Uradni list

Številka 149
Uradni list RS, št. 149/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 149/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3730. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 11503.

  
Na podlagi 36., 37., 43., 52. in 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
1. člen 
V Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) se v 1. členu v prvem odstavku v 5. točki za enajsto alinejo dodajo nove dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alineja, ki se glasijo:
»– sklada za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: NOO) – nepovratni del (tip 170);
– sklada za financiranje ukrepov iz NOO – povratni del (tip 171);
– sredstev od prodaje emisijskih kuponov (tip 94);«.
2. člen 
V 124. členu se v 1. točki besedilo »Tovrstna postavka se opredeli kot tip 9 (prispevki in pristojbine).« črta.
3. člen 
V 126. členu se drugi stavek črta.
4. člen 
V 137. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo »v 10 dneh« nadomesti z besedilom »v petih delovnih dneh«. V tretjem stavku se besedilo »v desetih dneh« nadomesti z besedilom »v petih delovnih dneh«.
5. člen 
V 179. členu se besedilo »7 delovnih dni« nadomesti z besedilom »tri delovne dni«. Za besedo »obveznosti« se vejica nadomesti s piko, besedilo »razen v primeru krajših plačilnih rokov, ki so določeni v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije« pa se črta.
6. člen 
V 180. členu se v drugem stavku besedilo »5 delovnih dni« nadomesti z besedilom »tri delovne dni«.
7. člen 
V 191. členu se v prvem odstavku v drugem stavku besedilo »v treh dneh po prejemu dokumentacije« nadomesti z besedilom »tri delovne dni pred predvidenim izplačilom«.
8. člen 
V 200. členu se v prvem odstavku besedilo »najmanj 10 delovnih dni« nadomesti z besedilom »najmanj pet delovnih dni«.
V sedmem odstavku se besedilo »najmanj 15 dni in« črta.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1049/2022
Ljubljana, dne 30. novembra 2022
EVA 2022-1611-0137
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti