Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3794. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-H), stran 12472.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-H) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-304
Ljubljana, dne 2. decembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-H) 
1. člen
V Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. in 92/20 – ZPrCP-E) se 2.b člen spremeni tako, da se glasi:
»2.b člen 
(uporaba predpisov za linijske prevoze potnikov) 
(1) Za prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 50 km, se glede časa vožnje in obveznih odmorov ter časa počitka uporabljajo določbe Uredbe 561/2006/ES. Pri teh prevozih se uporablja zapisovalna oprema v skladu z Uredbo 165/2014/EU. Voznik vsak čas vožnje med tem prevozom zabeleži kot drugo delo. Glede povprečnega tedenskega delovnega časa, nočnega dela, obveščanja in evidenc se uporabljajo določbe tega zakona.
(2) Za prevoze potnikov v mestnih linijskih prevozih, krajših od 50 km, se glede časa vožnje uporabljajo določbe Uredbe 561/2006/ES, glede obveznih odmorov in časa počitka pri teh prevozih pa se uporablja zakon, ki ureja delovna razmerja, pri čemer se odmori lahko razdelijo na več obdobij med delovnim časom, vendar mora vsako izmed obdobij trajati vsaj deset minut. Pri teh prevozih se uporablja zapisovalna oprema v skladu z Uredbo 165/2014/EU. Voznik vsak čas vožnje med tem prevozom zabeleži kot drugo delo. Glede omejitve tedenskega delovnega časa in nočnega dela se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja. Glede obveščanja in evidenc se uporabljajo določbe tega zakona.
(3) Glede vrednotenja delovnega časa, časa odmora in časa razpoložljivosti v linijskih prevozih potnikov se uporabljajo določbe veljavne kolektivne pogodbe za cestni potniški promet. Če veljavna kolektivna pogodba za cestni potniški promet teh vrednotenj ne ureja oziroma če kolektivna pogodba za cestni potniški promet ni sklenjena, se uporabljajo določbe zadnje kolektivne pogodbe za cestni potniški promet, ki je ta vrednotenja urejala.«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku v 10. točki za besedilom »delovni čas voznika v« doda beseda »mestnih«.
Za 10. točko se doda nova 10.a točka, ki se glasi:
»10.a »delovni čas voznika v linijskih prevozih potnikov, razen pri prevozih iz prejšnje točke« pomeni čas od začetka do zaključka dela, ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu ali opravlja svoje naloge ter dejavnosti, razen časa razpoložljivosti iz 2. točke tega odstavka, ki se ne všteva v delovni čas.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. in 92/20 – ZPrCP-E).
Št. 130-02/22-1/11
Ljubljana, dne 24. novembra 2022
EPA 294-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost