Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2022 z dne 21. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2022 z dne 21. 11. 2022

Kazalo

3609. Sklep o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849, stran 11110.

  
Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849 
1. člen 
(področje uporabe in vsebina smernic) 
(1) Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ; v nadaljevanju EBA) je v skladu s 16. členom Uredbe (EU) 1093/20101 dne 14. junija 2022 objavil Smernice o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849.
(2) Smernice so namenjene:
1. pristojnim organom, kot so opredeljeni v členu 4(2)(iii) Uredbe (EU) št. 1093/2010 in
2. kreditnim in finančnim institucijam, kot so opredeljene v členu 3(1) in (2) Direktive (EU) 2015/8492.
(3) Smernice določajo vlogo in odgovornosti upravljalnega organa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju PPDFT) in člana upravljalnega organa oziroma višjega vodstvenega delavca, odgovornega za PPDFT, vlogo in odgovornosti pooblaščenca za PPDFT in organizacijo funkcije zagotavljanja skladnosti s predpisi o PPDFT na ravni skupine.
2. člen 
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) določa uporabo smernic za:
– subjekte, za nadzor nad katerimi je Agencija pristojna na podlagi drugega odstavka 164. člena ZPPDFT-2 in
– Agencijo, pri čemer Agencija opravlja nadzor pri zavezancih iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2 samo v delu, ki se nanaša na storitve in dejavnost investicijskega bančništva zavezanca in za katerega se uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov. Nadzor lahko opravlja samostojno ali v sodelovanju z Banko Slovenije.
3. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2022.
Št. 00700-26/2022-2
Ljubljana, dne 17. novembra 2022
EVA 2022-1611-0132
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 
1 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
2 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

AAA Zlata odličnost