Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022

Kazalo

3552. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2023, stran 10909.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2023 (Uradni list RS, št. 81/22) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2023 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Sprememba proračuna 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
24.200.676
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.268.448
70
DAVČNI PRIHODKI
15.725.382
700 Davki na dohodek in dobiček
12.947.622
703 Davki na premoženje
2.192.650
704 Domači davki na blago in storitve
335.110
706 Drugi davki
250.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.543.066
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.835.530
711 Takse in pristojbine
29.500
712 Denarne kazni
453.110
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
629.500
714 Drugi nedavčni prihodki
2.595.426
72
KAPITALSKI PRIHODKI
102.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
102.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.709.584
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.880.314
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
829.270
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
120.644
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov
120.644
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
26.377.926
40
TEKOČI ODHODKI
6.108.807
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.736.875
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
265.000
402 Izdatki za blago in storitve
3.898.532
403 Plačila domačih obresti
55.000
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
8.004.822
410 Subvencije
253.400
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.222.650
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
729.072
413 Drugi tekoči domači transferi
1.799.700
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.727.290
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.727.290
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
537.007
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
293.300
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
243.707
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.177.250
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
720.000
55
ODPLAČILA DOLGA
720.000
550 Odplačila domačega dolga
720.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.897.250
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–720.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.177.250
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2022
2.897.250
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 
 
 

AAA Zlata odličnost