Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3800. Sklep o pravilih upravljanja in prospektu vzajemnega sklada ter krovnega sklada, stran 12502.

  
Na podlagi tretjega odstavka 197. člena, četrtega odstavka 251. člena in četrtega odstavka 302. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o pravilih upravljanja in prospektu vzajemnega sklada ter krovnega sklada 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino prospekta in pravil upravljanja vzajemnega sklada ter krovnega sklada.
2. člen 
(splošna navodila za sestavo prospekta) 
(1) Pravila upravljanja morajo biti vključena v prospekt skladno z navodili iz prilog k temu sklepu. Na naslovni strani prospekta mora biti jasno označeno, da gre za prospekt z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljnjem besedilu: prospekt).
(2) Če vzajemni sklad ali podsklad krovnega sklada izvaja posle financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe mora prospekt vsebovati tudi informacije kot jih določa 14. člen Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337 z dne 23. decembra 2015, str. 1).
(3) Pri vzajemnem skladu ali podskladu krovnega sklada, ki še ne posluje dovolj dolgo, da bi bilo zanj mogoče navesti vse podatke, ki jih zahteva ta sklep, se na mestih v prospektu, kjer naj bi se navedli ti podatki, navede pojasnilo, da podatkov ni mogoče navesti, ker sklad še ne posluje dovolj časa.
(4) Vsa opozorila vlagateljem, ki jih mora na podlagi tega sklepa vsebovati prospekt, morajo biti poudarjena tako, da vidno izstopajo iz preostalega besedila.
(5) Oznaka »R« v prilogah tega sklepa pomeni, da se besedilo nanaša na razrede investicijskih kuponov.
3. člen 
(prospekt vzajemnega sklada) 
Prospekt vzajemnega sklada vsebuje dejstva in podatke o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje, ki ga upravlja, navedene v Prilogi 1 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi.
4. člen 
(prospekt krovnega sklada) 
Prospekt krovnega sklada vsebuje dejstva in podatke o krovnem skladu, podatke o vsakem posameznem podskladu krovnega sklada ter podatke o družbi za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, navedene v Prilogi 2 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi.
5. člen 
(prospekt napajalnega sklada) 
Za prospekt napajalnega sklada se pri uporabi Priloge 1 in Priloge 2 k temu sklepu upošteva 347. člen Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(prenehanje sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17), uporablja pa se do 1. januarja 2023.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023.
Št. 00701-6/2022-4
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0117
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost