Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3795. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1N), stran 12473.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1N) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1N), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-302
Ljubljana, dne 2. decembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1N) 
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) se v 32.a členu beseda »in« nadomesti z vejico, za besedama »slovenskega jezika« pa doda besedilo »in verske svobode«.
2. člen 
74.č člen spremeni tako, da se glasi:
»74.č člen 
(centralni imenik in informacijski sistem za podporo izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave) 
Za namen upravljanja informacijsko-komunikacijske infrastrukture iz prvega odstavka 74.a člena tega zakona ministrstvo, pristojno za javno upravo, vzpostavi in upravlja centralni imenik.
V centralnem imeniku se obdelujejo podatki o imenu, priimku, davčni številki in elektronskem naslovu javnih uslužbencev državne uprave ter naziv in naslov organa, kjer so javni uslužbenci zaposleni.
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, vzpostavi in upravlja informacijski sistem za podporo izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem za upravljanje s kadrovskimi viri). Namen obdelave osebnih podatkov v informacijskem sistemu za upravljanje s kadrovskimi viri je podpora učinkovitemu vodenju kadrovskih postopkov v okviru izvajanja politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, kot jih določa zakon, ki ureja javne uslužbence: zagotavljanje internega trga dela, letni razgovori, načrtovanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter spremljanje kariere in strokovnosti dela javnih uslužbencev.
V informacijski sistem za upravljanje s kadrovskimi viri se iz centralne kadrovske evidence državne uprave, ki se vodi v okviru informacijskega sistema MFERAC (v nadaljnjem besedilu: centralna kadrovska evidenca) za javnega uslužbenca prenesejo podatki, ki so v upravljanju posameznega organa državne uprave in so potrebni za izvajanje kadrovskih postopkov v okviru politike upravljanja s kadrovskimi viri iz prejšnjega odstavka, in sicer podatki o imenu in priimku, delovnem razmerju, delovnem mestu in nazivu javnega uslužbenca ter o elektronskem naslovu, če je ta vnesen v centralno kadrovsko evidenco.
V informacijskem sistemu za upravljanje s kadrovskimi viri se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka hranita tudi zapis letnega pogovora, vključno z ugotovitvami glede kariere in strokovne usposobljenosti javnega uslužbenca, in davčna številka.
Dostop do podatkov v informacijskem sistemu za upravljanje s kadrovskimi viri imajo osebe, ki imajo dostop do podatkov iz centralne kadrovske evidence v skladu z zakonom, ki ureja javne uslužbence, kadar je to potrebno za izvajanje nalog iz tretjega odstavka tega člena.
Centralni imenik in informacijski sistem za upravljanje s kadrovskimi viri se samodejno povezujeta s centralno kadrovsko evidenco. Povezovanje se izvede tako, da centralna kadrovska evidenca samodejno iz informacijskega sistema MFERAC za namen pridobitve povezovalnega znaka pridobi davčno številko, nato pa se iz centralne kadrovske evidence na podlagi pridobljene davčne številke, za namene iz prvega in tretjega odstavka tega člena, samodejno prenesejo podatki, potrebni za delovanje centralnega imenika oziroma za delovanje informacijskega sistema za upravljanje s kadrovskimi viri.
Določbe tega člena, ki se nanašajo na centralni imenik, se ne uporabljajo za področja iz drugega odstavka 74.a člena tega zakona.
Osebni podatki iz centralnega imenika in informacijskega sistema za upravljanje s kadrovskimi viri se hranijo do prenehanja delovnega razmerja javnega uslužbenca, nato pa se izbrišejo. Ne glede na prejšnji stavek se podatek o zapisu letnega pogovora, vključno z ugotovitvami glede kariere in strokovne usposobljenosti javnega uslužbenca, hrani za obdobje, ko ima javni uslužbenec istega nadrejenega, nato pa se izbriše.«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
Informacijski sistem za upravljanje s kadrovskimi viri iz spremenjenega 74.č člena zakona se vzpostavi do 31. decembra 2023.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati prvi odstavek 11. člena, prvi odstavek 12. člena, drugi in četrti odstavek 13. člena in drugi odstavek 15. člena Zakona o spremembah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 189/21).
5. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/22-7/13
Ljubljana, dne 24. novembra 2022
EPA 259-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost