Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3792. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1E), stran 12469.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1E) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-303
Ljubljana, dne 2. decembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOZNIKIH (ZVoz-1E) 
1. člen
V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 92/22 – uradno prečiščeno besedilo) se v 20. členu v tretjem odstavku v napovednem stavku za besedo »nadzoru« doda vejica in besedilo »obvestil inšpektorata, pristojnega za promet, in policije,«.
2. člen 
V 88. členu se v petem odstavku besedilo »telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila ali« črta.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pred posebno zdravstveno komisijo.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
3. člen 
V 89. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pred posebno zdravstveno komisijo.«.
4. člen 
V 93. členu se v prvem odstavku besedilo »19. januarja 2023« nadomesti z besedilom »19. januarja 2033«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(prehodno obdobje) 
Določba spremenjenega tretjega odstavka 20. člena zakona se uporablja za obvestila inšpektorata, pristojnega za promet, in policije o ugotovljenih kršitvah iz 2. točke tretjega odstavka 20. člena zakona, storjene po uveljavitvi tega zakona.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/22-24/11
Ljubljana, dne 24. novembra 2022
EPA 269-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost