi informacijam v obsegu in na način kot ga določa Priloga VII k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
(2) Izračun tekočih stroškov temelji na najnovejših podatkih kot to določa 82. točka Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU, podatki pa se posodabljajo in revidirajo v skladu s 15. in 16. členom Delegirane uredbe 2017/653/EU.
4. člen 
(arhiv podatkov o tekočih stroških) 
(1) Družba za upravljanje vodi arhiv podatkov o izračunanih in objavljenih tekočih stroških, ki mora biti dosegljiv na mestu, ki je v dokumentu s ključnimi informacijami naveden kot splošni vir dodatnih informacij za vlagatelje kot to določa 83. točka Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
(2) V tem arhivu družba za upravljanje hrani tudi podatke o izračunanih celotnih stroških poslovanja za obdobje pred uveljavitvijo tega sklepa, ki jih prikaže ločeno in z ustrezno obrazložitvijo.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 100/15).
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2023.
Št. 00701-5/2022-3
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0121
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost