Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3793. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1F), stran 12469.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1F) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-305
Ljubljana, dne 2. decembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1F) 
1. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20 in 92/21) se v 2. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 79) v delu, ki se nanaša na očetovski in starševski dopust, plačilo in nadomestilo ter prožne ureditve dela.«.
2. člen 
V 25. členu se v prvem odstavku število »30« nadomesti s številom »15«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pravico do očetovskega dopusta v trajanju 15 dni ima tudi posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok nameščen z namenom posvojitve, ali otrokov sorodnik, ki mu je podeljena starševska skrb v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.«
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ob rojstvu dveh ali več hkrati živorojenih otrok se očetovski dopust za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša za dodatnih deset dni. Očetovski dopust se za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša tudi ob posvojitvi ali namestitvi z namenom posvojitve ali podelitvi starševske skrbi sorodniku dveh ali več hkrati živorojenih otrok ali dveh ali več različno starih otrok do osmega leta starosti najstarejšega otroka.«.
3. člen 
V 26. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če oče izrabi očetovski dopust pred nastankom razloga iz 4. točke prvega odstavka tega člena, lahko neizrabljeni del očetovskega dopusta izrabi po prenehanju razloga, vendar najpozneje do tretjega meseca starosti otroka.
(4) Če otrok umre v času očetovskega dopusta, ima oče pravico do očetovskega dopusta v takem obsegu, kot ga je do dneva smrti otroka že izrabil in še tri dni po smrti otroka, vendar ne dlje kot 15 dni.«.
4. člen 
V 27. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Oče izrabi očetovski dopust v trajanju 15 dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva otroka do tretjega meseca starosti otroka.
(2) Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok nameščen z namenom posvojitve, ali otrokov sorodnik, ki mu je podeljena starševska skrb v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, izrabi očetovski dopust v trajanju 15 dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela v treh mesecih po namestitvi otroka z namenom posvojitve ali izvedeni posvojitvi ali podelitvi starševske skrbi sorodniku, vendar najdlje do osmega leta starosti otroka.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Oče, posvojitelj, oseba, ki ji je otrok nameščen z namenom posvojitve, ali otrokov sorodnik, ki mu je podeljena starševska skrb v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, ki pridobi dodatne dneve očetovskega dopusta v skladu s tretjim odstavkom 25. člena tega zakona, izrabi dodatne dneve očetovskega dopusta v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena.«.
5. člen 
V 29. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 160 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 60 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 100 dni starševskega dopusta, 60 dni pa je neprenosljivih. Eden od staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni upravičen do materinskega dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka.
(2) Ob rojstvu dveh ali več hkrati živo rojenih otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se ob posvojitvi ali namestitvi z namenom posvojitve ali podelitvi starševske skrbi sorodniku dveh ali več hkrati živo rojenih otrok ali dveh ali več različno starih otrok do osmih let najstarejšega otroka podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Starševski dopust se podaljša tudi v primeru, ko starša že ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do osmega leta starosti za 30 dni, za tri otroke do osmega leta starosti za 60 dni in za štiri ali več otrok do osmega leta starosti za 90 dni.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo », petega in šestega« nadomesti z besedama »in petega«.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Izrabo dela neprenosljivega starševskega dopusta v trajanju največ 60 dni lahko vsak od staršev prenese ali izrabi najpozneje do osmega leta starosti otroka.«.
Dosedanji deveti odstavek postane osmi odstavek.
6. člen 
V 30. členu se v napovednem stavku število »260« nadomesti s številom »320«.
7. člen 
V 34. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Neprenosljiv del starševskega dopusta se lahko izrabi tudi v času materinskega dopusta.«.
8. člen 
V 35. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo,« nadomesti z besedilom »osmega leta starosti najstarejšega otroka«.
V drugem odstavku se za besedo »odstavka« dodata vejica in besedilo »in neprenosljiv del starševskega dopusta«.
9. člen 
V 36. členu se v prvem odstavku besedi »z osmim« nadomestita z besedama »s sedmim« ter črta beseda »koledarskih«.
10. člen 
V 39. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo »s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ima pravico do starševskega dopusta do zaključka prvega razreda osnovne šole otroka v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo,« nadomesti z besedilom »z zakonom, ki ureja družinska razmerja, ima pravico do starševskega dopusta do osmega leta starosti otroka«, v drugem stavku pa se besedilo »namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi« nadomesti z besedilom »namestitvi otroka z namenom posvojitve ali izvedeni posvojitvi ali podelitvi starševske skrbi sorodniku«.
V drugem odstavku se v prvem stavku besedilo »s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, za otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole« nadomesti z besedilom »z zakonom, ki ureja družinska razmerja, za otroka, ki je že dopolnil osem let starosti«, v drugem stavku pa se besedilo »namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi« nadomesti z besedilom »namestitvi otroka z namenom posvojitve ali izvedeni posvojitvi ali podelitvi starševske skrbi sorodniku«.
V tretjem odstavku se besedilo »zaključil prvega razreda osnovne šole v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo« nadomesti z besedilom »dopolnil osem let starosti«.
11. člen 
V 42. členu se v prvem odstavku v 2. točki črta besedilo »v trajanju 30 dni«.
12. člen 
V 43. členu se v tretjem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Če so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo za manj kot mesec dni ali za krajši delovni čas in če je v teh primerih osnova nižja, kot je določena v prejšnjem stavku, se kot osnova za ta mesec upošteva osnova na način, kot je določeno v prejšnjem stavku.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavarovancu, ki je v obdobju iz prvega odstavka tega člena prejel delno nadomestilo v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se v osnovo upošteva bruto delno nadomestilo, preračunano na polni delovni čas.«.
13. člen 
V 44. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Osnova za določitev nadomestila v času prenesenega dopusta in plačila prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti iz šestega odstavka 50. člena tega zakona je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v skladu z 10. členom tega zakona v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu pred vsakokratno izrabo prenesenega dopusta ali krajšega delovnega časa.«.
14. člen 
V 46. členu se v prvem odstavku besedilo »vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami na podlagi zakona, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji« nadomesti z besedilom »zadnje znane povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto oziroma predpreteklo leto, če za preteklo leto še ni znana, kot jo ugotovi Statistični urad Republike Slovenije«.
15. člen 
V 50. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega do osmega leta starosti najmlajšega otroka.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »drugega, tretjega in četrtega« nadomesti z besedilom »drugega in tretjega«.
Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane sedmi odstavek, se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Pravico iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena imata lahko hkrati tudi oba starša, pri čemer skupna izraba pravice ne sme presegati 20 ur tedensko.«.
16. člen 
V 52. členu se v prvem odstavku besedilo »iz sedmega odstavka 50. člena tega zakona do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo« nadomesti z besedilom »od najnižje osnove za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače iz četrtega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) do osmega leta starosti najmlajšega otroka«.
17. člen 
V 60. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pravica do neprenosljivega dela starševskega dopusta in starševskega nadomestila se lahko uveljavlja najpozneje do nastopa tega dopusta.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »Ne glede na prejšnji odstavek« nadomesti z besedilom »Ne glede na tretji odstavek tega člena«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za zaklepajem doda besedilo »največ 30 dni pred začetkom in«.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
18. člen 
V 66. členu se v drugem odstavku beseda »sedmega« nadomesti z besedo »šestega«.
19. člen 
V 73. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je otrok, skladno z zakonom, ki ureja družinska razmerja, zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, pravico do otroškega dodatka uveljavlja tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo. Če se starši skladno z zakonom, ki ureja družinska razmerja, sporazumejo, da imajo oziroma obdržijo skupno varstvo in vzgojo otroka, se starši sporazumejo, kdo uveljavlja pravico do otroškega dodatka. Če se starši o tem ne sporazumejo, uveljavlja pravico do otroškega dodatka tisti izmed staršev, pri katerem ima otrok prijavljeno stalno prebivališče ali začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.«.
20. člen 
V 83. členu se v sedmem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je 1,2-kratnik bruto minimalne plače mesečno.«.
21. člen 
V 85. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se enemu od staršev, ki bi bil na podlagi mnenja zdravniške komisije upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek, pravica prizna za deset ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 90 dni bival doma, oziroma za 20 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 180 dni bival doma, oziroma za 30 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 270 dni bival doma in so starši v teh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge. Upravičenci, ki jim je priznana pravica za deset ur za obdobje enega leta, so zavarovani skladno z osmim in devetim odstavkom 83. člena tega zakona za deset ur tedensko. Upravičenci, ki jim je priznana pravica za 20 ur za obdobje enega leta, so zavarovani skladno z osmim in devetim odstavkom 83. člena tega zakona za 20 ur tedensko. Upravičenci, ki jim je priznana pravica za 30 ur za obdobje enega leta, so zavarovani skladno z osmim in devetim odstavkom 83. člena tega zakona za 30 ur tedensko.«.
22. člen 
Za 95. členom se doda nov 95.a člen, ki se glasi:
»95.a člen 
(rok za uveljavljanje pravice do pomoči pri nakupu letne vinjete) 
Pravica do pomoči pri nakupu letne vinjete se uveljavlja do konca veljavnosti vinjete. Po tem roku pravice za to letno vinjeto ni mogoče uveljaviti.«.
23. člen 
V 100. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi zakona, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, se usklajujejo zneski družinskih prejemkov iz 1. do 5. točke 62. člena tega zakona.«.
24. člen 
V 107. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku kratica »DURS« nadomesti z besedilom »Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS)«, v drugem in tretjem stavku pa se kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.
25. člen 
V 108. členu se v drugem odstavku v 4. točki pred zaklepajem doda besedilo »ter podatke o zavarovalnem času«.
V 6. točki se kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ministrstvo lahko zbirke podatkov iz 106. člena tega zakona z uporabo EMŠO poveže z zbirkami podatkov iz drugega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(prehodna določba glede pravic ob rojstvu otroka) 
(1) Spremenjeni prvi in nov drugi odstavek 25. člena, spremenjena tretji in četrti odstavek 26. člena, spremenjeni prvi, drugi in četrti odstavek 27. člena, spremenjena prvi in sedmi odstavek 29. člena, nov tretji odstavek 34. člena, spremenjena prvi in drugi odstavek 35. člena, spremenjeni prvi odstavek 36. člena, spremenjeni prvi odstavek 42. člena ter nov četrti odstavek 60. člena zakona se ne uporabljajo za vlagatelje, katerih otrok je rojen, posvojen, nameščen z namenom posvojitve ali za katerega je podeljena starševska skrb sorodniku, pred 1. aprilom 2023.
(2) Za vlagatelje iz prejšnjega odstavka se glede očetovskega in starševskega dopusta, krajšega delovnega časa in plačila prispevkov za socialno varnost uporabljajo prvi odstavek 25. člena, tretji in četrti odstavek 26. člena, prvi, drugi in četrti odstavek 27. člena, prvi in osmi odstavek 29. člena, prvi in drugi odstavek 35. člena, prvi odstavek 36. člena, prvi odstavek 42. člena in 60. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20 in 92/21).
27. člen 
(uskladitev višine delnega plačila za izgubljeni dohodek) 
Osebi, ki je ob začetku uporabe tega zakona upravičena do delnega plačila za izgubljeni dohodek iz prvega, drugega in desetega odstavka 83. člena zakona, center uskladi višino delnega plačila za izgubljeni dohodek v skladu s spremenjenim sedmim odstavkom 83. člena zakona do 15. maja 2023.
28. člen 
(postopki v teku) 
Postopki za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo in pravic do družinskih prejemkov, ki so se začeli pred uporabo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega zakona v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E) preneha veljati 9. točka drugega odstavka 3. člena, ki pa se uporablja do začetka uporabe tega zakona.
30. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2023.
Št. 541-02/22-1/14
Ljubljana, dne 24. novembra 2022
EPA 296-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost