Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2022 z dne 21. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2022 z dne 21. 11. 2022

Kazalo

3608. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033, stran 11110.

  
Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1) 29. julija 2022 objavil Smernice o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033 (v nadaljnjem besedilu: Smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice v skladu s četrtim odstavkom 43. člena Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1), zadnjič spremenjena s popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 79; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2019/2033) podrobneje opredelijo merila, ki jih pristojni organi lahko upoštevajo pri izvzetju investicijskih podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz prvega odstavka 12. člena Uredbe (EU) 2019/2033, iz likvidnostnih zahtev.
(3) Smernice se uporabljajo na posamični podlagi v obsegu, določenem v 43. členu Uredbe (EU) 2019/2033.
(4) Smernice se uporabljajo za:
a) investicijska podjetja, kot so opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 349), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2021/338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/878 glede njune uporabe za investicijska podjetja, za podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 14) in ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz prvega odstavka 12. člena Uredbe (EU) 2019/2033 in
b) pristojne organe, kakor so opredeljeni v 5. točki prvega odstavka 3. člena Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64), spremenjena s popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 84).
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) določa uporabo Smernic za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in ki izpolnjujejo vse pogoje za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz prvega odstavka 12. člena Uredbe (EU) 2019/2033.
(2) Borznoposredniške družbe iz prejšnjega odstavka tega člena glede izvzetja iz likvidnostnih zahtev v celoti upoštevajo določbe Smernic.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-24/2022-9
Ljubljana, dne 17. novembra 2022
EVA 2022-1611-0124
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost