Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3796. Cenik storitev obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, stran 12475.

  
Na podlagi sedmega odstavka 122. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21) in tretjega odstavka 22. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 8/22) je Vlada Republike Slovenije sprejela
C E N I K 
storitev obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen) 
Ta cenik določa način oblikovanja cene in ceno storitev opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije (institucionalni radioaktivni odpadki) in nastajajo na območju Republike Slovenije, ki jo morajo plačevati uporabniki storitev, ter določa, kateri del stroškov opravljanja državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki plača uporabnik.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem ceniku, pomenijo:
1. aktivnost radioaktivnega odpadka (A, enota Bq) pomeni aktivnost na dan predaje radioaktivnega odpadka izvajalcu obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki;
2. opustitev nadzora je postopek v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, na podlagi katerega se z radioaktivnimi odpadki ne ravna več po predpisih, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji;
3. ponovna uporaba radioaktivnega vira pomeni predajo vira, ki se že skladišči v centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov (Brinje 40, Dol pri Ljubljani) kot radioaktivni odpadek in ima še neko uporabno vrednost, drugemu imetniku;
4. predelava so vsi naslednji postopki obdelave radioaktivnih odpadkov pred skladiščenjem, prevozom ali odlaganjem:
– postopki predobdelave, s katerimi se radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo pripravi na obdelavo,
– postopki obdelave, s katerimi se spremenijo lastnosti radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva zaradi tehničnih, gospodarskih ali varnostnih razlogov,
– postopki priprave, s katerimi se pripravijo pakirani ali nepakirani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo v obliko, ki ustreza zahtevam za prevoz, skladiščenje ali odlaganje in podobno;
5. prehodni radioaktivni odpadki so radioaktivni odpadki, pri katerih se prej kot v petih letih odležavanja ali skladiščenja specifična aktivnost vsebovanih radionuklidov zniža na raven, pri kateri se lahko dovoli opustitev nadzora nad radioaktivnimi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti;
6. ravnanje z radioaktivnimi odpadki so vse organizacijske in fizične dejavnosti, ki se izvajajo pri shranjevanju, premeščanju, predelavi, skladiščenju ali odlaganju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva;
7. uporabnik storitev javne službe je povzročitelj ali imetnik radioaktivnih odpadkov, ki je tudi plačnik stroškov opravljene storitve ravnanja z radioaktivnimi odpadki;
8. nevarno blago ima v tem ceniku pomen, kot ga določa zakon, ki ureja prevoz nevarnega blaga.
II. RAZVRSTITEV RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 
3. člen 
(skupine radioaktivnih odpadkov) 
Radioaktivni odpadki so razvrščeni v naslednje skupine (I., II. in III.) in podskupine (T1, T2, T3, T4, ZV0, ZV1A, ZV1B, ZV2, ZV3, ZV4, L in M):
I.
Trdni radioaktivni odpadki
 
T1
trdni, stisljivi, gorljivi
T2
trdni, nestisljivi, negorljivi
T3
trdni, nestisljivi, gorljivi
T4
trdni, nestisljivi in negorljivi odpadek posebnih oblik, velik kosovni odpadek
 
II.
Zaprti viri sevanja
 
ZV0
ionizacijski javljalniki požara
ZV1A
zaprti viri sevanja z: A ≤ 3,7 MBq
ZV1B
zaprti viri sevanja z: 3,7 MBq < A ≤ 3,7 GBq
ZV2
zaprti viri sevanja z: 3,7 GBq < A ≤ 37 GBq
ZV3
zaprti viri sevanja z: 37 GBq < A ≤ 370 GBq
ZV4
zaprti viri sevanja z: A > 370 GBq
 
III.
Drugi radioaktivni odpadki
 
L
tekoči odpadki
M
mešani odpadki (odpadki, ki poleg radioaktivne komponente vsebujejo še druge nevarne snovi)
 
III. NAČIN OBLIKOVANJA CENE 
4. člen 
(vrste stroškov in izračun cene) 
(1) Uporabnik storitev javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, plača naslednje stroške ravnanja z radioaktivnimi odpadki:
– prevzema in sprejema v skladiščenje,
– prevoza,
– obdelave radioaktivnih odpadkov in njihove priprave za skladiščenje.
(2) Cena ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, za posamezno skupino in podskupino radioaktivnih odpadkov zajema stroške prevzema, prevoza, sprejema v skladiščenje, obdelave in priprave radioaktivnih odpadkov na skladiščenje ter stroške morebitnih dodatnih storitev, kadar so te potrebne za varen prevzem radioaktivnih odpadkov, ter se izračuna po naslednji enačbi:
CENA ravnanja z RAO = (E x f) + P + D;
pri čemer je/so:
E – osnovna cena za prostorninsko enoto odpadka za I. in III. skupino radioaktivnih odpadkov oziroma za kos za II. skupino radioaktivnih odpadkov na podlagi dejanskih stroškov, ob upoštevanju faktorja glede zahtevnosti ravnanja, ki velja za I., II. in III. skupino, ter utežnega faktorja glede aktivnosti, ki velja za II. skupino;
f – faktor, ki je odvisen od razpolovnega časa (t1/2) radionuklida, ki ga radioaktivni odpadek vsebuje. Če radioaktivni odpadek vsebuje več radionuklidov, se upošteva tisti, ki ima najdaljši razpolovni čas:
f = 0,5
za prehodne radioaktivne odpadke,
f = 1
za odpadke, ki vsebujejo radionuklide s t1/2 od 0,5 leta do vključno 30 let,
f = 3
za odpadke, ki vsebujejo radionuklide s t1/2 > 30 let;
P – cena prevoza radioaktivnih odpadkov, pri kateri se obračunata startnina in prevoženi kilometer;
D – dodatne storitve, ki se obračunajo po urni postavki in količini opravljenih ur.
IV. CENIK STORITEV RAVNANJA Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI 
5. člen 
(cene storitev prevzema, priprave, obdelave in sprejema v skladiščenje) 
Osnovna cena, ki zajema prevzem, pripravo in obdelavo ter sprejem v skladiščenje (E), se obračuna v eurih na liter odpadka ali na kos (zaprti vir sevanja) ter je za posamezne skupine in podskupine odpadkov določena v preglednici 1.
Preglednica 1: Cena storitev prevzema radioaktivnih odpadkov in njihovega sprejema v skladiščenje, njihove priprave in obdelave za skladiščenje
Prevzem, priprava in obdelava radioaktivnih odpadkov ter njihov sprejem v skladiščenje
VRSTA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
ENOTA
E – CENA NA ENOTO [EUR] 
f – faktor dolgoživosti
Prehodni
Kratkoživi
Dolgoživi
0,5
1
3
SKUPINA/PODSKUPINA
 
 
CENA = E × f
I. TRDNI RADIOAKTIVNI ODPADKI
 
 
 
 
 
T1 – trdni, stisljivi, gorljivi
liter
26,00
13,00
26,00
78,00
T2 – trdni, stisljivi, negorljivi
liter
38,00
19,00
38,00
114,00
T3 – trdni, nestisljivi, gorljivi
liter
38,00
19,00
38,00
114,00
T4 – trdni, nestisljivi, negorljivi, odpadki posebnih oblik, veliki kosovni odpadki
liter
50,00
25,00
50,00
150,00
II. ZAPRTI VIRI SEVANJA
 
 
 
 
 
ZV0 – ionizacijski javljalniki požara
kos
15,60
7,80
15,60
46,80
ZV1A – zaprti viri sevanja z: A ≤ 3,7 MBq
kos
22,80
11,40
22,80
68,40
ZV1B – zaprti viri sevanja z: 3,7 MBq < A ≤ 3,7 GBq
kos
200,00
100,00
200,00
600,00
ZV2 – zaprti viri sevanja z: 3,7 GBq < A ≤ 37 GBq
kos
550,00
275,00
550,00
1650,00
ZV3 – zaprti viri sevanja z: 37 GBq < A ≤ 370 GBq
kos
1900,00
950,00
1900,00
5700,00
ZV4 – zaprti viri sevanja z: A > 370 GBq
kos
3800,00 + 0,27 EUR/GBq
1900,00 + 0,27 EUR/GBq
3800,00 + 0,27 EUR/GBq
11400,00 + 0,27 EUR/GBq
III. DRUGI RADIOAKTIVNI ODPADKI
 
 
 
 
 
L – tekoči odpadki
liter
100,00
50,00
100,00
300,00
M – mešani odpadki (odpadki, ki poleg radioaktivne komponente vsebujejo še druge nevarne snovi)
liter
100,00
50,00
100,00
300,00
6. člen 
(cena prevoza) 
(1) Cena prevoza radioaktivnih odpadkov vključuje startnino in ceno na kilometer prevoza v višini, določeni v preglednici 2.
Preglednica 2: Cene prevoza radioaktivnih odpadkov v EUR
Prevoz 
Startnina 
storitev
146,00
Cena na prevoženi kilometer
km
6,50
(2) Startnina se obračuna za vsak prevoz ter pokriva strošek organizacije in priprave na prevoz (priprava listin, varnostni svetovalec, pridobivanje morebitnih dovoljenj in drugo).
(3) Poleg startnine se obračuna cena na kilometer prevoza nevarnega blaga od lokacije nakladanja radioaktivne snovi v vozilo do centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov (Brinje 40, Dol pri Ljubljani). Obračuna se najkrajša varna pot v digitalnem merilniku razdalje »Google Zemljevidi«. Cena na kilometer vključuje prihod do lokacije prevzema radioaktivnih odpadkov, meritve na tovoru in vozilu ter prevoz po pogojih, zahtevanih za prevoz nevarnega blaga do skladišča.
(4) Stroški prevoza se lahko razdelijo med več uporabnikov storitev, če se prevoz izvaja na isti relaciji za več uporabnikov hkrati. V tem primeru se startnina v skladu s prvim odstavkom tega člena obračuna vsakemu uporabniku, cena prevoženih kilometrov pa se razdeli med uporabnike v sorazmernem deležu glede na dejansko prevoženo razdaljo.
(5) Upošteva se, da je v enem prevozu v skladu z zakonom, ki ureja prevoz nevarnega blaga, mogoče prepeljati največ 300 litrov in/ali 340 kg radioaktivne snovi. Za večje prostornine, mase ali aktivnosti od navedenih je treba opraviti več prevozov. V teh primerih se obračunajo kilometri za dejansko opravljene prevoze.
7. člen 
(cena dodatnih storitev) 
Dodatne storitve se uporabnikom obračunajo v primerih enostavnejše demontaže naprav, ki vsebujejo zaprte vire sevanja do aktivnosti 3,7 GBq, predaje virov sevanja v ponovno uporabo, ogleda stanja na lokaciji uporabnika radioaktivnih odpadkov ter predhodne priprave zahtevnejših radioaktivnih odpadkov na lokaciji uporabnika. Dodatne storitve se obračunajo po urni postavki in količini opravljenih ur. Cenik dodatnih storitev je določen v preglednici 3.
Preglednica 3: Cene dodatnih storitev v EUR
Dodatne storitve in materialni stroški 
Druge storitve gospodarske javne službe
ura
73,00
V. DRUGE DOLOČBE 
8. člen 
(izredni dogodki) 
Ta cenik se ne uporablja za radioaktivne odpadke, ki bi nastali kot posledica izrednih dogodkov. V primeru radioaktivnih odpadkov, nastalih pri izrednih dogodkih, povzročitelj nesreče, lastnik vira oziroma upravljavec objekta v celoti plača stroške ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki se obračunajo kot dejanski stroški.
9. člen 
(uveljavitev pravice do oprostitve plačila storitev) 
Uveljavitev pravice do oprostitve plačila storitev iz tretjega odstavka 20. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 8/22) mora upravljavec Reaktorskega infrastrukturnega centra – Institut »Jožef Stefan« ustrezno izkazati. Če se ugotovi, da radioaktivni odpadek izvira iz gospodarske dejavnosti, se upravljavcu Reaktorskega infrastrukturnega centra – Institutu »Jožef Stefan« izstavi račun po tem ceniku.
10. člen 
(davek na dodano vrednost) 
Davek na dodano vrednost ni vštet v ceno storitev javne službe in se obračuna posebej.
11. člen 
(odgovornost ravnanja z radioaktivnimi odpadki po njihovem prevzemu) 
S prevzemom radioaktivnih odpadkov v centralno skladišče radioaktivnih odpadkov in s plačilom storitev gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki se odgovornost ravnanja z radioaktivnimi odpadki in stroški nadaljnjega ravnanja z radioaktivnimi odpadki, vključno z odlaganjem radioaktivnih odpadkov, prenesejo na državo.
VI. KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 102/00).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta cenik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-406/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-2550-0094
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti